Język niemiecki poziom A1. Czasowniki

 0    77 schede    bcedu
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wzrastać, zwiększać się
Jesienią wzrasta liczba przeziębień.
inizia ad imparare
zunehmen
Im Herbst nehmen Erkältungen zu.
zunehmen
inizia ad imparare
nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen
przekazywać dalej
Proszę przekazać zdjęcie dalej.
inizia ad imparare
weitergeben
Geben Sie das Photo weiter!
weitergeben
inizia ad imparare
gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben
nosić; mieć
Oni noszą symbole narodowe na koszulkach.
inizia ad imparare
tragen
Sie tragen nationale Symbole auf Thirts.
tragen
inizia ad imparare
trägt, trug, hat getragen
czynić, robić
Jest dużo do zrobienia.
inizia ad imparare
tun
Es gibt viel zu tun.
tun
inizia ad imparare
tut, tat, hat getan
pić
Czego chciałbyś się napić?
inizia ad imparare
trinken
Was möchtest du trinken?
trinken
inizia ad imparare
trinkt, trank, hat getrunken
dzwonić, wzywać; wołać
Wołałeś mnie?
inizia ad imparare
rufen
Hast du mich gerufen?
rufen
inizia ad imparare
ruft, rief, hat gerufen
spać
Tutaj śpią dzieci.
inizia ad imparare
schlafen
Hier schlafen die Kinder.
schlafen
inizia ad imparare
schläft, schlief, hat geschlafen
ciąć, kroić
Fryzjer ścina włosy.
inizia ad imparare
schneiden
Ein Frisör schneidet Haare.
schneiden
inizia ad imparare
schneidet, schnitt, hat geschnitten
pisać
Piszę list.
inizia ad imparare
schreiben
Ich schreibe einen Brief.
schreiben
inizia ad imparare
schreibt, schrieb, hat geschrieben
pływać
W wolnym czasie często chodzą pływać.
inizia ad imparare
schwimmen
In ihrer Freizeit gehen sie oft schwimmen.
schwimmen
inizia ad imparare
schwimmt, schwamm, ist geschwommen
być
Elegancka moda nie musi być droga.
inizia ad imparare
sein
Elegante Mode muss nicht teuer sein.
sein
inizia ad imparare
ist, war, ist gewesen
tracić; gubić
Zgubiła książkę do języka niemieckiego.
inizia ad imparare
verlieren
Sie hat ihr Deutschbuch verloren.
verlieren
inizia ad imparare
verliert, verlor, hat verloren
zapominać
Przykro mi, zapomniałem o spotkaniu.
inizia ad imparare
vergessen
Tut mir leid, ich habe den Termin vergessen.
vergessen
inizia ad imparare
vergisst, vergaß, hat vergessen
widzieć; patrzeć
Niech Państwo popatrzą na obrazki.
inizia ad imparare
sehen
Sehen Sie die Bilder!
sehen
inizia ad imparare
sieht, sah, hat gesehen
siedzieć
Ute i Ilka siedzą obok siebie na kursie.
inizia ad imparare
sitzen
Ute und Ilka sitzen nebeneinander im Kurs.
sitzen
inizia ad imparare
sitzt, saß, hat gesessen
stać
Czasownik stoi na 2 pozycji.
inizia ad imparare
stehen
Das Verb steht auf Position 2.
stehen
inizia ad imparare
steht, stand, hat gestanden
oglądać telewizję
Mój przebieg dnia: szkoła, praca domowa, oglądanie telewizji, spanie.
inizia ad imparare
fernsehen
Mein Tagesablauf: Schule, Hausaufgaben, fernsehen, schlafen.
fernsehen
inizia ad imparare
sieht fern, sah fern, hat ferngesehen
znajdować
Nie mogę znaleźć swojej komórki.
inizia ad imparare
finden
Ich kann mein Handy nich finden.
finden
inizia ad imparare
findet, fand, hat gefunden
latać
Dzisiaj lecę do Frankfurtu.
inizia ad imparare
fliegen
Heute fliege ich nach Frankfurt.
fliegen
inizia ad imparare
fliegt, flog, ist geflogen
dawać
Dał mi piękne kwiaty.
inizia ad imparare
geben
Er hat mir schöne Blumen gegeben.
geben
inizia ad imparare
gibt, gab, hat gegeben
urodzić się
Urodziłem się 18 lutego.
inizia ad imparare
geboren (sein)
Ich bin am 18 Februar geboren.
podobać się
Ta kurtka mi się podoba.
inizia ad imparare
gefallen (etwas, jemandem)
Die Jacke gefällt mir.
gefallen
inizia ad imparare
gefällt, gefiel, hat gefallen
wisieć
Obraz wisi na ścianie.
inizia ad imparare
hängen
Das Bild hängt an der Wand.
hängen
inizia ad imparare
hängt, hing, hat gehangen
nazywać się
Nazywam się Hanna Schmidt.
inizia ad imparare
heißen
heißen
inizia ad imparare
heißt, hieß, hat geheißen
pomagać
Mama pomaga dzieciom przy zadaniach domowych.
inizia ad imparare
helfen
Die Mutter hilft den Kindern bei den Haufsaufgaben.
helfen
inizia ad imparare
hilft, half, hat geholfen
znać
Znasz Katję?
inizia ad imparare
kennen
Kennst du Katja?
kennen
inizia ad imparare
kennt, kannte, hat gekannt
musieć
Psy muszą zostać na zewnątrz.
inizia ad imparare
müssen
Hunde müssen draußen bleiben.
muss, musste, hat gemusst
inizia ad imparare
muss, musste, hat gemusst
odmawiać, odwołać
Muszę odwołać to spotkanie.
inizia ad imparare
ablehnen
Ich muss den Termin ablehnen.
ablehnen
inizia ad imparare
lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt
piec
W niedzielę upiekłam jabłecznik.
inizia ad imparare
backen
Am Sonntag habe ich einen Apfelkuchen gebacken.
backen
inizia ad imparare
backt, buk, hat gebacken
zaczynać (się)
Rok szkolny zaczyna się 1. września.
inizia ad imparare
beginnen
Das Schuljahr beginnt am 1. September.
beginnen
inizia ad imparare
beginnt, begann, hat begonnen
otrzymywać
Otrzymałem dwa maile.
inizia ad imparare
bekommen, bekam, hat bekommen
Ich habe zwei Emails bekommen.
bekommen
inizia ad imparare
bekommt, bekam, hat bekommen
prosić (o coś)
Poproszę o długopis.
inizia ad imparare
bitten (um etwas)
Ich bitte um einen Kugelschreiber.
bitten
inizia ad imparare
bittet, bat, hat gebeten
zostawać
Zostaliśmy w Wiedniu przez trzy dni.
inizia ad imparare
bleiben
Wir sind drei Tage in Wien geblieben.
bleiben
inizia ad imparare
bleibt, blieb, ist geblieben
przynosić, zabrać
Zabrała ze sobą dwie lalki.
inizia ad imparare
bringen
Sie hat zwei Puppen mit sich gebracht.
bringen
inizia ad imparare
bringt, brachte, hat gebracht
myśleć
Kocham cię. Ciągle o tobie myślę.
inizia ad imparare
denken
Ich liebe dich. Ich denke immer an dich.
denken
inizia ad imparare
denkt, dachte, hat gedacht
mieć przyzwolenie
Tu można parkować.
inizia ad imparare
dürfen
Hier darf man parken.
dürfen
inizia ad imparare
darf, durfte, hat gedurft
jeść
Dzieci lubią jeść lody.
inizia ad imparare
essen
Kinder essen gern Eis.
essen
inizia ad imparare
isst, aß, hat gegessen
jechać
Codziennie jeżdżę do pracy.
inizia ad imparare
fahren
Jeden Tag fahre ich zur Arbeit.
fahren
inizia ad imparare
fährt, fuhr, ist gefahren
spadać, upadać
Spadł z roweru.
inizia ad imparare
fallen
Er ist vom Fahrrad gefallen.
fallen
inizia ad imparare
fällt, fiel, ist gefallen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.