Lectio septima

 0    80 schede    JuliaFra
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
do
inizia ad imparare
ad (+acc.)
młody
inizia ad imparare
adulescens, adulescentis
przeciwny, niepomyślny
inizia ad imparare
adversus, adversa, adversum
Ajacyda, potomek Ajasa
inizia ad imparare
Aecida, Aecidae (m)
zapewniać
inizia ad imparare
affirmo, affirmare
mówię, twierdzę
inizia ad imparare
aio
zbliżać się
inizia ad imparare
appropinquo, appropinquare
sądzić, myśleć, uważać
inizia ad imparare
arbitror, arbitrari
barbarzyński
inizia ad imparare
barbarus, barbara, barbarum
niebo
inizia ad imparare
caelum, caeli
Kartagina
inizia ad imparare
Carthago, Carthaginis (f)
jeść obiad
inizia ad imparare
ceno, cenare
obywatel
inizia ad imparare
civis, civis (m)
ster
inizia ad imparare
clavus, clavi
zgoda
inizia ad imparare
concordia, concordiae
wchodzić na
inizia ad imparare
conscendo, conscendere
biec, śpieszyć
inizia ad imparare
curro, currere
zaślepiać, pozbawiać rozumu
inizia ad imparare
demento, dementare
trudny
inizia ad imparare
difficilis, difficile
kochać
inizia ad imparare
diligo, diligere
list
inizia ad imparare
epistula, epistulae
nawet, także
inizia ad imparare
etiam
doświadczyć
inizia ad imparare
experior, experiri
oczekiwać
inizia ad imparare
exspecto, exspectare
łatwy
inizia ad imparare
facilis, facile
robić
inizia ad imparare
facio, facere
lud, plemię
inizia ad imparare
gens, gentis (f)
chwalić się
inizia ad imparare
glorior, gloriari
dziękować
inizia ad imparare
gratias agere
sterować
inizia ad imparare
guberno, gubernare
straszny
inizia ad imparare
horribilis, horribile
niewiarygodny
inizia ad imparare
incredibilis, incredibile
niechętny
inizia ad imparare
invitus, invita, invitum
wzywać
inizia ad imparare
invoco, invocare
podróż, droga
inizia ad imparare
iter, itineris (n)
kalendy, pierwszy dzień miesiąca
inizia ad imparare
Kalendae, Kalendarum (f, plurale tabtum)
czytać
inizia ad imparare
lego, legere
mówić, rozmawiać
inizia ad imparare
loquor, loqui
morze
inizia ad imparare
mare, maris (n)
kupiec
inizia ad imparare
mercator, mercatoris (m)
mój
inizia ad imparare
meus, mea, meum
voc. od meus
inizia ad imparare
mi
potwór
inizia ad imparare
monstrum, monstri
zmieniać
inizia ad imparare
muto, mutare
mieć chorobę morską, mieć mdłości
inizia ad imparare
nauseo, nauseare
podróż morska
inizia ad imparare
navigatio, navigationis (f)
żeglować
inizia ad imparare
navigo, navigare
statek
inizia ad imparare
navis, navis (f)
konieczne
inizia ad imparare
necesse
czarny
inizia ad imparare
niger, nigra, nigrum
pokój
inizia ad imparare
pax, pacis (f)
zgubić
inizia ad imparare
perdo, perdere
doświadczony, biegły
inizia ad imparare
peritus, perita, peritum
ścigać
inizia ad imparare
persequor, persequi
pirat
inizia ad imparare
pirata, piratae (m)
wcześniej
inizia ad imparare
prius
wyruszać, wyjeżdżać
inizia ad imparare
proficiscor, proficisci
ponieważ
inizia ad imparare
quod
pozostały
inizia ad imparare
reliquus, reliqua, reliquum
zatrzymywać, powstrzymywać
inizia ad imparare
retineo, retinere
dosł. mówi pozdrowienie, pozdrawia (list)
inizia ad imparare
salutem dicit
cały i zdrowy
inizia ad imparare
salvus, salva, salvum
mądry
inizia ad imparare
sapiens, sapientis
wiedzieć
inizia ad imparare
scio, scire
wiedz (imperativus od scio)
inizia ad imparare
scito
tutaj: pomyślny, przychylny
inizia ad imparare
secundus, secunda, secundum
myśleć, sądzić
inizia ad imparare
sentio, sentire
siedem
inizia ad imparare
septem
spokojny
inizia ad imparare
serenus, serena, serenum
czy... czy...
inizia ad imparare
sive... sive...
Syrakuzy
inizia ad imparare
Syracusare, Syracusarum
burza
inizia ad imparare
tempestas, tempestatis (f)
czas
inizia ad imparare
tempus, temporis (n)
burzyć, poruszać, mieszać
inizia ad imparare
turbo, turbare
być zdrowym
inizia ad imparare
valeo, valere
wiatr
inizia ad imparare
ventus, venti
odwrócić (kartkę)
inizia ad imparare
verte
nękać, miotać
inizia ad imparare
vexo, vexare
zwyciężać
inizia ad imparare
vinco, vincere
chcieć
inizia ad imparare
volo, velle

Devi essere accedere per pubblicare un commento.