Łacina słówka, część I

 0    207 schede    krystian12550
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Lex, legis f. III dec.
inizia ad imparare
ustawa
ago, agere, egi, actum III coniug.
inizia ad imparare
działać
Lego, legere, legi, lectum III coniug.
inizia ad imparare
czytać
Promulgatio, promulgationis f. III dec.
inizia ad imparare
Publiczne ogłoszenie aktu prawnego
Publicatio, publicationis f. III dec.
inizia ad imparare
Publiczne ogłoszenie aktu prawnego
Notificatio, notificationis III dec.
inizia ad imparare
notyfikacja
Vacatio legis, vacationis legis f. III dec.
inizia ad imparare
spoczywanie ustawy
Abrogatio, abrogationis f. III dec.
inizia ad imparare
Uchylenie ustawy w całości
abrogo, abrogare, abrogavi, abrogatum I coniug.
inizia ad imparare
abrogować, uchylić
Derogatio, derogationis f. III dec.
inizia ad imparare
częściowe uchylenie ustawy
Obrogatio, aobrogationis f. III dec.
inizia ad imparare
pośrednie uchylenie ustawy wskutek zgłoszenia nowelizacji
Interpretatia legis, interpretationis legis f. III dec.
inizia ad imparare
tłumaczenie norm prawnych, wykładnia ustawy, interpretacja prawa
Interpretatio, interpretationis f. III dec.
inizia ad imparare
tłumaczenie, wykładnia, interpretacja
mens legislatoris
inizia ad imparare
zamysł prawodawcy, intencja ustawodawcy
Mens, mentis f. III dec.
inizia ad imparare
umysł, myśl, sposób myślenia, zamysł, intencja
Legislator, legislatoris m. III dec.
inizia ad imparare
prawodawca, ustawodawca, legislator
sententia legis
inizia ad imparare
intencja oraz duch ustawy
sententia, sententiae f. I dec.
inizia ad imparare
orzeczenie, reguła, pogląd, zdanie
verbo legis
inizia ad imparare
brzmienie ustaw
verbum, verbi n. II dec.
inizia ad imparare
słowo, wyraz, termin
analogia iuris
inizia ad imparare
analogia prawa
analogia, analogiae f. I dec.
inizia ad imparare
podobieństwo, bliskość
per analogiam
inizia ad imparare
dedukcja z podobieństwa, rozumowanie na podstawie analogii
lacuna legis
inizia ad imparare
luka prawna
negotium, negotii n. II dec.
inizia ad imparare
czynność prawna
negotium claudicans (PPA)
inizia ad imparare
czynnośc prawna kulejąca
actus, actus m. IV dec.
inizia ad imparare
czynność prawna
actus iuridicus
inizia ad imparare
akt prawny, jurydyczny
pactum, pacti n. II dec.
inizia ad imparare
umowa, porozumienie, układ
pactio, pactionis f. III dec.
inizia ad imparare
umowa, porozumienie, układ
servanda (PFP)
inizia ad imparare
dotrzymywać
pactum de contrahendo
inizia ad imparare
umowa przedwstępna (do zawarcia zobowiązania w przyszłości)
contraho, -ere, -traxi, -tractum III coniug.
inizia ad imparare
zawrzeć umowę, wespół zgodzić się na coś
contrahendo (grundium)
inizia ad imparare
o zawieraniu, o zawarciu (umowy)
pactum de non alienando
inizia ad imparare
umowa co do niezbywania rzeczy, umowne wykluczenie wyzbycia się rzeczy.
alieno, alienare, alienav, alienactum I coniug.
inizia ad imparare
zrzec się prawa, pozbyc się czegoś, odłączyć
pactum de non cedendo
inizia ad imparare
umowa co do niezbywania prawa
cedo, cedere, cessi, cessum III coniug.
inizia ad imparare
kroczyć, odejśc, ustąpić
Pactum de non petendo
inizia ad imparare
umowa co do (...) roszczenia, umowne wykluczenie pozwu w przyszłości
peto, petere, petivi, petitum III coniug.
inizia ad imparare
rościć sobie prawo, dochodzić sądownie, usilnie prosić, żądać
contractus, contractus m. IV dec.
inizia ad imparare
kontrakt, umowa
essentialia negotii
inizia ad imparare
istotne elementy czynności prawnej
essentialis m.f. III dec. -e n. III dec.
inizia ad imparare
zasadniczy, istotny
naturalia negotii
inizia ad imparare
naturalne elementy czynności prawnej
naturalis m.f. III dec. -e n. III dec.
inizia ad imparare
wynikający z natury rzeczy
accidentalia negotii
inizia ad imparare
uboczne elementy czynności prawnej
accidentalis m.f. III dec. -e n. III dec.
inizia ad imparare
nieistotny, uboczny, przypadkowy
dies, ei (f,m)
inizia ad imparare
termin, dzień
dies a quo
inizia ad imparare
termin zawieszający czyli początkowy termin, z którego nadejściem zaczynają się skutki czynności prawnej [dosłownie dzień od którego]
dies ad quem
inizia ad imparare
dosłownie dzień od którego
dies cedens
inizia ad imparare
termin zawarcia czynności prawnej
dies veniens
inizia ad imparare
termin wymagalności spełnienia zobowiązania
condicio, condicionis f. III dec.
inizia ad imparare
warunek, położenie (w tym prawne położenie osoby lub rzeczy), zastrzezenie umowne, stan, naturalna właściwość
condicio iuris, condicionis iuris f. III dec.
inizia ad imparare
warunek prawny, przesłanka prawna
condicio positiva
inizia ad imparare
warunek pozytywny, który polega na działaniu
condicio negativa
inizia ad imparare
warunek negatywny, który polega na zaniechaniu działania
condicio possibillis
inizia ad imparare
warunek możliwy do spełnienia
condicio impossibillis
inizia ad imparare
warunek niemożliwy do spełnienia
condicio tacita
inizia ad imparare
warunek milczący
condicio sine qua non
inizia ad imparare
Warunek konieczny do spełnienia, czyli nieodzowny
condicio potestativa
inizia ad imparare
warunek zależny od woli warunkowo uprawnionego
modus, modi m. II dec.
inizia ad imparare
sposób postępowania
modus adquirendi
inizia ad imparare
sposób nabycia
modus faciendi
inizia ad imparare
sposób działania
modus operandi
inizia ad imparare
sposób działania
modus procendi
inizia ad imparare
sposób obradowania
error in procedendo
inizia ad imparare
błąd w obradowaniu
modus vivendi
inizia ad imparare
sposób życia
validita, validicitis f. III dec.
inizia ad imparare
Ważność, skuteczność w obliczu prawa
negotium validum n.
inizia ad imparare
ważna czynność prawna
negotium licitum n.
inizia ad imparare
godziwa czynność prawna
actio, actionis f. III dec.
inizia ad imparare
działanie, postępowanie, czyn, skarga sądowa, powództwo, czynność procesowa, roszczenie
persequor, persequi, persectus sum III coniug, verb. dep.
inizia ad imparare
sądownie dochodzić czegoś
debeo, debere, debui, debitum II coniug.
inizia ad imparare
być winnym, być dłużnym
persecutio, persecutionis f. III dec.
inizia ad imparare
skarga sądowa, żądanie, ściganie, dochodzenie
contineo, continer, continimii, contintentum II coniug,
inizia ad imparare
obejmować, zawierać
concurro, ere, curri, ursum III coniug.
inizia ad imparare
zbiegać się, współzawodniczyć
actio civilis, actionis civilis f.
inizia ad imparare
skarga (powództwo) cywilne, skarga udzielana na podstawie ius civile
actio in rem
inizia ad imparare
skarga rzeczowa, powództwo o charakterze rzeczowym (bezwzględnym), skarga o prawo rzeczowe, skarga przeciw wszystkim (tj. skarga skuteczna erga omnes)
actio in personam
inizia ad imparare
skarga osobista, powództwo o charakterze osobistym (względnym), skarga wynikająca z zobowiązania, skarga przeciw drugiej stronie stosunku zobowiązaniowego [tj. przeciw konkretnej osobie lub grupie osób, skarga skuteczna inter partes]
actio bonae fidei
inizia ad imparare
skarga dobrej wiary
actio male fidei
inizia ad imparare
skarga złej wiary
actio concurreus (PPA)
inizia ad imparare
skarga konkurująca (współzawodnicząca), powództwo konkurujące
actio directa, actionis directae f. III dec.
inizia ad imparare
skarga (powództwo) wierzyciela głównego przeciwko dłużnikowi
actio contraria, actionis contrariae f.
inizia ad imparare
skarga (powództwo) wzajemne pozwanego, skarga (powództwo) wierzyciela ubocznego przeciw wierzycielowi głównemu
contrarius m. II dec.
inizia ad imparare
przeciwnik, adwersarz, antagonista
actio praeiudicialis, actionis praeiudicialis f. III.
inizia ad imparare
skarga o ustalenie prawa, powództwo prejudycalne czyli wstępne (tj. służące do wstępnego wyjaśnienia wątpliwości prawnych
praeiudicialis m.f. III dec. -e n. III dec.
inizia ad imparare
dotyczy wyroku przedwstępnego, ustalającego stan faktyczny lub prawny w trybie postępowania sądowego
actor, actoris m. III dec.
inizia ad imparare
Powód, oskarżyciel w sprawie karnej, sprawca, obrońca, aktor, mówca, zarządca.
reus, rei m. II dec.
inizia ad imparare
pozwany w postępowaniu cywilnym, oskarżony w postępowaniu karnym, poręczyciel, winny, odpowiedzialny.
reus credendi
inizia ad imparare
wierzyciel
reus debendi
inizia ad imparare
dłużnik
plures rei
inizia ad imparare
współdłużnicy, współwierzyciele
rea, -ae f. I dec.
inizia ad imparare
pozwana w postępowaniu cywilnym
vacatio in iudicium
inizia ad imparare
wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz stawienia się przed sądem
erga omnes
inizia ad imparare
w stosunku do wszystkich, wobec wszystkich
ius vel iura erga omnes
inizia ad imparare
prawo lub prawa skuteczne
res, rei f. V dec.
inizia ad imparare
rzecz, przedmiot
res corporalis, rei corporalis f. III dec.
inizia ad imparare
rzecz materialna (fizyczna), fenomen, rzecz postrzegalna
res incorporalis, rei incorporalis f. III dec.
inizia ad imparare
rzecz niematerialna
res mobiles, rei mobiles
inizia ad imparare
rzecz ruchoma
res immobiles
inizia ad imparare
rzecz nieruchoma
res fungibilis, rei fungibilis f.
inizia ad imparare
rzecz zamienna, oznaczona co do gatunku, rzecz oznaczona gatunkowo
genus, generus n. III dec.
inizia ad imparare
rzecz oznaczona gatunkowo, ród, gatunek stworzeń, plemię, naród
pondus, ponderis. n. III dec.
inizia ad imparare
waga, ciężar, siła ciężkości
numerus m. II dec.
inizia ad imparare
Liczba, ilość, suma
mensura, mensurae f. I dec.
inizia ad imparare
miara (powierzchni/objętości), mierzenie, masa
res infungibilis, rei infungibilis
inizia ad imparare
rzecz niezamienna
species, speciei f. V dec.
inizia ad imparare
rzecz oznaczona indywidualnie, szczegół, cecha indywidualna
pertinentia, pertinentiae f. I dec.
inizia ad imparare
przyległość, przynależność, dochód
accessio, accessionis f. III dec.
inizia ad imparare
podejście, przerobienie rzeczy, zwiększenie, akcesja
specificatio, specificationis f. III dec.
inizia ad imparare
przzerobienie rzeczy
nova species f.
inizia ad imparare
nowo powstała rzecz ruchoma, rzecz powstała na skutek przerobienia (specyfikacji)
res consumptibilis, rei consumptibilis f.
inizia ad imparare
rzecz zużywalna
consumo, ere, sumpsi, sumptum III coniug.
inizia ad imparare
zużyć, zniszczyć [także przez używanie]
res inconsumptibilis, rei inconsumptibilis
inizia ad imparare
rzecz niezużywalna
res derelictae, rei derelictae f.
inizia ad imparare
rzecz porzucona przez wlaściciela
res nullius f.
inizia ad imparare
rzecz niczyja
res habilis, rei habili f.
inizia ad imparare
rzecz, którą można zasiedzieć
usucapio, usucapionis f. III dec.
inizia ad imparare
zasiedzenie
titilus, titili m. II dec.
inizia ad imparare
tytuł
fides, fidei f. V dec.
inizia ad imparare
wiara, ufność
tempus, temporis n. III dec.
inizia ad imparare
czas, termin
fructus, us m. IV dec.
inizia ad imparare
pożytek, korzyść, owoc.
fructus naturales
inizia ad imparare
pożytki naturalne
dominium, domini
inizia ad imparare
własność, pełne władztwo nad rzeczą
proprietas, proprietatis
inizia ad imparare
własność
utor
inizia ad imparare
używanie
possessio, possessionis f.
inizia ad imparare
posiadanie
successio, onis f. III dec.
inizia ad imparare
wstąpienie w stosunek prawny w miejsce innej osoby
successio universalis, successionis universalis
inizia ad imparare
Sukcesja uniwersalna czyli ogólna
successio singularis, successionis singularis f.
inizia ad imparare
sukcesja poszczególna
hereditas, hereditatis f. III dec.
inizia ad imparare
dziedziczenie, masa spadkowa, spadek, scheda, prawo dziedziczenia
hereditas iacens
inizia ad imparare
spadek leżący, spadek nieobjęty przez uprawnionego dziedzica i leżący odłogiem
defunctus, us m. IV dec.
inizia ad imparare
zmarły, nieboszczyk, spadkodawca
heres, heredis m.f. III dec.
inizia ad imparare
dziedzic, spadkobierca, następca prawny, posiadacz
successor, successoris m. III dec.
inizia ad imparare
dziedzic
coheres, cohedis m.f. III dec.
inizia ad imparare
współdziedzic, współspadkobierca
successio ab intestato
inizia ad imparare
dziedziczenie beztestamentowe
inetestatus m. II dec,
inizia ad imparare
zmarły, który nie pozostawił ważnego testamentu
hereditas legitima
inizia ad imparare
dziedziczenie z ustawy, dziedziczenie ustawowe
successio ex testamento
inizia ad imparare
dziedziczenie testamentowe
fusio, fusionis f. III dec,
inizia ad imparare
zlanie się, połączenie, fuzja
hereditas damnosa, hereditatis damnosae f.
inizia ad imparare
spadek zgubny, szkodliwy (gdy pasywa przewyższają aktywa)
beneficium abstinendi
inizia ad imparare
uprawnienia dziedzica do powstrzymania sie od podjęcia majątku
abstineo, abstinere, abstinui, abstitentum II coniug.
inizia ad imparare
powstrzymać się
beneficium inventarii
inizia ad imparare
dobrodziejstwo sporzadzenia inwentarza masy spadkowej przez dziedzica tj. w konsekwencji ograniczenie odpowiedzialności za długi spadku do jego faktycznej wysokości
inventarium
inizia ad imparare
inwentarz
ius accrescendi
inizia ad imparare
prawo przyrostu działów spadkowych o odpowiednią część działu nieobecnego
transmissi, transmissionis f. III dec.
inizia ad imparare
przeniesienie
successio testamentaria
inizia ad imparare
sukcesja testamentowa
testamenti factio activa
inizia ad imparare
zdolność testatora do sporządzenia testamentu
testamenti factio passiva
inizia ad imparare
zdolność dziedziczenia
delatio, delationis f. III dec.
inizia ad imparare
przeniesienie, powołanie
delatio hereditatis
inizia ad imparare
powołanie dziedzica
testamentum, testamenti n. II dec.
inizia ad imparare
testament
testamentum validum, testamenti validi n. II dec.
inizia ad imparare
testament ważny
testamentum holographum
inizia ad imparare
testament własnoręczny, testament odręcznie napisany
testamentum nuncupativum n.
inizia ad imparare
testament spisany w pamięci (nunkupacyjny), testament ustny, oświadczenie ostatniej woli w formie ustnej
testamentum allographum n.
inizia ad imparare
testament ustny
heredis substitutio
inizia ad imparare
ustanowienie dziedzica podstawionego
substitutus, i m. II dec.
inizia ad imparare
substytut, zastępca, pomocnik, dziedzic podstawiony
legatum, legati n. II dec.
inizia ad imparare
zapis, legat, zapis prawa cywilnego
legatum per praeceptionem
inizia ad imparare
zapis pewnego przedmiotu na rzecz współdziedzica oprócz jego części spadku
prelegat
inizia ad imparare
tj. podobieństwo do legatu naddziałowego
legatum per damnationem
inizia ad imparare
zapis dający obowiązek do czegoś
legatarius
inizia ad imparare
zapisobiorca, legatariusz
iura inter partes
inizia ad imparare
prawa względne
pars, partis
inizia ad imparare
pewna osoba lub strona (także procesowa), uczestnictwo, część, udział, porcja, miarka
inter z acc.
inizia ad imparare
między, pomiędzy, wobec, między sobą
obligatio, obligationis
inizia ad imparare
zobowiązanie, obligacja, wierzytelność, węzeł
vinculum, vinculi n.
inizia ad imparare
zobowiązanie, związanie
vinculum iuris
inizia ad imparare
węzeł prawny
ligo, ligare I coniug.
inizia ad imparare
zobowiązać, związać, złączyć
obligatio impossibilis
inizia ad imparare
zobowiązanie niemożliwe do wykonania, niemożność powstania węzła prawnego
impossibiles, impossibile
inizia ad imparare
niemożliwy, niedopuszczalny, niestosowany, niezdolny, niezdatny
debitor, debitoris f. III dec.
inizia ad imparare
dłużnik, grzesznik
debitum, debiti, n.
inizia ad imparare
dług, wierzytelność
obligationes naturales
inizia ad imparare
zobowiązanie naturalne czyli niezupełne
do, dare, dedi, datum I coniug.
inizia ad imparare
dać, udzielać
causa, causae f. I dec.
inizia ad imparare
przyczyna (w tym prawna), podstawa prawna, zobowiązania, stosunek prawny, sprawa
causa adquirendi
inizia ad imparare
podstawa nabycia prawa lub rzeczy
causa donandi
inizia ad imparare
podstawa obdarowania drugiego
causa obligandi
inizia ad imparare
podstawa zaciągnięcia zobowiązania
obligo, obligare I coniug.
inizia ad imparare
Wiążę, wiążą 1 coniug. zobowiązać (także dłużnika)
causa solvendi
inizia ad imparare
podstawa prawna świadczenia w celu umorzenia zobowiązania
obligationes ex contractu
inizia ad imparare
zobowiązania wynikające z umowy tj. z umowy prawa prywatnego
obligationes ex delicto (ex maleficio)
inizia ad imparare
zobowiązania wynikające z deliktu (czynu zabronionego)
delictum, i n. II dec,
inizia ad imparare
przestępstwo, czyn niedozwolony, delikt
maleficium, maleficii
inizia ad imparare
zły czyn
obligatio alternativa (dues res sunt in obligatione unum in solution)
inizia ad imparare
zobowiązanie przemienne tj. dwie rzeczy są przy zawieraniu zobowiązania jedna zaśw jego wykonaniu
facultas alternativa (una res est in obligatione, due in solutione)
inizia ad imparare
upoważnienie przemienne tj. jedna rzecz jest przy zawieraniu zobowiązania, dwie zaś w jego wykonaniu
novatio, novationis
inizia ad imparare
odnowienie, nowacja, odnowienie stosunku prawnego
mora debitoris vel mora solvendi
inizia ad imparare
zwłoka dłużnika lub opóźnienie płatnicze
usura, usuae
inizia ad imparare
odsetki, procent, korzyść, czasowe używanie
mora creditoris
inizia ad imparare
zwłoka wierzyciela, rozmyślne opóźnianie wykonania zobowiązania ze strony wierzyciela
damnum, damni
inizia ad imparare
szkoda, szkoda majątkowa
damnum emergens
inizia ad imparare
szkoda rzeczywista, rzeczywiste umniejszenie majątku
emergo, emergere III coniug.
inizia ad imparare
powstać, wynikać
lucrum cessans
inizia ad imparare
utrata spodziewanej korzyści majątkowej
lucrum, lucre
inizia ad imparare
zysk, korzyść majątkowa
cesso, cessare I coniug.
inizia ad imparare
nie mieć, nie istnieć
dolus, doli m. II dec.
inizia ad imparare
podstęp, oszustwo, zły zamiar
culpa, culpae
inizia ad imparare
wina, niedbalstwo
culpa lata
inizia ad imparare
cieżka wina
culpa levis in abstracto
inizia ad imparare
zaniedbanie staranności tego rodzaju, jaką przykład, abstrakcyjnie określony, staranny ojciec rodziny we własnych sprawach
culpa levis in concreto
inizia ad imparare
zaniedbanie staranności, takiej jaką się przykłada we włanych sprawach

Devi essere accedere per pubblicare un commento.