(10) Presentations – structure and key phrases

 0    41 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
znaczenie lokalizacji dla sukcesu firmy
inizia ad imparare
importance of location for business success
żywiołowy (o reakcji), spontaniczny (o osobie)
inizia ad imparare
spontaneous
pomoc wizualna (używana np. podczas prezentacji)
inizia ad imparare
visual aid
streszczenie (wykładu), podsumowanie (dyskusji)
inizia ad imparare
recapitulation
Cieszę się, że o to spytałeś.
inizia ad imparare
I'm glad you asked that.
Pozwól, że sprawdzę, że dobrze rozumiem. Czy ty pytasz ...?
inizia ad imparare
Let me check that I understand. Are you asking ...?
Cóż, jest to bardzo złożona kwestia. Jakie są Twoje poglądy?
inizia ad imparare
Well, it's a very complex issue. What are your own views?
Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć na ten temat?
inizia ad imparare
Would anyone like to comment on that?
John, czy możesz mi pomóc odpowiedzieć na to pytanie?
inizia ad imparare
(John), can you help me to answer that?
Nie mam tych informacji ze sobą, ale mogę się tego dowiedzieć.
inizia ad imparare
I don't have that information with me, but I can find out.
Jeśli zostawisz mi swoje dane kontaktowe pod koniec (prezentacji), wyślę Ci to.
inizia ad imparare
If you leave me your contact details at the end, I'll send it to you.
W porządku, myślę, że mamy czas na ostatnie pytanie.
inizia ad imparare
Okay, I think we have time for one last question.
Więc, zanim skończę pozwólcie, że jeszcze raz podsumuję trzy główne punkty.
inizia ad imparare
So, just before I finish, let me summarise the main points again,...
A więc, podsumowując, mówiłem o trzech głównych obszarach. Pierwszy ... drugi ... i trzeci...
inizia ad imparare
So, to sum up, I have talked about three main areas. First ..., second ... and third...
Dobrze, na tym się zatrzymajmy. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę.
inizia ad imparare
Right, let's stop there. Thank you very much for you attention.
A teraz, jeśli macie jakiekolwiek pytania, z przyjemnością na nie odpowiem.
inizia ad imparare
And now, if you have any questions, I'll be pleased to answer them.
W imieniu ..., pragnę powitać Was na tej prezentacji.
inizia ad imparare
On behalf of ..., may I welcome you to...
Dla tych z Was, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się...
inizia ad imparare
For those of you who don't know me already, my name is...
Jestem tu dzisiaj, aby porozmawiać z Wami o...
inizia ad imparare
I'm here today to talk to you about...
Moja prezentacja zajmie około czterdzieści minut.
inizia ad imparare
My talk will take around forty minutes.
Po pierwsze, przyjrzę się ..., później pokażę Wam ... i wreszcie opowiem Wam trochę o...
inizia ad imparare
First, I'll look at ..., then I'll show you ..., and finally I'll say a little about...
Proszę nie krępować się przerwać mi w trakcie prezentacji, jeśli macie jakiekolwiek pytania.
inizia ad imparare
Please feel free to interrupt me during the talk if you have any questions.
Dobrze, zacznijmy od pierwszego punktu, którym jest...
inizia ad imparare
Okay, let's start with the first point which is...
Dobrze, to wszystko co chcę powiedzieć na temat ... jakieś pytania do tej pory?
inizia ad imparare
Right, that's all I want to say about ... Any questions so far?
Przechodząc teraz do następnego punktu...
inizia ad imparare
Moving on now to my next point...
Omówię to bardziej szczegółowo za chwilę.
inizia ad imparare
I'll go into this in more detail in a moment.
W pierwszej części mojej prezentacji wspomniałem...
inizia ad imparare
In the first part of my talk I mentioned...
Wracając na chwilę do tego, co powiedziałem wcześniej...
inizia ad imparare
Going back for a moment to what I said earlier...
Zanim przejdziemy dalej, chciałbym tylko powiedzieć trochę o...
inizia ad imparare
Before going on, I'd just like to say a little about...
Jeśli mogę odbiec na chwilę od tematu,...
inizia ad imparare
If I can just digress for a moment,...
odwracać (czyjąś uwagę)
Jego obecność odwróciła moją uwagę od pracy.
inizia ad imparare
to side-track
His presence sidetracked me from work.
A więc, wracając do mojego pierwotnego wątku, możecie zobaczyć, że...
inizia ad imparare
So, getting back to my original point, you can see that...
Jak widać z następnego slajdu...
inizia ad imparare
As you can see from this next slide,...
Spójrzcie na diagram po lewej stronie...
inizia ad imparare
Have a look at the diagram on the left...
Tak, dziękuję, właśnie do tego zmierzałem.
inizia ad imparare
Yes, thank you, I was just coming to that.
Czy mógłbyś być trochę bardziej konkretny?
inizia ad imparare
Could you be a little more specific?
Czy mogę prosić o Waszą uwagę?
inizia ad imparare
Could I have your attention, please?
Zawsze chętnie rozmawiam z widownią doświadczonych specjalistów, takich jak Wy.
inizia ad imparare
It's always a pleasure to speak to an audience of experienced professionals like yourselves.
Wiem, że wielu z was przebyło długą drogę, aby być tutaj.
inizia ad imparare
I know that many of you have travelled a long way to be here.
Celem mojej prezentacji jest przekazanie Wam informacji o naszej nowej linii produktów.
inizia ad imparare
The aim of my talk is to give you some information about our new product line.
Czy ludzie z tyłu dobrze widzą?
inizia ad imparare
Can the people at the back see okay?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.