Kurs B1 WSB część 2

 0    111 schede    piotrmarcinkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Zakończyć spotkanie
inizia ad imparare
To close the meeting
Zamknąć drzwi
inizia ad imparare
To shut the door
Uruchomić silnik
inizia ad imparare
To start the engine
Ważna decyzja
inizia ad imparare
Big decision
Duży rozmiar
inizia ad imparare
Large size
Zakończyć związek
inizia ad imparare
To end the relationship
Skończyć zadanie domowe
inizia ad imparare
To finish the homework
Naładować telefon
inizia ad imparare
Charge the phone
Załadować ciężarówkę
inizia ad imparare
Load the lorry
Zranić się
inizia ad imparare
To injury
Uszkodzić się
inizia ad imparare
Damage
Uprawiać warzywa
inizia ad imparare
Grow vegetables
Hodować konie
inizia ad imparare
To raise horses
Zdobyć kontrole
inizia ad imparare
To gain a control
Wygrać nagrodę
inizia ad imparare
To win a award
Zarabiać na życie
inizia ad imparare
To earn a living
Zarabia na życie pisząc
inizia ad imparare
He earns his living by writing
Osiągać zyski
inizia ad imparare
To make a profit
Osiągać cele
inizia ad imparare
To achieve one's goals
Pokonać przeciwnika
inizia ad imparare
To defeat an opponent
Umiejętności
inizia ad imparare
Skills
Doświadczenie
inizia ad imparare
Experience
Ubiegać się o
inizia ad imparare
To apply for
List motywacyjny
inizia ad imparare
Cover Letter
Niższego stopnie (np stanowisko)
inizia ad imparare
entry-level (eg position)
Stawki
inizia ad imparare
Rates
Odrzucony
inizia ad imparare
Rejected
Etat wolny
inizia ad imparare
Vacancy
Zatrudnić
inizia ad imparare
To hire
Uzupełnić
inizia ad imparare
To fill in
Szukanie pracy
inizia ad imparare
job search
Kilka / kilku
inizia ad imparare
Several
Rejestrować się na
inizia ad imparare
To register with
Załączyć
inizia ad imparare
To attach
Wyzwania
inizia ad imparare
Challenges
Naprzód / z góry
inizia ad imparare
Forward
Zaangażowany w
inizia ad imparare
Involved in
Aktywnie
inizia ad imparare
Actively
Powiadomienie
inizia ad imparare
Notice
W nawiązaniu do
inizia ad imparare
With reference to
Wcześniejsze powiadomienie
inizia ad imparare
Advence noitce
Pojawiło się
inizia ad imparare
Appeared
Chciałbym umieć nurkować
inizia ad imparare
I would like to be able to snorkel
Czy będziesz w stanie skupić się w tym hałasie?
inizia ad imparare
Will you be able to focus in this noise?
Będziemy mogli zakończyć to spotkanie wkrótce.
inizia ad imparare
We will be able to close this meeting soon.
Nie mogliśmy uruchomić silnika.
inizia ad imparare
We could not start the engine.
Mogliśmy sprzedać naszą firmę w zeszłym roku.
inizia ad imparare
We could sell our company last year.
Może naładować telefon teraz.
inizia ad imparare
She can charge the phone now.
Pożar mógł uszkodzić budynek.
inizia ad imparare
The fire could have damaged the building.
Czy potrafisz mówić po angielsku płynnie?
inizia ad imparare
Can you speak English fluently?
Umiemy ściągać e-książki od zeszłego piątku.
inizia ad imparare
We have been able to download e-books since last Friday.
Moglibyśmy uprawiać warzywa w ogrodzie z tyłu.
inizia ad imparare
We could grow vegetables in our back garden.
Kocham to, że mogę pływać w oceanie.
inizia ad imparare
I love being able to swim in the ocean.
Nie mogła Ci pomóc.
inizia ad imparare
She could not help you.
Będziemy mogli wziąć prysznic.
inizia ad imparare
We will be able to take a shower.
Mogli złapać ostatni autobus do domu.
inizia ad imparare
They could catch the last bus home.
Czy mógłbyś podpisać umowę natychmiast?
inizia ad imparare
Could you sign the deal right now?
W przyszłym roku będziemy mogli się przeprowadzić.
inizia ad imparare
Next year we will be able to move.
Czy mógłbyś zapisać te pliki później?
inizia ad imparare
Could you save these files later?
Chciałbym móc wyliczyć koszty.
inizia ad imparare
I would like to be able to calculate costs.
Nie muszę być na czas
inizia ad imparare
I do not have to be on time
Czy muszę odpowiadać na jego pytania?
inizia ad imparare
Do I have to answer his questions?
Nie wolno ci palić tutaj.
inizia ad imparare
You must not smoke in here.
Myślisz, że powinniśmy poinformować go o opóźnieniu?
inizia ad imparare
Do you think we should inform him about the delay?
Nie musisz wysyłać mi SMSów każdego dnia.
inizia ad imparare
You do not have to text me every day.
Czy musisz brać udział w tym wyścigu szczurów?
inizia ad imparare
Do you have to take part in this rat race?!
Powinni naładować telefony teraz.
inizia ad imparare
They should charge their phones now.
W zeszłym roku musiała rzucić pracę.
inizia ad imparare
Last year she had to quit the job.
Dlaczego powinni zatrudnić najgorszego kandydata?
inizia ad imparare
Why should they hire the worst candidate?
Nie będę mogła oddzwonić do ciebie później.
inizia ad imparare
I won't be able to call you back later.
Mogę pracować pod presją.
inizia ad imparare
I can work under pressure.
Czy będziesz mógł skończyć projekt wkrótce?
inizia ad imparare
Will you be able to finish the project soon?
Dostawca
inizia ad imparare
Supplier
Rozszerzać
inizia ad imparare
Expand
Gama produktów
inizia ad imparare
Range of products
Wysyłać towar
inizia ad imparare
to ship
płacić ratalnie
inizia ad imparare
pay in installments
Złożyć zamówienie
inizia ad imparare
Place an order
Parabeny (Typ konserwantów)
inizia ad imparare
Parabens (Type of preservatives)
Dostarczać
inizia ad imparare
To deliver
Czy moglibyśmy dostać to do?
inizia ad imparare
Could we get it by?
Kiedy moglibyśmy otrzymać?
inizia ad imparare
When could we receive?
Jakie są wasze najszybsze terminy dostaw?
inizia ad imparare
What are your shortest delivery times?
Kiedy możemy to dostać?
inizia ad imparare
When can we have it?
Jakie są wasze warunki płatności?
inizia ad imparare
What are your payment conditions?
Jak otrzymujecie płatności?
inizia ad imparare
How do you get paid?
Czy list kredytowy wystarczy?
inizia ad imparare
Is a letter of credit ok?
Czy płatność w ratach wchodzi w grę?
inizia ad imparare
What about paying in instalments?
Kiedy jest następny termin płatności?
inizia ad imparare
When is the next payment date?
Według naszych rejestrów
inizia ad imparare
According to our records
Wasza rata jest opóźniona.
inizia ad imparare
Your installment is past due.
Jak to wygląda?
inizia ad imparare
What does it look like?
Jak duże to jest?
inizia ad imparare
How big is it?
Ile to waży?
inizia ad imparare
How much does it weigh?
Z czego jest to zrobione?
inizia ad imparare
What is it made of?
Udogodnienia
inizia ad imparare
Facilities
Co to zawiera?
inizia ad imparare
What does it include?
Czy jest tam...?
inizia ad imparare
Is there...?
Jakie cechy ma?
inizia ad imparare
What features does it have?
Czy jest umeblowane?
inizia ad imparare
Is furniture provided?
Czego potrzebujesz?
inizia ad imparare
What do you need?
Co jest wymagane?
inizia ad imparare
What is required?
Czy to jest konieczne?
inizia ad imparare
Is this necessary?
Czy to jest konieczność?
inizia ad imparare
Is it a must?
Czy mógłbyś pożyczyć mi...?
inizia ad imparare
Could you lend me ...?
Czy mogę pożyczyć ...?
inizia ad imparare
May I borrow ...?
Czy masz coś przeciwko temu, że skorzystam z...?
inizia ad imparare
Do you mind if I use ...?
Czy pozwolisz mi skorzysta z?
inizia ad imparare
Will you let me have?
Czy mógłbym...?
inizia ad imparare
Could I...?
Czy mogę?
inizia ad imparare
May I?
Czy masz przeciwko temu, że ...?
inizia ad imparare
Do you mind if...?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.