STRONA 5 SEASON 13

 0    62 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Where’s the fitting room.
inizia ad imparare
Gdzie jest przymierzalnia.
Where’s the dressing room.
inizia ad imparare
Gdzie jest garderoba.
She’s going to wash her hands.
inizia ad imparare
Ona zamierza umyć ręce.
He’s going to kiss her.
inizia ad imparare
On zamierza ją pocałować.
I, and my girlfriend are going to live together.
inizia ad imparare
Ja i moja dziewczyna zamierzamy żyć razem.
I’m not going to buy her flowers.
inizia ad imparare
Nie zamierzam kupić jej kwiatuw.
They aren’t going to read a book.
inizia ad imparare
Oni nie zamierzają przeczytać książki.
We aren’t going to eat dinner.
inizia ad imparare
My niezamierzamy zjeść obiadu.
You aren’t going to sing a song.
inizia ad imparare
Nie zamierzasz zaśpiewać piosenki.
He isn’t going to kill her.
inizia ad imparare
On nie zamierza ją zabić.
She isn’t going to move out.
inizia ad imparare
Ona nie zamierza się wyprowadzić.
Sebastian’s going to visit her parents.
inizia ad imparare
Sebastian zamierza odwiedzić jej rodziców.
Am I going to visit her?
inizia ad imparare
Czy zamierzam ją odwiedzić?
You’re going to start a band.
inizia ad imparare
Zamierzasz założyć zespół.
Are they going to buy this house?
inizia ad imparare
Czy oni zamierzają kupić ten dom?
Will you go there with us?
inizia ad imparare
Pójdziesz tam z nami?
Of course, I will teach my brother.
inizia ad imparare
Oczywiście, nauczę mojego brata.
Sure, I will go there with them.
inizia ad imparare
Pewnie. pójdę tam z nimi.
Will she have more wine?
inizia ad imparare
Czy będzie ona miała więcej wina?
What will he drink?
inizia ad imparare
Czego on sie napije?
Sebastian will come to the meeting.
inizia ad imparare
Sebastian przyjdzie na spotkanie.
I will give them the money tomorrow.
inizia ad imparare
Dam im pieniądze jutro.
Don’t worry, your son will be careful.
inizia ad imparare
Nie martw się, twój syn będzie ostrożny.
They will translate the e-mail for you.
inizia ad imparare
Oni przetłumaczą e-mail dla Ciebie.
red currant
inizia ad imparare
red currant in inglese
czerwona porzeczka
Sebastian will know results of the exam on Thursday.
inizia ad imparare
Sebastian będzie znał wyniki egzaminu w czwartek.
She promises, she will back by 10 o’clock.
inizia ad imparare
Ona-obiecuje być z powrotem przed 10-tą
Will you show me your new room?
inizia ad imparare
Czy pokażesz mi swój nowy pokój?
Will Sebastian make dinner?
inizia ad imparare
Czy Sebastian zrobi obiad?
I will open it.
inizia ad imparare
Otworzę-to.
We will make some sandwiches.
inizia ad imparare
My zrobimy-kanapki.
There is no more milk left, don’t worry Sebastian will go to the supermarket.
inizia ad imparare
Nie ma więcej mleka, nie martw się Sebastian pujdzie do supermarketu.
Do you think, it will rain tomorrow?
inizia ad imparare
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
She doesn’t know, if it will rain tomorrow or not.
inizia ad imparare
Ona nie wie, czy jutro będzie padać, czy też nie.
You hope it won’t rain tomorrow.
inizia ad imparare
Masz nadzieję, że jutro nie będzie padać.
I imagine, you won’t go to the cinema with me, will you?
inizia ad imparare
Wyobrarzam sobie, że nie pójdziesz do kina ze mną, prawda?
Be careful or you will fall.
inizia ad imparare
Bądź ostrożny lub spadniesz.
They’re sure, he will like his birthday present.
inizia ad imparare
Oni-są pewni, że spodoba mu-sie jego prezent urodzinowy.
I think, my parents won’t come.
inizia ad imparare
Myślę, że moi rodzice nie przyjdą.
He believes, there won’t be any lessons tomorrow.
inizia ad imparare
On-wierzy, że nie będzie żadnych jutro lekcji.
Which team, will win the match?
inizia ad imparare
Która drużyna wygra mecz?
I expect he will win.
inizia ad imparare
Spodziewam się, że wygra.
Sebastian imagines, you will ask her out.
inizia ad imparare
Sebastian wyobraża sobie, że umuwisz sie-znią
Are you going to tell us what’s wrong?
inizia ad imparare
Czy zamierzacie nam powiedzieć, co jest zle?
Is he going to take the exam?
inizia ad imparare
On zamierza przystąpić do egzaminu?
You don’t imagine, it will be easy.
inizia ad imparare
Nie wyobrażasz sobie, że to-będzie łatwo.
You are going to sell your computer, aren’t you?
inizia ad imparare
Masz zamiar sprzedać swój komputer, prawda?
They are going to do their homework together with their mother.
inizia ad imparare
Oni-zamierzają odrabiać swoje zadanie domowe razem z matką.
She’s going to give me her old teddy.
inizia ad imparare
Ona zamierza dać mi swojego starego misiaa.
They are going to buy a new car soon.
inizia ad imparare
Oni- zamierzają kupić nowy samochód szybko.
He’s going to buy a new car soon.
inizia ad imparare
On zamierza kupić nowy samochód wkrutce.
She isn’t going to tell you anything.
inizia ad imparare
Ona nie zamierza-powiedzieć ci wszystkiego.
I’m not going to move to Warsaw.
inizia ad imparare
Nie zamierzam przenieść się do Warszawy.
You aren’t going to give up so easily.
inizia ad imparare
Nie zamiarzasz poddać się tak łatwo.
Is she going to tell us, what’s wrong?
inizia ad imparare
Czy ona powie nam, co jest-nie-tak?
Are you going to join the crowd?
inizia ad imparare
Czy zamierzasz dołączyć do tłumu?
Are we going to take part in the competition?
inizia ad imparare
Czy my zamiarzamy wziąć udział w konkursie?
I know, what she’s going to say.
inizia ad imparare
Wiem, co ona zamierza-powiedzieć.
Sebastian is going to have a party next Saturday.
inizia ad imparare
Sebastian zamierza mieć imprezę w najbliższą sobotę.
She doesn’t care.
inizia ad imparare
Ona nie dba-o-to.
They told you yesterday, that they are going to leave their job.
inizia ad imparare
Oni-powiedzieli ci wczoraj, że mają zamiar odejść z pracy.
Sebastian is going to spend his holiday in Greece.
inizia ad imparare
Sebastian zamierza spędzić swój urlop w Grecji.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.