Unit 7 Marketing through trade fairs

 0    138 schede    urszulamk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
smycz na klucze, smycz reklamowa
inizia ad imparare
lanyard
torba sportowa
inizia ad imparare
sports duffel
saszetka biodrowa, nerka
inizia ad imparare
waist pack
etui na wizytówki
inizia ad imparare
business card case
prezenty, gadżety
inizia ad imparare
giveaways
stoisko targowe / stoisko wystawiennicze
inizia ad imparare
trade fair stand/ exhibition stand
będą promowane przed targami
inizia ad imparare
will be marketed before the fair
wystawianie się na
inizia ad imparare
exhibiting at
przewodnik po targach
inizia ad imparare
a guide to the trade fair
zespół rozprowadzi go za niewielką opłatą
inizia ad imparare
team will distribute it for a small fee
odwiedzający targi
inizia ad imparare
visitors to trade fair
będzie prezentowany dziesiątkom tysięcy profesjonalistów
inizia ad imparare
will be featured to tens of thousands of proffesionals
format drukowany i internetowy
inizia ad imparare
print and web format
dostępne dla Twoich klientów i potencjalnych klientów
inizia ad imparare
available to your customers and prospects
za darmo, bezpłatnie
inizia ad imparare
free of charge
skorzysta na możliwości promocji
inizia ad imparare
will benefit from being able to promote
umieścić coś w centrum
inizia ad imparare
to put sth at the heart of
dobrze znany, głośny
inizia ad imparare
high-profile
kluczowe publikacje
inizia ad imparare
key publications
ulokowany w tym samym miejscu
inizia ad imparare
co-located
uczestniczyć w targach
inizia ad imparare
attend the trade fair
wszyscy w branży farmaceutycznej
inizia ad imparare
everyone in the pharmaceutical industry
wszyscy uczestniczą
inizia ad imparare
everyone attends
poza ekspozycją, którą uzyskamy dzięki naszemu stoisku
inizia ad imparare
apart from the exposure we will get with our stand
zdobycie dodatkowej publiczności wśród ludzi
inizia ad imparare
getting an extra audience with the people
jeden z wielu
inizia ad imparare
one of many
uczyń nas bardziej znanymi
inizia ad imparare
make us better known
podniesie naszą rangę, notowania
inizia ad imparare
will raise our profile
przekazać, przedstawić decyzję
inizia ad imparare
give a decision
korzyści z kampanii marketingowej
inizia ad imparare
benefits of the marketing campaign
organizować wydarzenia
inizia ad imparare
to hold events
przyjęcie, raut w pobliskiej restauracji
inizia ad imparare
a reception at a nearby restaurant
zaproszenie na wydarzenie
inizia ad imparare
invitation to the event
uczestniczyć w przyjęciu dla klientów
inizia ad imparare
to attend a customer reception
krótki spacer od, mała odległość spacerem od
inizia ad imparare
short walk away from
stanowią doskonałą okazję do
inizia ad imparare
provide an excellent opportunity for
mieszać i łączyć
inizia ad imparare
mix and mingle
w nieformalnym otoczeniu
inizia ad imparare
in an informal setting
rzadko omawiane na imprezach
inizia ad imparare
seldom discussed at events
budowanie relacji poprzez small talk
inizia ad imparare
relationship building through small talk
rzadka szansa
inizia ad imparare
a rare chance
wspólny znajomy
inizia ad imparare
mutual friend
być umieszczonym na liście mailingowej
inizia ad imparare
to be put on mailing list
tylko przeglądam
inizia ad imparare
I am just browsing
czy te długopisy są do zabrania
inizia ad imparare
are these pens to take away
zatwierdzony do dystrybucji
inizia ad imparare
approved for distribution
częstuj się wodą
inizia ad imparare
help yourself to the water
gdzie się zatrzymujesz, mieszkasz
inizia ad imparare
where are you staying
w jakim obszarze reklamy pracujesz
inizia ad imparare
what area of advertising do you work
Pracuję dla firmy o nazwie
inizia ad imparare
I work for a company called
dzięki za przekonywanie ich
inizia ad imparare
thanks for con convincing them
przechodzić przez działy firmy żeby
inizia ad imparare
coming around to departments to
mieć dwa potwierdzone zamówienia, a także kilka obiecujących potencjalnych klientów
inizia ad imparare
have two confirmed orders, as well as several promising leads
nawiązywać wiele dobrych kontaktów
inizia ad imparare
to make lots of good contacts
sprawdzić konkurencję
inizia ad imparare
check up on the competition
biorąc pod uwagę koszty podróży
inizia ad imparare
when you factor in the cost of travel
stracony czas pracy
inizia ad imparare
lost working time
kontakty nawiązano za pośrednictwem targów handlowych
inizia ad imparare
contacts have come via trade fairs
reklama, spot reklamowy
inizia ad imparare
advertisement
reklama
inizia ad imparare
advertising
wytyczne reklamy
inizia ad imparare
advertising norm
podejście, metoda
inizia ad imparare
approach
przydzielony, wyznaczony
inizia ad imparare
assigned
kojarzyć
inizia ad imparare
to associate
postawa/podejście, nastawienie
inizia ad imparare
attitude
świadomość
inizia ad imparare
awareness
urwać się z księżyca
inizia ad imparare
to be under a rock
zdradzać, oszukiwać
inizia ad imparare
to betray
napój
inizia ad imparare
beverage
wyszczególnienie
inizia ad imparare
breakdown
tanie linie lotnicze
inizia ad imparare
budget airline
wypunktowany, w podpunktach
inizia ad imparare
bulleted
powiązać
inizia ad imparare
to bundle
diagram, wykres, tabela
inizia ad imparare
chart
badanie kontrolne, sprawdzanie, badanie
inizia ad imparare
check-up
zaskoczyć
inizia ad imparare
to come as a surprise
nie dziwić
inizia ad imparare
to come as no surprise
wszechstronny, obszerny
inizia ad imparare
comprehensive
martwić się czymś / niepokoić
inizia ad imparare
to be concerned about
zgodny, spójny
inizia ad imparare
consistent
dogodny
inizia ad imparare
convenient
pokryć koszty
inizia ad imparare
to cover costs
orientacja na klienta
inizia ad imparare
customer focus
pionierski, nowatorski
inizia ad imparare
cutting edge
rzutnik
inizia ad imparare
data projector
etap spadku
inizia ad imparare
decline stage
poświęcić coś
inizia ad imparare
to devote sth
wyróżnić kogoś
inizia ad imparare
to distinguish sb
trwały, wytrzymały
inizia ad imparare
durable
poparcie, aprobata, promocja
inizia ad imparare
endorsment
obszerne testy
inizia ad imparare
extensive testing
przedstawiać, prezentować
inizia ad imparare
to future
kolejna, uzupełniająca rozmowa telefoniczna
inizia ad imparare
follow-up phone call
ocenić, szacować
inizia ad imparare
to gauge
przekazać wiadomość, trafić do przekonania
inizia ad imparare
to get a message across
okropny, straszny
inizia ad imparare
horrible
idealnie, w idealny sposób
inizia ad imparare
ideally
wdrażanie, realizacja
inizia ad imparare
implementation
być ważnym
inizia ad imparare
to be in effect
przed
inizia ad imparare
in advance of
usprawiedliwiać
inizia ad imparare
to justify
informować na bieżąco
inizia ad imparare
keep up to date
nawiązywać kontakty, współpracować
inizia ad imparare
to liaise
lekki, o lżejszej wadze
inizia ad imparare
light-weight
kusząca oferta specjalna
inizia ad imparare
loss leader
obsadzić, obsługiwać stanowisko
inizia ad imparare
to man a stand
firma badawcza
inizia ad imparare
market research company
wzmianki w mediach
inizia ad imparare
media mentions
leki, lekarstwa
inizia ad imparare
medication
produkt wzorowany
inizia ad imparare
me-too product
monetarny, pieniężny, walutowy
inizia ad imparare
monetary
być poza marką, niemarkowy
inizia ad imparare
to be off-brand
z pozytywną nutą, akcentem
inizia ad imparare
on a positive note
w imieniu, na zlecenie
inizia ad imparare
on behalf of
organizator
inizia ad imparare
organizer
nie orientować się, nie być na bieżąco
inizia ad imparare
to be out of touch
koszty ogólne, stałe
inizia ad imparare
overheads
przekazać coś komuś
inizia ad imparare
to pass on
Przychód na mieszkańca, na głowę
inizia ad imparare
per-capita income
Projekt pilotażowy
inizia ad imparare
pilot project
zaprogramować
inizia ad imparare
to pre-program
wojna cenowa
inizia ad imparare
price war
dochód
inizia ad imparare
proceeds
zróżnicowanie produktów, indywidualizacja produktu
inizia ad imparare
product differentiation
PLC, cykl życia produktu
inizia ad imparare
product life cycle
portfolio produktów
inizia ad imparare
product portfolio
zdjęcie produktu
inizia ad imparare
product shot
marża
inizia ad imparare
profit margin
robić korektę
inizia ad imparare
to proofread
stawiać się na czyimś miejscu
inizia ad imparare
to put yourself in somebody's shooes
wymagać uwagi
inizia ad imparare
to require attention
proces badawczy
inizia ad imparare
research process
szukany termin, hasło
inizia ad imparare
search term
złagodzić krytykę
inizia ad imparare
to soften criticism
wyprzedzać, prowadzić
inizia ad imparare
to stay ahead of
nadzorować
inizia ad imparare
to supervise
napięty budżet
inizia ad imparare
tight budget
unikalny cecha oferty
inizia ad imparare
unique selling point

Devi essere accedere per pubblicare un commento.