(8) Production

 0    70 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stanowisko pracy, stanowisko robocze
inizia ad imparare
workstation
machine and/or employee
eliminowanie "wąskich gardeł"
inizia ad imparare
eliminating bottlenecks
natychmiast
Kierowca zginął na miejscu.
inizia ad imparare
instantaneously
The driver was killed instantaneously.
wykorzystanie mocy produkcyjnych
inizia ad imparare
capacity utilisation
ratio of actual output to potential output
ciągła poprawa
inizia ad imparare
continuous improvement
zawiłość, złożoność
Musimy się upewnić, że rozumiemy złożoność omawianego problemu.
inizia ad imparare
complexity
We have to make sure we understand the complexity of the matter at hand.
produkcja w toku, prace w toku
inizia ad imparare
work-in-progress (WIP)
odpowiadać, stanowić
Tłuszcz nie powinien stanowić więcej niż 20% tego sera.
inizia ad imparare
represent
Fat should not represent more than 20% of this cheese.
dostosowany do potrzeb, odpowiadający potrzebom
inizia ad imparare
fit for purpose
trwałość, wytrzymałość
W moich narzędziach cenię wytrzymałość ponad wszystko.
inizia ad imparare
durability
I value durability over everything else in my tools.
łatwość wychodzenia z problemów
inizia ad imparare
ease of recovery from problems
zapewnienie jakości
inizia ad imparare
quality assurance
poszerzać zakres
inizia ad imparare
to widen scope
1. pośród, wśród 2. między, pomiędzy
1. Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku? 2. Powinniście załatwić to między sobą.
inizia ad imparare
amongst
1. Is there anyone among them who can speak French? 2. You should sort it out among yourselves.
zastosowanie benchmarkingu jako narzędzia do poprawy
inizia ad imparare
use of benchmarking as a tool for improvement
comparison with best practice in the industry
sprawdzać/ kontrolować coś
Zajrzała do szafy, żeby sprawdzić, czy wziął swój płaszcz.
inizia ad imparare
check on sth
She looked in the wardrobe to check on whether he'd taken his coat.
prognozowanie wahań popytu (sezonowości itp.)
inizia ad imparare
forecasting demand fluctuations (seasonality, etc.)
maksymalizacja wykorzystania zdolności produkcyjnych
inizia ad imparare
maximising capacity utilisation
make the best use of the capacity you have
przyczyna awarii
inizia ad imparare
cause of breakdowns
straty prędkości
inizia ad imparare
speed losses
straty jakości
inizia ad imparare
quality losses
zlecanie podwykonania części operacji
inizia ad imparare
subcontracting parts of the operation
zmienianie popytu za pomocą ceny
inizia ad imparare
changing demand through price
rozwijanie produktów o różnym popycie sezonowym
inizia ad imparare
developing products with a different seasonal demand
powód, przyczyna (do czegoś)
inizia ad imparare
a trigger to sth
system inwentaryzacji ciągłej
inizia ad imparare
perpetual inventory system
kupuj najlepsze materiały, kiedy są dostępne
inizia ad imparare
buy the best materials when they are available
advantage of storing materials
szybko i elastycznie reaguj na zmiany popytu.
inizia ad imparare
respond quickly and flexibly to changes in demand
advantage of storing materials
zabezpiecz się przed nieoczekiwanymi problemami
inizia ad imparare
insure against unexpected problems
advantage of storing materials
kupuj hurtowo w celu obniżenia kosztów.
inizia ad imparare
buy in bulk to reduce costs
advantage of storing materials
przechowywanie materiałów zamraża kapitał obrotowy
inizia ad imparare
storing materials ties up working capital
disadvantage of storing materials
materiały muszą być przechowywane, ubezpieczone i przewożone
inizia ad imparare
materials have to be stored, insured and handled
disadvantage of storing materials
materiały mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu
inizia ad imparare
materials can deteriorate or be damaged
określać, sprecyzować z wyprzedzeniem
inizia ad imparare
to predefine
maszyny kapitałochłonne
inizia ad imparare
capital-intensive machinery
poza miejscem pracy
inizia ad imparare
off-site
kultura organizacyjna
inizia ad imparare
corporate culture
organizational culture, organisational culture
obejmować szeroki zakres działań
inizia ad imparare
cover a wide range of activities
określać potrzeby klientów
inizia ad imparare
determine customer needs
zajmować się skargami
inizia ad imparare
deal with complaints
zostać przyjętym na całym świecie
inizia ad imparare
be adopted worldwide
prowadzić księgi
inizia ad imparare
keep records
keep books
przeprowadzić wewnętrzny audyt
inizia ad imparare
carry out internal audits
być kosztownym we wdrożeniu
inizia ad imparare
be expensive to implement
zostać przeznaczonym na poprawę procesów
inizia ad imparare
be dedicated to improving processes
oceniać wydajność w odniesieniu do standardów
inizia ad imparare
measure performance against a standard
dorównywać najlepszym praktykom konkurentów
inizia ad imparare
match the best practice of your competitors
zapewniać coś
Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.
inizia ad imparare
to provide sth
The school provides free books for all pupils.
znakomita, pierwszorzędna jakość
inizia ad imparare
first-rate/ outstanding quality
high, top
gorsza jakość
inizia ad imparare
inferior quality
low, poor
nierówna/ zmienna jakość
inizia ad imparare
uneven/ variable quality
oceniać jakość
inizia ad imparare
assess/ evaluate quality
measure, test
domagać się jakości
inizia ad imparare
insist on quality
demand
utrzymywać jakość
inizia ad imparare
keep up/ preserve quality
maintain
zostać wdrożonym do produkcji
inizia ad imparare
go into production
rozpocząć produkcję
inizia ad imparare
begin/ start up production
przyspieszyć produkcję
inizia ad imparare
speed up production
zwiększyć produkcję
inizia ad imparare
ramp up/ boost production
increase
zredukować produkcję
inizia ad imparare
scale down/ cut back (on) production
reduce
nadzorować / być odpowiedzialnym za proces
inizia ad imparare
supervise/ be in charge of the process
śledzić, monitorować proces
inizia ad imparare
keep track of the process
monitor
usprawnić proces
inizia ad imparare
rationalise/ streamline process
uprościć proces
inizia ad imparare
simplify process
nadwyżka zdolności produkcyjnych
inizia ad imparare
spare/ excess capacity
maksymalna zdolność produkcyjna
inizia ad imparare
full/ peak capacity
maximum, total
ograniczona zdolność produkcyjna
inizia ad imparare
limited capacity
zmniejszona zdolność produkcyjna
inizia ad imparare
reduced capacity
mieć, posiadać, przechowywać zapasy
inizia ad imparare
have, hold, keep inventory
pozbyć się zapasów
inizia ad imparare
dispose of/ get rid of inventory
reduce
ponownie zamówić zapasy
inizia ad imparare
reorder inventory

Devi essere accedere per pubblicare un commento.