The Perfume Of Death, Chapter 5

 0    67 schede    wiktoriakrakowian
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
"He doesn't love me anymore," she thought, and the realisation made her cry.
inizia ad imparare
"On już mnie nie kocha," pomyślała i uświadomienie sobie tego doprowadziło ją do łez.
"I'm off now," he said and waved goodbye.
inizia ad imparare
"Wyruszam teraz" powiedział i pomachał na pożegnanie.
arise suspicions
inizia ad imparare
wzbudzać podejrzenia
be superior to anything
inizia ad imparare
być lepszym od czegokolwiek
cold information
inizia ad imparare
chłodny fakt
come over to sb
inizia ad imparare
podejść do kogoś, przyjść do kogoś
come to court
inizia ad imparare
trafić do sądu
conclude the matter in a very short time
inizia ad imparare
zakończyć, zamknąć sprawę w bardzo krótkim czasie
deteriorate rapidly
inizia ad imparare
pogarszać się gwałtownie
divide one's saving down the middle
inizia ad imparare
podzielić oszczędności po połowie
divorce case
inizia ad imparare
sprawa rozwodowa
domestic
inizia ad imparare
wewnętrzny, rodzinny
domestic life
inizia ad imparare
życie rodzinne
end
inizia ad imparare
kończyć
eventually
inizia ad imparare
w końcu
fall apart
inizia ad imparare
rozpaść się, zakończyć się
fellow worker
inizia ad imparare
współpracownik
file for divorce
inizia ad imparare
wnieść sprawę o rozwód
frosty atmosphere
inizia ad imparare
nieprzyjemna atmosfera
His life went on as usual.
inizia ad imparare
Jego życie toczyło się jak zwykle.
I'm honoured.
inizia ad imparare
Jestem zaszczycony.
I'm not one for big goodbyes.
inizia ad imparare
Nie jestem amatorem wielkich pożegnań.
I'm off to Warsaw.
inizia ad imparare
Wyruszam do Warszawy.
I'm retiring from taxi driving.
inizia ad imparare
Kończę karierę taksówkarza.
If anything...
inizia ad imparare
Jeśli już...
If things had been as they once were with his wife, this was a moment he would have shared with her.
inizia ad imparare
Gdyby wszystko było tak, jak kiedyś z żoną, to byłby moment, którym podzieliłby się z nią.
It was too late to change anything. There was no going back.
inizia ad imparare
Było już za późno, aby cokolwiek zmienić. Nie było powrotu.
joyfully tell sb about sth
inizia ad imparare
radośnie komuś powiedzieć o czymś
keep the flat
inizia ad imparare
zatrzymać mieszkanie
lie on the kitchen table
inizia ad imparare
leżeć na stole w kuchni
Marek suggested that the Professor went to Warsaw.
inizia ad imparare
Marek zasugerował, że profesor pojechał do Warszawy.
Neither The Professor nor his wife stayed in the flat.
inizia ad imparare
Ani profesor, ani jego żona nie zostali w mieszkaniu.
Other than that
inizia ad imparare
Poza tym
Our grandma never trusted the banks and buried all her savings in her garden.
inizia ad imparare
Nasza babcia nigdy nie ufała bankom i zakopała wszystkie swoje oszczędności w swoim ogrodzie.
Peter didn't come with us to the banquet. He's not one for big parties.
inizia ad imparare
Peter nie poszedł z nami na bankiet. On nie jest amatorem wielkich imprez.
private
inizia ad imparare
prywatny
produce a manuscript
inizia ad imparare
tworzyć rękopis
reveal nothing from one's personal life
inizia ad imparare
nic nie ujawnić ze swojego prywatnego życia
Say goodbye to the boys from me.
inizia ad imparare
Pożegnaj się z chłopakami za mnie.
set off east
inizia ad imparare
wyruszyć na wschód
She managed to learn English within the space of six months. Quite an achievement!
inizia ad imparare
Udało jej się uczyć angielskiego w ciągu sześciu miesięcy. Duże osiągnięcie!
start the engine
inizia ad imparare
odpalić silnik
suspect
inizia ad imparare
podejrzewać
Thank them.
inizia ad imparare
Podziękuj im.
The Professor completed a new manuscript and gave a copy to one of his fellow workers.
inizia ad imparare
Profesor wykonał nowy rękopis i przekazał kopię jednemu ze współpracowników.
The Professor quit his job without saying goodbye to anyone.
inizia ad imparare
Profesor rzucił pracę, nie żegnając się z nikim.
The Professor's colleagues didn't know about his marriage problems.
inizia ad imparare
Koledzy profesora nie wiedzieli o jego problemach małżeńskich.
The Professor's wife filed for divorce.
inizia ad imparare
Żona profesora wniosła o rozwód.
The realisation gave him mixed feelings.
inizia ad imparare
Uświadomienie sobie tego wywołało w nim mieszane uczucia.
The taxi driver put the client's luggage in the boot of the car.
inizia ad imparare
Kierowca taksówki włożył bagaż klienta do bagażnika samochodu.
There was no going back.
inizia ad imparare
Nie ma powrotu.
There was no warmth in his words.
inizia ad imparare
W jego słowach nie było serdeczności.
They shouldn't be long.
inizia ad imparare
Niedługo przyjdą.
They were in agreement on all of the details.
inizia ad imparare
Uzgodnili wszystkie szczegóły.
Things were never quite the same after that morning.
inizia ad imparare
Po tym poranku sprawy nigdy nie były takie same.
This relationship was doomed from the very beginning, they just didn't belong together.
inizia ad imparare
Ta relacja była przesądzona od samego początku, po prostu nie pasowali do ​​siebie.
Tomorrow it's going to be a frosty night.
inizia ad imparare
Jutro będzie mroźna noc.
Traces of lipstick on Bob's jacket aroused her suspicions.
inizia ad imparare
Ślady szminki na kurtce Boba wzbudziły jej podejrzenia.
unfriendly
inizia ad imparare
nieprzyjazny
walk out of the flat
inizia ad imparare
wyjść z mieszkania
warmth
inizia ad imparare
serdeczność, życzliwość
When do you plan to set off on your journey?
inizia ad imparare
Kiedy planujesz wyruszyć w podróż?
When I heard the good news, I jumped joyfully.
inizia ad imparare
Kiedy usłyszałem dobrą nowinę, podskoczyłem z radości.
Why won't you reveal anything about your past? Have you got something to hide?
inizia ad imparare
Dlaczego nie ujawnisz nic o swojej przeszłości? Masz coś do ukrycia?
within the space of two months
inizia ad imparare
w ciągu dwóch miesięcy
You never know.
inizia ad imparare
Nigdy nie wiadomo.
You really have to sort out your clothes, Clair. The wardrobe is bursting!
inizia ad imparare
Naprawdę musisz uporządkować swoje ubrania, Clair. Ta szafa pęka!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.