751 - 800

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Secteur
Mäi Mann schafft am Finanzsecteur.
inizia ad imparare
sector
My husband works in the financial sector.
Alternativ
Et gëtt ëmmer eng Alternativ zur Gewalt.
inizia ad imparare
alternative
There's always an alternative to violence.
Zeechen
De Kolonell huet d'Zeeche ginn ze balleren.
inizia ad imparare
signal
och: sign
The colonel gave the signal to fire.
Verschwendung
Et ass eng Zäitverschwendung!
inizia ad imparare
waste
It's a waste of time!
Ambulanz
Huet schonn een eng Ambulanz geruff?
inizia ad imparare
ambulance
Has anyone called an ambulance yet?
Awanderer
D'Gesellschaft kämpft fir den illegalen Awanderer hir Rechter.
inizia ad imparare
immigrant
This society fights for illegal immigrants' rights.
Riddo
Eis nei Riddoe loossen net genuch Luucht duerch.
inizia ad imparare
curtain
Our new curtains do not let in enough light.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.