(7) Operations management

 0    73 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zastosować do czegoś
Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.
inizia ad imparare
apply to sth
We can apply this solution in different situations.
powiększać, wyolbrzymiać
Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.
inizia ad imparare
to magnify
Some people have a tendency to magnify every minor fault in others.
czas wprowadzania produktu
od projektu do sprzedaży
inizia ad imparare
time-to-market
niezawodność
To, że można na niej polegać, jest dla nas wielką pociechą.
inizia ad imparare
dependability
Her dependability is a great comfort to us.
okres realizacji zamówienia
inizia ad imparare
lead time
wytyczne projektowe
inizia ad imparare
concept brief
podatność, wrażliwość
Oznaki naszej wrażliwości zawsze były widoczne.
inizia ad imparare
vulnerability
The signs of our vulnerability have always been there.
normalizacja, standaryzacja (np. produkcji)
inizia ad imparare
standardisation
standardization
wspólność (o produkcji)
inizia ad imparare
commonality
using the same components
modularyzacja (konstrukcji)
inizia ad imparare
modularisation
modularization
przerób, wydajność
Zakład przetwarza 10 ton dziennie.
inizia ad imparare
throughput
The plant has a throughput of 10 tonnes per day.
dostawca pierwszego rzędu
inizia ad imparare
first-tier supplier
a company that provides parts and materials directly to a manufacturer of goods
dostawca drugiego rzędu
Istnieje możliwość, żeby dostawca drugiego rzędu mógł zaopatrywać bezpośrednio producenta wina.
inizia ad imparare
second-tier supplier
a company that supplies materials or parts to another company that then supplies them to a manufacturer
There is a possibility that the second-tier supplier may supply directly to the wine producer.
strona popytu
inizia ad imparare
demand side
znalezienie źródła (np. potrzebnych części)
inizia ad imparare
sourcing
podzespół
inizia ad imparare
subassembly
sub-assembly
wbudować (np. w system komputerowy)
inizia ad imparare
to embed
osadzony, wbudowany
inizia ad imparare
embedded
sporządzać, opracować (np. listę)
inizia ad imparare
to compile
wiercić
Nie mogłem spać, mój ojciec wiercił w ścianie cały ranek.
inizia ad imparare
to drill
I couldn't sleep, my father has been drilling the walls all morning.
połączyć ze sobą (urządzenia elektryczne)
Czy możesz pomóc mi podłączyć drukarkę do laptopa?
inizia ad imparare
to hook up
Can you help me hook my printer to the laptop?
specjalistyczna wiedza techniczna
inizia ad imparare
technical expertise
wysoki poziom produktywności
inizia ad imparare
a high level of productivity
często aktualizowany asortyment produktów
inizia ad imparare
a frequently updated product range
oszacowanie maksymalnych strat, jakie może ponieść firma, angażując się w dane przedsięwzięcie
inizia ad imparare
downside risk
the possibility that money or the value of something might be lost
proces wolny od błędów
inizia ad imparare
an error-free process
sporządzić zestawienie materiałów / zestawienie materiałowe
inizia ad imparare
draw up a bill of materials
zmniejszyć złożoność projektu
inizia ad imparare
reduce design complexity
migrować operacje do Internetu
Jak dużą część procesu można migrować do Internetu.
inizia ad imparare
migrate an operation to the web
How much of the process can migrate to the web.
wywierać presję na wzrost cen
inizia ad imparare
put upward pressure on prices
wprowadzić na rynek nowy produkt
inizia ad imparare
roll out a new product
przeprowadzić analizę wykonalności (np. projektu)
inizia ad imparare
carry out a feasibility study
zmienić początkowe pomysły w wytyczne projektowe
inizia ad imparare
turn an initial idea into concept brief
propozycja, produkt
inizia ad imparare
offering
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
Taka wyszukana technologia nie została wynaleziona przez noc.
inizia ad imparare
sophisticated
Such sophisticated technology wasn't developed overnight.
przewidywalne scenariusze
inizia ad imparare
foreseeable scenarios
kary za opóźnioną dostawę
inizia ad imparare
penalties for late delivery
elastyczność dostawcy
inizia ad imparare
supplier responsiveness
pokazywać się, pojawiać się
Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.
inizia ad imparare
to show up
I won't be able to show up at your party, Kim.
niezawodnie
inizia ad imparare
reliably
prośba o ofertę cenową
inizia ad imparare
request for quotation (RFQ)
kontroferta, kontrpropozycja
inizia ad imparare
counter-offer
pobierać opłatę / liczyć za coś/zrobienie czegoś
inizia ad imparare
to make a charge for sth/doing sth
pobierać opłatę za pilne zamówienie
inizia ad imparare
to make a rush-order surcharge
obniżać koszty
phrasal verb
inizia ad imparare
drive down costs
na dłuższą metę / w długim okresie
Traktowanie twojego dostawcy jako partnera może przynieść znacznie większe zyski w dłuższym okresie.
inizia ad imparare
in the long run
Treating your supplier as a partner might bring far greater returns in the long run.
ustalać parametry
inizia ad imparare
define/ specify /establish /set parameters
ustalać kryteria
inizia ad imparare
define/ specify /establish /set criteria
spełnić kryteria
inizia ad imparare
meet/ fulfil/ satisfy criteria
Czy firma powinna wybrać jednego dostawcę czy kilku?
inizia ad imparare
Should the company opt for single or multi-sourcing?
Czy firma powinna być właścicielem jakiejś części łańcucha dostaw?
inizia ad imparare
Should the company directly own any parts of the supply chain?
Firma pozostaje z nielicznymi kluczowymi kompetencjami gdzie zachowuje przewagę konkurencyjną.
inizia ad imparare
Company is left with very few core competencies where it retains a competitive advantage.
Zastosowanie komputerów do zbudowania wirtualnego prototypu i testowania go.
inizia ad imparare
Use of computers to build a virtual prototype and test it.
Wykorzystanie komputerów do sterowania obrabiarkami.
inizia ad imparare
Use of computers to control the machine tools.
Roboty przemysłowe do montażu części.
inizia ad imparare
Industrial robots to assemble parts.
zamawianie przez internet
inizia ad imparare
web-based ordering
Technologia EPOS, która obsługuje płatności i aktualizuje ewidencję zapasów w punktach sprzedaży detalicznej.
inizia ad imparare
EPOS (electronic point-of-sale) technology that handles payment and updates stock records in retail outlets.
Cała sieć dostaw obejmuje dostawców pierwszego i drugiego rzędu oraz klientów.
inizia ad imparare
Whole supply network includes first- and second-tier suppliers and customers.
Producent Oryginalnego Wyposażenia dostarcza części i komponenty, które są wykorzystywane przez inne firmy.
inizia ad imparare
Original Equipment Manufacturer (OEM) supplies parts and components that are used by other companies.
Nabywanie u dostawców pierwszego rzędu.
inizia ad imparare
Procurement from first-tier suppliers.
Gospodarka materiałowa wewnątrz zakładu.
inizia ad imparare
Materials management inside the plant.
Korzystanie z e-zamówień.
inizia ad imparare
Use of e-procurement.
Produkcja krajowa czy outsourcing?
inizia ad imparare
Domestic production or outsourcing?
Koszty pracy, dostępność i umiejętności?
inizia ad imparare
Labour costs, availability and skills?
Dotacje i subwencje?
inizia ad imparare
Grants and subsidies?
Infrastruktura: połączenia drogowe i kolejowe?
inizia ad imparare
Infrastructure: road and rail links?
Bliskość dostawców?
inizia ad imparare
Proximity to suppliers?
Wygoda dla klientów?
inizia ad imparare
Convenience for customers?
Kwestie środowiskowe?
inizia ad imparare
Environmental consideration?
liczba oddziałów
inizia ad imparare
number of branches
Zmniejszyć koszty produkcji i czas wprowadzania produktów na rynek poprzez zmniejszenie złożoności projektu.
inizia ad imparare
Reduce production costs and time-to-market by reducing design complexity.
Określ wszelkie zmiany, które będą potrzebne w układzie fabryki, maszynach, planowaniu i kontroli.
inizia ad imparare
Determine any changes that will be needed to the factory layout, machinery, planning and control procedures.
Czy produkt potrzebuje specjalnego opakowania?
inizia ad imparare
Does the product need special packaging?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.