1-4 Materials science - iron

 0    306 schede    pagru11
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
additives
inizia ad imparare
dodatki
advances
inizia ad imparare
postępy
areospace industry
inizia ad imparare
przemysł lotniczy
alloy
inizia ad imparare
stop
amorphous
inizia ad imparare
amorficzny
angle
inizia ad imparare
kąt
array
inizia ad imparare
zbiór
atomic arrangement
inizia ad imparare
układ atomowy
automotive
inizia ad imparare
samochodowy
backscattering
inizia ad imparare
rozpraszanie wsteczne
blast furnace
inizia ad imparare
wielki piec
breakthrough
inizia ad imparare
przełom
broaden
inizia ad imparare
poszerzać
bulk
inizia ad imparare
masa
cabling
inizia ad imparare
Okablowanie
calcium carbonate chalk
inizia ad imparare
węglan wapnia kredy
calorimetry
inizia ad imparare
kalorymetria
carbon fibre
inizia ad imparare
włókna węglowe
casing
inizia ad imparare
obudowa
casting
inizia ad imparare
odlewanie
cast iron
inizia ad imparare
żeliwo
chemical elements
inizia ad imparare
pierwiastki chemiczne
element
inizia ad imparare
pierwiastek
commodity
inizia ad imparare
towar
commodity plastics
inizia ad imparare
tworzywa sztuczne do wyrobu przedmiotów użytkowych
composite materials
inizia ad imparare
materiały kompozytowe
compound
inizia ad imparare
związek chemiczny
conductivity
inizia ad imparare
przewodność
constituent
inizia ad imparare
element składowy
contain
inizia ad imparare
zawierać
conversion
inizia ad imparare
przemiana
cost-benefit tradeoffs
inizia ad imparare
analiza kosztów i zysków; opłacalność
crystal growth
inizia ad imparare
wzrost kryształu
crystalline
inizia ad imparare
krystaliczny
crystallinity
inizia ad imparare
krystaliczność
cure
inizia ad imparare
utwardzać
currently
inizia ad imparare
obecnie, aktualnie
derive
inizia ad imparare
pochodzić, wywodzić się
determinant
inizia ad imparare
wyznacznik
display
inizia ad imparare
przejawiać, wykazywać
disposable
inizia ad imparare
do jednorazowego użytku
diverse
inizia ad imparare
różnorodny
drive
inizia ad imparare
napędzać
ductility
inizia ad imparare
ciągliwość
electro-fluorescence
inizia ad imparare
elektrofluorescencja
electron microscopy
inizia ad imparare
mikroskopia elektronowa
electro-static dispersion
inizia ad imparare
Dyspersja elektrostatyczna
emerge
inizia ad imparare
pojawić się
emphasis
inizia ad imparare
nacisk
enable
inizia ad imparare
umożliwić
engineeting plastics
inizia ad imparare
Tworzywa konstrukcyjne
era
inizia ad imparare
epoka
evolve
inizia ad imparare
rozwijać się
exploit
inizia ad imparare
wykorzystać
extraction
inizia ad imparare
wydobywanie
failure analysis
inizia ad imparare
analiza przyczyn skutków i wad
forefront
inizia ad imparare
czoło
forensic engineering
inizia ad imparare
inżynieria kryminalistyczna
foundry
inizia ad imparare
odlewnia
friction
inizia ad imparare
tarcie
glassblowing
inizia ad imparare
dmuchanie szkła
govern
inizia ad imparare
rządzić
grain boundry
inizia ad imparare
granice ziarn
haphazardly
inizia ad imparare
przypadkowo
high thermal stability
inizia ad imparare
Wysoka stabilność termiczna
impact
inizia ad imparare
wpływ
include
inizia ad imparare
zawierać
incremental
inizia ad imparare
przyrostowy
ingot
inizia ad imparare
wlewek
ingot casting
inizia ad imparare
odlewanie wlewków
interdisciplinary field
inizia ad imparare
dziedzina interdyscyplinarna
interstitial atom
inizia ad imparare
atom międzywęzłowy
involve
inizia ad imparare
dotyczyć
ion implementation
inizia ad imparare
implementacja jonu
laminate
inizia ad imparare
laminat
long range order
inizia ad imparare
uporządkowania dalekiego zasięgu
low carbon steel
inizia ad imparare
stal niskowęglowa
make up
inizia ad imparare
stanowić
manufacture
inizia ad imparare
produkować
material science
inizia ad imparare
materiałoznawstwo
matrix
inizia ad imparare
matryca
mining
inizia ad imparare
górnictwo
minute quantity
inizia ad imparare
niewielka ilość
nose cap
inizia ad imparare
osłona piasty śmigła
occur
inizia ad imparare
mieć miejsce
offshoot field
inizia ad imparare
dziedzina pochodna
oxidation resistance
inizia ad imparare
odporność na utlenianie
performance
inizia ad imparare
zachowanie się
phenolic resin
inizia ad imparare
żywica fenolowa
resin
inizia ad imparare
żywica
plasticisers
inizia ad imparare
plastyfikatory
polycarbonate
inizia ad imparare
poliwęglan
propel
inizia ad imparare
napędzać
precipitates
inizia ad imparare
wydzielenia, wtrącenia
purification
inizia ad imparare
oczyszczenie
RCC
inizia ad imparare
wzmiocniony węgiel
rayon
inizia ad imparare
sztuczny jedwab
raw materials
inizia ad imparare
surowce
reinforcing fibres
inizia ad imparare
włókna wzmacniające
relate
inizia ad imparare
być powiązanym, wykazywać związek
related through
inizia ad imparare
powiązwiązane poprzez
rolling
inizia ad imparare
walcowanie
reuse capability
inizia ad imparare
możliwość ponownego wykorzystania
secondary
inizia ad imparare
drugorzędny
semiconductor
inizia ad imparare
półprzewodnik
shielding
inizia ad imparare
osłanienie
silica
inizia ad imparare
krzemionka
silicon
inizia ad imparare
krzem
silicon carbide
inizia ad imparare
węglik krzemu
sintering
inizia ad imparare
spiekanie
small angle
inizia ad imparare
niskokątowy
solid state theory
inizia ad imparare
Teoria stanu stałego
space shuttle
inizia ad imparare
prom kosmiczny
specialty plastics
inizia ad imparare
tworzywa specjalistyczne
stable
inizia ad imparare
stabilny, stały
stainless steel
inizia ad imparare
stal nierdzewna
steel reinforced concrete
inizia ad imparare
żelbeton
strength-to weight ratio
inizia ad imparare
wytrzymałość w stosunku do wagi
substitutional atom
inizia ad imparare
atom substytucyjny
superior strength
inizia ad imparare
doskonała wytrzymałość
talc
inizia ad imparare
talk
tensile strength
inizia ad imparare
Wytrzymałość na rozciąganie
thermally insulative tiles
inizia ad imparare
Płytki izolujące termicznie
thin film deposition
inizia ad imparare
nanoszenie cienkich warstw
thus
inizia ad imparare
tak więc
tool steel
inizia ad imparare
stal narzędziowa
toughness
inizia ad imparare
udarność
tradeoff
inizia ad imparare
wymiana, zamiana
troubleshoot
inizia ad imparare
usuwać problemy
ultra high strength
inizia ad imparare
super wysokiej wytrzymałości
vacancies
inizia ad imparare
wakancje
vacuum chamber
inizia ad imparare
komora próżniowa
variation
inizia ad imparare
zmiana
varying
inizia ad imparare
zmienne, różniące się
vehicle
inizia ad imparare
pojazd
versatility
inizia ad imparare
wszechstronność
welding
inizia ad imparare
spawanie
well-established
inizia ad imparare
ogólnie przyjęty, ustalony
widespread use
inizia ad imparare
powszechne zastosowanie
wing leading edges
inizia ad imparare
krawędzie natarcia skrzydła
withstand
inizia ad imparare
wytrzymać
x ray diffracion
inizia ad imparare
dyfrakcja rentgenowska
x ray scattering
inizia ad imparare
rozpraszanie promieni rentgenowskich
significant
inizia ad imparare
znaczący
electrical conductivity
inizia ad imparare
przewodnictwo elektryczne
advanced mathematics
inizia ad imparare
matematyka wyższa
axe
inizia ad imparare
siekiera
brittle
inizia ad imparare
kruchy
cast iron
inizia ad imparare
żeliwo
concentrate
inizia ad imparare
koncentrat
conductive to
inizia ad imparare
sprzyjający
constituent
inizia ad imparare
element składowy
copper
inizia ad imparare
miedź
craft
inizia ad imparare
rzemiosło
creep
inizia ad imparare
pełzanie
cyclic loading
inizia ad imparare
cykliczne obciążenie
dagger
inizia ad imparare
sztylet
developments
inizia ad imparare
postępy
dissolve
inizia ad imparare
rozpuścić
domain
inizia ad imparare
dziedzina, zakres
ductile
inizia ad imparare
ciągliwy
endure
inizia ad imparare
znosić
solution
inizia ad imparare
wzbogacony roztwór
extractive metallurgist
inizia ad imparare
metalurg zajmujący się metalurgią ekstrakcyjną
extractive metallurgy
inizia ad imparare
metalurgia ekstrakcyjna
extreme temperatures
inizia ad imparare
skrajne temperatury
fatigue resistance
inizia ad imparare
odporność na zmęczenie
feed
inizia ad imparare
wsad
ferrous metallurgy
inizia ad imparare
metalurgia żelaza
forge
inizia ad imparare
kuć
grind
inizia ad imparare
kruszyć
hardness
inizia ad imparare
twardość
heat exchanger
inizia ad imparare
wymiennik ciepła
heat treatment
inizia ad imparare
obróbka cieplna
hitherto
inizia ad imparare
dotychczas
hydraulic mining
inizia ad imparare
urabianie hydrauliczne
inconel
inizia ad imparare
stop nikiel-chrom z dodatkiem żelaza
leaching
inizia ad imparare
ługowanie
master
inizia ad imparare
opanować
metal testing
inizia ad imparare
badanie metali
metalworking
inizia ad imparare
obróbka metalu
meteoric iron
inizia ad imparare
żelazo meteoretyczne
native
inizia ad imparare
miejscowy
Near East
inizia ad imparare
Bliski Wschód
ore
inizia ad imparare
ruda
operating environment
inizia ad imparare
Środowisko robocze
ore body
inizia ad imparare
złoże
oxide
inizia ad imparare
tlenek
pressure vessel
inizia ad imparare
Zbiornik ciśnieniowy
production engineering
inizia ad imparare
Inżynieria produkcji
prone to
inizia ad imparare
podatny na
resistance
inizia ad imparare
odporność
single cristal alloy
inizia ad imparare
stop monokrystaliczny
sophisticated
inizia ad imparare
zaawansowany
any stream
inizia ad imparare
nurt, klasa
stress
inizia ad imparare
naprężenie
sulfide
inizia ad imparare
siarczek
superalloy
inizia ad imparare
nadstop
surface treatment
inizia ad imparare
obróbka powierzchni
tailings
inizia ad imparare
odpady
thermal physics
inizia ad imparare
fizyka cieplna
thermo-science
inizia ad imparare
nauka o cieple
tin
inizia ad imparare
cyna
ultimate beginnings
inizia ad imparare
dokładne początki
waste products
inizia ad imparare
odpady produkcyjne
workable
inizia ad imparare
obrabialny
phenomena
inizia ad imparare
zjawisko
archeological sites
inizia ad imparare
wykopaliska archeologiczne
highly prized
inizia ad imparare
wysoka cena
weapons
inizia ad imparare
broń
complex processes
inizia ad imparare
złożone procesy
crushing
inizia ad imparare
kruszyć
grinding
inizia ad imparare
mielić
conductive to leaching
inizia ad imparare
sprzyjający ługowaniu
high corrosive
inizia ad imparare
wysoko korozyjny
lightness
inizia ad imparare
lepkość
cyclic loading
inizia ad imparare
cykliczne obciążenia
prone to cracking
inizia ad imparare
podatne na pękanie
a bed of stand
inizia ad imparare
koryto piasku
a craftsman
inizia ad imparare
rzemieślnik
sacrifical anode
inizia ad imparare
anoda protektorowa
implement
inizia ad imparare
narzędzie
basic oxygen furnace
inizia ad imparare
zasadowy konwertor tlenowy
Bessemer converter
inizia ad imparare
gruszka Bessemera
bloomery
inizia ad imparare
piec fryszerski
break down
inizia ad imparare
skruszyć
brittle
inizia ad imparare
kruchy
burn off
inizia ad imparare
spalić
calcium
inizia ad imparare
wapń
carbon dioxide
inizia ad imparare
dwutlenek węgla
carbonate
inizia ad imparare
węglan
carbon monoxide
inizia ad imparare
Tlenek węgla
carbon steel
inizia ad imparare
stal węglowa
cast iron
inizia ad imparare
żeliwo
charcoal
inizia ad imparare
węgiel drzewny
coke
inizia ad imparare
koks
consistent
inizia ad imparare
stały
crust
inizia ad imparare
skorupa
culinary equipment
inizia ad imparare
sprzęt kuchenny
extrude
inizia ad imparare
wytłaczać, wyciskać
glassy
inizia ad imparare
szklisty
gangue
inizia ad imparare
skała płonna
hardy
inizia ad imparare
odporny
hammer out
inizia ad imparare
wyklepać
hydrate
inizia ad imparare
wodzian, hydrant
limestone
inizia ad imparare
wapień
impuertities
inizia ad imparare
zanieczyszczenia
malleable
inizia ad imparare
ciągliwy
shapes mould
inizia ad imparare
forma
open-hearth furnace
inizia ad imparare
Piec martenowski
ore proper
inizia ad imparare
ruda właściwa
oxidation
inizia ad imparare
utlenianie
oxide
inizia ad imparare
tlenek
pig iron
inizia ad imparare
surówka
refine
inizia ad imparare
udoskonalić, rafinować
scrap iron
inizia ad imparare
złom żelazny
shortagle
inizia ad imparare
brak, niedobór
silica
inizia ad imparare
krzemionka
silicate
inizia ad imparare
krzemian
silicion
inizia ad imparare
krzem
slag
inizia ad imparare
żużel
smelt out
inizia ad imparare
wytopić
spongy
inizia ad imparare
gąbczasty, porowaty
sulfide
inizia ad imparare
siarczek
sulphur
inizia ad imparare
siarka
bloom
inizia ad imparare
kęsisko
come up with
inizia ad imparare
wymyślać, wynaleźć
to mine
inizia ad imparare
wydobyć
tongs
inizia ad imparare
szczypce, cęgi
wrought iron
inizia ad imparare
żelazo zgrzewane
layer a slag
inizia ad imparare
warstwa żużla
liquid iron
inizia ad imparare
płynne żelazo
core
inizia ad imparare
rdzeń
scrap iron
inizia ad imparare
złom żelazny
to converte
inizia ad imparare
przeliczyć
coating
inizia ad imparare
powłoka
smelting
inizia ad imparare
wytapianie
break down
inizia ad imparare
rozpadają się
blast in
inizia ad imparare
są wdmuchiwane
easy to work
inizia ad imparare
łatwy w obróbce
blacksmith shop
inizia ad imparare
kuźnia
bleach
inizia ad imparare
wybielacz
bloomery
inizia ad imparare
dymarka
chalcocite
inizia ad imparare
błyszcz miedzi
extract
inizia ad imparare
wydobywać
galena
inizia ad imparare
galena
nitrogen
inizia ad imparare
azot
polished
inizia ad imparare
wypolerowany
shape
inizia ad imparare
kształtować
susceplible
inizia ad imparare
podatny
blast
inizia ad imparare
wdmuchiwać
calcium oxide
inizia ad imparare
Tlenek wapniowy
calcium silicate
inizia ad imparare
krzemian wapniowy
decompose
inizia ad imparare
rozkładać
dense
inizia ad imparare
gęsty
ferlilizer
inizia ad imparare
nawóz
iron oxide
inizia ad imparare
tlenek żelaza
molten
inizia ad imparare
stopiony
tap off
inizia ad imparare
spuszczać
ferric oxide
inizia ad imparare
tlenek żelazowy
reduction zone
inizia ad imparare
strefa redukcji
feed of ore
inizia ad imparare
doprowadzanie rudy
removal od slag
inizia ad imparare
Usunięcie od żużla
exhaust gases
inizia ad imparare
Spaliny
Straight line
inizia ad imparare
Linia prosta
To exert a pressure
inizia ad imparare
Wywierać ciśnienie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.