3 LIST FEB 7

 0    61 schede    agakrysz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zamknięty
inizia ad imparare
shut down, close
sytuacja kryzysowa
inizia ad imparare
emergency, crisis situation, failure
zaplanowane
inizia ad imparare
drawn up, planned
zarządzać
inizia ad imparare
manage, run
po prostu
inizia ad imparare
simply, just
nadużycie, przemoc
inizia ad imparare
misuse, abuse
stop
inizia ad imparare
stop, block
Przyjęty z zadowoleniem
inizia ad imparare
accepted, welcomed
radzić sobie z
inizia ad imparare
handle, cope with
pomieścić, zakwaterować
inizia ad imparare
accomodate, house
uchodźcy
inizia ad imparare
refugees
akt
inizia ad imparare
an act of
prześladowanie / prześladować
inizia ad imparare
persecution/ persecute
dyskryminacja ze względu
inizia ad imparare
discrimination on grounds
obawy dotyczące zabezpieczeń
inizia ad imparare
security worries
utworzyć
inizia ad imparare
set up, establish
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
cope with sth
uciec
Rebelianci zaatakowali i mieszkańcy byli zmuszeni uciekać ze swojego miasta.
inizia ad imparare
flee
The rebels invaded and the residents were forced to flee their town.
olbrzymi
inizia ad imparare
giant
strach, bać się
inizia ad imparare
fear
Kryzys humanitarny
inizia ad imparare
humanitarian crisis
być poważnie zagrożonym robieniem czegoś
inizia ad imparare
to be at serious risk of doing sth
zrezygnować, podać się do dymisji
Zrezygnowała, ponieważ znalazła lepszą ofertę.
inizia ad imparare
to resign
She resigned because she found a better offer.
sankcja
inizia ad imparare
sanction
nieopatrznie
inizia ad imparare
inadvertenly
domagać się robi sth
inizia ad imparare
insist on doing sth
mieć pełne zaufanie w coś / kogoś
inizia ad imparare
to have full confidence in something/somebody
pływać na powierzchni
inizia ad imparare
float
oddalony / oddalona
Drony mogą być sterowane zdalnie,
inizia ad imparare
remote
Drones can be controlled remotely.
groźba
inizia ad imparare
threat
sprężystość, wytrzymałość
inizia ad imparare
resilience
Cyber ​​atak
inizia ad imparare
cyberattack
wzrost
inizia ad imparare
increase in
surowość
inizia ad imparare
severity
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
inizia ad imparare
challenge
It was a great challenge we had to face.
ubolewać, potępiać
inizia ad imparare
deplore
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
accountable for
Chirurgia plastyczna
inizia ad imparare
cosmetic surgery
rzecznik
inizia ad imparare
a spokesperson for
wybuch
Wybuch epidemii doprowadził do śmierci setek ludzi.
inizia ad imparare
outbreak
The outbreak of the epidemic caused hundreds of deaths.
Wybuch (nagły początek wojny, choroby, przemoc, itp)
inizia ad imparare
outbreak (the sudden start of war, disease, violence etc)
infekcja
inizia ad imparare
infection
zmiana ta jest przypisana
inizia ad imparare
the change is attributed to
emeryt
inizia ad imparare
pensioner
gospodarstwo domowe
inizia ad imparare
household
grupa ekspertów / think tank / komitet doradczy
inizia ad imparare
think tank
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
inizia ad imparare
previous
His previous book was much better than this one.
hojny
inizia ad imparare
generous
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
inizia ad imparare
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
inizia ad imparare
income
Our expenses exceed income.
zasiłek
Oferują liczne korzyści.
inizia ad imparare
benefit
They offer numerous benefits.
modernizacja, modernizować
inizia ad imparare
retrofit
niewidzialność
inizia ad imparare
invisibility
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
inizia ad imparare
altitude
We're at a very high altitude now because we're halway up one of the country's highest mountains.
transport
Informuj mnie o transporcie.
inizia ad imparare
transportation
Keep me informed about transportation.
kątowy
inizia ad imparare
angular
technicznie
inizia ad imparare
technically
radar
policyjna kontrola radarowa
inizia ad imparare
radar
a radar trap
wykrywanie
inizia ad imparare
detection
na czas nieokreślony
inizia ad imparare
indefinitely
nazywać, przezywać
inizia ad imparare
dub

Devi essere accedere per pubblicare un commento.