0 Persone piace questo. Metti mi piace!

enviday2 enviday2

Uso VocApp da 933 giorni. Ho creato10 lezioni. L'ultima tua visita 2020-08-27 12:09:30.

I miei interessi

wietnamski

Schede create da me


Numbers - Các con số
Numbers - Các con số
And, or, but, so - Và, hoặc, nhưng, vậy
And, or, but, so - Và, hoặc, nhưng, vậy
Space - Không gian
Space - Không gian
Useful nouns - Các danh từ hữu ích
Useful nouns - Các danh từ hữu ích
Useful phrases - Các cụm động từ hữu ích
Useful phrases - Các cụm động từ hữu ích
Features - Đặc trưng
Features - Đặc trưng
Time - Thời gian
Time - Thời gian
A typical conversation from a student's book;) - Một cuộc trò chuyện điển hình từ cuốn sách của học sinh;)
A typical conversation from a student's book;) - Một cuộc trò chuyện điển hình từ cuốn sách của học sinh;)
Learning new things - Học điều những điều mới
Learning new things - Học điều những điều mới
Extremely simplified grammar - Ngữ pháp đơn giản
Extremely simplified grammar - Ngữ pháp đơn giản

Devi essere accedere per pubblicare un commento.