A09, 19.11.2015

 0    73 schede    patrycjon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
inheritance tax
inizia ad imparare
podatek spadkowy
excise tax
inizia ad imparare
podatek akcyzowy
value added tax
inizia ad imparare
VAT
corporate income tax
inizia ad imparare
podatek dochodowy od osób prawnych
useful life
inizia ad imparare
okres użytkowania
straight line
inizia ad imparare
metoda liniowa
declining balance
inizia ad imparare
amortyzacja degresywna
CEO
inizia ad imparare
dyrektor generalny
I mixed up the data.
inizia ad imparare
Mam mieszane dane.
Take a look at this!
inizia ad imparare
Rzuć okiem na to. (weź look)
What are you thinking about?
inizia ad imparare
O czym myślisz?
What do you think of that?
inizia ad imparare
Co o tym myślisz? (jaka jest twoja opinia)
Would you excuse me a moment?
inizia ad imparare
Mogę cię na chwilę przeprosic?
How well do you know Excel?
inizia ad imparare
Jak dobrze znasz Excel?
Can you tell me what time it is?
inizia ad imparare
Czy mozesz mi powiedziec, ktrora godzina?
Can you tell me what it means?
inizia ad imparare
Mozesz mi powiedziec, co to oznacza?
Can you tell me what the figures mean?
inizia ad imparare
Mozesz mi powiedzieć, co oznaczają te liczby?
Would you like me to explain you point 2?
inizia ad imparare
Chciałbyś, żebym wyjaśniła punkt 2?
Would you like me to bring you the files?
inizia ad imparare
Chialbys, zebym przyniosla dokumenty?
Would you like me to send you the files?
inizia ad imparare
Chialbys, zebym wyslala ci dokumenty?
Would you like me to sort out this problem?
inizia ad imparare
Chialbys, zebym rozwiazala ten problem?
Would you like me to get you some coffee?
inizia ad imparare
Chialbys, zebym zrobila ci kawy?
Do you want me to bring the documents?
inizia ad imparare
Chcesz, żebym przyniosła dokumenty?
Where is the kitchen?
inizia ad imparare
Gdzie jest kuchnia?
Can you tell me where the kitchen is?
inizia ad imparare
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest kuchnia?
Can you tell me where the coffee machien is?
inizia ad imparare
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie machien kawa jest?
Would you like to drink some coffee?
inizia ad imparare
Chciałbyś napić się kawy?
Can you tell me if you would like to drink some coffee?
inizia ad imparare
Czy możesz mi powiedzieć, jeśli chcesz się napić kawy?
What time is it?
inizia ad imparare
Która jest godzina?
Can you tell me what time it is?
inizia ad imparare
Czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina?
When will you send us the report?
inizia ad imparare
Gdy wyślesz nam raport?
Can you tell me when you will send us the report?
inizia ad imparare
Czy możesz mi powiedzieć, kiedy wyślesz nam raport?
There is the boss's office?
inizia ad imparare
Jest gabinet szefa?
Can you tell me where the boss's office is?
inizia ad imparare
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie gabinet szefa jest?
Shall I bring the docs for you?
inizia ad imparare
Czy mam przynieść dokumenty dla ciebie?
What do you want me to do?
inizia ad imparare
Co chcesz, żebym zrobiła?
I can’t show you this because I don’t have the access.
inizia ad imparare
Nie mogę cit ego pokazać, bo nie mam dostępu.
Aren’t you tired?
inizia ad imparare
Nie jesteś zmęczony?
WHO
inizia ad imparare
WHO
Who does this?
inizia ad imparare
kto to robi?
Who deals with this?
inizia ad imparare
kto się tym zajmuje?
Who books it?
inizia ad imparare
kto to księguje?
Who calculates this?
inizia ad imparare
kto to kalkuluje?
Who is doing it?
inizia ad imparare
kto to robi obecnie?
Who did that?
inizia ad imparare
Kto to robił?
Who will calculate this?
inizia ad imparare
Kto to skalkuluje?
Who will do this?
inizia ad imparare
kto to będzie robił?
Who has booked it?
inizia ad imparare
Kto to zaksięgował?
HAPPEN
inizia ad imparare
ZDARZYĆ
What is happening?
inizia ad imparare
Co się dzieje?
What happened yesterday?
inizia ad imparare
Co się stało wczoraj?
What’s happened? (What has happened?)
inizia ad imparare
co się stało?
What will happen?
inizia ad imparare
Co się stanie?
What happens if I book it this way?
inizia ad imparare
Co się ‘dzieje’ jeśli księguję to w ten sposób?
What can happen if...
inizia ad imparare
co może się stać, jeśli...
What could happen?
inizia ad imparare
Co mogłoby się zdarzyć?
Who with?
inizia ad imparare
Z kim?
What about?
inizia ad imparare
O czym?
What for?
inizia ad imparare
Po co?
Where to?
inizia ad imparare
Dokąd?
Spoken: Who can I talk about it with?
inizia ad imparare
Używane: Z kim mogę rozmawiać o tym z?
Written: With whom can I talk about it?
inizia ad imparare
Napisane: Z kim mogę o tym porozmawiać?
Who can explain me how this system is used?
inizia ad imparare
Kto może mi wyjaśnić, jak ten system jest stosowany?
Who can show me the files with procedures?
inizia ad imparare
Kto może mi pokazać pliki z procedurami?
Who can send me the last instruction?
inizia ad imparare
Kto może wysłać mi ostatnią instrukcję?
Who can analyze tax calculations?
inizia ad imparare
Kto może analizować obliczeń podatkowych?
Who can explain me the item?
inizia ad imparare
Kto może wyjaśnić mi item?
What is this compensation control for?
inizia ad imparare
Co to jest kontrola odszkodowania za?
I can’t recall what is it.
inizia ad imparare
Nie moge sobie przypomniec, co to jest.
I can recall now.
inizia ad imparare
Teraz pamiętam. Przypomniało mi się.
Can you explain in detail the bank access?
inizia ad imparare
Czy możesz wyjaśnić szczegółowo dostęp banku?
Who has it and what do they have?
inizia ad imparare
Kto ma go i co mają?
Shall I describe all of the processes?
inizia ad imparare
Opiszę wszystkie procesy?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.