Unit 6 Presenting your public face

 0    89 schede    urszulamk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wszystkie sposoby promocji Twojej firmy
inizia ad imparare
all ways to promote your company
z dumą ogłasza, że będzie sponsorować nową kampanię promującą
inizia ad imparare
is proud to announce that it will be sponsoring a new company to promote
z przyjemnością usłyszysz, że
inizia ad imparare
you will be pleased to hear that
wyprzedził swojego głównego konkurenta, aby wygrać udziały w rynku sprzedaży optycznej
inizia ad imparare
has pulled ahead of its main competitor to win the market share in optical sales
nie wiedział, jaki to mógłby być sukces
inizia ad imparare
he had no idea of what a success it would be
jak uczynić swoją stronę internetową skutecznym narzędziem marketingowym
inizia ad imparare
how to make your website into an effective marketing tool
przedmiotem mojego dzisiejszego wykładu jest
inizia ad imparare
subject of my talk today is
pozwalasz tylko ludziom z IT zajmować się tym?
inizia ad imparare
you just let the people in IT deal with?
łatwa w nawigacji witryna
inizia ad imparare
easy-to-navigate site
jako podstawowe narzędzie marketingowe
inizia ad imparare
as an essential marketing tool
łatwa nawigacja
inizia ad imparare
easy navigation
mapa strony
inizia ad imparare
site map
funkcja wyszukiwania
inizia ad imparare
search function
wyskakujące okienko
inizia ad imparare
pop-up window
prosty interfejs zakupów
inizia ad imparare
simple shopping interface
skomplikowany język
inizia ad imparare
complicated language
dla odwiedzających witrynę
inizia ad imparare
for visitors to the site
dobra zasada
inizia ad imparare
a good rule
nie powinni musieć klikać
inizia ad imparare
they shouldn't need to click
aby dostać się tam, gdzie chcą
inizia ad imparare
to get to where they want to go
przydługie, obszerne wprowadzenie
inizia ad imparare
a lengthy introduction
badania pokazują
inizia ad imparare
surveys show
większość odwiedzających
inizia ad imparare
the majority of visitors
które użytkownicy uważają za bardzo irytujące
inizia ad imparare
which users find very irritating
czekać na załadowanie strony
inizia ad imparare
wait for the site to download
pełne informacje o wszystkich oferowanych przez Ciebie produktach
inizia ad imparare
complete information on all the products you offer
został popularny/spopularyzowany przez
inizia ad imparare
was made popular by
szczegółowe wyszczególnienie
inizia ad imparare
a detailed breakdown
stanowią dodatkowe wyzwanie
inizia ad imparare
pose an extra challenge
aby native speaker sprawdził wszystkie treści
inizia ad imparare
to have a native speaker check all content
uzyskać pomoc dotyczącą produktu
inizia ad imparare
get help with a product
uzyskać adres pocztowy
inizia ad imparare
get a mailing address
dowiedzieć się o
inizia ad imparare
find out about
wyszukać słowo
inizia ad imparare
search for a word
jest bardziej atrakcyjny dla klientów
inizia ad imparare
is more attractive to customers
marketing w wyszukiwarkach internetowych
inizia ad imparare
search engine marketing
w celu
inizia ad imparare
in order to
wybrać organizację charytatywną do sponsorowania
inizia ad imparare
to choose a charity to sponsor
fragmenty z
inizia ad imparare
excerpts from
nadchodząca wystawa
inizia ad imparare
forthcoming exhibition
w zamian za twoją pomoc
inizia ad imparare
in exchange for your help
w samej firmie
inizia ad imparare
within the company itself
prezentowanie widoków
inizia ad imparare
showcasing views
promować się za granicą
inizia ad imparare
promote itself abroad
uświadomić sobie znaczenie
inizia ad imparare
realize the importance of
darowizna na rozwój kampanii społecznej
inizia ad imparare
a donation towards developing a public campaign
logo zostanie wyróżnione
inizia ad imparare
logo will be featured
do społeczności o niskich dochodach
inizia ad imparare
to be made to low-income communities
głośna, znacząca kampania
inizia ad imparare
high-profile campaign
w którym weźmie udział kilku celebrytów
inizia ad imparare
in which several celebrities will be participating
z pewnością zostanie szeroko omówiony w mediach
inizia ad imparare
is sure to receive extensive media coverage
przekazywanie pieniędzy ludziom
inizia ad imparare
donating money to people
firmy są oceniane na podstawie ich działań społecznych
inizia ad imparare
companies are judged by their social actions
firmy zaangażowane w działalność charytatywną
inizia ad imparare
companies involved in charitable community efforts
przyczyny, dla których zdecydowali się wspierać, na ogół odzwierciedlają
inizia ad imparare
the causes they choose to support generally reflect
wpływy przeznaczane są na cele charytatywne
inizia ad imparare
the proceeds go to charity
przekazać coś na cele charytatywne
inizia ad imparare
to donate sth to a charity
przekazana wiadomość
inizia ad imparare
forwarded message
Najlepszy w branży
inizia ad imparare
the best in the business
świetny cytat do dołączenia
inizia ad imparare
a great quote to include
Zastanawiałem się, czy nie zechciałabyś, żebyśmy go użyli
inizia ad imparare
I was wondering if you would mind us using it
możesz chcieć powiedzieć
inizia ad imparare
you might be willing to say
poproś o coś konkretnego, wskazać konkretną markę, produkt
inizia ad imparare
ask for something by name
przyjdź do naszego stoiska targowego
inizia ad imparare
come by our stand
próbki do rozdania
inizia ad imparare
samples to give away
prosić o referencje
inizia ad imparare
ask for a testimonial
Mam nadzieję, że możesz mi pomóc
inizia ad imparare
I am hoping you can help me
komunikat prasowy o
inizia ad imparare
a press release on
uczestniczyć w przedsięwzięciu
inizia ad imparare
participate in a venture
bez konieczności umawiania się na wizytę
inizia ad imparare
without having to make an appointment
wspierając, okazujemy nasze zaangażowanie
inizia ad imparare
by supporting we show our commitment
zapobiec występowaniu tych problemów
inizia ad imparare
prevent those problems from happening
użyj nagłówka podsumowującego treść komunikatu prasowego
inizia ad imparare
use a headline that summarizes what the press release is about
z dumą ogłasza wprowadzenie nowego
inizia ad imparare
is proud to announce the launch of the new
aby poznać szczegóły
inizia ad imparare
to get details
firmy zainteresowane dodatkowymi informacjami
inizia ad imparare
business interested in more information
osoby noszące okulary
inizia ad imparare
glasses wearers
on potwierdza, rekomenduje
inizia ad imparare
he testifies
przekazać dalej
inizia ad imparare
pass on
urozmaicony
inizia ad imparare
eventful
podjąć podobny wysiłek
inizia ad imparare
launch similar effort
uśpić czytelników
inizia ad imparare
put the readers to sleep
ledwo
inizia ad imparare
barely
skulić się
inizia ad imparare
curl up
czytaj dalej, aby uzyskać wskazówki, jak to zrobić
inizia ad imparare
read on for some tips on how to
zajmować się faktami
inizia ad imparare
deal with the facts
przełomowy
inizia ad imparare
ground-breaking
Twoja firma nie musi być w centrum uwagi
inizia ad imparare
the focus doesn't have to be on your company
wydaje się najbardziej interesujący dla
inizia ad imparare
seems the most interesting to

Devi essere accedere per pubblicare un commento.