Advanced Vocabulary

 0    69 schede    annawiacek90
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to pour out
He poured out all his troubles to Laura
inizia ad imparare
wylać przed kimś swoje żale
Wylał przed Laurą wszystkie swoje żale
interrogative
"Who" and "what" are interrogative pronouns
inizia ad imparare
pytający
"Kto" I "jak" są pytającymi zaimkami
affiliation
What are her political affiliations?
inizia ad imparare
powiązanie
Jakie są jej polityczne powiązania?
to relent
Her parents finally relented and allowed her to go
inizia ad imparare
ulegać / ustępować
Jej rodzice w końcu ustąpili I pozwolili jej jechać
to be at each other's throats
He's her brother, but they're always at each other's throats.
inizia ad imparare
skakać sobie do gardła
On jest jej bratem ale oni zawsze skaczą sobie do gardeł
to convey
His tone conveyed an unmistakable warning
inizia ad imparare
wyrażać / przekazywać
Jego ton wyrażał oczywiste ostrzeżenie
receptive
He's a very kind and receptive young man
inizia ad imparare
otwarty / chłonny
On jest bardzo miłym I otwartym młodzieńcem
to butt in
Stop butting in!
inizia ad imparare
wtrącać się
Przestań się wtrącać!
to blurt out
We didn't want to tell Mum but Ann blurted the whole thing out
inizia ad imparare
wygadać się / wypaplać
Nie chcieliśmy powiedzieć mamie ale Anna wszystko wypaplała
to hit the roof
Dad hit the roof when I got home
inizia ad imparare
być wściekłym
Tato się wściekł kiedy dotarłem do domu
to confide
She's the only person I can confide to
inizia ad imparare
zwierzyć się
Ona jest jedyną osobą której moge się zwierzyć
to beckon
She beckoned at the child, who came running
inizia ad imparare
skinąć na kogoś / wabić
Ona skinęła na dziecko, które przybiegło
to gabble
Just calm down, stop gabbling, and tell me what has happened
inizia ad imparare
powiedzieć coś niezrozumiale / bełkotać
Po prostu się uspokój, przestań bełkotać I powiedz mi co się stało
to lapse into
She lapsed into silence / sleep / a coma
inizia ad imparare
zapadać / popadać w
Ona zapadła w ciszę / sen / śpiączkę
to snap out of
She's been depressed for days. I wish she'd snap out of it
inizia ad imparare
otrząsnąć się z czegoś / wziąć się w garść
Ona jest w depresji już wiele dni. Marze o tym żeby wzięła się w garść
to natter
She's been nattering on about the wedding for weeks
inizia ad imparare
paplać / gadać
Ona papla o weselu tygodniami
to get a word in edgeways
Once Terry starts talking it's difficult to get a word in edgeways
inizia ad imparare
dojść do słowa
Kiedy Terry zacznie gadać trudno dojść do słowa
to converse
It's difficult to converse rationally with people who hold extremist views
inizia ad imparare
rozmawiać / konwersować
Trudne jest rozmawiać racjonalnie z ludźmi którzy utrzymują ekstremistyczne poglądy
to discourse on
Racist discourse is an abuse of freedom of expression and cannot be tolerated
inizia ad imparare
przemawiać / rozprawiać / wypowiadać
Rasistowskie wypowiedzi stanowią nadużycie wolności słowa i nie można ich tolerować
not bring yourself to do sth
She couldn't bring herself to touch it
inizia ad imparare
nie móc zdobyć się na coś / nie móc zmusić się do czegoś
Nie mogła zmusić się żeby tego dotknąć
to scowl
When he said he didn't agree with her she scowled at him and left the room.
inizia ad imparare
zmierzyć kogoś wzrokiem
Kiedy powiedział, że się z nią nie zgadza zmierzyła go wzrokiem I wyszła z pokoju
to grumble
The farmers are always grumbling about the weather
inizia ad imparare
narzekać
Farmerzy zawsze narzekają na pogodę
to stammer
He stammered an apology and left quickly
inizia ad imparare
jąkać się
Wyjąkał przeprosiny I wyszedł szybko
phoney
He gave the police a phony address.
inizia ad imparare
fałszywy
Dał policji fałszywy adres
fraternity
The revolutionary ideas of fraternity and equality
inizia ad imparare
braterstwo
Rewolucyjne pomysły braterstwa I równości
to bottle up
It is far better to cry than to bottle up your feelings
inizia ad imparare
ukrywać / tłumić uczucia
Dużo lepiej jest płakać niż ukrywać uczucia
blow a kiss
She held her baby up and blew kisses at the child
inizia ad imparare
posłać całusa
Podniosła dziecko do gory I przesłała mu całusa
to blow a fuse / to blow your top
If you’re not careful you might blow your top. You should relax
inizia ad imparare
zdenerwować się / wkurzyć
Jeśli nie będziesz ostrożny to możesz się wkurzyć. Powinieneś się zrelaksować
to blow the gaff on sb/sth
He's a good bloke - he wouldn't blow the gaff on us
inizia ad imparare
wygadać się
On jest dobrym gostkiem - nie wygadałby nas
blubber
There he sat blubbering like a baby
inizia ad imparare
beczeć
Tam usiadł becząc jak dziecko
emphasis
'I can assure you' she added with emphasis, 'the figures are correct'
inizia ad imparare
podkreślenie
Mogę Cię zapewnić - dodał z podkreśleniem, liczby są poprawne
emphasize
She emphasized that her plan would mean sacrifices and hard work
inizia ad imparare
podkreślać / uwypuklać
Podkreśliła, że jej plan wymagałby poświęcenia I ciężkiej pracy
explicate
How can we best explicate 'King Lear' and understand it?
inizia ad imparare
wyjaśniać / objaśniać
Jak możemy najlepiej wyjaśnić "Króla Leara" I go zrozumieć?
fiddle with sth
He was fiddling with keys while he talked to me
inizia ad imparare
bawić się czymś bezmyślnie
Bawił się kluczami podczas rozmowy ze mną
to fidget
Sit still and stop fidgeting
inizia ad imparare
wiercić się / kręcić się
Siedź nieruchomo I przestań się kręcić
fidgety
The children get fidgety if they have nothing to do
inizia ad imparare
niespokojny
Dzieci są niespokojne gdy nie mają co robić
flatter
Are you trying to flatter me?
inizia ad imparare
pochlebiać / mówić komplementy
Czy próbujesz mi pochlebiać?
frown
She frowned with concentration
inizia ad imparare
marszczyć brwi / krzywo patrzec na coś / kogoś
Zmarszczyła brwi koncentrując się
gibberish
You were talking gibberish in your sleep
inizia ad imparare
bełkot
Bełkotałeś przez sen
glare
He didn't shout, he just glared at me silently
inizia ad imparare
patrzeć ze złością
On nie krzyczał, po protu patrzył na mnie ze złością
grin
They grinned with delight when they heard our news
inizia ad imparare
uśmiechać się szeroko
Uśmiechnęli się szeroko z zachwytem gdy usłyszeli nasze nowiny
grouch
I can't stand him - he's such an old grouch
inizia ad imparare
zrzęda / maruda
Nie znoszę go - jest taka starą marudą
nag
She has been nagging him to paint the window
inizia ad imparare
gderać / nękać / nie dawać komuś spokoju / marudzić,
Nie dawała mu spokoju żeby pomalował okno
nod
I asked him if he would help me and he nodded
inizia ad imparare
przytakiwać / kiwać głową
Zapytałem go czy mi pomoe a on kiwnął głową
peer
She kept peering over her shoulders
inizia ad imparare
przypatrywać się / przyglądać się
Wciąż przyglądała się przez ramię
pout
He pouted angrily
inizia ad imparare
nadąsana mina / wydymać wargi
Gniewnie wydymał wargi
purse
She pursed her lips in anger
inizia ad imparare
zacisnąć usta
Zacisnęła usta ze złości
sneer
He sneered at people who liked pop music
inizia ad imparare
szydzić / szyderczy / drwiący uśmiech lub uwaga
Szydził z ludzi którzy lubili muzykę pop
snort
The horse snorted and tossed its head
inizia ad imparare
parsknięcie
Koń parsknął I przekręcił głowę
tantrum
To have / throw a tantrum
inizia ad imparare
furia / napad złości
Mieć napad złości
trustworthy
leave a spare key with a trustworthy neighbour
inizia ad imparare
godny zaufania
Zostaw dodatkowe klucze z godnym zaufania sąsiadem
extroverted
Most sales people are extroverts
inizia ad imparare
ekstrawertyczny
Wiekszość sprzedawców to ekstrawertycy
attributes
Organizational ability is an essential attribute for a good manager
inizia ad imparare
cechy / atrybuty
Zdolności organizacyjne są niezbędnymi cechami dobrego managera
perception
These photographs will affect people's perceptions of war
inizia ad imparare
postrzeganie / percepcja
Te zdjęcia wywrą wpływ na postrzeganie wojny przez ludzi
to go with your gut
I have a gut feeling that the relationship won't last
inizia ad imparare
podejmować decyzję zgodną z uczuciami
Czuje ze ten związek nie przetrwa
marked
There was a marked improvement in my health when I gave up smoking
inizia ad imparare
zaznaczony/ wyraźny
Gdy rzuciłam palenie nastąpiła wyraźna poprawa mojego zdrowia
cloak
he threw his cloak over his shoulders
inizia ad imparare
peleryna
przerzucił płaszcz przez ramiona
mismatch
I always thought Chris and Monique were mismatched, so I wasn't surprised when they got divorced
inizia ad imparare
niedopasowanie
Zawsze myślałam że Chris i Monika są niedopasowani, więc nie byłam zaskoczona że się rozwodzą
judgemental
You must try not to be so judgmental about people
inizia ad imparare
osądzający
Musisz spróbować nie być tak osądzająca wobec ludzi
self-conscious
She's very self-conscious about her figure
inizia ad imparare
niepewny siebie / skrępowany / przewrażliwiony
Ona jest bardzo przewrażliwiona na punkcie swojej figury
co-operatively
I asked them to turn down their music, but they're not being very cooperative
inizia ad imparare
Współpracować
Poprosiłam ich o ściszenie muzyki ale nie byli zbyt współpracujący
to dwindle
Water supplies have dwindled to their lowest level in ten years
inizia ad imparare
słabnąć / maleć
W 10 lat zasoby wodne zmalały do minimalnego poziomu
to go from strength to strength
his party has gone from strength to strength since he became leader
inizia ad imparare
rosnąć w siłę
Jego partia rośnie w siłę odkąd został leaderem
gizmo
electronic gizmos
inizia ad imparare
gadżet
elektroniczne gadżety
sustainable
That sort of extreme diet is not sustainable over a long period
inizia ad imparare
możliwy do podtrzymania / przyjazny dla środowiska
Taki rodzaj ekstremalnej diety nie jest możliwy do podtrzymania przez długi okres czasu
screw
Each shelf is fixed to the wall with just three screws
inizia ad imparare
śruba / wkręt
Każda półka jest przytwierdzona do ściany tylko 3 śrubami
to lower your expectations
inizia ad imparare
obniżyć swoje oczekiwania
obsolete
Gas lamps became obsolete when electric lighting was invented
inizia ad imparare
przestarzały / zdezauktualizowany / wyjść z użycia
Lampy gazowe stały się przestarzałe gdy lampy elektryczne zostały wynalezione
throwaway culture
inizia ad imparare
kultura wyrzucania

Devi essere accedere per pubblicare un commento.