Arts lost and found

 0    59 schede    pkusik
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
proud of
inizia ad imparare
dumny
make
My mum makes delicious cakes.
inizia ad imparare
robić
Moja mama robi smaczne ciasta.
part
It's only a part of the story.
inizia ad imparare
część
To tylko część historii.
culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
inizia ad imparare
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?
language
inizia ad imparare
język
art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
inizia ad imparare
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
share
inizia ad imparare
dzielić się
dragon
inizia ad imparare
smok
cooperate
inizia ad imparare
współpracować
row
inizia ad imparare
wiosłować
storytelling
inizia ad imparare
opowiadanie
dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
inizia ad imparare
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.
story
It's an interesting story.
inizia ad imparare
historia
To ciekawa historia.
pass down
inizia ad imparare
przekazywać
generation
inizia ad imparare
pokolenie
jaguar
inizia ad imparare
jaguar
clay
inizia ad imparare
glina
local
inizia ad imparare
lokalny / miejscowy
thousand
It's two thousand sixteen.
inizia ad imparare
tysiąc
Jest dwa tysiące szesnasty.
hold on to
inizia ad imparare
trzymać się
weave - wove - woven
The women of this village used to weave cloth out of silk.
inizia ad imparare
tkać
Kobiety z tej wioski tkały kiedyś materiał z jedwabiu.
ago
He left ten minutes ago.
inizia ad imparare
temu
On wyszedł dziesięć minut temu.
cloth
inizia ad imparare
obrus
community
Our company should do something for the local community.
inizia ad imparare
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
pay
Who pays for this?
inizia ad imparare
płacić
Kto za to zapłaci?
handmade
All our products are handmade.
inizia ad imparare
handmade
Wszystkie nasze produkty są wykonane ręcznie.
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
inizia ad imparare
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
embroidery
inizia ad imparare
haft
pottery
inizia ad imparare
ceramika
jewellery making
inizia ad imparare
tworzenie biżuterii
bracelet
inizia ad imparare
bransoletka
dry
The West Coast has had two dry winters in a row.
inizia ad imparare
suchy
West Coast miało dwie suche zimy z rzędu.
become
inizia ad imparare
zostać
heat
inizia ad imparare
podgrzewać
such
You have such a beautiful voice.
inizia ad imparare
taki
Masz taki piękny głos.
metal
Some metals produce magnetic forces.
inizia ad imparare
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.
cooperation
Next year we are going to start cooperation with new clients.
inizia ad imparare
współpraca
W przyszłym roku mamy zamiar rozpocząć współpracę z nowymi klientami.
make from clay
inizia ad imparare
zrobić z gliny
wood
Wet wood won't burn.
inizia ad imparare
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
create
inizia ad imparare
utworzyć
preserve
inizia ad imparare
zachować
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
inizia ad imparare
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
inizia ad imparare
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
excited about
inizia ad imparare
podekscytowany
keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
inizia ad imparare
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
traditional style
inizia ad imparare
tradycyjny styl
influence
Do you think games have negative influence on children?
inizia ad imparare
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
folk
inizia ad imparare
ludowy
soul
Do you believe that people have souls?
inizia ad imparare
dusza
Wierzysz, że ludzie mają dusze?
based on
inizia ad imparare
na podstawie
add
inizia ad imparare
dodać
begin, began, begun
inizia ad imparare
rozpocząć, zaczął, zaczął
performance
Her overall performance exceeds standards.
inizia ad imparare
przedstawienie
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.
based on
inizia ad imparare
na podstawie
roots
inizia ad imparare
korzenie
ancient
inizia ad imparare
starożytny
include
inizia ad imparare
zawierać
modern music
inizia ad imparare
muzyka nowoczesna
event
inizia ad imparare
wydarzenie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.