أجزاء من كتاب في الكرواتية

 0    12 schede    ultimate.ar.hrv
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
كتاب
inizia ad imparare
knjiga (f.)
غطاء
inizia ad imparare
naslovnica (f.)
الفصل
inizia ad imparare
poglavlje (n.)
محتويات
inizia ad imparare
sadržaj (m.)
توضيح
inizia ad imparare
ilustracija (f.)
عنوان
inizia ad imparare
naslov (m.)
حاشية
inizia ad imparare
fusnota (f.)
صفحة
inizia ad imparare
stranica (f.)
فقرة
inizia ad imparare
ulomak (m.)
الملحق
inizia ad imparare
dodatak (m.)
مقدمة
inizia ad imparare
predgovor (m.)
ملاحظات توضيحية
inizia ad imparare
pojašnjenje (n.)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.