Adjektiven an Adverben 150 - 200 - Adjectives and adverbs 150 - 200

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
medezinesch
Ech brauch medezinesch Berodung.
inizia ad imparare
medical
I need some medical advice.
endgülteg
Dat ass meng endgülteg Entscheedung.
inizia ad imparare
final
That's my final decision.
léiwer
Ech géing léiwer e Fräsch këssen ewéi dech!
inizia ad imparare
rather
I would rather kiss a frog than kiss you!
fréier
De fréiere Premier wäert eis Universitéit besichen, fir e Virtrag ze halen.
inizia ad imparare
former
The former prime minister is going to visit our university to give a lecture.
kloer
einfach ze verstoen
Ass dat kloer oder soll ech dës Aufgab nach eng Kéier erklären?
inizia ad imparare
clear
easy to understand
Is that clear or do you want me to explain this task to you once again?
am Moment
Ech schaffen am Moment als Guide.
inizia ad imparare
currently
I'm currently working as a tourist guide.
mannsten
Ech wees, datt ech am mannste Chance hunn d'Course ze gewannen. Ech sinn net gutt am Sport!
inizia ad imparare
least
I know I'm the least likely to win the race. I'm not good at sports!
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.