People - Žmonės

 0    38 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I
I am Mantas.
inizia ad imparare
Aš Mantas.
you
Who are you?
inizia ad imparare
tu
Kas tu?
he
Who is he?
inizia ad imparare
jis
Kas jis?
she
She is my sister.
inizia ad imparare
jis
Ji yra mano sesuo.
we
We are hungry.
inizia ad imparare
mes
Mes alkani.
you
Could you close the door, please?
inizia ad imparare
jūs
Jūs galėtumėte uždaryti duris?
they
They are our friends.
inizia ad imparare
jie
Jie mūsų draugai.
they
They are our cousins.
inizia ad imparare
jos
female form of "cousins": "pusseserės"
Jie mūsų pusbroliai.
person
A table for one person, please.
inizia ad imparare
asmuo
Norėčiau staliuko vienam asmeniui.
people
That is what people told me.
inizia ad imparare
žmonės
Man taip sakė žmonės.
friend
This is my friend, Mantas.
inizia ad imparare
draugas
Tai mano draugas Mantas.
wife
This is my wife, Julija.
inizia ad imparare
žmona
Tai mano žmona Julija.
husband
My husband will be here any minute.
inizia ad imparare
vyras
Mano vyras čia bus bet kurią minutę.
brother
He is acting exactly like my brother.
inizia ad imparare
brolis
Jis elgiasi visai kaip mano brolis.
sister
Where is your sister?
inizia ad imparare
sesuo
Kur tavo sesuo?
child
He is a good child.
inizia ad imparare
vaikas
Jis geras vaikas.
son
I thought it was my son.
inizia ad imparare
sūnus
Maniau, kad tai mano sūnus.
daughter
That girl is my daughter.
inizia ad imparare
dukra
Ta mergaitė - mano dukra.
mother
My mother is a teacher.
inizia ad imparare
mama
Mano mama yra mokytoja.
father
My father works as a taxi driver.
inizia ad imparare
tėtis
Mano tėtis dirba taksi vairuotoju.
boyfriend
Her boyfriend is coming.
inizia ad imparare
vaikinas
Atvyksta jos vaikinas.
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
inizia ad imparare
mergina
Mano mergina yra pati gražiausia mergina pasaulyje.
man
Who is this man?
inizia ad imparare
vyras
Kas šis vyras?
woman
She is a married woman.
inizia ad imparare
moteris
Ji ištekėjusi moteris.
teacher
You are my best French teacher.
inizia ad imparare
mokytoja
Jūs esate mano geriausia prancūzų kalbos mokytoja.
doctor
Tomas is the best doctor in town.
inizia ad imparare
gydytojas
Tomas yra geriausias gydytojas mieste.
everybody
Everyone is invited.
inizia ad imparare
visi
Visi yra kviečiami.
nobody
Nobody speaks to me.
inizia ad imparare
niekas
Niekas su manimi nekalba.
somebody
Somebody ate my sandwich.
inizia ad imparare
kažkas
Kažkas suvalgė mano sumuštinį.
my
It's my dog.
inizia ad imparare
mano
Tai mano šuo.
your
Where's your bag?
inizia ad imparare
tavo
Kur tavo krepšys?
his
His son is an actor.
inizia ad imparare
jo
Jo sūnus yra aktorius.
her
I like her shoes.
inizia ad imparare
jos
Man patinka jos batai.
our
He wants to marry our daughter.
inizia ad imparare
mūsų
Jis nori vesti mūsų dukterį.
your
I like your family.
inizia ad imparare
jūsų
Man patinka Jūsų šeima.
their
I don't like their parents.
inizia ad imparare
Man nepatinka Jų tėvai.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Liberty Avenue?
inizia ad imparare
ponas
Atsiprašau, pone. Kur yra Laisvės Alėja?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
inizia ad imparare
ponia
Ponia Adams yra labai protinga.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.