2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. II

 0    974 schede    ISEL.edu.pl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
machine
I put a coin in the machine and pressed the button.
inizia ad imparare
maszyna
Wrzuciłem monetę do maszyny i wcisnąłem przycisk.
mad
I’m mad at my brother.
inizia ad imparare
szalony, wściekły
Jestem wściekły na mojego brata.
magazine
Her face appeared on the cover of several magazines.
inizia ad imparare
magazyn, czasopismo
Jej twarz pojawiła się na okładce kilku czasopism.
magic
Do you believe in magic?
inizia ad imparare
magia, czary; magiczny
Czy wierzysz w magię/czary?
mail
I’ll mail it to you from my laptop.
inizia ad imparare
poczta; przesłać pocztą
Prześlę ci to mailem z mojego laptopa.
main
What are the main problems?
inizia ad imparare
główny
Jakie są główne problemy?
major
It’s a major event.
inizia ad imparare
major; osoba pełnoletnia; ważny; pełnoletni
To ważne wydarzenie.
majority
The majority of people claim they are under a lot of stress.
inizia ad imparare
większość
Większość ludzi twierdzi, że żyje w dużym stresie.
make
He has made no mistakes.
inizia ad imparare
robić
Nie popełnił żadnych błędów.
male
We heard male voices outside.
inizia ad imparare
samiec; męski
Usłyszeliśmy męskie głosy na zewnątrz.
man
I met an interesting man at the party.
inizia ad imparare
mężczyzna; człowiek
Poznałam na przyjęciu interesującego mężczyznę
manage
I can manage myself.
inizia ad imparare
dać radę, poradzić sobie; zarządzać
Dam sobie radę sam.
management
The management is trying to improve the situation.
inizia ad imparare
zarządzanie; zarząd
Zarząd próbuje poprawić sytuację.
manager
We asked to see the hotel manager.
inizia ad imparare
dyrektor/ka, kierowni-k/czka
Poprosiliśmy o spotkanie z kierownikiem hotelu.
manner
In what manner do you do it?
inizia ad imparare
sposób
W jaki sposób to robisz?
many
There aren’t many left.
inizia ad imparare
dużo
Dużo (ich) nie zostało.
map
I bought a map of the city.
inizia ad imparare
mapa
Kupiłem mapę/plan miasta.
March
Spring begins in March.
inizia ad imparare
marzec
Wiosna rozpoczyna się w marcu.
mark
I got good marks in the exams.
inizia ad imparare
znak, ocena; oznaczyć
Dostałem dobre oceny z egzaminów.
market
My parents like buying vegetables at the market.
inizia ad imparare
targ; rynek
Moi rodzice lubią kupować warzywa na targu.
marriage
His marriage broke up after a year.
inizia ad imparare
małżeństwo
Jego małżeństwo rozpadło się po roku.
married
She has been married for 10 years.
inizia ad imparare
żonaty; zamężna
Jest zamężna/mężatką od 10 lat.
marry
Elizabeth, will you marry me?
inizia ad imparare
poślubić, wyjść za mąż, ożenić się
Elizabeth, wyjdziesz za mnie?
mass
There is a mass of papers on his desk.
inizia ad imparare
masa; msza
Na jego biurka jest masa papierów.
master
He is a chess master.
inizia ad imparare
pan; mistrz; opanować
On jest mistrzem szachowym.
match
This tie doesn’t match your shirt.
inizia ad imparare
mecz; pasować do czegoś
Ten krawat nie pasuje ci do koszuli.
material
I’m collecting material for my Master’s thesis.
inizia ad imparare
materiał
Zbieram materiał do mojej pracy magisterskiej.
mathematics
My favourite school subject was mathematics.
inizia ad imparare
matematyka
Moim ulubionym przedmiotem w szkole była matematyka.
matter
It’s a matter of time.
inizia ad imparare
sprawa, kwestia; mieć znaczenie
To kwestia czasu.
May
May is such a beautiful month.
inizia ad imparare
maj
Maj jest takim pięknym miesiącem.
may
May I open the window?
inizia ad imparare
móc
Mogę otworzyć okno?
maybe
Maybe we should visit her today.
inizia ad imparare
być może
Być może powinniśmy ją dziś odwiedzić.
me
Is that really for me?
inizia ad imparare
mnie
To naprawdę dla mnie?
meal
She didn’t say a word during the meal.
inizia ad imparare
posiłek
Nie powiedziała ani słowa podczas posiłku.
mean
What does this expression mean?
inizia ad imparare
znaczyć
Co znaczy to wyrażenie?
meaning
Almost every word has several meanings.
inizia ad imparare
znaczenie
Prawie każde słowo ma kilka znaczeń.
means
We don’t have the means to buy more shares.
inizia ad imparare
sposób; środki (np. produkcji)
Nie mamy środków, aby kupić więcej akcji.
measure
It’s impossible to measure the results.
inizia ad imparare
miara; mierzyć
To niemożliwe, aby zmierzyć te wyniki.
meat
Why don’t you eat meat?
inizia ad imparare
mięso
Dlaczego nie jesz mięsa?
medical
The medical staff is responsible for the quality of treatment.
inizia ad imparare
medyczny
Personel medyczny jest odpowiedzialny za jakość leczenia.
medicine
I must take my medicine.
inizia ad imparare
lekarstwo; medycyna
Muszę brać lekarstwa.
meet
We met by chance.
inizia ad imparare
spotkać; poznać
Poznaliśmy się przez przypadek.
meeting
I have a meeting today.
inizia ad imparare
spotkanie, zebranie
Mam dziś zebranie.
melt
Eat the ice-cream before it melts.
inizia ad imparare
topnieć
Zjedz lody, zanim stopnieją.
member
Poland is a member of NATO.
inizia ad imparare
członek (organizacji)
Polska jest członkiem NATO.
memory
She has a good memory for faces.
inizia ad imparare
pamięć
Ona ma dobrą pamięć do twarzy.
mention
He didn’t mention his criminal past.
inizia ad imparare
wzmianka; wspominać
Nie wspomniał o swojej kryminalnej przeszłości.
merry
Merry Christmas!
inizia ad imparare
wesoły
Wesołych Świąt!
message
Can I leave him a message?
inizia ad imparare
wiadomość
Mogę zostawić mu wiadomość?
metal
He broke the windscreen with a metal bar.
inizia ad imparare
metal; metalowy
Wybił przednią szybę (samochodu) metalowym prętem.
method
We are looking for the best method.
inizia ad imparare
metoda
Szukamy najlepszej metody.
middle
She returned in the middle of the night.
inizia ad imparare
środek
Wróciła w środku nocy.
might
It might snow at night.
inizia ad imparare
operator służący do wyrażania niewielkiego prawdopodobieństwa
W nocy może padać śnieg.
mile
The car was going at 50 miles an hour.
inizia ad imparare
mila
Samochód jechał z prędkością 50 mil na godzinę.
military
What do you think about mandatory military service?
inizia ad imparare
wojskowy, militarny
Co sądzisz o obowiązkowej służbie wojskowej?
milk
Go to the shop and buy a carton of milk.
inizia ad imparare
mleko
Idź do sklepu i kup karton mleka.
million
This country has a population of 3 million people.
inizia ad imparare
milion
Ten kraj ma 3-milionową populację.
mind
I don’t mind waiting.
inizia ad imparare
umysł, mieć coś przeciwko
Nie mam nic przeciwko czekaniu. (Mogę poczekać.)
mine
Your bottle is full, mine is empty.
inizia ad imparare
mój
Twoja butelka jest pełna, moja jest pusta.
mineral
When it’s hot, I drink a lot of mineral water.
inizia ad imparare
minerał; mineralny
Gdy jest gorąco, piję dużo wody mineralnej.
minister
The Health Minister does nothing to improve the situation of the hospitals.
inizia ad imparare
minister
Minister zdrowia nie robi nic, żeby poprawić sytuację szpitali.
minute
We are going to wait only 15 minutes.
inizia ad imparare
minuta
Będziemy czekać tylko 15 minut.
mirror
I looked at myself in the mirror.
inizia ad imparare
lustro, lusterko
Spojrzałem na siebie w lustrze.
miss
He missed the target.
inizia ad imparare
panna; tęsknić; spóźnić się; chybić
On chybił celu.
mistake
I made a lot of mistakes in my essay.
inizia ad imparare
błąd
Zrobiłem dużo błędów w moim wypracowaniu.
mix
Mix all the ingredients together.
inizia ad imparare
mieszać
Zmieszaj razem wszystkie składniki.
model
It’s the latest model.
inizia ad imparare
model; modelować
To jest najnowszy model.
modern
Do you like modern abstract painting?
inizia ad imparare
nowoczesny
Lubisz nowoczesne malarstwo abstrakcyjne?
moment
Wait a moment!
inizia ad imparare
chwila, moment
Zaczekaj chwilę!
Monday
I’m leaving for Sopot on Monday.
inizia ad imparare
poniedziałek
Wyjeżdżam do Sopotu w poniedziałek.
money
Do you think that money can make you happy?
inizia ad imparare
pieniądze
Myślisz, że pieniądze uczynią cię szczęśliwym?
monkey
A monkey has escaped from the zoo.
inizia ad imparare
małpa
Małpa uciekła z zoo.
month
It will last a few months.
inizia ad imparare
miesiąc
To potrwa kilka miesięcy.
moon
Why do wolves howl at the moon?
inizia ad imparare
księżyc
Dlaczego wilki wyją do księżyca?
more
There are more trains in the morning.
inizia ad imparare
więcej
Rano jest/jeździ więcej pociągów.
morning
I take a quick shower in the morning.
inizia ad imparare
ranek
Rano biorę szybki prysznic.
most
She’s the most gifted person I’ve ever met.
inizia ad imparare
większość; nawięcej, najbardziej
Ona jest najbardziej utalentowaną osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem.
mother
My mother is retired.
inizia ad imparare
matka
Moja matka jest na emeryturze.
motion
The machine was put in motion.
inizia ad imparare
ruch
Maszyna została puszczona w ruch.
motor
I got in and started the motor.
inizia ad imparare
silnik
Wsiadłem i włączyłem silnik.
mountain
We must climb this mountain.
inizia ad imparare
góra
Musimy wejść na tę górę.
mouse
He is poor as a church mouse.
inizia ad imparare
mysz
Jest biedny jak mysz kościelna.
mouth
Keep your mouth shut!
inizia ad imparare
usta
Trzymaj usta zamknięte! (Nie odzywaj się!)
move
I can’t move my leg.
inizia ad imparare
ruch; poruszać (się)
Nie mogę ruszyć nogą.
movement
We admired the graceful movements of the dancers.
inizia ad imparare
posunięcie; ruch
Podziwialiśmy pełne gracji ruchy tancerzy.
Mr BE/Mr. AE
Everybody is waiting for Mr Brown.
inizia ad imparare
pan
Wszyscy czekają na pana Browna.
Mrs BE/Mrs. AE
Please give my regards to Mrs Potter.
inizia ad imparare
pani
Przekaż proszę pozdrowienia dla pani Potter.
Ms BE/Ms. AE
We’d better find out who is Ms Trottle.
inizia ad imparare
pani
Lepiej dowiedzmy się, kim jest pani Trottle.
much
We don’t have much time.
inizia ad imparare
dużo
Nie mamy dużo czasu.
mud
Wipe the mud off your shoes.
inizia ad imparare
błoto
Zetrzyj błoto ze swoich butów.
mum BE/mom AE
I haven’t seen my mum for a year.
inizia ad imparare
mama
Nie widziałem mojej mamy od roku.
murder
Why did they murder him?
inizia ad imparare
zamordować
Dlaczego go zamordowali?
museum
Entry to this museum is free.
inizia ad imparare
museum
Wstęp do tego muzeum jest bezpłatny.
music
Music relaxes me when I’m stressed.
inizia ad imparare
muzyka
Muzyka relaksuje mnie, gdy jestem zestresowany.
musical
All their children are musical.
inizia ad imparare
musical; muzyczny, muzykalny
Wszystkie ich dzieci są muzykalne.
musician
There are four musicians in the band.
inizia ad imparare
muzyk
W zespole jest/gra czterech muzyków.
must
You must spend more time with your children.
inizia ad imparare
musieć
Musisz spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi.
my
My dog is called Spike.
inizia ad imparare
mój
Mój pies nazywa się Spike.
mystery
The mystery was never solved.
inizia ad imparare
tajemnica
Tajemnica nie została nigdy rozwiązana.
name
What’s your name?
inizia ad imparare
imię; nazwisko
Jak masz na imię?
narrow
We were driving along a narrow road.
inizia ad imparare
wąski
Jechaliśmy wąską drogą.
nation
That would require cooperation between nations.
inizia ad imparare
naród
To by wymagało współpracy między narodami.
national
Polish national anthem was written in 1797.
inizia ad imparare
narodowy
Polski hymn narodowy został napisany w 1797 roku.
natural
This small country is rich in natural resources.
inizia ad imparare
naturalny
Ten mały kraj jest bogaty w zasoby naturalne.
nature
We should protect the nature.
inizia ad imparare
przyroda, natura
Powinniśmy chronić przyrodę.
near
There’s a swimming pool near the school.
inizia ad imparare
blisko, niedaleko
Niedaleko szkoły jest basen.
nearby
They went to a nearby park.
inizia ad imparare
pobliski, w pobliżu
Poszli do pobliskiego parku.
nearly
I’ve nearly finished.
inizia ad imparare
prawie
Prawie skończyłem.
neat
Their house is very neat.
inizia ad imparare
schludny, czysty
Ich dom jest bardzo schludny.
necessary
Is it really necessary to go there?
inizia ad imparare
potrzebny, niezbędny
Czy to naprawdę niezbędne, by tam iść?
neck
She threw her arms around his neck.
inizia ad imparare
szyja
Zarzuciła mu ramiona na szyję.
need
I need a new printer.
inizia ad imparare
potrzeba; potrzebować
Potrzebuję nowej drukarki.
needle
Give me a needle and some thread.
inizia ad imparare
igła
Daj mi igłę i nici.
neighbour BE/neighbor AE
We have very good neighbours.
inizia ad imparare
sąsiad
Mamy bardzo dobrych sąsiadów.
neither
Neither of them came to our wedding.
inizia ad imparare
żaden (z dwóch)
Żaden z nich nie przyszedł na nasze wesele.
nervous
I always feel nervous before a test.
inizia ad imparare
nerwowy
Przed testem/sprawdzianem zawsze jestem nerwowy.
net
Claudia spends hours surfing the Net.
inizia ad imparare
sieć, siatka; netto
Claudia spędza całe godziny w sieci/Internecie.
network
Our computer network must be better protected.
inizia ad imparare
sieć
Nasza sieć komputerowa musi być lepiej zabezpieczona.
never
Never say never.
inizia ad imparare
nigdy
Nigdy nie mów nigdy.
new
I have a new mobile phone.
inizia ad imparare
nowy
Mam nową komórkę.
news
The news is on at 7 p.m.
inizia ad imparare
wiadomości
Wiadomości są (nadawane) o 19.
newspaper
We buy newspapers every day.
inizia ad imparare
gazeta
Codziennie kupujemy gazety.
next
It’s on the next page.
inizia ad imparare
następny
To jest na następnej stronie.
nice
It’s a nice day.
inizia ad imparare
miły; ładny
Jest ładny dzień.
night
We danced all night.
inizia ad imparare
noc
Tańczyliśmy całą noc.
nine
Pregnancy lasts about nine months.
inizia ad imparare
dziewięć
Ciąża trwa około dziewięciu miesięcy.
nineteen
There are nineteen minutes left.
inizia ad imparare
dziewiętnaście
Zostało dziewiętnaście minut.
ninety
It will take about ninety minutes.
inizia ad imparare
dziewięćdziesiąt
To potrwa około dziewięćdziesięciu minut.
no
No, you can’t.
inizia ad imparare
nie; żaden
Nie, nie możesz.
nobody
Nobody likes him.
inizia ad imparare
nikt
Nikt go nie lubi.
noise
You’re making too much noise.
inizia ad imparare
hałas
Robisz za dużo hałasu.
none
None of the pictures is for sale.
inizia ad imparare
żaden
Żaden z obrazów nie jest na sprzedaż.
noon
We are beginning at noon.
inizia ad imparare
południe (pora dnia)
Zaczynamy w południe.
nor
Neither Fred nor Lucy is going with us.
inizia ad imparare
ani
Ani Fred, ani Lucy nie idzie z nami.
normal
That’s quite normal.
inizia ad imparare
normalny
To całkiem normalne.
north
Now we should go north.
inizia ad imparare
północ (strona świata); na północ
Teraz powinniśmy iść na północ.
northern
Winters are cold in northern countries.
inizia ad imparare
północny
W północnych krajach zimy są zimne/mroźne.
nose
I have a stuffed nose.
inizia ad imparare
nos
Mam zatkany nos.
not
That’s not a problem.
inizia ad imparare
nie
To nie problem.
note
Karen takes perfect notes.
inizia ad imparare
notatka; banknot; zauważyć
Karen robi świetne notatki.
notebook
I tore a page out of my notebook.
inizia ad imparare
notatnik, notes; notebook
Wydarłem kartkę z notatnika.
nothing
I had nothing to say.
inizia ad imparare
nic
Nie miałem nic do powiedzenia.
notice
I didn’t notice you standing there.
inizia ad imparare
ogłoszenie; zauważyć
Nie zauważyłem, że tam stoisz.
noun
“Car” is a countable noun.
inizia ad imparare
rzeczownik
„Samochód” jest rzeczownikiem policzalnym.
November
It often rains in November.
inizia ad imparare
listopad
W listopadzie często pada deszcz.
now
He should be here by now.
inizia ad imparare
teraz
Powinien tu być do teraz. (Powinien już tu być.)
nowhere
There’s nowhere to sit down.
inizia ad imparare
nigdzie
Nie można nigdzie usiąść.
number
What’s your phone number?
inizia ad imparare
numer; liczba
Jaki jest twój numer telefonu?
nurse
Peter’s mother is a nurse.
inizia ad imparare
pielęgniarka
Matka Piotra jest pielęgniarką.
nut
This is a hard nut to crack.
inizia ad imparare
orzech
To ciężki orzech do zgryzienia.
obey
Sarah has always obeyed her parents.
inizia ad imparare
przestrzegać; być posłusznym
Sarah zawsze była posłuszna rodzicom.
object
What’s that strange object?
inizia ad imparare
przedmiot, obiekt; sprzeciwiać się
Co to za dziwny obiekt?
observe
You are observed all the time.
inizia ad imparare
obserwować; przestrzegać
Jesteś obserwowany cały czas.
obtain
How did you manage to obtain the documents?
inizia ad imparare
uzyskać, zdobyć
Jak ci się udało zdobyć dokumenty?
obvious
It’s obvious that she doesn’t want him.
inizia ad imparare
oczywisty
To oczywiste, że ona go nie chce.
occasion
It was an important occasion for the whole family.
inizia ad imparare
okazja, sposobność; wydarzenie
To było ważne wydarzenie dla całej rodziny.
ocean
The Pacific is the biggest ocean.
inizia ad imparare
ocean
Pacyfik jest największym oceanem.
o’clock
It’s 10 o’clock sharp.
inizia ad imparare
przysłówek służący do wskazywania godziny
Jest dokładnie dziesiąta.
October
Whose birthday is in October?
inizia ad imparare
październik
Czyje urodziny są w październiku?
odd
It’s odd that she didn’t even call.
inizia ad imparare
dziwny; nieparzysty
To dziwne, że nawet nie zadzwoniła.
of
The title of the book is ambiguous.
inizia ad imparare
odpowiada dopełniaczowi
Tytuł książki jest dwuznaczny.
off
He got off the train and went to her flat.
inizia ad imparare
z; z dala od
Wysiadł z pociągu i poszedł do jej mieszkania.
offer
She offered to help me.
inizia ad imparare
propozycja; proponować
Zaproponowała, że mi pomoże.
office
My office is air-conditioned.
inizia ad imparare
biuro; urząd
Moje biuro jest klimatyzowane.
officer
We were detained by a police officer.
inizia ad imparare
oficer; policjant
Zostaliśmy zatrzymani przez policjanta.
official
French and Arabic are the official languages of Tunisia
inizia ad imparare
oficjalny, urzędowy
Francuski i arabski są urzędowymi językami w Tunezji.
often
How often do you go to the gym?
inizia ad imparare
często
Jak często chodzisz na siłownię?
oh
Oh, I didn’t recognize you.
inizia ad imparare
ach
Ach, nie poznałem cię.
oil
They’ve found oil in the area.
inizia ad imparare
olej; ropa naftowa
Znaleziono ropę naftową na tym obszarze.
OK
OK, you can go.
inizia ad imparare
zgoda, dobra
Dobra, możesz iść.
old
He’s my old friend from school.
inizia ad imparare
stary
To mój stary przyjaciel ze szkoły.
on
His office is on the next floor.
inizia ad imparare
na
Jego biuro jest na następnym piętrze.
once
We go to the theatre once a month.
inizia ad imparare
raz; kiedyś
Chodzimy do teatru raz na miesiąc.
one
I had only one beer.
inizia ad imparare
jeden
Wypiłem tylko jedno piwo.
only
There are only three seats left.
inizia ad imparare
tylko
Zostały tylko trzy miejsca (siedzące).
open
The door opens automatically.
inizia ad imparare
otwierać; otwarty
Drzwi otwierają się automatycznie.
operate
They had to operate on him.
inizia ad imparare
działać; obsługiwać operować
Musieli go operować.
operation
The operation lasted 6 hours.
inizia ad imparare
działanie; operacja
Operacja trwała 6 godzin.
opinion
In my opinion he is to blame.
inizia ad imparare
opinia, zdanie
Moim zdaniem on jest winny.
opportunity
We can’t miss this opportunity.
inizia ad imparare
okazja, sposobność
Nie możemy stracić tej okazji.
oppose
Her parents opposed her marriage to Mark.
inizia ad imparare
przeciwstawiać się, sprzeciwać się
Jej rodzice sprzeciwili się jej małżeństwu z Markiem.
opposite
She went in the opposite direction.
inizia ad imparare
przeciwny, odwrotny; przeciwieństwo
Poszła w przeciwnym kierunku.
opposition
My idea has met with strong opposition.
inizia ad imparare
opozycja; sprzeciw, przeciwnik
Mój pomysł napotkał silny sprzeciw.
or
I think I’ll go to Greece or Italy.
inizia ad imparare
lub
Myślę, że pojadę do Grecji lub do Włoch.
orange
These oranges are very sweet.
inizia ad imparare
pomarańcza; pomarańczowy
Te pomarańcze są bardzo słodkie.
order
Are you ready to order, sir?
inizia ad imparare
rozkaz; zamówienie; porządek; rozkazywać; zamawiać
Czy jest pan gotów złożyć zamówienie?
ordinary
It was an ordinary day.
inizia ad imparare
zwykły
To był zwykły dzień.
organise BE/organize AE
The festival was well organised.
inizia ad imparare
organizować
Festiwal był dobrze zorganizowany.
organization
Who is responsible for the organization of the conference?
inizia ad imparare
organizacja
Kto jest odpowiedzialny za organizację konferencji?
other
Show me other options.
inizia ad imparare
inny
Pokaż mi inne opcje/możliwości.
otherwise
Give it back to them, otherwise you’ll be in trouble.
inizia ad imparare
w przeciwnym razie
Oddaj im to, w przeciwnym razie będziesz miał kłopoty.
our
We put our house on sale.
inizia ad imparare
nasz
Wystawiliśmy nasz dom na sprzedaż.
out
It’s really cold out today.
inizia ad imparare
poza (domem), na zewnątrz
Na zewnątrz jest dziś naprawdę zimno.
outside
Wait for me outside.
inizia ad imparare
na zewnątrz, na świeżym powietrzu
Zaczekaj na mnie na zewnątrz.
over
There’s a light over the table.
inizia ad imparare
nad
Nad stołem jest lampa.
owe
I owe him fifty pounds.
inizia ad imparare
być winnym; zawdzięczać
Jestem mu winien pięćdziesiąt funtów.
own
I saw it with my own eyes.
inizia ad imparare
posiadać; własny
Widziałem to na własne oczy.
owner
Who’s the owner of the mansion?
inizia ad imparare
właściciel
Kto jest właścicielem tej rezydencji?
p.m.
He didn’t arrive until 5 p.m.
inizia ad imparare
po południu
Przyjechał dopiero o 5 po południu.
pack
Andy hurriedly packed his bags.
inizia ad imparare
paczka; pakować
Andy pospiesznie spakował torby.
package
What’s in this package?
inizia ad imparare
paczka
Co jest w tej paczce?
page
The book has 500 pages.
inizia ad imparare
strona
Książka ma 500 stron.
pain
Suddenly I felt a sharp pain.
inizia ad imparare
ból
Nagle poczułem ostry ból.
paint
The paint isn’t dry yet.
inizia ad imparare
farba; malować
Farba jeszcze nie wyschła.
painting
It’s a painting by Picasso.
inizia ad imparare
obraz
To obraz Picassa.
pair
She has 20 pairs of shoes.
inizia ad imparare
para
Ona ma 20 par butów.
pale
Her face was pale as death.
inizia ad imparare
blady
Jej twarz była blada jak śmierć.
pan
Put the bacon in the pan.
inizia ad imparare
rondel, patelnia
Połóż boczek na patelnię.
panic
In a panic, he jumped out of the window.
inizia ad imparare
panika
W panice wyskoczył przez okno.
paper
Get me some wrapping paper.
inizia ad imparare
papier; gazeta
Przynieś mi trochę papieru pakowego.
parcel
There’s a parcel for you.
inizia ad imparare
paczka
Jest dla ciebie paczka.
parent
Each parent must sign the form.
inizia ad imparare
rodzic
Każdy rodzic musi podpisać formularz.
park
They went for a walk in the park.
inizia ad imparare
park; parkować
Poszli na spacer do parku.
parliament
Crowds gathered around the Parliament building.
inizia ad imparare
parlament
Tłumy zebrały się wokół budynku parlamentu.
part
The form has two parts.
inizia ad imparare
część
Formularz ma dwie części.
particular
I have no particular reason.
inizia ad imparare
konkretny; szczególny
Nie mam szczególnego powodu.
partner
Let me introduce my partners.
inizia ad imparare
partner, wspólnik
Proszę pozwolić mi przedstawić moich wspólników.
party
We’re having a party on Friday.
inizia ad imparare
przyjęcie; partia
Wydajemy przyjęcie w piątek.
pass
Simon passed his driving test.
inizia ad imparare
przechodzić obok; zdać (egzamin)
Simon zdał egzamin na prawo jazdy.
passage
Read the passage and answer the questions.
inizia ad imparare
przejście, fragment
Przeczytaj fragment (tekstu) i odpowiedz na pytania.
passenger
All the passengers were taken hostage.
inizia ad imparare
pasażer
Wszystkich pasażerów wzięto za zakładników.
passport
May I see your passport?
inizia ad imparare
paszport
Mogę zobaczyć pana paszport?
past
She often thinks about the past.
inizia ad imparare
przeszłość
Ona często myśli o przeszłości.
path
This path leads to the river.
inizia ad imparare
ścieżka
Ta ścieżka prowadzi do rzeki.
patient
He’s very patient with children.
inizia ad imparare
pacjent; cierpliwy
Jest bardzo cierpliwy wobec dzieci.
pattern
I like the pattern on your dress.
inizia ad imparare
wzór, schemat
Podoba mi się wzór na twojej sukience.
pay
I have to pay my electricity bill.
inizia ad imparare
wynagrodzenie; płacić
Muszę zapłacić rachunek za elektryczność/prąd.
payment
They require payment in advance.
inizia ad imparare
zapłata
Wymagają zapłaty z góry.
peace
They made peace.
inizia ad imparare
pokój; spokój
Zawarli pokój.
pen
Sue filled her pen with ink.
inizia ad imparare
pióro
Sue napełniła pióro atramentem.
pencil
Write the answers in pencil.
inizia ad imparare
ołówek
Wpisz odpowiedzi ołówkiem.
pence
I need 50 pens.
inizia ad imparare
pensy
Potrzebuję 50 pensów.
people
A lot of people come here.
inizia ad imparare
ludzie
Wiele ludzi tu przychodzi.
per
It costs 10 dollars per person.
inizia ad imparare
za, na
To kosztuje 10 dolarów od osoby.
percent
20 percent of the students failed the test.
inizia ad imparare
procent
20 procent studentów nie zdało egzaminu.
perfect
Nobody is perfect.
inizia ad imparare
doskonały
Nikt nie jest doskonały.
perform
The operation was performed by Dr Jones.
inizia ad imparare
wykonywać
Operację wykonywał dr Jones.
performance
The performance lasts two hours.
inizia ad imparare
występ, przedstawienie
Przedstawienie trwa dwie godziny.
perhaps
Perhaps I’m wrong.
inizia ad imparare
być może
Być może się mylę.
period
The crisis may last for a long period of time.
inizia ad imparare
okres
Kryzys może potrwać długi okres czasu.
permanent
I’m happy because I have a permanent job.
inizia ad imparare
stały, trwały
Jestem szczęśliwy, bo mam stałą pracę.
permission
Do I have to ask permission?
inizia ad imparare
pozwolenie
Czy muszę prosić o pozwolenie?
permit
Her parents won’t permit her to travel alone.
inizia ad imparare
pozwolenie; pozwalać
Rodzice nie pozwolą jej podróżować samej.
person
You’re the right person for the job.
inizia ad imparare
osoba
Jesteś odpowiednią osobą do tej pracy.
personal
We don’t reveal personal information.
inizia ad imparare
osobisty
Nie ujawniamy osobistych informacji.
persuade
I persuaded him not to go out.
inizia ad imparare
przekonywać
Przekonałem go, by nie wychodził.
pet
Do you have any pets?
inizia ad imparare
zwierzę domowe
Masz jakieś zwierzęta domowe?
phone
Soon we will contact you by phone.
inizia ad imparare
telefon; telefonować
Wkrótce skontaktujemy się (z panem) telefonicznie.
photograph
Susan took a photograph of the mountains.
inizia ad imparare
zdjęcie; fotografować
Susan zrobiła zdjęcie gór.
photography
Photography is Peter’s greatest hobby.
inizia ad imparare
fotografia
Fotografia to największe hobby Piotrka.
phrase
I don’t understand this phrase.
inizia ad imparare
fraza, wyrażenie
Nie rozumiem tego wyrażenia.
physical
It’s not a physical pain.
inizia ad imparare
fizyczny
To nie jest fizyczny ból.
piano
My five-year-old daughter can play the piano.
inizia ad imparare
fortepian; pianino
Moja pięcioletnia córka umie grać na fortepianie/pianinie.
pick
I picked the green shirt.
inizia ad imparare
wybierać
Wybrałem zieloną koszulę.
picture
What can you see in the picture?
inizia ad imparare
obraz, zdjęcie, rysunek
Co widzisz na rysunku?
pie
We had pie for dessert.
inizia ad imparare
ciasto
Na deser mieliśmy/zjedliśmy ciasto.
piece
The vase broke into pieces.
inizia ad imparare
kawałek
Wazon rozbił się na kawałki.
pilot
The pilot is very handsome.
inizia ad imparare
pilot
Pilot jest bardzo przystojny.
pin
She pricked her finger with a pin.
inizia ad imparare
szpilka
Ukłuła się szpilką w palec.
pink
I don’t want a pink lampshade.
inizia ad imparare
różowy
Nie chcę różowego abażuru/klosza do lampy.
pipe
My brother smokes a pipe.
inizia ad imparare
fajka; rura
Mój brat pali fajkę.
pitch
They didn’t want to play because the football pitch was wet.
inizia ad imparare
boisko; rozbić (namiot); rzucić; zachwalać, reklamować
Nie chcieli grać, bo boisko było mokre.
pity
It’s a pity you can’t come.
inizia ad imparare
litość; szkoda, że
Szkoda, że nie możesz przyjść.
place
Can you save me a place?
inizia ad imparare
miejsce
Możesz zająć mi miejsce?
plain
I like plain food.
inizia ad imparare
gładki; zwyczajny, prosty
Lubię proste jedzenie.
plan
What are your plans for the future?
inizia ad imparare
plan; planować
Jakie są wasze plany na przyszłość?
plane
The plane has just taken off.
inizia ad imparare
samolot
Samolot właśnie wystartował.
planet
What is the biggest planet?
inizia ad imparare
planeta
Jaka jest największa planeta?
plant
I forgot to water the plants.
inizia ad imparare
roślina
Zapomniałem podlać kwiaty.
plastic
I hate drinking out of plastic cups.
inizia ad imparare
plastik; plastikowy; plastyczny
Nie cierpię pić z plastikowych kubków.
plate
He knocked a plate off the table.
inizia ad imparare
talerz
Strącił/zrzucił talerz ze stołu.
play
Her son likes playing with dolls.
inizia ad imparare
gra; zabawa; grać; bawić się
Jej syn lubi bawić się lalkami.
player
Our football players aren’t very good.
inizia ad imparare
gracz, zawodnik; odtwarzacz
Nasi piłkarze nie są zbyt dobrzy.
pleasant
Thank you for the pleasant stay.
inizia ad imparare
przyjemny
Dziękuję za przyjemny pobyt.
please
Don’t go, please!
inizia ad imparare
proszę
Proszę, nie chodź!
pleased
I wasn’t pleased about my results.
inizia ad imparare
zadowolony
Nie byłem zadowolony z moich wyników.
pleasure
It was a pleasure to do business with you.
inizia ad imparare
przyjemność
To była przyjemność robić z panem interesy.
plenty
We have plenty of time.
inizia ad imparare
dużo
Mamy dużo czasu.
plural
What’s the plural of “penny”?
inizia ad imparare
liczba mnoga
Jaka jest liczba mnoga od (słowa) „penny”?
pocket
What have you got in your pocket?
inizia ad imparare
kieszeń
Co masz w kieszeni?
poem
Learn the poem by heart.
inizia ad imparare
wiersz
Naucz się wiersza na pamięć.
poet
What did the poet mean?
inizia ad imparare
poeta
Co poeta miał na myśli?
point
You get two points for each correct answer.
inizia ad imparare
punkt; wskazywać
Dostajesz dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź.
Poland
I come from Poland.
inizia ad imparare
Polska
Pochodzę z Polski.
police
The police are on their way.
inizia ad imparare
policja
Policja jest w drodze.
policeman
Two policemen were killed in the shooting.
inizia ad imparare
policjant
W strzelaninie zginęli dwaj policjanci.
Polish
Polish people are good workers.
inizia ad imparare
polski
Polacy są dobrymi pracownikami.
polite
I’m trying to be polite.
inizia ad imparare
uprzejmy, grzeczny
Próbuję być uprzejmy.
political
The political scene is dominated by two parties.
inizia ad imparare
polityczny
Scena polityczna jest zdominowana przez dwie partie.
politician
I don’t believe in what politicians say.
inizia ad imparare
polityk
Nie wierzę w to, co mówią politycy.
politics
Are you interested in politics?
inizia ad imparare
polityka
Interesujesz się polityką?
pool
Nick is swimming in the pool.
inizia ad imparare
basen; sadzawka; kałuża
Nick pływa w basenie.
poor
Our neighbours are very poor.
inizia ad imparare
biedny
Nasi sąsiedzi są bardzo biedni.
pop
I like pop music and the blues.
inizia ad imparare
pop; popowy
Lubię muzykę pop i bluesa.
popular
Cyprus is very popular with British tourists.
inizia ad imparare
popularny
Cypr jest bardzo popularny wśród brytyjskich turystów.
population
What’s the population of India?
inizia ad imparare
populacja, liczba mieszkańców
Jaka jest liczba mieszkańców Indii?
port
The port is on the other side of the town.
inizia ad imparare
port
Port jest po drugiej stronie miasta.
position
I’m in a difficult position.
inizia ad imparare
pozycja, położenie
Jestem w trudnym położeniu.
possibility
We have to consider all the possibilities.
inizia ad imparare
możliwość; ewentualność
Musimy rozważyć wszystkie możliwości.
possible
What are possible solutions to the problem?
inizia ad imparare
możliwy
Jakie są możliwe rozwiązania tego problemu?
post
He sent it by post yesterday.
inizia ad imparare
poczta; wysyłać pocztą
Posłał to wczoraj pocztą.
postman
Has the postman been yet?
inizia ad imparare
listonosz
Czy był już listonosz?
pot
The soup was cooking in a pot.
inizia ad imparare
garnek
Zupa gotowała się w garnku.
potato
I’ll have French fries instead of boiled potatoes.
inizia ad imparare
ziemniak
Wezmę frytki zamiast gotowanych ziemniaków.
pound
The shirt cost 25 pounds.
inizia ad imparare
funt
Koszula kosztowała 25 funtów.
pour
She poured water into the glass.
inizia ad imparare
nalewać
Nalała wody do szklanki.
powder
She powdered her face and put on lipstick.
inizia ad imparare
proch, proszek, puder, pudrować
Upudrowała twarz i pomalowała usta szminką.
power
Which party is in power?
inizia ad imparare
moc; władza
Która partia jest u władzy?
powerful
They have a powerful weapon.
inizia ad imparare
silny, potężny
Oni mają potężną broń.
practical
There is no substitute for practical experience.
inizia ad imparare
praktyczny
Praktycznego doświadczenia nie da się niczym zastąpić.
practice
Practice makes perfect.
inizia ad imparare
praktyka
Praktyka czyni mistrza.
praise
They praised us for our hard work.
inizia ad imparare
chwalić, pochwała
Pochwalili nas za naszą ciężką pracę.
pray
Let us pray for them.
inizia ad imparare
modlić się
Pomódlmy się za nich.
prefer
Which one do you prefer?
inizia ad imparare
woleć
Którego wolisz?
prepare
We should prepare for the worst.
inizia ad imparare
przygotowywać (się)
Powinniśmy przygotować się na najgorsze.
presence
You must sign it in the presence of a notary.
inizia ad imparare
obecność
Musisz to podpisać w obecności notariusza.
present
I was present at both meetings.
inizia ad imparare
obecny; prezent, upominek
Byłem obecny na obu spotkaniach.
president
The President didn’t know about it.
inizia ad imparare
prezydent
Prezydent o tym nie wiedział.
press
The press followed her every move.
inizia ad imparare
prasa; nacisnąć
Prasa śledziła jej każdy ruch.
pressure
She lives under pressure.
inizia ad imparare
ciśnienie, stres
Ona żyje w stresie.
pretend
She pretended to be surprised.
inizia ad imparare
udawać
Udała zaskoczoną.
pretty
What a pretty dress!
inizia ad imparare
ładny
Jaka ładna sukienka!
prevent
That will help to prevent the situation worsening.
inizia ad imparare
zapobiegać, uniemożliwiać
To pomoże zapobiec pogorszeniu się sytuacji.
previous
She has two children from a previous marriage.
inizia ad imparare
poprzedni
Ona ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa.
price
The price is too high.
inizia ad imparare
cena
Cena jest za wysoka.
pride
His pride was hurt.
inizia ad imparare
duma
Jego duma została urażona.
priest
The priest preached a long sermon.
inizia ad imparare
ksiądz
Ksiądz wygłosił długie kazanie.
prince
She is still waiting for her prince charming.
inizia ad imparare
książę
Wciąż czeka na swojego księcia z bajki.
princess
She looked like a princess.
inizia ad imparare
księżniczka
Wyglądała jak księżniczka.
principle
It’s against all my principles.
inizia ad imparare
zasada
To wbrew moim zasadom.
prison
They sent him to prison.
inizia ad imparare
więzienie
Posłali go do więzienia.
private
My private life is none of your business.
inizia ad imparare
prywatny
Moje prywatne życie to nie twoja sprawa.
prize
She won first prize.
inizia ad imparare
nagroda
Zdobyła pierwszą nagrodę.
probably
She will probably come with her boyfriend.
inizia ad imparare
prawdopodobnie
Prawdopodobnie przyjdzie ze swoim chłopakiem.
problem
What’s the problem?
inizia ad imparare
problem
W czym problem?
process
It’s a long and slow process.
inizia ad imparare
proces; przetwarzać
To długi i powolny proces.
produce
The film was produced in Taiwan.
inizia ad imparare
produkować
Film wyprodukowano na Tajwanie.
product
We offer the best products at the lowest price.
inizia ad imparare
produkt
Oferujemy najlepsze produkty po najniższych cenach.
production
We need to increase the production.
inizia ad imparare
produkcja
Musimy zwiększyć produkcję.
profession
What’s your profession?
inizia ad imparare
zawód
Jaki jest twój zawód?
professional
I want to be a professional driver.
inizia ad imparare
profesjonalist-a/ka, zawodowiec; profesjonalny, zawodowy
Chcę być zawodowym kierowcą.
profit
They made a large profit last year.
inizia ad imparare
zysk
Osiągnęli ogromny zysk w ubiegłym roku.
programme BE/program AE
What’s your favourite TV programme?
inizia ad imparare
program
Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny?
progress
We made impressive progress.
inizia ad imparare
postęp
Zrobiliśmy imponujący postęp.
project
The project has exceeded the budget.
inizia ad imparare
projekt
Projekt przekroczył budżet.
promise
She didn’t keep her promise.
inizia ad imparare
obietnica; obiecywać
Nie dotrzymała obietnicy.
pronounce
How do you pronounce this word?
inizia ad imparare
wymawiać
Jak się wymawia to słowo?
proper
I’ll show you the proper way to do it.
inizia ad imparare
właściwy
Pokażę ci właściwy sposób, jak to zrobić.
property
How can I recover my personal property?
inizia ad imparare
własność
Jak mogę odzyskać moją (osobistą) własność?
propose
He’s proposing a new approach.
inizia ad imparare
proponować; oświadczyć się
On proponuje nowe podejście.
protect
You should protect your skin from the sun.
inizia ad imparare
chronić
Powinieneś chronić skórę przed słońcem.
protection
It provides good protection from the cold.
inizia ad imparare
ochrona
To zapewnia dobrą ochronę przed zimnem.
proud
He’s proud of his son.
inizia ad imparare
dumny
Jest dumny ze swojego syna.
prove
You need to prove it.
inizia ad imparare
udowadniać
Musisz to udowodnić.
provide
They provide disaster victims with food and water.
inizia ad imparare
dostarczać, zapewniać
Dostarczają ofiarom katastrofy żywność i wodę.
provided
She’ll do the work provided they pay her.
inizia ad imparare
pod warunkiem, że
Wykona tę pracę pod warunkiem, że jej zapłacą.
pub
How about going to the pub?
inizia ad imparare
pub
Masz ochotę pójść do pubu?
public
This is a public place.
inizia ad imparare
publiczny
To publiczne miejsce.
pull
Don’t pull so hard.
inizia ad imparare
ciągnąć
Nie ciągnij tak mocno.
punish
He was punished for it.
inizia ad imparare
karać
Został za to ukarany.
pupil
The pupils were waiting for the teacher.
inizia ad imparare
uczeń; źrenica
Uczniowie czekali na nauczyciela.
pure
My intentions are pure.
inizia ad imparare
czysty
Moje intencje są czyste.
purpose
What is the purpose of the meeting?
inizia ad imparare
cel, zamiar
Jaki jest cel spotkania?
push
Stop pushing me!
inizia ad imparare
pchać, popychać
Przestań mnie popychać!
put
Kevin put a towel on the washing machine.
inizia ad imparare
kłaść
Kevin położył ręcznik na pralce.
quality
Our products are of the finest quality.
inizia ad imparare
jakość
Nasze produkty są najwyższej jakości.
quantity
We’re interested in quality, not quantity.
inizia ad imparare
ilość
Interesuje nas jakość, nie ilość.
quarrel
They quarrel almost every day.
inizia ad imparare
kłótnia; kłócić się
Kłócą się prawie codziennie.
quarter
It’s a quarter to six.
inizia ad imparare
ćwiartka; kwadrans; dzielnica
Jest za kwadrans szósta.
queen
He met the Queen last week.
inizia ad imparare
królowa
Spotkał się z królową w ubiegłym tygodniu.
question
I asked the teacher a question.
inizia ad imparare
pytanie
Zadałem nauczycielowi pytanie.
quick
It was a quick decision.
inizia ad imparare
szybki
To była szybka decyzja.
quiet
She spoke in a quiet voice.
inizia ad imparare
cichy
Mówiła cichym głosem.
quite
It’s quite a difficult task.
inizia ad imparare
dość, całkiem
To dość trudne zadanie.
race
The constitution prohibits discrimination on grounds of race.
inizia ad imparare
wyścig; rasa
Konstytucja zabrania dyskryminacji rasowej.
radio
I heard it on the radio.
inizia ad imparare
radio
Usłyszałem to w radiu.
rail
Can I get there by rail?
inizia ad imparare
kolej
Dojadę tam koleją?
rain
It’s raining again.
inizia ad imparare
deszcz; padać (o deszczu)
Znowu pada.
raise
Laura raised her hand.
inizia ad imparare
podnosić
Laura podniosła rękę.
range
The target is out of range.
inizia ad imparare
zakres, zasięg
Cel jest poza zasięgiem.
rank
He’s ranked second in the world.
inizia ad imparare
szereg; ranga; zajmować jakąś pozycję, zaliczać (się)
Zajmuje drugie miejsce w świecie.
rare
This is a rare animal.
inizia ad imparare
rzadki
To rzadkie zwierzę.
rate
The rate of unemployment has decreased.
inizia ad imparare
tempo; współczynnik; cenić
Współczynnik bezrobocia zmniejszył się.
rather
It’s rather an unstable situation.
inizia ad imparare
dość, dosyć
To dość niepewna sytuacja.
raw
Raw vegetables have a lot of vitamins.
inizia ad imparare
surowy
Surowe warzywa mają dużo witamin.
reach
He reached for a glass of whiskey.
inizia ad imparare
sięgać; docierać do
Sięgnął po szklankę whisky.
read
I am reading an adventure book.
inizia ad imparare
czytać
Czytam książkę przygodową.
ready
Are you ready to go?
inizia ad imparare
gotowy, przygotowany
Jesteś gotowy do drogi/wyjścia?
real
That’s not the real reason.
inizia ad imparare
rzeczywisty, prawdziwy
To nie jest prawdziwy powód.
realize
She realized that she was in danger.
inizia ad imparare
uświadomić sobie, zdawać sobie sprawę
Zdała sobie sprawę, że jest w niebezpieczeństwie.
really
It’s really late.
inizia ad imparare
naprawdę
Jest naprawdę późno.
reason
That’s the reason she left.
inizia ad imparare
powód
Z tego powodu wyszła.
reasonable
The prices are reasonable.
inizia ad imparare
rozsądny
Ceny są rozsądne.
receive
He’s been receiving threats for a few weeks.
inizia ad imparare
otrzymywać, odbierać
Otrzymuje groźby/pogróżki od kilku tygodni.
recent
Recent events make us think.
inizia ad imparare
niedawny, ostatni
Ostatnie wydarzenia dają nam do myślenia.
recently
I’ve been quite busy recently.
inizia ad imparare
ostatnio
Jestem ostatnio dość zajęty.
recognition
Our work has received wide recognition.
inizia ad imparare
rozpoznanie; uznanie
Nasza praca spotkała się z szerokim uznaniem.
recognize
Do you recognize him?
inizia ad imparare
rozpoznawać; uznawać
Czy poznajesz go?
recommend
Can you recommend a good restaurant?
inizia ad imparare
polecać, rekomendować
Możesz polecić (jakąś) dobrą restaurację?
record
He has broken the world record.
inizia ad imparare
rekord; zapis; płyta; zapisywać
Pobił rekord świata.
red
They went through a red light.
inizia ad imparare
czerwony
Przejechali na czerwonym świetle.
reduce
They’ve reduced the price.
inizia ad imparare
zredukować, obniżyć
Obniżyli cenę.
reduction
We must implement a cost reduction plan.
inizia ad imparare
redukcja
Musimy wdrożyć plan redukcji kosztów.
refer
I was referred to the personnel department.
inizia ad imparare
dotyczyć; odnosić się do; odsyłać, skierować
Zostałem skierowany do działu kadr.
refuse
I refuse to do it.
inizia ad imparare
odmówić
Odmawiam zrobienia tego.
regard
He is regarded as one of the best football player.
inizia ad imparare
szacunek; uważać kogoś za
Jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy.
region
It’s one of the most beautiful regions of the country.
inizia ad imparare
region
To jeden z najpiękniejszych regionów kraju.
regular
We meet at regular intervals.
inizia ad imparare
regularny
Spotykamy się w regularnych odstępach czasu.
relation
There’s no relation between the two crimes.
inizia ad imparare
relacja, związek; krewny
Nie ma związku pomiędzy (tymi) dwoma zbrodniami/przestępstwami.
relationship
Their relationship wasn’t strong.
inizia ad imparare
związek
Ich związek nie był silny.
relative
Ben has relatives in Wales.
inizia ad imparare
krewny; względny, relatywny
Ben ma krewnych w Walii.
religion
Christianity is a monotheistic religion.
inizia ad imparare
religia, wyznanie
Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną.
religious
Do you think that religious education in schools is a good idea?
inizia ad imparare
religijny, pobożny
Czy uważasz, że nauczanie religii w szkołach to dobry pomysł?
remain
He remained at home.
inizia ad imparare
pozostawać
Pozostał w domu.
remember
She says she doesn’t remember me.
inizia ad imparare
pamiętać
Ona mówi, że mnie nie pamięta.
remind
Remind me to call David.
inizia ad imparare
przypominać
Przypomnij mi, żebym zadzwonił do Dawida.
remove
It’s the best thing for removing stains.
inizia ad imparare
usuwać
To najlepsza rzecz do usuwania plam.
rent
How much rent do you pay?
inizia ad imparare
czynsz; wynajmować
Ile płacisz czynszu?
repair
The repairs cost 40 euros.
inizia ad imparare
naprawa; naprawiać
Naprawa kosztowała 40 euro.
repeat
Could you repeat the last sentence?
inizia ad imparare
powtarzać
Mógłbyś powtórzyć ostatnie zdanie?
replace
I don’t know how to replace the bulb.
inizia ad imparare
zastępować, wymieniać
Nie wiem, jak wymienić żarówkę.
reply
I haven’t received a reply from him.
inizia ad imparare
odpowiedź; odpowiadać
Nie dostałem od niego odpowiedzi.
report
We read the report in the paper.
inizia ad imparare
raport, relacja; relacjonować
Przeczytaliśmy relację w gazecie.
reporter
He didn’t want to talk to the reporters.
inizia ad imparare
reporter, dziennikarz
Nie chciał rozmawiać z reporterami/dziennikarzami.
represent
Mrs Smith will be representing our school.
inizia ad imparare
reprezentować
Pani Smith będzie reprezentować naszą szkołę.
request
I have a request to make of you.
inizia ad imparare
prośba; prosić
Mam do ciebie prośbę.
require
It requires high precision.
inizia ad imparare
wymagać
To wymaga dużej precyzji.
rescue
Her father rescued her from the fire.
inizia ad imparare
ratunek; ratować
Jej ojciec uratował ją z pożaru.
respect
He has no respect for her feelings.
inizia ad imparare
szacunek; szanować
On nie szanuje jej uczuć.
response
We received a negative response.
inizia ad imparare
odpowiedź, reakcja
Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.
responsible
Who is responsible for the security?
inizia ad imparare
odpowiedzialny
Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo?
rest
You need to have a good rest.
inizia ad imparare
odpoczynek; reszta; odpoczywać
Musisz dobrze wypocząć.
restaurant
I’ll meet you at a restaurant.
inizia ad imparare
restauracja
Spotkam się z tobą w restauracji.
result
Your blood test results have been sent to dr Morgan.
inizia ad imparare
rezultat, wynik
Pani wyniki badania krwi zostały przesłane dr. Morganowi.
retire
He is to retire at the end of the year.
inizia ad imparare
przejść na emeryturę
On ma przejść na emeryturę pod koniec roku.
return
I’ll call you on my return from Glasgow.
inizia ad imparare
powrót; wracać
Zadzwonię do ciebie po powrocie z Glasgow.
reveal
The journalists have revealed the truth.
inizia ad imparare
ujawnić
Dziennikarze ujawnili prawdę.
review
The movie got great reviews.
inizia ad imparare
przegląd; recenzja omówienie; przeglądać
Film dostał świetne recenzje.
reward
He was rewarded for his efforts.
inizia ad imparare
nagroda; nagradzać
Nagrodzono go za trud.
rice
Cook the rice for 20 minutes.
inizia ad imparare
ryż
Gotuj ryż przez 20 minut.
rich
If we were rich, we would buy a house at the seaside.
inizia ad imparare
bogaty
Gdybyśmy byli bogaci, kupilibyśmy dom nad morzem.
ride
His daughter rides her bike to school.
inizia ad imparare
jeździć
Jego córka jeździ do szkoły na rowerze.
right
That’s the right answer.
inizia ad imparare
prawy; właściwy, poprawny; zdrowy
To poprawna odpowiedź.
ring
The phone is ringing.
inizia ad imparare
pierścień, pierścionek; otaczać; dzwonić
Telefon dzwoni.
rise
Prices are rising fast.
inizia ad imparare
wzrost (np. cen); rosnąć
Ceny szybko rosną.
risk
The risk was too great.
inizia ad imparare
ryzyko; ryzykować
Ryzyko było zbyt wielkie.
river
The children are swimming in the river.
inizia ad imparare
rzeka
Dzieci pływają w rzece.
road
The road was bumpy.
inizia ad imparare
droga
Droga była wyboista.
rock
I love listening to rock.
inizia ad imparare
skała; rock
Uwielbiam słuchać rocka.
roll
The ball rolled under the chair.
inizia ad imparare
rolka; bułka; toczyć się
Piłka wtoczyła się pod krzesło.
roof
The roof is leaking.
inizia ad imparare
dach
Dach przecieka.
room
There isn’t enough room.
inizia ad imparare
pokój; miejsce
Nie ma wystarczająco miejsca.
rose
I bought a bunch of roses.
inizia ad imparare
róża; różowy
Kupiłem bukiet róż.
rough
I have rough hands.
inizia ad imparare
szorstki
Mam szorstkie ręce.
round
They were sitting at a round table.
inizia ad imparare
okrągły
Siedzieli przy okrągłym stole.
row
He has won for the second time in a row.
inizia ad imparare
rząd (np. krzeseł); kłótnia; kłócić się
Wygrał drugi raz z rzędu.
rubber
The ball is made of rubber.
inizia ad imparare
guma
Piłka jest (zrobiona) z gumy.
rude
It’s rude to talk with your mouth full.
inizia ad imparare
niegrzeczny
Niegrzecznie jest mówić z pełnymi ustami.
ruin
He was ruined after the stock market crash.
inizia ad imparare
ruina; rujnować
Był zrujnowany po krachu na giełdzie.
rule
Nick broke the rules.
inizia ad imparare
reguła; rządzić
Nick złamał reguły.
run
Every morning she runs in the park.
inizia ad imparare
bieg; biec
Ona co rano biega w parku.
rush
What’s the rush?
inizia ad imparare
pośpiech; śpieszyć się
Po co ten pośpiech?
sad
Don’t be sad.
inizia ad imparare
smutny
Nie bądź smutny.
safe
Is it a safe place to swim?
inizia ad imparare
bezpieczny
Czy to bezpieczne miejsce do pływania?
safety
I care about your safety.
inizia ad imparare
bezpieczeństwo
Troszczę się o twoje bezpieczeństwo.
salary
The government wants to increase salaries for all teachers.
inizia ad imparare
pensja
Rząd chce podnieść pensje wszystkim nauczycielom.
sale
This house is for sale.
inizia ad imparare
sprzedaż; wyprzedaż
Ten dom jest na sprzedaż.
salt
Pass me the salt, please.
inizia ad imparare
sól
Proszę, podaj mi sól.
same
We have the same results.
inizia ad imparare
ten sam; taki sam
Mamy takie same wyniki.
sand
You have sand in your hair.
inizia ad imparare
piasek
Masz piasek we włosach.
sandwich
Don’t forget to take a sandwich to work
inizia ad imparare
kanapka
Nie zapomnij zabrać kanapki do pracy.
satisfied
Are you satisfied with your job?
inizia ad imparare
zadowolony
Jesteś zadowolony ze swojej pracy?
satisfy
Your reply doesn’t satisfy me.
inizia ad imparare
satysfakcjonować, zadowalać
Twoja odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje.
Saturday
I don’t work on Saturdays.
inizia ad imparare
sobota
Nie pracuję w soboty.
save
She saved my life.
inizia ad imparare
oszczędzać; ocalić, uratować; zapisywać (na dysku)
Ocaliła mi życie.
say
What did you say?
inizia ad imparare
powiedzieć
Co powiedziałeś?
scale
What is the scale of the damage?
inizia ad imparare
skala; rozmiar
Jaka jest skala zniszczeń?
scene
The final scene is surprising.
inizia ad imparare
scena; miejsce (akcji, wypadku)
Finałowa scena jest zaskakująca.
scheme
The scheme is designed to combat unemployment.
inizia ad imparare
program, projekt, plan
Program ma na celu zwalczanie bezrobocia.
school
Children in Britain start school at the age of five.
inizia ad imparare
szkoła
Dzieci w Wielkiej Brytanii rozpoczynają naukę w szkole w wieku pięciu lat.
science
There’s a connection between the development of science and economic growth.
inizia ad imparare
nauka
Jest związek między rozwojem nauki a wzrostem gospodarczym.
scientific
Scientific research shows that this therapy is effective.
inizia ad imparare
naukowy
Z badań naukowych wynika, że ta terapia jest skuteczna.
scientist
Scientists can’t explain it yet.
inizia ad imparare
naukowiec
Naukowcy jeszcze nie potrafią tego wytłumaczyć/wyjaśnić.
scissors
Cut the material with scissors.
inizia ad imparare
nożyczki
Przetnij materiał nożyczkami.
score
What’s the score?
inizia ad imparare
wynik; zdobyć
Jaki jest wynik?
scream
I could hear screams.
inizia ad imparare
krzyk; krzyczeć
Słyszałem krzyki.
screen
Look at the computer screen.
inizia ad imparare
ekran
Spójrz na ekran komputera.
sea
We spent our holidays by the sea.
inizia ad imparare
morze
Spędziliśmy wakacje nad morzem.
search
The police searched the apartment.
inizia ad imparare
poszukiwanie; szukać
Policja przeszukała mieszkanie.
season
My favourite season is spring.
inizia ad imparare
pora roku; sezon
Moją ulubioną porą roku jest wiosna.
seat
Our seats are in the first row.
inizia ad imparare
miejsce
Nasze miejsca są w pierwszym rzędzie.
second
It’s the second of June.
inizia ad imparare
sekunda; drugi
Jest drugi czerwca.
secret
He can’t keep a secret.
inizia ad imparare
sekret, tajemnica
On nie potrafi dochować tajemnicy.
secretary
His secretary is young and inexperienced.
inizia ad imparare
sekretarka
Jego sekretarka jest młoda i niedoświadczona.
section
The questions are grouped into five sections.
inizia ad imparare
część, sekcja; dział
Pytania są zgrupowane w pięciu sekcjach.
secure
She felt secure with him.
inizia ad imparare
bezpieczny; zabezpieczać
Czuła się z nim bezpiecznie.
security
It can help increase security.
inizia ad imparare
bezpieczeństwo
To pomoże zwiększyć bezpieczeństwo.
see
I saw Jack the other day.
inizia ad imparare
widzieć
Widziałem Jacka kilka dni temu.
seek
We’re still seeking a solution.
inizia ad imparare
szukać
Wciąż szukamy rozwiązania.
seem
You seem to be nervous.
inizia ad imparare
wydawać się
Wydajesz się nerwowy.
seldom
She seldom smiles.
inizia ad imparare
rzadko
Ona rzadko się uśmiecha.
select
We will select only one person.
inizia ad imparare
wybierać
Wybierzemy tylko jedną osobę.
sell
I don’t want to sell it.
inizia ad imparare
sprzedawać
Nie chcę tego sprzedawać.
send
I’ll send you a postcard from Australia.
inizia ad imparare
wysyłać
Wyślę ci kartkę/pocztówkę z Australii.
sense
It doesn’t make sense.
inizia ad imparare
zmysł; sens; wyczuwać
To nie ma sensu.
sensible
It would be sensible to wait until they come.
inizia ad imparare
rozsądny
Rozsądnie będzie zaczekać, aż wrócą.
sentence
Read the first sentence.
inizia ad imparare
zdanie; wyrok
Przeczytaj pierwsze zdanie.
separate
We want separate rooms.
inizia ad imparare
oddzielny; rozdzielać
Chcemy oddzielne pokoje.
September
School starts in September.
inizia ad imparare
wrzesień
Szkoła zaczyna się we wrześniu.
series
We had a series of problems.
inizia ad imparare
seria
Mieliśmy serię problemów.
serious
I hope it’s nothing serious.
inizia ad imparare
poważny
Mam nadzieję, że to nic poważnego.
serve
They don’t serve alcohol here.
inizia ad imparare
obsługiwać, podawać; podawać, serwować
Nie podają tu alkoholu.
service
The service is good in this restaurant.
inizia ad imparare
usługa; dokonywać przeglądu (samochodu)
W tej restauracji jest dobra obsługa.
set
Set the alarm clock for 6 a.m.
inizia ad imparare
zestaw; ustawiać, nastawiać, ustalać
Ustaw budzik na szóstą.
settle
May I settle the bill now?
inizia ad imparare
osiedlić się; załatwić, uregulować
Czy mogę teraz uregulować rachunek?
seven
Do you know the seven deadly sins?
inizia ad imparare
siedem
Znasz siedem grzechów głównych?
seventeen
Tomorrow I’ll be seventeen.
inizia ad imparare
siedemnaście
Jutro skończę siedemnaście lat.
seventy
The boat can take no more than seventy passengers.
inizia ad imparare
siedemdziesiąt
Statek może zabrać maksymalnie siedemdziesięciu pasażerów.
several
She has called me several times today.
inizia ad imparare
kilka
Dzwoniła dziś do mnie kilka razy.
sex
Do you know the sex of the baby?
inizia ad imparare
płeć; seks
Znasz płeć dziecka?
shade
I was sitting in the shade.
inizia ad imparare
cień (zacienione miejsce); odcień
Siedziałem w cieniu.
shadow
I saw a shadow on the wall.
inizia ad imparare
cień
Zobaczyłem cień na ścianie.
shake
He was shaking with fear.
inizia ad imparare
trząść się; potrząsać
Trząsł się ze strachu.
shall
Shall we go?
inizia ad imparare
operator służący do wyrażania sugestii, propozycji
Idziemy?
shame
What a shame!
inizia ad imparare
wstyd; szkoda
1) Ale wstyd! 2) Jaka szkoda!
shape
I’m in good shape.
inizia ad imparare
kształt; forma
Jestem w dobrej formie.
share
I didn’t get my share.
inizia ad imparare
część; dzielić (się)
Nie dostałem swojej części.
sharp
I need a sharp knife.
inizia ad imparare
ostry
Potrzebuję ostrego noża.
she
She is my whole life.
inizia ad imparare
ona
Ona jest całym moim życiem.
sheet
In this hotel they change the sheets every day.
inizia ad imparare
prześcieradło, pościel; kartka; arkusz
W tym hotelu codziennie zmieniają pościel.
shelf
Put the book back on the shelf.
inizia ad imparare
półka
Odłóż książkę (z powrotem) na półkę.
shine
The sun was shining.
inizia ad imparare
świecić, błyszczeć
Słońce świeciło.
ship
We went to Iceland by ship.
inizia ad imparare
statek
Popłynęliśmy statkiem do Islandii.
shirt
I like striped shirts.
inizia ad imparare
koszula
Lubię koszule w paski.
shock
She got a shock when she heard the news.
inizia ad imparare
szok; szokować
Doznała szoku, gdy usłyszała wiadomości.
shoe
I took my shoes off in the hall.
inizia ad imparare
but
Zdjąłem buty w przedpokoju.
shoot
The film was shot in Rome.
inizia ad imparare
strzelać; kręcić kamerą
Film został nakręcony w Rzymie.
shop
He went to the shop to buy some food.
inizia ad imparare
sklep
Poszedł do sklepu kupić coś do jedzenia.
shopping
Let’s do some shopping.
inizia ad imparare
zakupy
Zróbmy zakupy.
shore
He tried to swim to the shore.
inizia ad imparare
wybrzeże, brzeg
Próbował dopłynąć do brzegu.
short
It’s a short film about Africa.
inizia ad imparare
krótki, niski
To jest krótki film o Afryce.
shot
We heard shots.
inizia ad imparare
strzał
Usłyszeliśmy strzały.
should
You should study more.
inizia ad imparare
powinno się
Powinieneś więcej się uczyć.
shoulder
He looked at me over his shoulder.
inizia ad imparare
ramię
Spojrzał na mnie przez ramię.
shout
Don’t shout at me!
inizia ad imparare
krzyk; krzyczeć
Nie krzycz na mnie!
show
I showed them the photos.
inizia ad imparare
pokaz; pokazywać
Pokazałem im zdjęcia.
shower
I’ll have a shower before we go out.
inizia ad imparare
prysznic; przelotny deszcz
Wezmę prysznic, zanim wyjdziemy.
shut
Shut the door silently.
inizia ad imparare
zamykać, zamknięty
Zamknij cicho drzwi.
sick
I was sick and couldn’t go to work.
inizia ad imparare
chory
Byłem chory i nie mogłem iść do pracy.
side
His dog stood by his side.
inizia ad imparare
bok; zbocze; strona (jezdni, kasety, w sporze)
Jego pies stał u jego boku.
sight
His sight is failing.
inizia ad imparare
widok; wzrok
Zawodzi go wzrok.
sign
Can you sign here, please?
inizia ad imparare
znak; podpisać
Może się pan tu podpisać?
signal
The teacher gave the signal to start.
inizia ad imparare
sygnał; sygnalizować
Nauczyciel dał sygnał do startu.
signature
Whose signature is this?
inizia ad imparare
podpis
Czyj to podpis?
significant
Is there a significant difference between them?
inizia ad imparare
znaczący, ważny
Czy jest między nimi znacząca różnica?
silence
A silence fell over the room.
inizia ad imparare
cisza
W pokoju zapadła cisza.
silent
It was a silent night.
inizia ad imparare
cichy, milczący
To była cicha noc.
silly
That’s a silly question.
inizia ad imparare
głupi
To głupie pytanie.
silver
My husband gave me silver earrings.
inizia ad imparare
srebro; srebrny
Mąż dał mi srebrne kolczyki.
similar
She is very similar to you.
inizia ad imparare
podobny
Ona jest bardzo podobna do ciebie.
simple
It’s not as simple as you may think.
inizia ad imparare
prosty
To nie takie proste, jak myślisz.
simply
I simply don’t know what to do.
inizia ad imparare
po prostu
Po prostu nie wiem, co robić.
since
I haven’t heard from him since he left.
inizia ad imparare
odkąd
Nie mam od niego żadnej wiadomości, odkąd wyjechał.
sing
He sings in a band.
inizia ad imparare
śpiewać
On śpiewa w zespole.
single
I’d like to book a single room for two nights.
inizia ad imparare
pojedynczy; nieżonaty, niezamężna
Chciałbym zarezerwować pokój jednoosobowy na dwie noce.
sink
The dishes are in the sink.
inizia ad imparare
zlew; tonąć
Naczynia są w zlewie.
sir
Excuse me, sir.
inizia ad imparare
pan (forma grzecznościowa)
Przepraszam pana.
sister
Has your sister got a boyfriend?
inizia ad imparare
siostra
Czy twoja siostra ma chłopaka?
sit
Come and sit here next to me.
inizia ad imparare
siedzieć
Chodź i usiądź tu przy mnie.
site
Have you visited the BBC site?
inizia ad imparare
miejsce; witryna internetowa
Odwiedziłeś witrynę internetową BBC?
situation
The situation is changing fast.
inizia ad imparare
sytuacja
Sytuacja szybko się zmienia.
six
There are six people on the bus.
inizia ad imparare
sześć
W autobusie jest sześć osób.
sixteen
If she is sixteen, she can’t vote.
inizia ad imparare
szesnaście
Jeśli ona ma szesnaście lat, to nie może głosować.
sixty
He retired at the age of sixty.
inizia ad imparare
sześćdziesiąt
Odszedł na emeryturę w wieku sześćdziesięciu lat.
size
What size are you?
inizia ad imparare
rozmiar
Jaki rozmiar pani nosi?
skill
We are looking for people with good communication skills.
inizia ad imparare
umiejętność
Szukamy ludzi z dobrą umiejętnością komunikacji.
skin
One is for dry skin and the other for oily skin.
inizia ad imparare
skóra; cera
Jeden jest do suchej skóry, drugi do tłustej.
skirt
She doesn’t like skirts.
inizia ad imparare
spódnica
Ona nie lubi spódnic.
sky
Look at the sky!
inizia ad imparare
niebo
Spójrz na niebo!
sleep
Did you sleep well?
inizia ad imparare
sen, spać
Spałeś dobrze?
slide
They showed us their slides.
inizia ad imparare
ślizgać się; slajd
Pokazali nam swoje slajdy.
slight
I noticed a slight improvement.
inizia ad imparare
lekki; niewielki
Zauważyłem lekką poprawę.
slip
He slipped on the ice.
inizia ad imparare
poślizgnąć się
Poślizgnął się na lodzie.
slippery
The floor was wet and slippery.
inizia ad imparare
śliski
Podłoga była mokra i śliska.
slow
The car slowed to 50 km/h.
inizia ad imparare
powolny, zwalniać
Samochód zwolnił do 50 km/h.
small
I gave up my seat to a woman with a small child.
inizia ad imparare
mały
Ustąpiłem miejsca kobiecie z małym dzieckiem.
smell
The dish smells delicious.
inizia ad imparare
węch; zapach; wąchać; pachnieć; śmierdzieć
Danie pachnie wyśmienicie.
smile
He gave me a big smile.
inizia ad imparare
uśmiech; uśmiechać się
Uśmiechnął się do mnie szeroko.
smoke
Do you mind if I smoke?
inizia ad imparare
dym; palić (papierosy)
Nie będzie ci przeszkadzać, jeśli zapalę? (Czy mogę zapalić?)
smooth
Now your skin is smooth.
inizia ad imparare
gładki
Teraz twoja skóra jest gładka.
snack
We stopped for a quick snack.
inizia ad imparare
przekąska, przekąsić
Zatrzymaliśmy się na szybką przekąskę.
snow
It’s been snowing since the morning.
inizia ad imparare
śnieg; padać (o śniegu)
Śnieg pada od rana.
so
I’ll be on holiday so I won’t be able to come.
inizia ad imparare
więc
Będę na wakacjach/wczasach, więc nie będę mógł przyjść.
soap
Wash your hands with soap.
inizia ad imparare
mydło
Umyj ręce mydłem.
social
You should take part in social life.
inizia ad imparare
społeczny; towarzyski
Powinieneś brać udział w życiu towarzyskim.
society
Our society isn’t tolerant.
inizia ad imparare
społeczeństwo
Nasze społeczeństwo nie jest tolerancyjne.
sock
White socks get dirty easily.
inizia ad imparare
skarpeta
Białe skarpety łatwo się brudzą.
sofa
When I returned, she was sleeping on the sofa.
inizia ad imparare
kanapa, sofa
Gdy wróciłem, spała na kanapie.
soft
Give me a soft pillow.
inizia ad imparare
miękki
Daj mi miękką poduszkę.
soldier
Ten soldiers were killed and twenty wounded in action.
inizia ad imparare
żołnierz
W akcji zginęło dziesięciu żołnierzy, a dwudziestu zostało rannych.
solution
That’s not a good solution.
inizia ad imparare
rozwiązanie
To nie jest dobre rozwiązanie.
solve
We have to solve the problem.
inizia ad imparare
rozwiązywać
Musimy rozwiązać ten problem.
some
They’ve been living here for some years.
inizia ad imparare
kilka, trochę
Mieszkają tu od kilku lat.
somebody
Somebody came to see you.
inizia ad imparare
ktoś
Ktoś przyszedł się z tobą zobaczyć.
somehow
We will manage somehow.
inizia ad imparare
jakoś
Jakoś damy radę.
someone
Someone stole his credit card.
inizia ad imparare
ktoś
Ktoś ukradł jego kartę kredytową.
something
Something odd happened.
inizia ad imparare
coś
Stało się coś dziwnego.
sometimes
Sometimes I don’t understand you.
inizia ad imparare
czasami
Czasami cię nie rozumiem.
somewhere
It must be somewhere here.
inizia ad imparare
gdzieś
To musi być gdzieś tutaj.
son
I would like to have a son.
inizia ad imparare
syn
Chciałbym mieć syna.
song
What song is it?
inizia ad imparare
piosenka
Jaka to piosenka?
soon
I’ll be back soon.
inizia ad imparare
wkrótce
Wkrótce będę z powrotem.
sorry
Sorry, I didn’t mean to offend you.
inizia ad imparare
zmartwiony, przepraszam
Przepraszam, nie chciałem cię urazić.
sort
What sort of music do you like?
inizia ad imparare
rodzaj; sortować
Jaki lubisz rodzaj muzyki?
sound
Does it sound good?
inizia ad imparare
dźwięk; brzmieć
Czy to dobrze brzmi?
soup
The soup tastes great.
inizia ad imparare
zupa
Zupa świetnie smakuje.
sour
These apples are sour.
inizia ad imparare
kwaśny
Te jabłka są kwaśne.
south
Why do birds fly south for winter?
inizia ad imparare
południe (strona świata), na południe
Dlaczego ptaki odlatują na zimę na południe?
southern
The southern coast was most devastated.
inizia ad imparare
południowy
Południowe wybrzeże było najbardziej zniszczone.
space
Can you make a space for me?
inizia ad imparare
przestrzeń; miejsce; kosmos
Czy możesz zrobić mi miejsce?
speak
Could you speak more slowly, please?
inizia ad imparare
mówić
Czy mógłby pan mówić wolniej?
special
This is a special case.
inizia ad imparare
specjalny, szczególny
To szczególny przypadek.
speech
The headmaster gave a speech.
inizia ad imparare
mowa; przemówienie
Dyrektor wygłosił przemówienie.
speed
The driver was speeding.
inizia ad imparare
prędkość; jechać z nadmierną prędkością
Kierowca jechał z nadmierną prędkością.
spell
Could you spell your name?
inizia ad imparare
literować
Mógłbyś przeliterować swoje imię?
spend
David spent some time with his mum.
inizia ad imparare
spędzać; wydawać
David spędził trochę czasu z(e swoją) mamą.
spin
My head is spinning.
inizia ad imparare
wirować
Kręci mi się w głowie.
spirit
Do animals have a spirit?
inizia ad imparare
duch; dusza; nastrój
Czy zwierzęta mają duszę?
in spite of
In spite of his age, he still runs marathons.
inizia ad imparare
pomimo czegoś
Pomimo swojego wieku, on wciąż biega w maratonach.
split
The teacher split the class into two groups.
inizia ad imparare
dzielić
Nauczyciel podzielił klasę na dwie grupy.
spoon
She stirred her coffee with a spoon.
inizia ad imparare
łyżka, łyżeczka
Zamieszała kawę łyżeczką.
sport
It’s a perfect place for winter sports.
inizia ad imparare
sport
To doskonałe miejsce do uprawiania sportów zimowych.
spot
She spotted a mistake.
inizia ad imparare
miejsce; plama; zauważyć
Zauważyła błąd.
spread
The fire is spreading quickly.
inizia ad imparare
rozprzestrzeniać się
Ogień rozprzestrzenia się szybko.
spring
It will soon be spring.
inizia ad imparare
wiosna; sprężyna; skakać
Wkrótce będzie wiosna.
square
It’s a square not a circle.
inizia ad imparare
kwadrat; plac; kwadratowy
To jest kwadrat, nie okrąg/koło.
stage
We’re doing this in stages.
inizia ad imparare
etap; scena
Robimy to etapami.
stairs
She slowly went down the stairs.
inizia ad imparare
schody
Powoli zeszła po schodach.
stamp
How much is a stamp for a postcard to Poland?
inizia ad imparare
znaczek
Ile kosztuje znaczek na kartkę/widokówkę do Polski?
stand
Someone’s standing by the door.
inizia ad imparare
stać
Ktoś stoi przy drzwiach.
standard
We offer a high standard of services.
inizia ad imparare
standard, poziom
Oferujemy wysoki poziom usług.
star
There are a lot of stars in the sky.
inizia ad imparare
gwiazda
Na niebie jest wiele gwiazd.
start
The performance starts at four o’clock.
inizia ad imparare
początek; zaczynać
Przedstawienie zaczyna się o czwartej.
state
She was in a state of coma.
inizia ad imparare
stan; państwo
Była w stanie śpiączki.
statement
The spokesman will make a statement at one o’clock.
inizia ad imparare
oświadczenie
Rzecznik wygłosi oświadczenie o godzinie pierwszej/trzynastej.
station
I went to the station to see her off.
inizia ad imparare
dworzec, stacja
Odprowadziłem ją na dworzec.
stay
How long are you going to stay?
inizia ad imparare
pozostawać
Jak długo zamierzasz zostać?
steady
Do you have a steady job?
inizia ad imparare
stały, systematyczny
Masz stałą pracę?
steal
That man stole my purse!
inizia ad imparare
kraść
Ten człowiek ukradł mi portmonetkę!
steel
The knife is made of Swedish steel.
inizia ad imparare
stal
Nóż jest (zrobiony) ze szwedzkiej stali.
step
He took one step backwards.
inizia ad imparare
krok; stopień; robić krok
Zrobił krok w tył.
stick
I stuck the stamps on the envelope.
inizia ad imparare
kij; kleić
Przykleiłem znaczki na kopertę.
still
Do you still love me?
inizia ad imparare
wciąż; nieruchomy
Czy wciąż mnie kochasz?
stock
I don’t know how to invest money in stocks.
inizia ad imparare
stan (magazynu); zasoby; papier wartościowy, akcja
Nie wiem, jak inwestować pieniądze w akcje.
stomach
Never go to work on an empty stomach.
inizia ad imparare
żołądek
Nigdy nie chodź do pracy z pustym żołądkiem.
stone
He threw a stone at the dog.
inizia ad imparare
kamień
Rzucił kamieniem w psa.
stop
The bus stopped in front of the school.
inizia ad imparare
stop; przerwa; zatrzymywać
Autobus zatrzymał się przed szkołą.
store
The computer can store a lot of information.
inizia ad imparare
sklep; zapasy; magazynować, przechowywać
Komputer może przechowywać dużo informacji.
storm
It’s going to be a storm.
inizia ad imparare
burza
Będzie burza.
story
She told us an unbelievable story.
inizia ad imparare
opowiadanie, historia
Opowiedziała nam niewiarygodną historię.
straight
She went straight to the police.
inizia ad imparare
prosty; prosto
Poszła prosto na policję.
strange
It’s strange that she is late.
inizia ad imparare
dziwny
Dziwne, że ona się spóźnia.
stranger
Don’t talk to strangers.
inizia ad imparare
nieznajoma osoba; obcy człowiek
Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
street
What street do you live in?
inizia ad imparare
ulica
Na jakiej ulicy mieszkasz?
strength
She pushed him with all her strength.
inizia ad imparare
siła
Popchnęła go z całej siły.
stress
Stress and lack of sleep have a negative impact on your health.
inizia ad imparare
stres; nacisk; akcent (wyrazowy); kłaść nacisk, podkreślać
Stres i brak snu mają negatywny wpływ na zdrowie.
stretch
I need to stretch my legs.
inizia ad imparare
rozciągać, rozprostować
Muszę rozprostować nogi.
strike
They have threatened to call a strike.
inizia ad imparare
uderzenie; strajk; uderzać; strajkować
Zagrozili, że ogłoszą strajk.
string
Tie the package with string.
inizia ad imparare
sznurek
Zwiąż paczkę sznurkiem.
strong
A strong wind is blowing today.
inizia ad imparare
silny
Wieje dzisiaj silny wiatr.
structure
What is the chemical structure of water?
inizia ad imparare
struktura, budowa; budowla, budynek
Jaka jest struktura chemiczna wody?
student
She is a student at Oxford University.
inizia ad imparare
uczeń; student
Jest studentką Uniwersytetu Oksfordzkiego.
study
I want to study German at university.
inizia ad imparare
gabinet; badanie; uczyć się; studiować
Chcę studiować niemiecki na uniwersytecie.
stuff
What’s all this stuff doing on my table?
inizia ad imparare
materiał; rzecz/rzeczy; wkładać, wpychać
Co te wszystkie rzeczy robią na moim stole?
stupid
How can you be so stupid?
inizia ad imparare
głupi
Jak możesz być taki głupi?
subject
I’d like to raise the subject of juvenile delinquency.
inizia ad imparare
temat; zagadnienie
Chciałbym poruszyć temat przestępczości nieletnich.
substance
They’ve found a substance of unknown origin.
inizia ad imparare
substancja
Znaleźli substancję niewiadomego pochodzenia.
succeed
You have to work hard to succeed.
inizia ad imparare
odnieść sukces
Musisz ciężko pracować, by odnieść sukces.
success
How do you define success?
inizia ad imparare
sukces
Jak definiujesz sukces?
successful
She underwent a successful operation.
inizia ad imparare
udany, pomyślny
Przeszła udaną operację.
such
It’s such a beautiful view!
inizia ad imparare
taki
To taki piękny widok!
suddenly
Suddenly she realized she had been deceived.
inizia ad imparare
nagle
Nagle zdała sobie sprawę, że została oszukana.
suffer
He’s suffering from terrible headaches.
inizia ad imparare
cierpieć
On cierpi na okropne bóle głowy.
sugar
I don’t take sugar in my coffee.
inizia ad imparare
cukier
Nie słodzę kawy.
suggest
I suggested to my wife that we go out to a Chinese restaurant.
inizia ad imparare
sugerować, proponować
Zaproponowałem żonie wyjście do chińskiej restauracji.
suggestion
Do you have any suggestions or comments?
inizia ad imparare
sugestia, propozycja
Masz jakieś sugestie albo uwagi?
suit
That suit doesn’t suit you.
inizia ad imparare
garnitur; pasować, nadawać się
Ten garnitur ci nie pasuje.
suitable
The dress isn’t suitable for school.
inizia ad imparare
odpowiedni
Ta sukienka nie jest odpowiednia do szkoły.
sum
They spent a large sum of money on clothes.
inizia ad imparare
suma, kwota sumować
Wydali ogromną sumę pieniędzy na ubrania.
summer
What are your plans for the summer?
inizia ad imparare
lato
Jakie są twoje plany na lato?
sun
She’s been lying in the sun for too long.
inizia ad imparare
słońce
Leżała za długo na słońcu.
Sunday
I get up late on Sundays.
inizia ad imparare
niedziela
W niedzielę wstaję późno.
supply
Additional information will be supplied on request.
inizia ad imparare
dostawa; dostarczać
Dodatkowe informacje będą dostarczane/udzielane na życzenie.
support
Thanks for your support.
inizia ad imparare
wsparcie; wspierać
Dzięki za twoje wsparcie.
suppose
I suppose he’ll come tomorrow.
inizia ad imparare
przypuszczać
Przypuszczam, że on przyjdzie jutro.
sure
How can you be sure?
inizia ad imparare
pewny
Skąd masz pewność?
surface
There’s something on the surface of the water.
inizia ad imparare
powierzchnia
Coś jest na powierzchni wody.
surprise
It was to be a surprise.
inizia ad imparare
niespodzianka; zaskoczyć
To miała być niespodzianka.
surprised
I’m surprised to see you here.
inizia ad imparare
zdziwiony, zaskoczony
Jestem zaskoczony widząc cię tutaj.
surround
The house is surrounded by a high fence.
inizia ad imparare
otaczać
Dom jest otoczony wysokim płotem/ogrodzeniem.
survive
How many people survived the disaster?
inizia ad imparare
przeżyć, przetrwać
Ilu ludzi przeżyło katastrofę?
suspect
They suspect her of stealing the necklace.
inizia ad imparare
osoba podejrzana; podejrzewać
Podejrzewają ją o kradzież naszyjnika.
swear
I swear I’m telling the truth.
inizia ad imparare
przysięgać; przeklinać
Przysięgam, że mówię prawdę.
sweet
The cake is too sweet.
inizia ad imparare
cukierek; słodki
Ciasto jest za słodkie.
swim
Could you teach me to swim?
inizia ad imparare
pływać
Mógłbyś nauczyć mnie pływać?
symbol
What is the symbol of peace?
inizia ad imparare
symbol
Co jest symbolem pokoju?
sympathy
He has no sympathy for them.
inizia ad imparare
współczucie
On nie ma dla nich współczucia.
system
The heating system has broken down.
inizia ad imparare
system
System ogrzewania zepsuł się.
table
The guests are sitting at the table.
inizia ad imparare
stół
Goście siedzą przy stole.
take
She took a cold shower before breakfast.
inizia ad imparare
brać
Wzięła zimny prysznic przed śniadaniem.
talent
You’ve got a great talent.
inizia ad imparare
talent
Masz wielki talent.
talk
The talk with my parents didn’t go very well.
inizia ad imparare
rozmowa; rozmawiać
Rozmowa z rodzicami nie potoczyła się dobrze.
tall
He is tall and handsome.
inizia ad imparare
wysoki
Jest wysoki i przystojny.
tap
Turn the tap off.
inizia ad imparare
kran; stukać
Zakręć kran.
tape
Use adhesive tape.
inizia ad imparare
taśma
Użyj taśmy klejącej.
target
New York became a target of terrorist attacks.
inizia ad imparare
cel; adresować; atakować
Nowy Jork stał się celem ataków terrorystycznych.
task
It’s a challenging task.
inizia ad imparare
zadanie
To zadanie jest (prawdziwym) wyzwaniem.
taste
The meat tastes strange.
inizia ad imparare
smak; smakować; próbować
To mięso smakuje dziwnie.
tax
You will have to pay tax.
inizia ad imparare
podatek; opodatkować
Będziesz musiał zapłacić podatek.
taxi
Let’s take a taxi to the airport.
inizia ad imparare
taksówka
Weźmy taksówkę na lotnisko.
tea
We had tea at five o’clock.
inizia ad imparare
herbata, podwieczorek
O piątej wypiliśmy herbatę.
teach
The experience taught me to be patient.
inizia ad imparare
uczyć
Doświadczenie nauczyło mnie cierpliwości.
teacher
I had a good English teacher.
inizia ad imparare
nauczyciel
Miałem dobrego nauczyciela angielskiego.
team
We are a team of professionals.
inizia ad imparare
zespół, drużyna
Jesteśmy zespołem zawodowców/fachowców.
tear
She burst into tears and ran out of the room.
inizia ad imparare
łza; rozdarcie; łzawić; rozdzierać
Wybuchnęła łzami/płaczem i wybiegła z pokoju.
telephone
Are you still on the telephone?
inizia ad imparare
telefon; telefonować
Jesteś jeszcze przy telefonie?
television
I watched it on television.
inizia ad imparare
telewizja
Oglądałem to w telewizji.
tell
I told him I would be late.
inizia ad imparare
powiedzieć
Powiedziałem mu, że się spóźnię.
temperature
The temperature dropped below zero.
inizia ad imparare
temperatura
Temperatura spadła poniżej zera.
ten
Count to ten.
inizia ad imparare
dziesięć
Policz do dziesięciu.
tend
She tends to exaggerate.
inizia ad imparare
mieć w zwyczaju coś robić; zmierzać
Ona ma w zwyczaju przesadzać.
tennis
You can play tennis or go swimming.
inizia ad imparare
tenis
Możesz zagrać w tenisa albo popływać.
term
The exam is at the end of the winter term.
inizia ad imparare
okres; semestr, termin
Egzamin jest na koniec semestru zimowego.
terrible
The terrible weather spoiled our plans.
inizia ad imparare
okropny
Okropna pogoda popsuła nasze plany.
test
We have a test tomorrow.
inizia ad imparare
test, sprawdzian; testować
Jutro mamy sprawdzian.
text
Text me when you get home.
inizia ad imparare
tekst; wysłać smsa
Wyślij mi sms-a, jak dotrzesz do domu.
than
I’ve got less than you.
inizia ad imparare
niż, od
Mam mniej niż ty.
thank
I’d like to thank you for your help.
inizia ad imparare
dziękować
Chciałbym podziękować ci za pomoc.
thanks
Thanks for everything!
inizia ad imparare
podziękowanie; dziękuję! dzięki!
Dzięki za wszystko!
that
She said that she was coming back on Sunday.
inizia ad imparare
tamto; że
Powiedziała, że wraca w niedzielę.
the
I don’t know the place.
inizia ad imparare
przedimek określony
Nie znam tego miejsca.
theatre BE/theater AE
Few students went to the theatre.
inizia ad imparare
teatr
Niewielu studentów poszło do teatru.
their
Their courage is great.
inizia ad imparare
ich
Ich odwaga jest wielka.
them
Don’t worry about them.
inizia ad imparare
ich, nich
Nie martw się o nich.
then
We lived in Cambridge then.
inizia ad imparare
wtedy; potem
Mieszkaliśmy wtedy w Cambridge.
there
Put it there.
inizia ad imparare
tam
Połóż to tam.
these
These shoes are mine.
inizia ad imparare
te
Te buty są moje.
they
They don’t want to see us.
inizia ad imparare
oni, one
Oni nie chcą nas widzieć.
thick
It’s a thick wall.
inizia ad imparare
gruby; gęsty
To gruby mur.
thief
The police have caught the thief.
inizia ad imparare
złodziej
Policja złapała złodzieja.
thin
He was short and thin.
inizia ad imparare
chudy
On był niski i chudy.
thing
He has a lot of things to do.
inizia ad imparare
rzecz
On ma dużo rzeczy do zrobienia.
think
Just think of it.
inizia ad imparare
myśleć
Tylko pomyśl o tym.
third
This is his third accident.
inizia ad imparare
trzeci
To jego trzeci wypadek.
thirsty
I’m thirsty.
inizia ad imparare
spragniony
Jestem spragniony. (Chce mi się pić.)
thirteen
Many people think that thirteen is an unlucky number.
inizia ad imparare
trzynaście
Wielu ludzi uważa, że trzynaście/trzynastka jest pechową liczbą.
thirty
John turned thirty yesterday.
inizia ad imparare
trzydzieści
John skończył wczoraj trzydzieści lat.
this
This is for you.
inizia ad imparare
ten, ta, to
To dla ciebie.
those
She would like those shoes.
inizia ad imparare
tamci, tamte
Ona chciałaby tamte buty.
though
Though she was tired she cooked dinner for all of us.
inizia ad imparare
chociaż; jednak
Chociaż była zmęczona, ugotowała obiad dla nas wszystkich.
thought
I tremble at the thought of speaking in public.
inizia ad imparare
myśl
Drżę na myśl o publicznym przemawianiu.
thousand
I’ve told you thousands of times.
inizia ad imparare
tysiąc
Mówiłem ci tysiące razy.
threat
They are just empty threats.
inizia ad imparare
groźba
To są tylko puste groźby.
threaten
He threatened her with a knife.
inizia ad imparare
grozić
Groził jej nożem.
three
I scored three points.
inizia ad imparare
trzy
Zdobyłem trzy punkty.
throat
I have a sore throat.
inizia ad imparare
gardło
Mam chore gardło.
through
We went through the park without stopping.
inizia ad imparare
przez
Przeszliśmy przez park nie zatrzymując się.
throw
Throw it to me!
inizia ad imparare
rzut; rzucać
Rzuć mi to!
thumb
I hit my thumb with a hammer.
inizia ad imparare
kciuk
Uderzyłem się młotkiem w kciuk.
Thursday
I’m busy on Thursday.
inizia ad imparare
czwartek
W czwartek jestem zajęty.
ticket
I bought two tickets for the concert.
inizia ad imparare
bilet; mandat
Kupiłem dwa bilety na koncert.
tie
They tied his hands to the chair.
inizia ad imparare
krawat; węzeł; wiązać
Przywiązali mu ręce do krzesła.
tiger
Tigers are very dangerous.
inizia ad imparare
tygrys
Tygrysy są bardzo niebezpieczne.
tight
She was wearing tight jeans.
inizia ad imparare
ciasny, obcisły
Miała na sobie obcisłe dżinsy.
till
I’ll wait till you’re finished.
inizia ad imparare
aż, aż do, do
Zaczekam, aż skończysz.
time
Time passes by quickly.
inizia ad imparare
czas
Czas szybko przemija/płynie.
tin
I bought a couple tins of sardines.
inizia ad imparare
puszka; cyna
Kupiłem parę puszek sardynek.
tip
I gave the waiter a tip.
inizia ad imparare
napiwek; koniuszek; dobra rada; dać napiwek
Dałem kelnerowi napiwek.
tire
Driving tires me a lot.
inizia ad imparare
opona; męczyć (się)
Jazda samochodem bardzo mnie męczy.
tired
I’m tired of his excuses.
inizia ad imparare
zmęczony
Jestem zmęczony jego wymówkami.
title
What’s the title of the book?
inizia ad imparare
tytuł
Jaki jest tytuł książki?
to
Kate went to town to buy a coat.
inizia ad imparare
do, na; aby
Kate pojechała do miasta kupić płaszcz.
today
What day is it today?
inizia ad imparare
dzisiaj
Jaki jest dziś dzień (tygodnia)?
toe
The boy stood on his toes to see what was happening.
inizia ad imparare
palec u nogi
Chłopiec stanął na palcach, by zobaczyć, co się dzieje.
together
They did it together.
inizia ad imparare
razem
Zrobili to razem.
toilet
I need to go to the toilet.
inizia ad imparare
toaleta, ubikacja; muszla klozetowa
Muszę iść do toalety.
tomorrow
Tomorrow I’m going to the dentist.
inizia ad imparare
jutro
Jutro idę do dentysty.
tongue
My sister stuck her tongue out at me.
inizia ad imparare
język
Moja siostra pokazała mi język.
tonight
I’ll come to you tonight.
inizia ad imparare
dziś wieczorem
Przyjdę do ciebie dziś wieczorem.
too
It’s too late.
inizia ad imparare
także; za, zbyt
Jest za późno.
tool
I need proper tools.
inizia ad imparare
narzędzie
Potrzebuję odpowiednich narzędzi.
tooth
I’ve just had my tooth out.
inizia ad imparare
ząb
Właśnie wyrwali mi zęba.
top
I’m waiting for you at the top.
inizia ad imparare
wierzchołek, szczyt
Czekam na ciebie na szczycie.
total
There was total chaos after the accident.
inizia ad imparare
całkowity
Po wypadku był całkowity chaos.
touch
Don’t touch me with your dirty hands!
inizia ad imparare
dotyk; dotykać
Nie dotykaj mnie brudnymi rękami!
tour
We went on a tour of Vilnius.
inizia ad imparare
wycieczka; objeżdżać, zwiedzać
Pojechaliśmy na wycieczkę po Wilnie.
tourist
The English tourists wanted to see Wawel.
inizia ad imparare
turyst-a/ka
Angielscy turyści chcieli zobaczyć Wawel.
toward, towards
She was very kind towards us.
inizia ad imparare
w kierunku; wobec
Była wobec nas bardzo miła.
towel
My towel is wet.
inizia ad imparare
ręcznik
Mój ręcznik jest mokry.
tower
We visited the Tower of London.
inizia ad imparare
wieża
Zwiedziliśmy Tower of London.
town
I live in a small town in the south of Poland.
inizia ad imparare
miasto
Mieszkam w małym mieście na południu Polski.
toy
Children like toys.
inizia ad imparare
zabawka
Dzieci lubią zabawki.
trade
They trade in clothes and shoes.
inizia ad imparare
handel; handlować
Handlują odzieżą i obuwiem/butami.
traffic
Because of the heavy traffic it took me two hours to get to work.
inizia ad imparare
ruch uliczny
Z powodu dużego ruchu ulicznego, powrót do domu zajął mi dwie godziny.
train
My neighbour goes to work by train.
inizia ad imparare
pociąg; szkolić, trenować
Mój sąsiad jeździ do pracy pociągiem.
translate
Can you translate this into English?
inizia ad imparare
tłumaczyć
Możesz przetłumaczyć to na angielski?
trap
I was trapped in a lift.
inizia ad imparare
pułapka; uwięzić
Zostałem uwięziony w windzie.
travel
I’d like to travel a lot.
inizia ad imparare
podróż; podróżować
Chciałbym dużo podróżować.
treat
I don’t like to be treated like that.
inizia ad imparare
poczęstunek; traktować; częstować
Nie lubię być tak traktowany.
tree
There are a few very old trees in the park.
inizia ad imparare
drzewo
W parku jest kilka bardzo starych drzew.
trial
Everybody has a right to a fair trial.
inizia ad imparare
rozprawa, proces; próba
Każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu.
trick
You’ve tricked me twice.
inizia ad imparare
sztuczka; oszukiwać
Oszukałeś mnie dwa razy.
trip
I tripped and hit my head against the wall.
inizia ad imparare
wycieczka; potknąć się
Potknąłem się i uderzyłem głową o ścianę.
trouble
We’re having trouble with some students.
inizia ad imparare
kłopot; martwić
Mamy kłopoty z paroma uczniami.
trousers
These trousers are too short.
inizia ad imparare
spodnie
Te spodnie są za krótkie.
truck
A truck hit the bridge.
inizia ad imparare
ciężarówka
Ciężarówka uderzyła w most.
true
Everything he is saying is true.
inizia ad imparare
prawdziwy
Wszystko co on mówi jest prawdziwe.
trust
Do you trust me?
inizia ad imparare
zaufanie; ufać
Ufasz mi?
truth
The truth came out.
inizia ad imparare
PRAWDA
Prawda wyszła na jaw.
try
I’ll give it a try.
inizia ad imparare
próba; próbować
Spróbuję.
tube
I took the tube to the city centre.
inizia ad imparare
rura; metro (londyńskie)
Pojechałem metrem do centrum (miasta).
Tuesday
I can’t make it on Tuesday.
inizia ad imparare
wtorek
Nie dam rady we wtorek.
turn
She turned to me and smiled.
inizia ad imparare
obrót; kolejność; skręcać; odwracać się
Odwróciła się do mnie i uśmiechnęła.
TV
What’s on TV tonight?
inizia ad imparare
TV
Co jest dziś wieczorem w TV?
twelve
There are twelve chairs around the table.
inizia ad imparare
dwanaście
Wokół stołu jest dwanaście krzeseł.
twenty
I invited twenty people.
inizia ad imparare
dwadzieścia
Zaprosiłem dwadzieścia osób.
twice
Think twice before buying a used car.
inizia ad imparare
dwa razy
Pomyśl dwa razy, zanim kupisz używany samochód.
two
He bought two cans of beer.
inizia ad imparare
dwa
Kupił dwie puszki piwa.
type
There are different types of cheese.
inizia ad imparare
typ, rodzaj; czcionka; pisać na klawiaturze
Są różne rodzaje sera.
typical
That’s typical of him.
inizia ad imparare
typowy
To dla niego typowe.
ugly
They say there aren’t ugly women.
inizia ad imparare
brzydki
Mówi się, że nie ma brzydkich kobiet.
umbrella
You’d better take an umbrella in case it rains.
inizia ad imparare
parasol
Lepiej weź parasol na wypadek deszczu.
uncle
My uncle took me to the circus.
inizia ad imparare
wujek
Wujek zabrał mnie do cyrku.
under
Don’t put the key under the mat.
inizia ad imparare
pod
Nie kładź klucza pod wycieraczkę.
understand
I don’t understand the question.
inizia ad imparare
rozumieć
Nie rozumiem pytania.
unemployment
Unemployment has begun to fall.
inizia ad imparare
bezrobocie
Bezrobocie zaczęło spadać.
unfair
The decision was very unfair.
inizia ad imparare
niesprawiedliwy
Decyzja była bardzo niesprawiedliwa.
unhappy
She’s unhappy because her boyfriend broke up with her.