Unit 7 Management styles

 0    124 schede    urszulamk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ingerować w coś
inizia ad imparare
to interfere in sth
angażować się
inizia ad imparare
get involved
w każdym momencie
inizia ad imparare
at all times
pracować dłużej niż
inizia ad imparare
work longer hours than
komentować wygląd zewnętrzny
inizia ad imparare
to comment on the personal appearance
rozwiązywacz problemów
inizia ad imparare
problem-solver
obserwator, monitorujący
inizia ad imparare
monitor
decydent
inizia ad imparare
decision-maker
wzór do naśladowania
inizia ad imparare
a role model
lojalność pracowników
inizia ad imparare
the loyalty of staff
osiągnięcie wyników
inizia ad imparare
achievement of results
popularność wśród przełożonych
inizia ad imparare
popularity with superiors
rozważny, nierozważny, rozważność
inizia ad imparare
considerate, inconsiderate, consideration
kompetentny, niekompetentny, kompetencja
inizia ad imparare
competent, incompetent, competency
kreatywny, nie kreatywny, kreatywność
inizia ad imparare
creative, uncreative, creativity
dyplomatyczny, niedyplomatyczny, dyplomacja
inizia ad imparare
diplomatic, undiplomatic, diplomacy
wydajny, nieefektywny, efektywność
inizia ad imparare
efficient, inefficient, efficiency
elastyczny, nieelastyczny, elastyczność
inizia ad imparare
flexible, inflexible, flexibility
inspirujące, mało inspirujące, inspiracja
inizia ad imparare
inspiring, uninspiring, inspiration
logiczny, nielogiczny, logika
inizia ad imparare
logical, illogical, logic
lojalny, nielojalny, lojalność
inizia ad imparare
loyal, disloyal, loyalty
zorganizowana, niezorganizowana, zorganizowanie
inizia ad imparare
organised, disorganised, organisation
decydujący, niezdecydowany, decydujący
inizia ad imparare
decisive, indecisive, decisiveness
odpowiedzialny, nieodpowiedzialny, odpowiedzialność
inizia ad imparare
responsible, irresponsible, responsibility
towarzyski, nietowarzyski, towarzyskość
inizia ad imparare
sociable, unsociable, sociability
wspierający, nie wspierający, wsparcie
inizia ad imparare
supportive, unsupportive, support
uszereguj je według ważności
inizia ad imparare
rank them in order of importance
posiadasz lub brakuje ci
inizia ad imparare
you possess or lack
sprawdzający, kontrolujący kierownik
inizia ad imparare
hands-on manager
zarządzanie poprzez dawanie wolnej ręki
inizia ad imparare
hands-off management
wolna ręka
inizia ad imparare
laissez-faire
żeby pasować do tej sytuacji
inizia ad imparare
to suit this situation
predyspozycje międzyludzkie
inizia ad imparare
predisposition towards people
niektórzy menedżerowie wierzą w potrzebę
inizia ad imparare
some managers believe in the need for
próbować uciec
inizia ad imparare
to try to get away
międzynarodowy zespół został powołany do realizacji projektu
inizia ad imparare
an international team was assembled to carry out a project
składający się z 16 członków
inizia ad imparare
consisting of 16 members
zespół został poproszony o przeprowadzenie ankiety
inizia ad imparare
the team was instructed to conduct a survey
napotkał trudności
inizia ad imparare
has run into difficulties
terminy składania raportów zostały przekroczone
inizia ad imparare
deadlines for submitting reports have been missed
stało się oczywiste
inizia ad imparare
it has become apparent
ktoś inny w organizacji
inizia ad imparare
someone else within the organisation
ustalanie celów
inizia ad imparare
goal-setting
podejmowanie decyzji
inizia ad imparare
decision-making
przejmując od
inizia ad imparare
taking over from
uzyskaj wyraźniejszy obraz
inizia ad imparare
get clearer picture
można się zastanawiać, do jakiego stopnia taka analogia
inizia ad imparare
one may wonder to what extent such an analogy
sprzeczne wyniki
inizia ad imparare
contradictionary results
teoria odpowiadająca każdej opinii
inizia ad imparare
a theory to suit every opinion
w końcu
inizia ad imparare
in the end
metoda prób i błędów
inizia ad imparare
process of trial and error
W tym względzie
inizia ad imparare
in this respect
Instynkt, przeczucie
inizia ad imparare
gut instinct
duże, istotne, ogromne zmiany
inizia ad imparare
sweeping changes
ostatni z wymienionych, ten ostatni
inizia ad imparare
the latter
ona jest podobno
inizia ad imparare
she is said to be
rozwiać to przekonanie
inizia ad imparare
to dispel that belief
wywołać strach u niektórych
inizia ad imparare
strike terror in some
budzić wstręt u innych
inizia ad imparare
strike loathing in others
dowodzić lojalną grupą przyjaciół i wielbicieli
inizia ad imparare
command a loyal band of friends and admirers
krótki opis książki / zamieszczony zazwyczaj na tylnej okładce
inizia ad imparare
blurb
Kieruje mną to, co robię
inizia ad imparare
I am driven by what I do
uczestniczy w
inizia ad imparare
is involved in
nosi się w sposób, który mówi
inizia ad imparare
bears a look that says
dla każdego konkretnego problemu
inizia ad imparare
for each particular issue
obcesowy, szorstki, opryskliwy
inizia ad imparare
brusque
dążenie do najlepszych
inizia ad imparare
striving for the best
zastraszające, groźne, onieśmielające
inizia ad imparare
intimidating
ona jest odpowiedzialna za
inizia ad imparare
she is in charge of
przystępny
inizia ad imparare
approachable
zatrudnienie najlepszego personelu
inizia ad imparare
hiring the best staff
lotny, zmienny, niestabilny
inizia ad imparare
volatile
wymagający
inizia ad imparare
demanding
antyautorytarny
inizia ad imparare
anti-authoritarian
złożyć na to zamówienie
inizia ad imparare
place order for it
zdecydowana przewaga nad konkurencją
inizia ad imparare
a definite edge over the competition
niewątpliwie przemawia do klientów dbających o zdrowie
inizia ad imparare
this undoubtedly appeal to health-conscious customers
jest zapakowany w
inizia ad imparare
is packaged in
jednoporcjowy
inizia ad imparare
single-serve
wieloporcjowy
inizia ad imparare
multi-serve
wyróżniać się na półce
inizia ad imparare
stand out on the shelf
gaszący pragnienie
inizia ad imparare
thirst-quenching
pozwól mi zwrócić uwagę na
inizia ad imparare
let me draw your attention to
spójrz na grafikę, obrazek
inizia ad imparare
take a look at the visual
wyróżniające się cechy
inizia ad imparare
outstanding features
instrukcje muszą być wykonane
inizia ad imparare
instructions must be carried out
dawać jasne cele
inizia ad imparare
to give clear goals
należy spełnić za wszelką cenę
inizia ad imparare
must be met at all costs
przyznać
inizia ad imparare
admit it
doprowadzanie do zakończenia pracy
inizia ad imparare
getting the job done
co do litery, co do joty
inizia ad imparare
to the letter
wytrwały
inizia ad imparare
tenacious
twardy na zewnątrz, ale miękki w środku
inizia ad imparare
tough on the outside, but soft inside
wiodący dostawcy specjalistycznych chemikaliów
inizia ad imparare
the leading suppliers of speciality chemicals
zatem
inizia ad imparare
therefore
proszę, pozwól nam mieć
inizia ad imparare
please let us have
doskonale opiekować się istniejącą klientelą
inizia ad imparare
to look after existing clientele superbly
przewiduje
inizia ad imparare
envisage
przełożony
inizia ad imparare
a superior
zachęcający do działania
inizia ad imparare
empowering
kierujący, sterujący
inizia ad imparare
directive
liczący się z innymi, taktowny
inizia ad imparare
considerate
bezwzględny
inizia ad imparare
ruthless
odpowiedzialny za coś; podlegający czemuś
inizia ad imparare
liable
robić wrażenie
inizia ad imparare
strike
wstręt, odraza
inizia ad imparare
loathing
dokładny, precyzyjny, poprawny
inizia ad imparare
accurate
po pracy
inizia ad imparare
off duty
trudny, wymagający
inizia ad imparare
tough
represyjny, przymusowy
inizia ad imparare
coercive
mając na celu, z zamiarem
inizia ad imparare
with a view to
czynnik, współczynnik
inizia ad imparare
factor
rozpoznanie, uznanie, zasługa
inizia ad imparare
recognition
siła robocza, pracownicy
inizia ad imparare
workforce
różnorodny, rozmaity
inizia ad imparare
diverse
ambitny, stanowiący wyzwanie
inizia ad imparare
challenging
bodziec, zachęta
inizia ad imparare
incentive
uncja
inizia ad imparare
ounce
niewątpliwie
inizia ad imparare
undoubtledly
postrzeganie, odbiór, spostrzegawczość
inizia ad imparare
perception
dbający o zdrowie
inizia ad imparare
healthy conscious
troska
inizia ad imparare
concern
charakterystyczny, wyróżniający
inizia ad imparare
distinctive
zabierać, odbierać
inizia ad imparare
take away

Devi essere accedere per pubblicare un commento.