8.04.17 Enginnering

 0    24 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I can't alter the scaling
inizia ad imparare
Nie mogę zmienić skalowanie
I still come up with a model that
inizia ad imparare
Nadal wymyślam model
flow similarity for two cases
inizia ad imparare
Podobieństwo przepływu dla dwóch przypadków
to reflect the physics of the real flow
inizia ad imparare
Aby odzwierciedlić fizykę rzeczywistego przepływu
to use excessive experimental wind velocity to attain equivalent Re-number
inizia ad imparare
Użycie nadmiernej eksperymentalnej prędkości wiatru w celu uzyskania równoważnego Re
modify considerably
inizia ad imparare
zmienić znacznie
evidently too small
inizia ad imparare
widocznie zbyt mała
Each method recommended here is acceptable within certain boundaries only.
inizia ad imparare
Każda zalecana metoda jest dopuszczalna tylko w pewnych granicach.
successfully concluded test flights
inizia ad imparare
pomyślnie zakończone loty testowe
aircraft is envisaged as being unusually large, with an 18.5m wingspan
inizia ad imparare
Samolot jest uważany za wyjątkowo duży, o długości 18,5 m
ludicrous shape wing
inizia ad imparare
śmieszny kształt skrzydeł
To overcome this problem,...
inizia ad imparare
Aby rozwiązać ten problem,...
new designs quickly is critical to making the car lighter
inizia ad imparare
Nowe konstrukcje szybko mają kluczowe znaczenie dla uczynienia zapalniczki samochodowej
the number of tangible iterations
inizia ad imparare
liczba iteracji rzeczowych
Micro” isn’t a word that comes to mind when people talk about the United Arab Emirates
inizia ad imparare
Mikro”nie jest słowem, które przychodzi na myśl, gdy ludzie mówią o Zjednoczonych Emiratach Arabskich
The venture is an example of the trends shaping the future of manufacturing.
inizia ad imparare
Przedsięwzięcie jest przykładem tendencji kształtujących przyszłość produkcji.
Industrialization
inizia ad imparare
Uprzemysłowienie
at further diversifying
inizia ad imparare
do dalszego różnicowania
grow in offering commercially viable products with small batch production capacity
inizia ad imparare
Rosną w oferowaniu opłacalnych komercyjnie produktów o małej zdolności produkcyjnej
three reasons that propel the business case for renewable energy.
inizia ad imparare
trzy powody, które napędzają przypadek biznesowy dla energii odnawialnej.
wind has outperformed coal
inizia ad imparare
Wiatr pokonał węgiel
There is scope for even more optimism
inizia ad imparare
Istnieje jeszcze większy optymizm
These are not “pie in the sky” estimates
inizia ad imparare
To nie są „pie in the sky” szacunki
what’s feasible given the current pace of innovation
inizia ad imparare
Co jest realne, biorąc pod uwagę obecne tempo innowacji

Devi essere accedere per pubblicare un commento.