Moje Własne

 0    181 schede    marek00
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
skorzystać z
inizia ad imparare
take advantage of sth
kiedy, do czasu gdy, zanim
inizia ad imparare
by the time
swoją drogą, przy okazji, a propos, nawiasem mówiąc
inizia ad imparare
by the way
pomimo tego, że
inizia ad imparare
despite the fact that
mimo że / chociaż
Mimo że jest ładny dzień, zostanę w domu.
inizia ad imparare
although
Although it's a nice day, I will stay at home.
przejść przez odprawę celną
inizia ad imparare
go through customs
napój
inizia ad imparare
beverage
jeśli nie, chyba że
inizia ad imparare
unless
bliski, nieuchronny
inizia ad imparare
imminent
rozpocząć coś
inizia ad imparare
commence
powiększać, zwiększać
inizia ad imparare
augment
zamiar
inizia ad imparare
intent
przejęcie, objęcie
Przejęcie odpowiedzialności było dla mnie najtrudniejszym zadaniem.
inizia ad imparare
assumption
Assumption of the responsibility was the hardest task for me.
załogowy
inizia ad imparare
manned
aktywa
inizia ad imparare
assets
przekazanie komuś
inizia ad imparare
handover to somebody
wykonalny, możliwy
inizia ad imparare
feasible
dalszy
inizia ad imparare
onward
dziedzictwo, spuścizna
inizia ad imparare
legacy, heritage
układ, rozmieszczenie, plan
inizia ad imparare
layout
równoległy, podobieństwo
inizia ad imparare
parallel
Ograniczenia
inizia ad imparare
constraints
akronim (skrótowiec)
skrót
inizia ad imparare
acronym
dotyczący
inizia ad imparare
concerning
jeśli chodzi o, co się tyczy, odnośnie, w zakresie
Chciałbym z tobą porozmawiać odnośnie twojego zachowania.
inizia ad imparare
regarding
I would like to speak to you regarding your behaviour.
w tym, wliczając w to
inizia ad imparare
including
przekonać
inizia ad imparare
convince
uwaga
inizia ad imparare
remark
stopniowo
inizia ad imparare
gradually
mimo, pomimo
inizia ad imparare
despite
wzajemny
inizia ad imparare
mutual
zasięg, rozmiar, skala
inizia ad imparare
extent
zakres, możliwość
inizia ad imparare
scope
Zakres obowiązków
inizia ad imparare
scope of duties
przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś)
inizia ad imparare
to admit
tłumienie, likwidacja,
inizia ad imparare
suppression
ilość
inizia ad imparare
quantity
szczebel, ranga (osoby w jakiejś organizacji)
inizia ad imparare
echelon
ściganie, pościg, dążenie
inizia ad imparare
pursuit
skierowany
inizia ad imparare
directed
zastępca
inizia ad imparare
deputy
nóż składany
inizia ad imparare
folding knife
zerknąć, rzucić okiem
inizia ad imparare
glance
gapić się na
inizia ad imparare
stare at
wśród, pośród
inizia ad imparare
amid
trwały, niezmienny
inizia ad imparare
persistent
wysiłek
inizia ad imparare
effort
odniesienie, odwołanie, nawiązanie
inizia ad imparare
reference
załącznik, ogrodzenie
inizia ad imparare
enclosure
rozwaga, namysł, zrozumienie
inizia ad imparare
consideration
przyczyniać się do
inizia ad imparare
contribute to
istotny / trafny, odpowiedni
Twoja uwaga była istotna i pomogła mi podjąć decyzję.
inizia ad imparare
relevant
Your point was relevant and it helped me make a decision.
zgoda, zatwierdzenie, aprobata
inizia ad imparare
approval
zmagać się, borykać się
inizia ad imparare
struggle
ogólny
inizia ad imparare
overall
zgodne z
inizia ad imparare
comply with
przejąć, chwycić, skonfiskować
inizia ad imparare
seize
He seized my hand and led me to his room.
jednostka
inizia ad imparare
entity
odpowiedni, indywidualny, poszczególny
inizia ad imparare
respective
protokół, sprawozdanie
inizia ad imparare
minutes
obowiązkowy
inizia ad imparare
mandatory
ogłosić, rozpowszechniać, rozpropagować
inizia ad imparare
promulgate
kilkadziesiąt
inizia ad imparare
several dozen
salwa, strzał
inizia ad imparare
volley
rozpowszechniony
inizia ad imparare
prevalent
zauważalnie
inizia ad imparare
noticeably
aspekty
inizia ad imparare
facets
wskutek czego, w wyniku tego
Ona się spóźniła i w wyniku tego nie zdążyła na pociąg.
inizia ad imparare
thereby
She was late and thereby missed her train.
Tymczasem
inizia ad imparare
Meanwhile
szczerze mówiąc
inizia ad imparare
frankly speaking
szczery, otwarty
inizia ad imparare
sincere, frank
odraczać, odkładać
inizia ad imparare
postpone
podporządkowanie się, zastosowanie się do (np. przepisów)
inizia ad imparare
submission
przywieźć, przyprowadzić
inizia ad imparare
bring over
zwiedzanie
inizia ad imparare
sightseeing
zabytki i atrakcje
inizia ad imparare
sights and attractions
pozwolenie, zezwolenie
inizia ad imparare
clearance
poświadczenie bezpieczeństwa
inizia ad imparare
security clearance
zrywać (np. o związku), rozstać się
inizia ad imparare
split up
zdejmować coś
inizia ad imparare
take something off
zdjąć coś (np. ubranie)
inizia ad imparare
get something off
słaby punkt, wrażliwość, podatność
inizia ad imparare
vulnerability
wystawiać, narażać, odsłonić
inizia ad imparare
expose
oddziaływać, wpływać na coś
Rówieśnicy mają wpływ na dzieci.
inizia ad imparare
affect
Peers affect children.
czerpać, odnosić (korzyści)
inizia ad imparare
derive
wymiar, aspekt, czynnik
inizia ad imparare
dimension
poprawiać, aktualizować
inizia ad imparare
amend
zgodność, spójność
inizia ad imparare
consistency
nieodłączny
nieodłączne ryzyko
inizia ad imparare
inherent
inherent risk
odpowiedni, stosowny, mający zastosowanie
inizia ad imparare
applicable
przyczynić się, wnosić
inizia ad imparare
contribute
uzyskać, otrzymać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
inizia ad imparare
obtain
We have obtained what we wanted.
trwający, toczący się, istniejący
inizia ad imparare
ongoing
przyrost, wzrost
inizia ad imparare
increment
faktycznie, rzeczywiście, właściwie,
inizia ad imparare
actually
wzmocnienie
inizia ad imparare
reinforcement
prześladować, zadręczać
inizia ad imparare
persecute
Z poważaniem, Z serdecznymi pozdrowieniami (na zakończenie listu, do adresata, którego nazwiska nie znamy).
inizia ad imparare
Yours faithfully.
ukończenie, sfinalizowanie
inizia ad imparare
completion
do czasu, do momentu, aż do
inizia ad imparare
pending
wątek (np. opowiadania), tok (myślenia), nurt (np. w polityce)
inizia ad imparare
strand
użytkować, eksploatować, wykorzystywać
inizia ad imparare
utilise
skromny, niewielki (w ilości lub wielkości)
inizia ad imparare
modest
podczas, w trakcie, podczas gdy,
inizia ad imparare
whilst
wykonalny, realny
inizia ad imparare
viable
możliwe opcje
inizia ad imparare
viable options
ustanowić, stanowić, reprezentować
inizia ad imparare
constitute
dopasować, dostosować, krawiec
inizia ad imparare
tailor
zwołać, zwoływać (np. spotkanie, kongres) zebrać się, zbierać się
inizia ad imparare
convene
przedkładać coś komuś, składać coś komuś
inizia ad imparare
submit something to somebody
być zgodnym z czymś
inizia ad imparare
comply with something
łączyć
inizia ad imparare
to connect
Niniejszym stwierdzam, że
inizia ad imparare
hereby declare that
dotyczyć
Ten problem dotyczy twojego życia.
inizia ad imparare
concern
This problem concerns your life.
w przeciwnym razie, inaczej
inizia ad imparare
otherwise
stosować coś
inizia ad imparare
apply something
dotyczyć kogoś
inizia ad imparare
apply to somebody
zaangażowany, zobowiązany
inizia ad imparare
committed
organ ścigania
inizia ad imparare
law enforcement agency
pochłaniać
inizia ad imparare
engulf
wyżej wymieniony, wyżej wspomniany
inizia ad imparare
aforementioned, aforesaid
zgodnie z czymś, według czegoś
inizia ad imparare
pursuant to something
otaczanie, okrążanie kogoś/ czegoś
inizia ad imparare
close in on sth/smb
odszukać
inizia ad imparare
seek out
natychmiast
inizia ad imparare
straightaway
zapewniać
inizia ad imparare
to assure
dokładny
inizia ad imparare
exact
nabycie, zdobycie
inizia ad imparare
acquisition
zbieg okoliczności
inizia ad imparare
coincidence
podwozie
inizia ad imparare
chassis
uniwersalny, do uniwersalnego użytku
inizia ad imparare
general-purpose
uniwersalny karabin maszynowy
inizia ad imparare
general-purpose machine gun
rozebrać, demontować
inizia ad imparare
disassemble
montować, składać
inizia ad imparare
assemble
ubiór / strój
inizia ad imparare
attire
pocisk, nabój
inizia ad imparare
round
tępo, szybkość, wskaźnik
inizia ad imparare
rate
pocisk
inizia ad imparare
projectile
w związku z tym, zatem, dlatego, przeto, a więc
inizia ad imparare
therefore
użyteczność, pożytek
inizia ad imparare
utility
wyniszczenie, wyniszczanie
inizia ad imparare
attrition
w porę, w odpowiednim momencie
inizia ad imparare
timely
poniżenie, upokorzenie
inizia ad imparare
humiliation
mieć czelność, odważyć się
inizia ad imparare
dare
plan podróży, marszruta
inizia ad imparare
itinerary
wspierać, podtrzymywać (np. kogoś na duchu), pomagać (np. finansowo), utrzymywać
inizia ad imparare
sustain
mięsożerny
inizia ad imparare
carnivorous
rzeźbić, wycinać, drążyć
inizia ad imparare
carve
ubrać się
inizia ad imparare
get dressed up
zaangażować się w coś
Michał bardzo zaangażował się w przygotowania do konferencji.
inizia ad imparare
get involved in something
Michael got very involved in the preparations for the conference.
pogarszać się (o stanie czegoś), podupadać (o zdrowiu)
inizia ad imparare
deteriorate
przyznać, przyznawać, zgadzać się współuczestniczyć w czymś, popierać pokryć, pokrywać się (np. dane, wyniki, poglądy) przyczyniać się, złożyć się, składać się na coś
inizia ad imparare
concur
pewność (informacji), solidność (np. sprzętu), niezawodność (działania czegoś), rzetelność (słowa)
inizia ad imparare
reliability
wyłączając, nie licząc
inizia ad imparare
excluding
wykluczać, pomijać, wyłączać, zamykać dostęp
inizia ad imparare
exclude
Zdecydowana większość
inizia ad imparare
vast majority
tajny, potajemny
inizia ad imparare
clandestine
przesyłka, transport
inizia ad imparare
shipment
za wyjątkiem / oprócz
inizia ad imparare
except
przewidywać, prognozować
inizia ad imparare
envisage
różnorodność / zróżnicowanie
inizia ad imparare
diversification
wykonalny, możliwy do zrealizowania(plan)
inizia ad imparare
realisable
wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny
inizia ad imparare
comprehensive
całkowicie, kompletnie, zupełnie, w pełni, bez wyjątku
inizia ad imparare
wholly
wymierzać, zadawać (np. karę, ból), wyrządzać (np. krzywdę)
inizia ad imparare
inflict
emanować, wydzielać, emitować
inizia ad imparare
emanate
w dużej mierze, wybitnie, znacznie
inizia ad imparare
vastly
wiele osi
inizia ad imparare
multiple axes
eksploatować, wyzyskiwać, nadmiernie, wykorzystywać, nadużywać użytkować,
inizia ad imparare
exploit
autentyczność, oryginalność, własnoręczność (np. podpisu)
inizia ad imparare
authenticity
odzwierciedlać, być wynikiem, rozmyślać, zastanawiać się, rozważać
inizia ad imparare
reflect
stanowisko pracy
inizia ad imparare
workstand
tak więc, tym samym, dlatego
inizia ad imparare
thus
całościowy
inizia ad imparare
holistic
potwierdzać
inizia ad imparare
reaffirm
inwentarz, spis, inwentaryzować
inizia ad imparare
inventory
dwuznaczność
inizia ad imparare
ambiguity
podważać, podkopywać, osłabiać
inizia ad imparare
undermine
zastraszać
inizia ad imparare
intimidate
ośmielać, dodawać śmiałości, dopingować
inizia ad imparare
embolden
doktryna, dogmat, zasada
inizia ad imparare
tenet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.