4. Ocena 360

 0    71 schede    anna21
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rozpoznawać, identyfikować
inizia ad imparare
recognize,
poza
inizia ad imparare
beyond
przewyższać, celować w czymś, prześcignąć
inizia ad imparare
to excel (in sth)
osiągnąć
inizia ad imparare
to achieve
zapewnić, dostarczyć
inizia ad imparare
to provide
inspirować
inizia ad imparare
to inspire
ufność
inizia ad imparare
trust
odpowiedzialność
inizia ad imparare
accountability
grać na scenie, robić
inizia ad imparare
to act
uczciwość, integralność
inizia ad imparare
integrity
przeciwstawić
inizia ad imparare
to confront
przełomowy
inizia ad imparare
decisive
odwlekać. nie powinniśmy ociągać się.
inizia ad imparare
to procrastinate. we should not procrastinate.
przedsiębiorczy
inizia ad imparare
entrepreneurial
Możliwości
inizia ad imparare
opportunities
odpowiedni czas, metoda, odpowiedź, kroki/ odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu
inizia ad imparare
appropriate time, method, answer, measure / suitable person in the right place
pewność siebie / Jestem pewna siebie
inizia ad imparare
Confidence / I am self-confident
wyzwanie
inizia ad imparare
challenge
przedmiot, cel
inizia ad imparare
object
wyrównywać, ustawiać w szeregu
inizia ad imparare
to align
sprzyjać, popierać
inizia ad imparare
foster
doskonalenie
inizia ad imparare
improvment
biegły, sprawny
inizia ad imparare
proficient
on wie co trzeba zrobić i jaki jest cel działania
inizia ad imparare
he knows what needs to be done and what is the purpose of the action
podzielić się z innymi ważnymi informacjami na temat czyjejś pracy
inizia ad imparare
to share with sb important information on our work
być dla nas wyrozumiałym / być wyrozumiałym wobec nas i naszych błędów
inizia ad imparare
to be understanding for us / to be understanding towards us and our mistakes
zauważać osiągnięcia i błędy
inizia ad imparare
to notice achievements and mistakes
aby nakłonić kogoś, popędzać kogoś
inizia ad imparare
to urge sb
być trochę powściągliwym
inizia ad imparare
to be a bit reserved.
być odpowiedzialnym człowiekiem
inizia ad imparare
be a responsible man
cierpliwie tolerować czyjeś błędy i niepowodzenia
inizia ad imparare
patiently tolerate someone's mistakes and failures
liczący się z innymi, taktowny, uprzejmy / rozsądny
inizia ad imparare
considerate / sensible
być bardzo skutecznym
inizia ad imparare
to be very effective
być spokojnym i zrównoważonym
inizia ad imparare
to be calm and balanced
motywować kogoś do pracy
inizia ad imparare
to motivate sb to work
przełożony
inizia ad imparare
superior
upoważniać
inizia ad imparare
to empower
zapewnić, dostarczyć
inizia ad imparare
to provide
utrzymać, utrzymywać finansowo, twierdzić (mówić)
inizia ad imparare
maintain, maintain financially, maintnain
She maintnains that she didnt touch this chocolate
głęboki
inizia ad imparare
deep
daleko
inizia ad imparare
far
dotrzeć, osiągać
inizia ad imparare
to reach
proaktywne
inizia ad imparare
proactive
podejścia
inizia ad imparare
approaches
sprawa, zajmować się
inizia ad imparare
deal
wywierać wpływ na coś
inizia ad imparare
to impact on sth
wcielać, zawierać
inizia ad imparare
incorporate
przeszkody
inizia ad imparare
obstacles
przezwyciężać przeszkody
inizia ad imparare
overcome obstacles
pokaźny, istotne
inizia ad imparare
substantial
podejść, zmierzać
inizia ad imparare
approach
wsparcie
inizia ad imparare
support
wysiłek
inizia ad imparare
effort
angażować
inizia ad imparare
engage
wzmacniać
inizia ad imparare
reinforce
Oczekiwania
inizia ad imparare
expectations
Nadchodzący
inizia ad imparare
upcoming
dwuznaczność
inizia ad imparare
ambiguity
popierać, wspierać, zachęcać
inizia ad imparare
encourage
uruchomienie
inizia ad imparare
execution
pod warunkiem że
inizia ad imparare
provided that
sparaliżowany
inizia ad imparare
paralyzed
przeciążenie informacyjne
inizia ad imparare
information overload
szerszy
inizia ad imparare
broader
przewidywać
inizia ad imparare
foresee
bronić się
inizia ad imparare
defend
ustanawiać
inizia ad imparare
establish
wspólny
inizia ad imparare
collaborative
przylegać, stosować się, ściśle przestrzegać czasu
inizia ad imparare
Adhere, adhere to, strictly adhere the time
wyrównanie, wyrównanie rachunków
inizia ad imparare
alignment, alignment of accounts
społeczny
inizia ad imparare
social

Devi essere accedere per pubblicare un commento.