A14: Beata's translation

 0    20 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
brak czegoś
Brak pracowników może być dużym problemem.
inizia ad imparare
lack of something
The lack of workers can be a big problem.
mieć tendencję do czegoś, najczęściej coś robić
Moi współpracownicy najczęściej są bardzo zmęczeni po pracy.
inizia ad imparare
tend to do sth
My co-workers tend to be very tired after work.
źródło
Pieniądze są często źródłem konfliktów.
inizia ad imparare
source
Money is often a source of conflict.
dostosowywać się
Trudno jest przystosować się do zmian.
inizia ad imparare
adapt
It's diffucult to adapt to changes.
szukać
Powiedział, że będzie szukał wsparcia dla swojej propozycji.
inizia ad imparare
seek, sought, sought
He said he would seek support for the proposal. (proposal!)
szybki
Robicie szybkie postępy.
inizia ad imparare
rapid
You are making rapid progress.
doceniać
Doceniam, że się za mną wstawiłeś.
inizia ad imparare
appreciate
I appreciate that you stood up for me.
niekorzystny
Mamy niekorzystną prognozę na następny kwartał.
inizia ad imparare
unfavorable
We have an unfavorable forecast for the next quarter.
ryzyko utraty pracy
Ryzyko utraty pracy sprawia, że życie jest bardzo stresujące.
inizia ad imparare
job insecurity
Job insecurity makes life very stressful.
gwarancja zatrudnienia
Gwarancja zatrudnienia ma wpływ na dzietność.
inizia ad imparare
job security
Job security has influence on birth rate.
prawdopodobny
To mało prawdopodobne, że sytuacja wkrótce się zmieni.
inizia ad imparare
likely
The situation ISN'T LIKELY TO change soon.
wśród
Gdy pracujesz dla IKEI jesteś zawsze wśród przyjaciół.
inizia ad imparare
among
When you work for IKEA, you're always among friends.
zająć stanowisko (w pracy)
Kto zajmie jego stanowisko, gdy przejdzie na emeryturę?
inizia ad imparare
fill a position
Who is going to fill his position when he retires?
stopniowo, miarowo
inizia ad imparare
steadily
Our profits increase steadily every year.
perspektywy
też: potencjalni kandydaci na stanowisko
Zdecydowała się zmienić pracę z powodu braku perspektyw.
inizia ad imparare
prospects
She decided to change her job because of the lack of prospects.
obarczyć kogoś "dużym ciężarem", obciążyć kogoś
Prawdę mówiąc, jeśli za bardzo obciążysz swoich współpracowników, szybko się wypalą.
inizia ad imparare
place a burden on sb
Frankly speaking if you place too much burden on your co-workers, they'll burn out quickly.
wstępna selekcja
Po wstępnej selekcji wyłoniliśmy 3 kandydatów.
inizia ad imparare
initial screening
After initial screening we selected 3 candidates.
zapewniać
IKEA potrafi zapewnić meble najlepszej jakości po rozsądnych cenach.
inizia ad imparare
ensure
IKEA can ensure the best quality furniture at a reasonable price.
dodatki
do wynagrodzenia np. opieka medyczna, laptop, bilety do kina itd.
inizia ad imparare
fringe benefits / perks
wiarygodność
Jeśli jeszcze raz ich zawiedziesz, stracisz całą swoją wiarygodność.
inizia ad imparare
credibility
If you let them down once again, you'll lose all your credibility.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.