Lekcja 11-12

 0    191 schede    Damian Danielewicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przyjemny, przyjemnie
inizia ad imparare
aangenaam
zaznaczać, zakreślać
inizia ad imparare
aankruisen
kruiste aan, krusiten aan, (h) aangekruist
dotykać, dotknąć
inizia ad imparare
aanraken
raakte aan, rakten aan, (h) aangeraakt
uzupełniać, uzupełnić
inizia ad imparare
aanvulling
vulde aan, vulden aan, (h) aangevuld
geografia
inizia ad imparare
de aardrijkskunde
de(v)
aerobik
inizia ad imparare
het aerobic
skończyć/ukończyć studia
inizia ad imparare
afstuderen
studeerde af, studeerden af, (h) afgestudeerd
przedmiot ogólny
inizia ad imparare
het algemeen vak
het, algemene vakken
przede wszystkim
inizia ad imparare
allereerst
inny
inizia ad imparare
ander
w przeciwnym razie, inaczej
inizia ad imparare
anders
studia licencjackie
inizia ad imparare
de Bacheloropleiding
de(v), pl. bacheloropleidingen
długopis
inizia ad imparare
de balpen
de(m/v), pl. balpennen
podstawowa gramatyka
inizia ad imparare
de basisgrammatica
de(v)
szkolnictwo podstawowe
inizia ad imparare
het basisonderwijs
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
de basisschool
de(m/v), pl basisscholen.
odpowiadać (na coś)
inizia ad imparare
beantwoorden
beantwoordde, beantwoorden, (h), beantword
obraz, obrazek; zdjęcie
inizia ad imparare
het beeld
het, pl. beelden
opanowywać, opanować
inizia ad imparare
beheersen
beheerste, behheersten, (h) beheerst
Berlin
inizia ad imparare
Berlijn
polepszyć się
inizia ad imparare
beter worden
werd, werden, (z) geworden
prawie
inizia ad imparare
bijna
za granicą
inizia ad imparare
het Buitenland
ocena
inizia ad imparare
het cijfer
het, pl. cijfers
(po)łączyć
inizia ad imparare
combineren
combineerde, combineerden, (h) gecombineerd
komunikować się, porozumiewać się
inizia ad imparare
communiceren
comuniceerde, comuniceerden, (h) gecomuniceer
konkretny, konkretnie
inizia ad imparare
concreet
kultura i sztuka
inizia ad imparare
de culturele en kunstzinnige vorming
de(v)
kultura
inizia ad imparare
de cultuur
de(v), pl. culturen
z tym, przez to
inizia ad imparare
daarmee
Co chcesz przez to powiedzieć?
inizia ad imparare
Wat wil jij daarmee zeggen?
dlatego
inizia ad imparare
daarom
panie i panowie
inizia ad imparare
dames en heren
dzisiejszy świat
inizia ad imparare
de wereld van nu
brać/wziąć udział w
inizia ad imparare
deelnemen aan
nam deel, nemen deel, (h)deelgenamen
mimo to
inizia ad imparare
desondanks, niettemin, toch
wgłębienie, wgniecenie
inizia ad imparare
de deuk
de(m/v), pl. deuken
tu: przez
inizia ad imparare
door
egzamin dojrzałości
inizia ad imparare
het eindexamen
het, pl. eindexamens
egzamin
inizia ad imparare
het examen
het, pl examens
formalny, formalnie
inizia ad imparare
formeel
sałatka owoowa
inizia ad imparare
de fruitsalade
de(m/v) pl. fruitsalades
więcien
Rodzaj pułapi na ryby
inizia ad imparare
de fuik
de(m/v), pl. fuiken
używać, użyć, (za)stosować
inizia ad imparare
gebruiken
gebruikte, gebruikten, (h) gebruikt
Nie martw się/ Nie martwcie się
inizia ad imparare
geen zorgen!
emerytowany
inizia ad imparare
gepensioneerd
historia
inizia ad imparare
de geschiedenis
de(v)
znormalizowany
inizia ad imparare
gestandaardiseerd
rynna, ściek, rynsztok
inizia ad imparare
de goot
de(m/v) pl. goten
żart
inizia ad imparare
de grap
de(m/v), pl. grappen
urwis, łobuz
inizia ad imparare
de guit
de(m), pl. guiten
lekcja gimnastyki
inizia ad imparare
de gymnastiekles
de(m/v), pl. gymnastieklessen
Szkoła ponadpodstawowa ogólnokształcąca
inizia ad imparare
de HAVO
Hoger algemeen voortgezet onderwijs pl. havo's
studia zawodowe
inizia ad imparare
het HBO
hoger beroepsonderwijs
*nie* musieć, potrzebować
Używane wyłącznie z przeczenia, np. z niet, geen, niemand, niets, czyli w znaczeniu nie musieć, nie potrzebować
inizia ad imparare
hoeven
hoefde, hoefden, (h) gehoefd/ gehoeven
Szkolnictwo wyższe
inizia ad imparare
het Hoger onderwijs
Szkoła wyższa
inizia ad imparare
de hogeschool
de(m/v)
być w pierwszej klasie
inizia ad imparare
in de eerste klas zitten
zat, zaten, (h) gezeten
za granica
inizia ad imparare
in het Buitenland
być na pierwszy roku
inizia ad imparare
in het eerste jaar zitten
zat, zaten, (h)gezeten
informatyka
inizia ad imparare
de Informatica
de(v)
skomplikowany
inizia ad imparare
ingewikkeld
międzynarodowy
inizia ad imparare
internationaal
internet
inizia ad imparare
het internet
młodzież
inizia ad imparare
de jeugd
de(m/v)
swędzenie
inizia ad imparare
de jeuk
de(m)
żyd
inizia ad imparare
de Jood
de(m)
wybór
inizia ad imparare
de keus
de(m/v), pl. keuzen
przedmiot do wyboru
inizia ad imparare
het keuzevak
het, pl. keuzevakken
kolor
inizia ad imparare
de kleur
de(m/v), pl. kleuren
kolorowy, kolorowo
inizia ad imparare
kleurrijk
książka kucharska
inizia ad imparare
het Kookboek
het, pl. kookboeken
kupiec, handlarz
inizia ad imparare
de koopman
de(m), pl. kooplieden/kooplui
przyprawiać, przyprawić
inizia ad imparare
kruiden
kruidde, kruidden, (h) gekruid
konserwować jedzenie
inizia ad imparare
kuipen
kuipte, kuipten, (h) gekuipt
czysty, czysto, niewinny, niewinnie
inizia ad imparare
kuis
cielak, cielę
inizia ad imparare
de kuis
de(v), pl. kuizen
wolniej
inizia ad imparare
langzamer
materiał (do nauki)
inizia ad imparare
de leerstof
de(m/v)
plan lekcji
inizia ad imparare
de lesrooster
de(m)/het, pl. lesroosters
godzina lekcyjna
inizia ad imparare
het lesuur
pl. lesuren
wychowanie fizyczne
inizia ad imparare
lichamelijke opvoeding
rodzajnik
inizia ad imparare
het lidwoord
het, pl. lidwoorden
piosenka
inizia ad imparare
het liedje
het, pl. liedjes
miłość
inizia ad imparare
de liefde
de(v), pl. liefden/liefdes
głośno
inizia ad imparare
luid
mówić głośno
inizia ad imparare
luid spreken
sprak, spraken, (h) gesproken
głośniej
inizia ad imparare
luider
wiedza o społeczeństwie
inizia ad imparare
de Maatschappijleer
de(m/v)
sposób
w sposób, w ten sposób, w inny sposób
inizia ad imparare
de manier
w sposób - op een manier, w ten sposób - op deze manier, w inny sposób - op een andere manier (de m/v), pl. manieren
zaznaczać, zaznaczyć
inizia ad imparare
markeren
markeerde, markeerden, (h) gemarkeerd
Studia magisterskie
inizia ad imparare
de MAsteropleiding
de(v)
praca magisterska
inizia ad imparare
de masterscriptie
de(v), pl. masterscripties
szkolnictwo średnie zawodowe
inizia ad imparare
middelbaar beroepsonderwijs
het, MBO
mgła
inizia ad imparare
de mist
de(m), pl, misten
obok; oprócz
inizia ad imparare
naast
fizyka
inizia ad imparare
de natuurkunde
de(v)
niderlandzkojezyczny
inizia ad imparare
Nederlandstalig
nos
inizia ad imparare
de neus
de(m), pl. neuzen
nikt
inizia ad imparare
niemand
nic
inizia ad imparare
niets
(po)numerować
inizia ad imparare
nummeren
nummerde, nummerden, (h) genummerd
ćwiczyć
inizia ad imparare
oefenen
oefende, oefenden, (h) geoefend
edukacja
inizia ad imparare
het onderwijs
zapamiętywać, zapamiętać
inizia ad imparare
onthouden
onthield, onthielden, (h) onthouden
zadanie
inizia ad imparare
de opdracht
de(m/v), pl. opdrachten
orientalistyka
inizia ad imparare
de Oriëntalistiek
de(v)
strona
inizia ad imparare
de pagina
de(m/v), pl. pagina's
ołówek
inizia ad imparare
het potlood
pl. potloden
dokładnie, dokładny
inizia ad imparare
precies
profil
inizia ad imparare
het profiel
pl. profielen
przedmiot kierunkowy
inizia ad imparare
het profielvak
pl. profielvakken
wystawać
Ubrania wystają z szafy
inizia ad imparare
puilen
puilde, puilden, (h) gepuild - de kleren puilen uit de kast
pod względem, jeśli chodzi o
inizia ad imparare
qua
rekreacja
inizia ad imparare
de recreatie
de(v)
reguła, zasada
inizia ad imparare
de regel
de(m), pl. regels
róża
inizia ad imparare
de roos
de(m/v), pl. rozen
szum, szmer
inizia ad imparare
de ruis
de(m), pl. ruuizen
chemia
inizia ad imparare
de scheikunde
de(v)
podręcznik szkolny
inizia ad imparare
het schoolboek
autobus szkolny
inizia ad imparare
de schoolbus
de(m), pl. schoolbussen
dzień zajęć w szkole
inizia ad imparare
de schooldag
de(m), pl. schooldagen
egzamin szkolny
inizia ad imparare
het schoolexamen
het, pl. schoolexamens
rok szkolny
inizia ad imparare
het schooljaar
het, pl. schooljaren
skończyć ukończyć szkołę
inizia ad imparare
schoolopleiding afmaken/voltooien
maakte af, maakten af, (h) afgemaakt/ voltooide, voltooiden, (h) voltooid
wakacje, ferie
inizia ad imparare
de schoolvacantie
de(v), pl. schoolvacanties
zeszyt
inizia ad imparare
het schrift
pl. schriften
język pisany
inizia ad imparare
de schriftaal
de(m/v)
atmosfera
inizia ad imparare
de sfeer
de(m/v), pl, sferen
sytuacja
inizia ad imparare
de situatie
de(m), pl. situaties
zdać coś/ zaliczyć coś
inizia ad imparare
slagen voor
slagde, slagden, (z) geslagd
śnieg
inizia ad imparare
de sneeuw
de(m/v)
kurs przygotowujący do poszukiwania/znalezienia pracy
inizia ad imparare
de sollicitatiecursus
de(m), pl. sollicitatiecursussen
język mówiony
inizia ad imparare
de spreektaal
de(m/v)
przysłowie
inizia ad imparare
het spreekwoord
het, pl. spreekwoorden
sikawka; strzykawka; zastrzyk
inizia ad imparare
de spuit
de(m/v), pl. spuiten
praktyka, staż
inizia ad imparare
de stage
de(m/v), pl. stages
odby(wa)ć staż
inizia ad imparare
stage lopen
liep, liepen, (h) gelopen
studia
inizia ad imparare
de studie
de(v), pl. studies
standardowy język niderlandzki
inizia ad imparare
het standaardNederlands
podręcznik akademicki
inizia ad imparare
het studieboek
sympozjum
inizia ad imparare
de studiedag
de(m), pl. studiedagen
czas trwania studiów
inizia ad imparare
de studieduur
de(m)
rok akademicki
inizia ad imparare
het studiejaar
pl. studiejaren
kierunek studiów
inizia ad imparare
de studierichting
de(v).pl studierichtingen
znajomość języka, stopień opanowania języka
inizia ad imparare
de taalbeheersing
de(v)
ciasto, tort, tarta
inizia ad imparare
de taart
de(m/v).pl. taarten
tabela
inizia ad imparare
de tabel
de(m/v), pl. tabellen
torba
inizia ad imparare
de tas
de(m/v), pl. tassen
za każdym razem, każdorazowo
inizia ad imparare
telkens
oddzwonić
inizia ad imparare
terugbellen
belde terug, belden terug, (h) teruggebeld
odpisywać, odpisać
inizia ad imparare
terugschrijven
schreef terug, schreven terug, (h) teruggeschreven
łyk, haust; dech powietrza
inizia ad imparare
de teug
de(m/v), pl. teugen
temat
inizia ad imparare
het thema
pl. thema's
teoretycznie, teoretyczny
inizia ad imparare
theoretisch
turysta, turystka
inizia ad imparare
de toerist
de(m), pl. toeristen
drugi
inizia ad imparare
tweede
typ, rodzaj
inizia ad imparare
het type
pl. typen/types
wymawiać
inizia ad imparare
uitspreken
sprak uit, spraken uit, (h)uitgespraken
uniwersytet
inizia ad imparare
de universiteit
de(v), pl universiteiten
przedmiot
nauczany w szkole
inizia ad imparare
het vak
pl. vakken
dzień wakacji/urlopu
inizia ad imparare
de vakantiedag
de(m).pl vacantiedagen
od siebie
inizia ad imparare
van elkaar
wariant
inizia ad imparare
de variant
de(m/v), pl. varianten
chwytać, chwycić, brać/wziąć do ręki
inizia ad imparare
vastpakken
pakte vast, pakten vast, (h) vastgepakt
poprawiać, poprawić, polepszyć
inizia ad imparare
verbeteren
verbeterde, verbeterden, (h) verbeterd
różnić się od
inizia ad imparare
verschillen van
verschild, verschilden, (h) verschild
męczący/o, denerwujący/o, irytujący/o, dokuczliwy/wie, nieznośny
inizia ad imparare
vervelend
źrebak, źrebie
inizia ad imparare
het veulen
pl. veulens
gumka do mazania
inizia ad imparare
de vlakgom, de vlakgum
de(m)
szkooła ponadpodstawowa zawodowa
inizia ad imparare
Voorbereiend middelbaar beroeponderwijs
VMBO
kurator
inizia ad imparare
de voogd
de (m), pl. voogden
żartem, w żartach, dla żartu
inizia ad imparare
voor de grap
przede wszystkim
inizia ad imparare
vooral
skończyć się
np. rok szkolny
inizia ad imparare
voorbij zijn
was, waren, (z) geweest
szkolnictwo ponadpodstawowe
inizia ad imparare
het voortgezet onderwijs
pytanie
inizia ad imparare
de vraag
de(m/v), pl. vragen
odpowiadać na pytania
inizia ad imparare
vragen beantwoorden
beantwoordde, beantwoordden, (h) beantwoord
zadawać pytania
inizia ad imparare
vragen stellen
stelde, stelden, (h) gesteld
WC
inizia ad imparare
de wc
de(m), pl. wc's
studia akademickie
inizia ad imparare
Wetenschappelijk onderwijs
WO
wiatr
inizia ad imparare
de wind
de(m), pl. winden
słownik
inizia ad imparare
het woordenboek
pl. woordenboeken
stać się, zostać
inizia ad imparare
worden
werd, werden (z) geworden
Joga
inizia ad imparare
de Yoga
de(m/v)
interesy, biznesy
inizia ad imparare
de zaken
nie zdać czegoś, nie zaliczyć czegoś, oblać
inizia ad imparare
zakken voor
zakte, zakten, (z) gezakt
locha, maciora
inizia ad imparare
de zeug
de (m), pl. zeugen
dawać z siebie wszystko
inizia ad imparare
zijn best doen
deed, deden, (h) gedaan
słońce
inizia ad imparare
de zon
de(m/v), pl. zonnen
bez
inizia ad imparare
zonder

Devi essere accedere per pubblicare un commento.