Time to say goodnight (dialogues) - Zäit gutt Nuecht ze soen (Dialog)

 0    10 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Can you leave the light on?
Sure, sweet dreams.
inizia ad imparare
Kanns du d'Luucht uloossen?
Kloer, dreem eppes schéines.
Can I stay up for a little longer?
Shall I tell you a story?
inizia ad imparare
Dierf ech e bësse méi laang opbleiwen?
Soll ech dir eng Geschicht erzielen?
Can I sleep with the light on?
Of course, a kiss goodnight?
inizia ad imparare
Kann ech mat der Luucht u schlofen?
Natierlech, e gutt Nuecht Kuss?
Can I listen to a story?
Which one?
inizia ad imparare
Kann ech eng Geschicht nolauschteren?
Wéi eng?
I can't sleep.
Shall we count sheep together?
inizia ad imparare
Ech kann net schlofen.
Solle mer d'Schof zesummen zielen?
+5 schede
La lezione è parte del corso
"Luxembourgish for children"
(Un totale di 566 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.