Adjektiven an Adverben 250 - 300 - Adjectives and adverbs 250 - 300

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
einfach
Dir kënnt ganz einfach mam Bus an den Zentrum kommen.
inizia ad imparare
easily
You can easily get to the centre by bus.
vläicht
Vläicht kënne mir méi spéit trëppele goen. Wat häls du dovun?
inizia ad imparare
maybe
Maybe we could go for a walk later? What do you think?
vollkommen
Ech vertrauen dir vollkommen. Ech si mer sécher, datt s du déi richteg Entscheedung treffe wäerts.
inizia ad imparare
completely
I trust you completely. I'm sure you're going to make the right choice.
zivil
net militäresch oder reliéis
Mir wäerten eis zivil bestueden.
inizia ad imparare
civil
relating to the ordinary people of a country; not military or religious
We are going to marry in a civil ceremony.
soss
Ech hu soss ëmmer an enger grousser internationaler Firma geschafft.
inizia ad imparare
previously
Previously I worked for a huge international company.
reliéis
Meng Groussmamm ass extreem reliéis, si biet all Dag.
inizia ad imparare
religious
My grandmother is deeply religious, she prays every day.
direkt
Wéi oft muss ech mech widderhuelen? Komm direkt heihin!
inizia ad imparare
immediately
How many times should I repeat myself? Come here immediately!
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.