Czasowniki - Verbs

 0    35 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
ubiegać się o posadę jako...
inizia ad imparare
to apply for a position as...
stosować różne techniki przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej
inizia ad imparare
to apply various interviewing techniques
brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej
inizia ad imparare
to attend an interview
przyciągać wykwalifikowany personel
inizia ad imparare
to attract skilled staff
zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
to be called for an interview
nadawać się do pracy
inizia ad imparare
to be suited for the job
wypełnić wniosek
inizia ad imparare
to complete an application form
przeprowadzać rozmowę
inizia ad imparare
to conduct a talk
przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
to conduct an interview
kontaktować się z kimś
inizia ad imparare
to contact somebody
zdecydować się na zawód, profesję
inizia ad imparare
to decide on a profession
załączyć coś
inizia ad imparare
to enclose something
sprawdzić czyjeś podanie
inizia ad imparare
to examine one's application
wyrażać czynne zainteresowanie czymś
inizia ad imparare
to express active interest in something
udzielić szczegółowej odpowiedzi
inizia ad imparare
to give a detailed answer
ukończyć uniwersytet
inizia ad imparare
to graduate from university
mieć dobre perspektywy zawodowe
inizia ad imparare
to have good job prospects
mieć cenne doświadczenie
inizia ad imparare
to have valuable experience
załączyć, zawierać zdjęcie
inizia ad imparare
to include a photograph
nie mieć doświadczenia zawodowego
inizia ad imparare
to lack professional experience
zrobić dobre wrażenie
inizia ad imparare
to make a good impression
spełniać podstawowe wymagania
inizia ad imparare
to match the core requirements
spełnić minimalne wymagania
inizia ad imparare
to meet the minimum requirements
oferować stanowisko...
inizia ad imparare
to offer the position of...
przedstawiać coś w zarysie
inizia ad imparare
to outline something
posiadać pożądaną wiedzę
inizia ad imparare
to possess the desirable knowledge
otrzymać certyfikat
inizia ad imparare
to receive a certificate
otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
to receive an invitation to an interview
prosić o dalsze informacje
inizia ad imparare
to request further information
wybrać najbardziej odpowiedniego kandydata
inizia ad imparare
to select the most suitable candidate
mówić językami obcymi
inizia ad imparare
to speak foreign languages
sprecyzować dodatkowe wymagania
inizia ad imparare
to specify additional requirements
złożyć podanie na piśmie
inizia ad imparare
to submit a written application
dostarczać referencje
inizia ad imparare
to supply references
brać za coś odpowiedzialność
inizia ad imparare
to take the responsibility for something

Devi essere accedere per pubblicare un commento.