(11) Human Resources

 0    45 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dokumentacja pracownicza
inizia ad imparare
staff records
brakować, występować w małych ilościach
inizia ad imparare
be in short supply
obsada etatów, dobór kadr
Równość płci nie kończy się na priorytetach dotyczących obsadzania etatów.
inizia ad imparare
staffing
manpower planning
Gender equality does not end with staffing priorities.
Wybór między rekrutacją wewnętrzną a rekrutacją zewnętrzną.
inizia ad imparare
The choice between internal recruitment and external recruitment
Znajdowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy pracownikami stałymi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze godzin a innymi pracownikami zatrudnionymi na bardziej elastycznych zasadach.
inizia ad imparare
Finding the right balance between permanent, full-time employees and other employees hired on a more flexible basis.
pracownik tymczasowy (przeważnie biurowy)
informal; a worker hired on a temporary basis by a staffing agency
inizia ad imparare
a temp
pracować w czyimś zastępstwie / dorywczo
inizia ad imparare
to temp
wyniki pracy, wydajność pracy
inizia ad imparare
job performance
życiorys zawodowy
udokumentowana kariera zawodowa pracownika
W tym roku drużyna nie zanotowała jeszcze żadnych sukcesów.
inizia ad imparare
track record
The team's track record has been poor so far this year.
okres próbny
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
inizia ad imparare
probationary period / trial period
A trial period is a period of time during which someone or something is tested.
dodatkowe świadczenia socjalne / dodatkowe korzyści (uzyskiwane oprócz wypłaty)
employment benefit added to regular salary
inizia ad imparare
fringe benefits / perks
Prowadzać lokalne negocjacje ze związkami zawodowymi.
inizia ad imparare
Conduct local negotiations with trade unions
stała nieobecność / absencja (np. w pracy, bez ważnego powodu)
inizia ad imparare
absenteeism
szkolenie w miejscu pracy, szkolenie w czasie pracy, szkolenie w ramach pracy
Cała kadra przechodzi szkolenie w czasie pracy w zakresie wszystkich obowiązków.
inizia ad imparare
on-the-job training
All staff receive on-the-job training for all duties.
programy praktyk zawodowych
inizia ad imparare
apprenticeship programs
szkolenie poza miejscem pracy
inizia ad imparare
off-the-job training
monitorowanie wskaźnika rotacji pracowników
inizia ad imparare
monitoring the rate of staff turnover
przeprowadzić wywiad na koniec współpracy
inizia ad imparare
to conduct exit interview
identyfikować talenty i pomagać w dostosowywaniu osobistych celów do celów firmy
inizia ad imparare
To identify talent and help to align individual goals with company goals
uzyskiwać bezpośrednie sugestie dotyczące poprawy procedur pracy
inizia ad imparare
To get direct suggestions for improving work procedures
mieć uznane kwalifikacje w dziedzinie czegoś
inizia ad imparare
to have a recognised qualification in sth
posiadać specjalistyczne kwalifikacje w dziedzinie czegoś
inizia ad imparare
to have a specialist qualification in sth
posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie czegoś
inizia ad imparare
to have a professional qualification in sth
posiadać praktyczne doświadczenie w czymś
inizia ad imparare
to have hands-on experience in/of sth
mieć cenne doświadczenie w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
to have valuable experience of/in sth
posiadać bogate doświadczenie w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
to have wide experience of/in sth
mieć encyklopedyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
to have an encyclopaedic knowledge of sth
posiadać gruntowną wiedzę na temat czegoś
inizia ad imparare
to have a thorough knowledge of sth
posiadać praktyczną wiedzę na temat czegoś
inizia ad imparare
to have a working knowledge of sth
rozwijać umiejętności cenione na rynku (pracy)
inizia ad imparare
to develop marketable skills
rozwijać umiejętności zbywalne
tzn. takie, które można wykorzystać w następnej pracy
Umiejętności zbywalne to umiejętności, które można wykorzystać w różnych zawodach.
inizia ad imparare
to develop transferable skills
Transferable skills are skills which you can use in different professions.
przejawiać niezwykłą zdolność do robienia czegoś
inizia ad imparare
to show a remarkable ability to do sth
wykazywać udowodnioną zdolność do robienia czegoś
inizia ad imparare
to show a proven ability to do sth
mieć wybitną zdolność do robienia czegoś
inizia ad imparare
to have an outstanding ability to do sth
arbitraż
Ten konflikt nie zostanie rozwiązany bez właściwego arbitrażu.
inizia ad imparare
arbitration
This conflict will not be resolved without proper arbitration.
bojkot, odmowa
Bojkot naszych produktów zaszkodził naszej sprzedaży.
inizia ad imparare
boycott
The boycott of our products has hurt our sales.
negocjacje w sprawie umowy zbiorowej (dotyczącej pracy)
inizia ad imparare
collective bargaining
nakaz sądowy, zakaz sądowy
Zakaz sądowy zapobiegł opublikowaniu tej książki.
inizia ad imparare
(court) injunction
The court injunction prevented the book from being published.
indywidualne skargi / pretensje
Chciałbym zgłosić skargę na waszego pracownika.
inizia ad imparare
individual grievances
I would like to file a grievance at your employee.
zwolnienie z pracy (głównie przy redukcji zatrudnienia) / urlop bezpłatny (z przymusu)
inizia ad imparare
layoff
prawnie wiążący
inizia ad imparare
legally binding
okres zatrudnienia / długość służby
inizia ad imparare
length of service
mediacja, pośrednictwo
Ich firma specjalizuje się w pośrednictwie.
inizia ad imparare
mediation
a process of ending a disagreement or a conflict
Their company specializes in mediation.
oficjalny spór w sprawie czegoś
Ten spór jest jałowy.
inizia ad imparare
official dispute over/about sth
This dispute is pointless.
pikietowanie
Przed bramami fabryki znajdowali się pikietujący.
inizia ad imparare
picketing
There were pickets outside the factory gates.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.