0 Persone piace questo. Metti mi piace!

sveng1 sveng1

Uso VocApp da 1455 giorni. Ho creato19 lezioni. L'ultima tua visita 2018-05-28 15:33:54.

I miei interessi

svedese

Schede create da me


10 words in 10 seconds - 10 ord på 10 sekunder
You already know that:) - Det känner du redan:)
Questions - Frågor
Courtesy phrases - Hövlighet
People - Personer
Activities - Handlingar
Untranslatable - Oöversättliga ord
Things - Saker
Conjunctions - Konjunktioner
Grammar - Grammatik
Places - Platser
Useful expressions - Användbara fraser
Attributes - Egenskaper
Time - Tid
Numbers - Nummer
To be and to have - Att vara och att ha
Typical textbook conversation;) - En typisk konversation ur en textbok;)
To start a conversation - Att börja ett samtal
Learning new things - Att lära sig nya saker

Devi essere accedere per pubblicare un commento.