(6) Managing people

 0    37 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stanowczość, zdecydowanie
inizia ad imparare
decisiveness
przyczynić się do czegoś, mieć w coś wkład
Ona nie przyczyniła się do naszego sukcesu, więc dlaczego miałaby dostać jakiekolwiek pieniądze?
inizia ad imparare
contribute to sth
She didn't contribute to our success, so why should she get any money?
samorealizacja
inizia ad imparare
self-actualization
the process of realizing or achieving your full potential
grupa robocza
inizia ad imparare
taskforce / working party
automat z chłodzoną wodą
AmE
inizia ad imparare
water cooler
także: watercooler
dowiedzieć się czegoś pocztą pantoflową
Jest coś jeszcze o czym powinnaś usłyszeć ode mnie nim dotrze to do Ciebie pocztą pantoflową.
inizia ad imparare
to hear sth on/through the grapevine
There's something else you should hear from me instead of the grapevine.
za pośrednictwem radia/prasy
Opowiedzieli historię za pomocą tańca.
inizia ad imparare
through the medium of radio/ the press
They told the story through the medium of dance.
wezwać kogoś do zrobienia czegoś
Wezwał kolegów do przeciwstawienia się temu.
inizia ad imparare
call sb (up)on to do sth
He called upon his colleagues to oppose it.
Zaakceptuj, że istnieje problem, zdefiniuj sytuację i określ cele.
inizia ad imparare
Accept there is a problem, define the situation and identify objectives.
Zbierz informacje i pomysły.
inizia ad imparare
Collect information and ideas.
Przeanalizuj informacje i opracuj alternatywy.
inizia ad imparare
Analyse information and develop alternatives.
Podejmij decyzję w sprawie najlepszej alternatywy.
inizia ad imparare
Make a decision on the best alternative.
Zakomunikuj decyzję i rozpocznij realizację.
inizia ad imparare
Communicate the decision and begin implementation.
Oceń wyniki końcowe.
inizia ad imparare
Evaluate the final results.
Liderzy widzą szerszą perspektywę.
inizia ad imparare
Leaders see the big picture.
Ustal jasne standardy.
inizia ad imparare
Establish clear standards.
Porównaj wyniki w stosunku do ustalonych norm i przekaż wyniki / odchylenia pracownikom.
inizia ad imparare
Compare results against established standards and communicate results / deviations to employees.
Podejmij działania korygujące w razie potrzeby.
inizia ad imparare
Take corrective action if necessary.
Zapewnij pozytywne informacje zwrotne i nagradzaj ludzi za dobrze wykonaną pracę.
inizia ad imparare
Provide positive feedback and reward people for work well done.
wzbogacanie pracy (forma organizacji pracy polegająca na łączeniu zadań o różnym stopniu trudności)
inizia ad imparare
job enrichment
rozwinąć w teorię
inizia ad imparare
develop into the theory of
cecha charakterystyczna
Duże nosy to cecha charakterystyczna mojej rodziny.
inizia ad imparare
characteristic
Big noses are a characteristic of my family.
znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów)
Nie rozumiałem sensu jego słów, aż było za późno.
inizia ad imparare
significance
I didn't understand the significance of his words until it was too late.
rozproszony, nieuważny (np. dyskusja)
inizia ad imparare
unfocused
zużyć coś / wykorzystać
Ta aplikacja zużywa całą baterię.
inizia ad imparare
use up
This app is using up all the battery.
wyłącznie, jedynie
Nie musimy rozmawiać wyłącznie o twoich kłopotach.
inizia ad imparare
exclusively
We don't have to talk exclusively about your problems.
znaleźć/mieć/poświęcić czas na zrobienie czegoś
inizia ad imparare
find/have/take the time to do sth
zajmować się/ rozwiązywać problem
inizia ad imparare
address a problem
deal with, handle, tackle
wyjaśnić/rozwiązać problem
inizia ad imparare
clear up a problem
overcome, resolve, solve
spowodować/dać początek problemowi
To jedno kłamstwo dało początek wszystkim naszym problemom.
inizia ad imparare
give rise to a problem
That one lie gave rise to all our problems.
zdecydować
inizia ad imparare
arrive at a decision
come to a decision
uchylić/unieważnić decyzję
Mam nadzieję, że sąd uchyli tę decyzję.
inizia ad imparare
overturn/overrule/reverse a decision
I hope the court will reverse the decision.
odłożyć/odroczyć decyzję
inizia ad imparare
defer/postpone a decision
put off
odrzucić sugestię
inizia ad imparare
rule out/turn down a suggestion
reject
wspólna decyzja
inizia ad imparare
joint/collective decision
spodziewany/oczekiwany rezultat
inizia ad imparare
anticipated outcome
korzystny rezultat
inizia ad imparare
favourable outcome

Devi essere accedere per pubblicare un commento.