A39: Is cash OK?

 0    46 schede    ohwellwell
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy możemy porozmawiać o cenie?
inizia ad imparare
Can we talk about price?
rozmiar czegoś
Rozmiar nie ma znaczenia.
inizia ad imparare
a size of sth
Size doesn't matter.
Jaki jest czas dostawy?
inizia ad imparare
What is the delivery time?
czas dostawy czegoś
inizia ad imparare
delivery time of sth
rozmawiać o czymś
inizia ad imparare
to talk about sth
krzesło biurowe
inizia ad imparare
an office chair
Chcielibyśmy kupić trochę peletu. (?)
inizia ad imparare
We'd like to buy some pellets.
Chcielibyśmy...
Chcielibyśmy dostać przelew za 2 dni.
inizia ad imparare
We'd like to...
We'd like to get a transfer in 2 days.
różne opcje
inizia ad imparare
different options
Możemy spotkać się w następnym tygodniu?
inizia ad imparare
Can we meet next week?
Czy możemy się spotkać, żeby porozmawiać o cenach?
inizia ad imparare
Can we meet to talk about prices?
Czy możemy się spotkać, żeby ...?
Czy możemy się spotkać, żeby przedyskutować szczegóły?
inizia ad imparare
Can we meet to ...?
Can we meet to discuss the details?
Chcą kupić 2 tony.
inizia ad imparare
They want to buy 2 tons.
Chcę ... / Chciałabym...
Chciałabym nauczyć się angielskiego przez sen.
inizia ad imparare
I want to ... / I would like to...
I would like to learn English in my sleep.
Czy chciałbyś wiedzieć, jak zapłacić?
inizia ad imparare
Would you like to know how to pay?
Chcemy zapłacić gotówką.
inizia ad imparare
We want to pay in cash.
płacić gotówką
inizia ad imparare
to pay in cash
Możemy zapłacić przelewem bankowym.
inizia ad imparare
We can pay by bank transfer.
zapłacić przelewem
inizia ad imparare
to pay by transfer
Kiedy możecie przelać pieniądze?
inizia ad imparare
When can you transfer the money?
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.
inizia ad imparare
I look forward to hearing from you.
czekać z niecierpliwością na zrobienie czegoś
Zawsze z niecierpliwością czekam na zjedzenie lunchu w naszej stołówce.
inizia ad imparare
to look forward to doing sth
I always look forward to having lunch in our canteen.
kupić coś ze zniżką
inizia ad imparare
to buy sth at a discount
zgodzić się co do czegoś
Zgadzamy się we wszystkim?
inizia ad imparare
to agree on sth
Do we agree on everything?
nie zgadzać się co do czegoś
Obawiam się, że się nie zgadzam.
inizia ad imparare
to disagree on sth
I'm afraid I disagree.
20% rabat
inizia ad imparare
20% discount
zapłacić za 20 dni
Oddzwonię za 5 minut
inizia ad imparare
to pay in 20 days
I'll call you back in 5 minutes.
zaproponować 70% zniżki
Możemy zaoferować 3% rabat.
inizia ad imparare
to offer 70% discount
We can offer 3% discount.
Załatwione.
inizia ad imparare
That's agreed.
Pewnie!
inizia ad imparare
Sure!
O czym chcesz porozmawiać?
inizia ad imparare
What do you want to talk about?
Przykro mi, ale to trochę trudne.
inizia ad imparare
Sorry, but it's a bit difficult.
Zapłacimy za 90 dni.
inizia ad imparare
We'll pay in 90 days.
19 / 90
inizia ad imparare
nineteen / ninety
15 / 50
inizia ad imparare
fifteen / fifty
Zazwyczaj nie udzielamy rabatów.
inizia ad imparare
We don't usually give discounts.
Wezmą 5%.
inizia ad imparare
They'll take 5%.
Musicie zapłacić w ciągu 30 dni.
inizia ad imparare
You have to pay in 30 days.
To dla nas za długo.
inizia ad imparare
That's too long for us.
Zgoda. (x2)
Też: Nic nie szkodzi.
inizia ad imparare
That's fine. / That's OK.
Also: A: I'm sorry! B: That's OK.
A może 10%?
inizia ad imparare
What about 10%?
A może ...?
What about a short break?
inizia ad imparare
What about ...?
A może krótka przerwa?
Obawiam się, że...
Obawiam się, że nie możemy wam pomóc.
inizia ad imparare
I'm afraid...
I'm afraid we can't help you.
Gotówka jest w porządku?
inizia ad imparare
Is cash OK?
Zgadza się!
inizia ad imparare
That's right!
Mogę ... / Mogłabym...
inizia ad imparare
I can ... / I could...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.