4 Familie do str 54 ćw

 0    164 schede    Lenka i Franek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
syn
inizia ad imparare
der Sohn
brat
inizia ad imparare
der Bruder
siostra
inizia ad imparare
die Schwester
córka
inizia ad imparare
die Tochter
ciocia
inizia ad imparare
die Tante
wujek
inizia ad imparare
der Onkel
babcia
inizia ad imparare
die Oma = die Großmutter
dziadek
inizia ad imparare
der Opa = der Großvater
matka
inizia ad imparare
die Mutter
ojciec
inizia ad imparare
der Vater
Kim jest Peter?
inizia ad imparare
Wer ist Peter?
Peter jest moim tatą.
inizia ad imparare
Peter ist mein Vater.
Marion jest moją matką.
inizia ad imparare
Marion ist meine Mutter.
Kim oni są z zawodu?
inizia ad imparare
Was sind sie von Beruf?
Co tam masz?
inizia ad imparare
Was hast du denn du?
Kto to jest?
inizia ad imparare
Wer ist denn das?
To jest moja matka.
inizia ad imparare
Das ist meine Mutter.
Czym ona jest z zawodu?
inizia ad imparare
Was ist sie sie von Beruf?
Kim jest ojciec Thomasa z zawodu?
inizia ad imparare
Was ist der Vater von Thomas von Beruf?
On jest lekarzem.
inizia ad imparare
Er ist Arzt.
Kim jest matka z zawodu?
inizia ad imparare
Was ist die Mutter von Beruf?
Ona jest nauczycielką.
inizia ad imparare
Sie ist Lehrerin.
Taksówkarz
inizia ad imparare
Taxifahrer
Jak ma na imię twój ojciec?
inizia ad imparare
Wie heißt dein Vater?
Co on lubi robić?
inizia ad imparare
Was macht er gern?
Jak nazywa się twoja siostra?
inizia ad imparare
Wie heißt deine Schwester?
Jak się nazywasz?
inizia ad imparare
Wie heißt du?
Jak się masz z zawodu?
inizia ad imparare
Wie bist du von Beruf?
Ile masz lat?
inizia ad imparare
Wie alt bist du?
Co lubisz robić?
inizia ad imparare
Was machst du gern?
Czego nie lubisz?
inizia ad imparare
Was machst du nicht gern?
Uczeń
inizia ad imparare
Schüler
Petra mieszka w Hamburgu.
inizia ad imparare
Petra wohnt in Hamburg.
Ona ma 6 lat.
inizia ad imparare
Sie ist 6 Jahre alt.
Petra lubi grać w szachy.
inizia ad imparare
Petra spielt gern Schach.
Ojciec Petry jest malarzem.
inizia ad imparare
Der Vater von Petra ist Maler.
Brat Petry nazywa się Klaus.
inizia ad imparare
Der Bruder von Petra heißt Klaus.
Moja rodzina jest duża.
inizia ad imparare
Mein Familie ist groß.
Razem jest nas sześcioro: mój brat, moi rodzice, moi dziadkowie i ja.
inizia ad imparare
Wir sind zusammen sechs: mein Bruder, meine Eltern, meine Großeltern und ich.
Moi dziadkowie mieszkają razem z nami.
inizia ad imparare
Meine Großeltern wohnen auch miu uns zusammen.
razem
inizia ad imparare
zusammen
Mój dziadek jest bardzo wysportowany.
inizia ad imparare
Meine Opa ist sehr sportlich.
Mój dziadek często gra ze mną w piłkę.
inizia ad imparare
Meine Opa spielt oft Fußball mit mir.
Rodzina
inizia ad imparare
Familie
Jesteśmy małą rodziną - moi rodzice i ja.
inizia ad imparare
Wir sind kleine Familie - meine Eltern und ich.
Oni dużo pracują.
inizia ad imparare
Sie arbeiten viel.
Mam wspaniałą rodzinę.
inizia ad imparare
Ich habe tolle Familie.
Moja mama pięknie śpiewa.
inizia ad imparare
Meine Mutter singt schön.
Mój ojciec gra na pianinie.
inizia ad imparare
Meine Vater spielt Klavier.
Gram na pianinie.
inizia ad imparare
Ich spiele Klavier.
Jest wysoka.
inizia ad imparare
Sie ist tall.
Jesteś uczniem.
inizia ad imparare
Du bist Schülerin.
On jest mały.
inizia ad imparare
Er ist klein.
Ona jest inteligentna.
inizia ad imparare
Sie ist intelligent.
Mieszkasz w Warszawie.
inizia ad imparare
Du wohnst in Warschau.
Mieszkasz w Hamburgu.
inizia ad imparare
Ihr wohnt in Hamburg.
Mój ojciec jest miły.
inizia ad imparare
Mein Vater ist nett.
Moja matka jest miła.
inizia ad imparare
Meine Mutter ist nett.
rodzeństwo
inizia ad imparare
die Geschwister
Anna jest babcią Tomasza.
inizia ad imparare
Anna ist die Oma von Thomas.
Piotr jest synem Tomasza.
inizia ad imparare
Peter is der Sohn von Thomas.
Katrin jest siostrą Anny.
inizia ad imparare
Katrin ist die Schwester von Anna.
Erika jest ciotką Simone.
inizia ad imparare
Erika ist die Tante von Simone.
Harald jest wujem Tomasza.
inizia ad imparare
Harald ist der Onkel von Thomas.
Dziadkowie
inizia ad imparare
Großeltern
Rodzice
inizia ad imparare
Eltern
Pan Meier jest architektem.
inizia ad imparare
Herr Meier ist Architekt.
Pan Fischer jest programistą.
inizia ad imparare
Herr Fischer ist Programmierer.
Jest fotografem.
inizia ad imparare
Er ist Fotograf.
Jest dziennikarzem.
inizia ad imparare
Er ist Journalist.
Pani Barun jest lekarzem.
inizia ad imparare
Frau Barun ist Ärztin.
Pani Schneider jest aktorką.
inizia ad imparare
Frau Schneider ist Schauspielerin.
Moja rodzina pochodzi ze Szwajcarii.
inizia ad imparare
Meine Familie kommt aus der Schweiz.
Mój ojciec lubi grać w piłkę nożną, a moja mama dużo pracuje w ogrodzie.
inizia ad imparare
Mein Vater spielt gern Fußball und meine Mutter arbeitet viel im Garten.
Uwielbia kwiaty.
inizia ad imparare
Sie liebt Blumen.
Lubię tańczyć.
inizia ad imparare
Ich tanze gern.
A ty? Co lubisz robić?
inizia ad imparare
Und du? Was machst du gern?
Ile lat ma twoja siostra?
inizia ad imparare
Wie alt ist deine Schwester?
Ile lat ma twój brat?
inizia ad imparare
Wie alt ist dein Bruder?
Moja siostra Julia ma dziesięć lat.
inizia ad imparare
Meine Schwester Julia ist zehn Jahre alt.
Mój brat Michael ma osiem lat.
inizia ad imparare
Mein Bruder Michael ist acht Jahre alt.
Gdzie pracuje twój dziadek?
inizia ad imparare
Wo arbeitet dein Opa?
Mój dziadek pracuje w Kolonii.
inizia ad imparare
Mein Opa arbeitet in Köln.
Kim jest twój wujek z zawodu?
inizia ad imparare
Was ist dein Onkel von Beruf?
Mój wujek jest z zawodu sprzedawcą.
inizia ad imparare
Mein Onkel ist Verkäufer von Beruf.
Czego twój brat nie lubi?
inizia ad imparare
Was macht dein Bruder nicht gern?
Mój brat nie lubi się odwracać.
inizia ad imparare
Mein Bruder turnt nicht gern.
Jak ma na imię ciocia?
inizia ad imparare
Wie heißt deine Tante?
Moja ciocia nazywa się Simone.
inizia ad imparare
Meine Tante heißt Simone.
Moja siostra lubi tańczyć.
inizia ad imparare
Meine Schwester tanzt gern.
Mój brat kocha sport.
inizia ad imparare
Mein Bruder liebt Sport.
Lubię pracować w ogrodzie.
inizia ad imparare
Ich arbeite gern im Garten.
Mój wujek pracuje w Wiedniu.
inizia ad imparare
Mein Onkel arbeitet in Wien.
Gdzie pracuje ojciec Thomasa?
inizia ad imparare
Wo arbeitet der Vater von Thomas?
Programista
inizia ad imparare
Programmierer
Jaki jest twój numer telefonu?
inizia ad imparare
Wie ist deine Telefonnummer?
Oto mój numer telefonu.
inizia ad imparare
Hier ist meine Telefonnummer.
Moja mama lubi słuchać muzyki.
inizia ad imparare
Meine Mutter hört gern Musik.
Mój ojciec pracuje długo.
inizia ad imparare
Mein Vater arbeitet lange.
Moja siostra często dzwoni. Moja siostra lubi tańczyć w dyskotece.
inizia ad imparare
Meine Schwester telefoniert oft. Meine Schwester tanzt gern in der Disko.
Mój brat kocha sport.
inizia ad imparare
Mein Bruder liebt Sport.
Mój brat dobrze się uczy. Mój brat gra w piłkę nożną i koszykówkę.
inizia ad imparare
Mein Bruder lernt gut. Mein Bruder spielt Fußball und Basketball.
Moja babcia lubi pracować w ogrodzie.
inizia ad imparare
Meine Oma arbeitet gern im Garten.
Mój dziadek lubi gotować.
inizia ad imparare
Mein Opa kocht gern.
Mój dziadek lubi piec.
inizia ad imparare
Mein Opa backt gern.
Babcia Thomasa jest miła.
inizia ad imparare
Die Oma von Thomas ist nett.
Brat Thomasa jest fantastyczny.
inizia ad imparare
Der Bruder von Thomas ist fantastisch.
Dziadek Tomasza jest spokojny.
inizia ad imparare
Der Opa von Thomas ist ruhig.
Ojciec Thomasa jest często zmęczony.
inizia ad imparare
Der Vater von Thomas ist oft müde.
spokojny
inizia ad imparare
ruhig
zmęczony
inizia ad imparare
müde
Ojciec Thomasa jest wykończony.
inizia ad imparare
Der Vater von Thomas ist kaputt.
wykończony
inizia ad imparare
kaputt
Siostra Thomasa jest głupia.
inizia ad imparare
Die Schwester von Thomas ist blöd.
głupi
inizia ad imparare
blöd
Matka Thomasa jest bardzo miła.
inizia ad imparare
Die Mutter von Thomas ist sehr lieb.
Brat Thomasa jest fantastyczny.
inizia ad imparare
Der Bruder von Thomas ist fantastisch.
Dziadkowie Thomasa mieszkają w Kolonii.
inizia ad imparare
Die Großeltern von Thomas wohnen in Köln.
Dziadek Helmut jest emerytem.
inizia ad imparare
Opa Helmut ist Rentner.
Emeryt
inizia ad imparare
Rentner
Co ona często robi? Często pracuje w ogrodzie.
inizia ad imparare
Was macht sie oft? Sie arbeitet oft im Garten.
Jaki on jest e? Cichy.
inizia ad imparare
Wie ist er? Ruhig.
Co on lubi robić? Lubi słuchać muzyki.
inizia ad imparare
Was macht er gern? Er hört gern Musik.
przyjaciel
inizia ad imparare
der Freund
przyjaciółka
inizia ad imparare
Freundin
moja przyjaciółka
inizia ad imparare
mein Freund
Ona lubi kwiaty.
inizia ad imparare
Sie liebt Blumen.
lubić
inizia ad imparare
mögen
sprzedawczyni
inizia ad imparare
die Verkäuferin
sprzedawca
inizia ad imparare
der Verkäufer
grać
inizia ad imparare
spielen
pracować
inizia ad imparare
arbeiten
przyjść
inizia ad imparare
kommen
rozmawiać przez telefon
inizia ad imparare
telefonieren
pisać
inizia ad imparare
schreiben
słyszeć
inizia ad imparare
hören
Moja rodzina nie jest duża.
inizia ad imparare
Meine Familie ist nicht groß.
Moja mama dużo pracuje.
inizia ad imparare
Meine Mutter arbeitet viel.
Ona jest architektem.
inizia ad imparare
Sie ist Architektin.
Mój ojciec jest lekarzem.
inizia ad imparare
Mein Vater ist Arzt.
Lubimy grać w koszykówkę lub słuchać muzyki.
inizia ad imparare
Wir spielen gern Basketball oder hören Musik.
lub
inizia ad imparare
oder
Co robi chętnie twoja rodzina?
inizia ad imparare
Was macht deine Familie gern?
Gdzie mieszkasz?
inizia ad imparare
Wo wohnt ihr?
Kto jest studentem?
inizia ad imparare
Wer ist Studentin?
Kim jest twoja matka z zawodu?
inizia ad imparare
Was ist deine Mutter von Beruf?
Ile masz lat?
inizia ad imparare
Wie alt bist du?
tańczy w dyskotece
inizia ad imparare
tanzt in der Disko
słucha muzyki
inizia ad imparare
hört Musik
pracuje w ogrodzie
inizia ad imparare
arbeitet im Garden
uczy się dobrze
inizia ad imparare
lernt good
ćwiczy, gimastykuje się
inizia ad imparare
turnt
pracuje długo
inizia ad imparare
arbeitet lange
uwielbia sport
inizia ad imparare
liebt Sport
dzwoni często
inizia ad imparare
telefoniert oft
śpiewa
inizia ad imparare
singt
Co on robi?
inizia ad imparare
Was macht er?
duży
inizia ad imparare
groß
kochany
inizia ad imparare
lieb
zmęczony
inizia ad imparare
müde
wykończony
inizia ad imparare
kaputt
fantastyczny
inizia ad imparare
fantastisch
spokojny
inizia ad imparare
ruhig
miły
inizia ad imparare
nett

Devi essere accedere per pubblicare un commento.