Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 251 - 275

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
áp dụng
Công ty của chúng tôi phải áp dụng một phương pháp mới để cải thiện doanh số bán hàng.
inizia ad imparare
aplicar
Nuestra empresa tiene que aplicar un nuevo método para mejorar las ventas.
đi ngủ
Tôi đi ngủ vào 10 giờ tối.
inizia ad imparare
ir a dormir
Me voy a dormir a las 10 p.m.
sôi lên
Nước sôi ở 100 độ C.
inizia ad imparare
hervir
El agua hierve a 100 grados centígrados.
ngạc nhiên
Bạn làm tôi ngạc nhiên.
inizia ad imparare
sorprender
Me sorprendiste.
thừa nhận
Tôi phải thừa nhận tôi rất tôn trọng anh ấy.
inizia ad imparare
admitir
Debo admitir que le respeto mucho.
giải thích
Bạn có thể giải thích cho tôi được không?
inizia ad imparare
explicar
¿Me podrías explicar esto?
bật cười
Vì sao bạn bật cười?
inizia ad imparare
reir
¿Por qué te ríes?
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.