WSB Vocabulary

 0    73 schede    maciejjarzebinski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nędza
inizia ad imparare
Misery
Słuchać
przestrzegać, nie listen
inizia ad imparare
Obey
I want you to obey the rules all the time
Prowokować
inizia ad imparare
Provoke
pozyskać
rekrutować
inizia ad imparare
recriut
We should recruit new soldiers.
naglący, pilny
inizia ad imparare
urgent, pressing
The issue is very pressing now.
wypłaty tygodniowe
inizia ad imparare
wages
przegadać
inizia ad imparare
talk over
disscus
let's talk over our wages in this month.
wniosek
inizia ad imparare
request
zgadzać się z kimś
To szalony pomysł, ale zgadzam się z tobą
inizia ad imparare
see somebody's point
it, s crazy idea but I see your point.
oszczędności
inizia ad imparare
savings
polecać
inizia ad imparare
to recommend
he strongly recommend this applepie.
odraczać, odkładać
inizia ad imparare
postpone
I should cleaning my room but I postponed it for later.
uczestnictwo
official
inizia ad imparare
participation
he said that the participation in the course was voluntary.
konkurent
inizia ad imparare
competitor
this companies are direct competitors.
przekątna
inizia ad imparare
diagonal
pozostawać w tyle / mieć zaległości
inizia ad imparare
fall behind
he's falling behind in school
przekonany o czymś
inizia ad imparare
convinced of something
the judge was convinced of his guilt.
sposób
inizia ad imparare
way
dogonić
muszę nadrobić szkolny materiał.
inizia ad imparare
catch up with
i have to catch up with school material
przeciwko
inizia ad imparare
against
all competitors are against themselves.
wewnątrzzakładowy
inizia ad imparare
in-house
na koszt firmy
inizia ad imparare
in house
podwynająć, zlecić innej firmie
inizia ad imparare
outsource
If a company outsources, it 8s using other companies to compete specific tasks
dotrzymywać kroku, być na bieżąco
inizia ad imparare
keep up with
Jack hasn't been able to keep up with rest of the team
czytać
inizia ad imparare
read - read - read
nisza
inizia ad imparare
niche
ukończyć (np. uniwersytet)
inizia ad imparare
graduate in
if you want to graduate in university you have to learn a lot.
absolwent
noun
inizia ad imparare
graduate
If I finish this school I will be graduate in TiR
być zaangażowanym
inizia ad imparare
be involved
I was involved in many overhours jobs projects
wydawać się
inizia ad imparare
seem
Szymon seemed to be more calm than he really is.
rywalizować
inizia ad imparare
compete
all co-workers have to compete all the time in Mon company.
przednia szyba
inizia ad imparare
windshield
ukończyć (kierunek studiów)
jeśli ukończysz studia dentystyczne zarobisz kupę kasy
inizia ad imparare
graduate in
first consitional
if you graduate in dentistry studies, you will earn a lot of money.
wydawać się
inizia ad imparare
seem
wątpliwość
inizia ad imparare
doubt
As long as he lives with mother she will has doubts about marriage
wahać się
inizia ad imparare
to hesitate
provided that you really want this job, don't hesitate to apply
zDecydować się
pomogłeś mi się zdecydowac, dzieki
inizia ad imparare
make up one's mind
you helped mi to make up my mind, thank you.
przypuszczać
jeśli będziesz przeglądał oferty pracy, znajdziesz odpowiednią.
inizia ad imparare
suppose
suppose you browse job offers, you will find proper one.
rozważ to wyzwanie, może to dobrze wpłynąć na relacje między współpracownikami
rozważ wpłynąć wyzwanie współpracownicy
inizia ad imparare
Consider this challenge, it may impact the relations between coworkers.
Poszukiwanie pracy
inizia ad imparare
job hunting
zawęzić
nie wiem jak zawęzić te wszystkie oferty pracy...
inizia ad imparare
narrow down
I don't know how to narrow all there offers down...
zasoby, środki
firmowe ludzkie zasoby
inizia ad imparare
resources
company human resources.
stały
inizia ad imparare
permanent
opracować, zrozumieć, rozpracowac
inizia ad imparare
work something out
zależeć od kogoś
decyzja naprawdę zależy od Ciebie
inizia ad imparare
be up to somebody
the decision is really up to you
skontaktuje się z nimi w sprawie ustaleń
inizia ad imparare
i will get in touch with them about the arragements
ustalenia, przygotowania
inizia ad imparare
arrangements
zakwaterowanie
inizia ad imparare
accomodation
obciazać, naliczać
inizia ad imparare
charge
charge expenses on credit card.
dokładny
inizia ad imparare
exact
zaległości
mam duże zaległości w slownictwir.
inizia ad imparare
backlog
i have a lot of backlogs in vocabulary.
czas wolny
inizia ad imparare
time off
wykonać, wprowadzić
inizia ad imparare
carry out
ochoczy chętny
jestem chętny do pomocy
inizia ad imparare
willing
I'm willing to help.
pamiętać o czymś
inizia ad imparare
keep something in mind
I'm keeping the debt in mind, Lucas
powódź, zalewać
moja skrzynka została zalana ofertami powiększenia penisa
inizia ad imparare
flood
my inbox was flooded by penis enlargement offers.
posesja, teren nieruchomość
nie property
moja firma ma wiele zagranicznych nieruchomosci.
inizia ad imparare
premises
My company have a lot foreign premises.
istotny, niezbedny, podstawowy
podstawowe umiejętności żołnierza to strzelanie i skradanie
inizia ad imparare
essential
the soldiers essensial skills are shooting and sneaking.
natknąć się
inizia ad imparare
come across
być skonfigurowanym
inizia ad imparare
be set up
oszacowanie
możesz oszacować. koszty tego zakupu?
inizia ad imparare
estimate
can you estimate costs of this purchase?
troska
inizia ad imparare
concern
polegać na kimś
inizia ad imparare
rely on sb
następnego dnia
inizia ad imparare
the following day
she will finish to complete this request the following day
po jakich spojnikach nie uzywamy Future simple tylko present simple
nie polecę klasa ekonomiczna póki jestem bogaty
inizia ad imparare
when, as soon as, in case, until
i won't fly economy class until I'm rich.
podkreślać
inizia ad imparare
emphasize
wybiec
paliwo się skoczylo
inizia ad imparare
run out
The petrol was run out.
Poza tym
inizia ad imparare
Aside from that
Oba urządzenia wyposażone
inizia ad imparare
Both devices feature
nie pozwoliłem jej
inizia ad imparare
I would not let her
polegać na
inizia ad imparare
rely on
istotny / trafny
inizia ad imparare
relevant
mierzalny
inizia ad imparare
measurable

Devi essere accedere per pubblicare un commento.