Angielski słowka 2

 0    118 schede    oskar1717
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
gonić za/uganiać się za
inizia ad imparare
chasing after
Nie robię prawie nic
inizia ad imparare
I don't do nearly anything
szczęściara!
inizia ad imparare
lucky her!
Chyba się przechwalam, kiedy to mówię.
inizia ad imparare
I think I'm bragging when I say that.
Lubię spać (kiedy nie trzeba wstawać)
inizia ad imparare
I like to sleep in.
jest przeciętny, ale ja jestem profesjonalistą.
inizia ad imparare
he's average but I am professional.
to jest rzadkie/niespotykane dla mnie.
inizia ad imparare
it is rare for me.
"Ważne" dla ludzi.
inizia ad imparare
Big one for people.
roznoszenie ulotek
inizia ad imparare
paper round
to staje się zbyt skomplikowane
inizia ad imparare
it gets too complicated
Mam podstawy tego
inizia ad imparare
I have the basics down
Mam to z pewnością zrozumiałe.
inizia ad imparare
I have it confidently understanding.
Jestem dobry w futbolu, tak jak profesjonalni piłkarze.
inizia ad imparare
I'm good at football such as pro footballers.
problemy nie są dla niego konieczne.
inizia ad imparare
issues is not necessary for himself.
między/wśród
inizia ad imparare
among
Przeszedłem/Przejrzałem
inizia ad imparare
I went through
być zaangażowanym w piłkę nożną
inizia ad imparare
be involved in football
pomimo tego
inizia ad imparare
despite this
zakłopotanie
inizia ad imparare
embarrassment
troska o niego
inizia ad imparare
concern on him
kradzież
inizia ad imparare
stealing
żarciki z szatni
inizia ad imparare
dressing room banter
zatrudniać psychologa
inizia ad imparare
employ a psychologist
obowiązkowe
inizia ad imparare
Mandatory
piętno otaczające zdrowie psychiczne
inizia ad imparare
stigma surrounding Mental Health
serotonina
inizia ad imparare
serotonin
otrzymałem program
inizia ad imparare
received a program
zakładka/nakładające się
inizia ad imparare
overlap
podsumowanie, wnioski,
inizia ad imparare
summary, conclusions,
przyniósł ze sobą
inizia ad imparare
brought along
być może
inizia ad imparare
perhaps
spłukany
inizia ad imparare
skint
jasny
inizia ad imparare
bright
wypłaty tygodniowe
inizia ad imparare
wages
wrócić na tor
inizia ad imparare
get back on track
jeśli nie zachowujesz się
inizia ad imparare
if you dont behave
zawieszenie
inizia ad imparare
suspension
całe oferty mogą zawisnąć...
inizia ad imparare
entire deals can hinge...
się z tym pogodzić
inizia ad imparare
put up with it
jego żądania
inizia ad imparare
his demands
stać się chciwym
inizia ad imparare
to get greedy
wydają się nadmiernie pod wpływem
inizia ad imparare
they seems excessively influenced
zacznij polegać
inizia ad imparare
get to rely
Miałem wstrząs mózgu
inizia ad imparare
I had a concussion
ścisłość
inizia ad imparare
compactness
wywarł wpływ
inizia ad imparare
make an impact
nagle
inizia ad imparare
suddenly
chłodny/wyluzowany
inizia ad imparare
coolness
szympans
inizia ad imparare
chimp
kawałek/złom
inizia ad imparare
scrap
Mogę zdobyć wszystko!
inizia ad imparare
I can conquer anything!
ciota, pizda
inizia ad imparare
pussy
kąpanie się w porażce.
inizia ad imparare
bathing in defeat.
zatwierdź to, co powiedziałeś
inizia ad imparare
validate this think you said
odsłonić/skompromitować/narażać
inizia ad imparare
expose
Okłamuje samego siebie lub próbuje w to uwierzyć.
inizia ad imparare
He is either lying to himself or trying make himself believe it.
bądź/albo
inizia ad imparare
either
sufit
inizia ad imparare
ceiling
zabytkowe
inizia ad imparare
vintage
odkupienie/rewanż
inizia ad imparare
redemption
Podejmować decyzję
inizia ad imparare
render decision
Wszyscy we mnie wątpili.
inizia ad imparare
They all doubted me.
Ciekawostki/błahostki/drobiazgi
inizia ad imparare
trivia
czasochłonne
inizia ad imparare
time consuming
pracochłonny
inizia ad imparare
laborious
maść
inizia ad imparare
ointment
chirurg usunął mi trądzik
inizia ad imparare
the surgeon has removed my acne
tabletka przeciwbólowa
inizia ad imparare
painkiller
obiektywna ocena
inizia ad imparare
objective assessment
kaszel
inizia ad imparare
a cough
to jest dość podniecające*
inizia ad imparare
it is pretty stoked
zaimponować
inizia ad imparare
impress
odrzucić
inizia ad imparare
reject
kształtuj charakter
inizia ad imparare
shape a character
zamiast tego
inizia ad imparare
instead of
wypieszczone, rozpieszczony
inizia ad imparare
pampered
uczeń
inizia ad imparare
an apprentice
przywykli by być sami
inizia ad imparare
they used to be alone
kontynuować granie w piłkę
inizia ad imparare
carry on playing football
rozdrażnił nas
inizia ad imparare
turfed us
porządny
inizia ad imparare
decent
wzrok
inizia ad imparare
sight
Zabezpieczenia
inizia ad imparare
hedges
spuscić ze smyczy
inizia ad imparare
let him of the lead
dach
inizia ad imparare
roof
zachęcający
inizia ad imparare
encouraging
rozpalać wiedzę
inizia ad imparare
ignite knowledge
naśladować piłkarza
inizia ad imparare
imitate footballer
prezes
inizia ad imparare
chairman
pielęgnowaniu młodych piłkarzy
inizia ad imparare
nurturing youth footballers
pod powierzchnią
inizia ad imparare
beneath the surface
brakowało odwagi
inizia ad imparare
lacked courage
brzeg/krawędż/
inizia ad imparare
edge
upadek
inizia ad imparare
dropped down/off ... fall
paznokcie
inizia ad imparare
nails
starowina/zgred
inizia ad imparare
geezer
brednie
inizia ad imparare
bosh
wschodzący talent
inizia ad imparare
emerging talent
wpajać
inizia ad imparare
engrain
nie doceniać
inizia ad imparare
underestimate
oszacowanie, kalkulacja
inizia ad imparare
estimate
Czy mogę dostać się do tej stacji pieszo?
inizia ad imparare
Can I get to this station on foot?
ten rachunek trzeba zapłacić jutro
inizia ad imparare
this bill must be paid tomorrow
Gdybym był tobą, nie przyjąłbym jego oferty
inizia ad imparare
If I were you, I wouldnt accept his offer
Te róże pachną pięknie
inizia ad imparare
These roses smell beatiful
Nasi przodkowie są pochowani w miejscowym cmentarzysku.
inizia ad imparare
Our ancestors are all buried in the local cementry.
Twoje włosy wymagają cięcia
inizia ad imparare
Your hair needs cutting
W autobusie nie było nikogo, co sprawiło, że poczułem się podejrzany.
inizia ad imparare
There was nobody left on the bus, which made me suspicious.
To musi być jej
inizia ad imparare
It must be hers.
Ona nie jest przyzwyczajona do wczesnego wstawania
inizia ad imparare
She is not used to getting up early.
Jej matka jest niepełnosprawna.
inizia ad imparare
Her mother is handicapped.
możesz mi powiedzieć, ile masz lat
inizia ad imparare
could you tell me how old you are
Bycie późnym ptaszkiem może powodować problemy.
inizia ad imparare
Being a late riser can cause problems.
rodzice nie powinni pozwalać swoim dzieciom oglądać telewizji przez wiele godzin
inizia ad imparare
parents shouldn't let their children watch TV for hours
To naprawdę denerwuje, kiedy...
inizia ad imparare
It really annoys, when...
Żaden z moich przyjaciół nie odwiedza mnie bardzo często.
inizia ad imparare
Neither of my friends visits me very often.
Wolałbym nie pójść tam.
inizia ad imparare
I'd rather not go there.
Ledwie dotarłem do domu, zadzwonił telefon
inizia ad imparare
No sooner had I arrived home than the phone rang.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.