401 - 450

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Ried
Et war eng immens laang Ried.
inizia ad imparare
speech
It was a very long speech.
Äerdbier
Däerf ech e puer Äerdbiere schmaachen, éier ech der kafen?
inizia ad imparare
strawberry
Can I try some strawberries before buying them?
Zougrëff
Ech brauch Zougrëff op dëse Fichier.
inizia ad imparare
access
I have to get access to this file.
Camp
D'Scoute sinn am Ausland op engem Camp.
inizia ad imparare
camp
The scouts are abroad at a camp.
Geescht
Ech schwieren ech hunn e Geescht gesinn!
inizia ad imparare
ghost
I swear I've seen a ghost!
Client
De Bäcker begréisst seng Clienten ëmmer héiflech.
inizia ad imparare
customer
och: client (vun engem Affekot)
The baker always welcomes his customers politely.
Wand
De Wand ass immens staark haut.
inizia ad imparare
wind
The wind is blowing so hard today.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.