Proposal for accounting, HR and payroll services

 0    49 schede    ankaeska6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
responsible for
nasze obowiązki
inizia ad imparare
our duties
outsourcing procesów biznesowych
inizia ad imparare
bussines proces outsourcing
usługi płacowe
inizia ad imparare
payroll services
świadczyć usługi księgowe
inizia ad imparare
provide bookkeeping services
usługi księgowe
inizia ad imparare
bookkeeping services
realizując naszą politykę
inizia ad imparare
pursuing our policy
zapewnienie najwyższej jakości
inizia ad imparare
ensuring the highest quality
polegać na wsparciu ekspertów
inizia ad imparare
rely on experts support
zobowiązane do zapewnienia
inizia ad imparare
committed to ensuring
zobowiązane do zapewnienia
inizia ad imparare
committed to ensuring
staranność i utrzymanie najwyższych standardów etycznych
inizia ad imparare
diligence and maintaining the highest ethical standards
bezpieczeństwo danych i poufność
inizia ad imparare
data security and confidentiality
Oczekiwania
inizia ad imparare
expectations
prezes zarządu
inizia ad imparare
president of the management board
zakres prac
inizia ad imparare
scope of work
prawo podatkowe
inizia ad imparare
tax law
zasady księgowości
inizia ad imparare
accounting principles
Kodeks pracy
inizia ad imparare
Labour Code
regulacje wewnętrzne
inizia ad imparare
internal regulations
dane finansowe
inizia ad imparare
financial data
Dodatek, załącznik, aneks
inizia ad imparare
Appendix
zaangażowanie do wykonania
inizia ad imparare
engagement to be performed
siedziba
inizia ad imparare
registered office
dokumenty źródłowe
inizia ad imparare
source documents
krajowe dokumenty sprzedaży
inizia ad imparare
domestic sales documents
wyjątek
inizia ad imparare
exception
automatycznie przeniesiony
inizia ad imparare
automatically transfered
plik szablonu do importu
inizia ad imparare
template file for import
szczególnie
inizia ad imparare
particularly
zasady i terminy
inizia ad imparare
rules and deadlines
składanie dokumentów
inizia ad imparare
submission of documents
zagregowane dane
inizia ad imparare
aggregated data
obliczyć wynagrodzenia i płace
inizia ad imparare
calculate salaries and wages
na podstawie umów cywilnoprawnych
inizia ad imparare
under civil law contracts
powrót, zwrot
inizia ad imparare
returns
poniżej
inizia ad imparare
hereunder
odpowiednich adresatów
inizia ad imparare
respective addressees
kwota płatności wynikająca ze zwrotów
inizia ad imparare
amount of payments arising from returms
dzień pracy
inizia ad imparare
working day
niezgodna księgowość
inizia ad imparare
non-compliant bookkeeping
zaległości podatkowe
inizia ad imparare
tax arrears
niewłaściwe zeznanie podatkowe
inizia ad imparare
inappropriate tax return
odsetki pobierane
inizia ad imparare
interest levied
kary
inizia ad imparare
penalties
może narzucić
inizia ad imparare
may impose
polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
inizia ad imparare
liability insurance policy
ważne obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
inizia ad imparare
valid compulsory civil liability insurance
co więcej / ponadto
inizia ad imparare
furthermore

Devi essere accedere per pubblicare un commento.