BBC News 100

 0    69 schede    rbkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jak Polska zachowa się wobec Wielkiej Brytanii?
inizia ad imparare
How will Poland behave towards the UK?
dworzec autobusowy w Warszawie jest duży, ruchliwy i zapracowany
inizia ad imparare
a bus station in Warsaw is big, bustling and busy
ludzie obciążeni 57 typami bagaży
inizia ad imparare
People laden with 57 varieties of luggage
torby powiązane ze sobą sznurkiem
inizia ad imparare
bags tied together with string
ludzie stoją w kolejce w wiosennym słońcu, paszporty, bilety otwarte w ich rękach
inizia ad imparare
people queue in the spring sunshine, passports open, tickets in their hands
po wyczerpującej 29-godzinnej podróży
inizia ad imparare
after a gruelling 29-hour journey
schowki boczne autokaru
inizia ad imparare
the coach's underbelly
Łukasz transportuje torby do schowków autokaru
inizia ad imparare
Lukasz hauls bags into the coach's underbelly
Istnieje powszechne przekonanie Brytania nie jest już przyjaznym miejscem
inizia ad imparare
There is a widespread perception Britain is no longer a friendly place
Istnieje powszechne przekonanie,
inizia ad imparare
There is a widespread perception
Powiedziano mi
inizia ad imparare
I am told
Powiedziano mi, że polska tv i radio jest pełna opowieści o atakach na polskich nastolatków
inizia ad imparare
I am told Polish TV and radio has been full of a story about a Polish teenager being attacked
To może nie być prawda
inizia ad imparare
It may not be true
Najwyraźniej nieodnotowana w Wielkiej Brytanii
inizia ad imparare
apparently unreported in Britain.
było zbyt wielu Polaków i mieszkańców Europy Wschodniej w Wielkiej Brytanii.
inizia ad imparare
there were too many Poles and Eastern Europeans in the UK.
Ich los będzie pierwszą rzeczą, do omówienia w rozmowach Brexit
inizia ad imparare
Their fate will be the very first thing to be discussed in the Brexit talks.
Nikt nie wie, co się wydarzy
inizia ad imparare
Nobody knows what will happen
to najstraszniejsza rzecz.
inizia ad imparare
that's the scariest thing.
on podkreśla potrzebę jedności.
inizia ad imparare
he stresses the need for unity.
Przywiąże dużą wagę do praw swoich obywateli
inizia ad imparare
it will place a high priority on the rights of its citizens
Przywiązać dużą wagę
inizia ad imparare
place a high priority
Mamy nadzieję, że się uda
inizia ad imparare
we hope it will work out
Polski zaciekle nacjonalistyczna partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
inizia ad imparare
Poland's fiercely nationalistic ruling party Law and Justice (PiS)
Byłoby najlepiej, aby zachować wszystkie osiągnięcia UE
inizia ad imparare
It would be best to keep all the achievements of the EU
ona prowadzi wykłady w Kolegium Europy na obrzeżach Warszawy
inizia ad imparare
she is lecturing at the College of Europe just outside Warsaw
Mówi mi, że to wszystko będzie bardzo skomplikowane.
inizia ad imparare
She tells me this would all be very complicated.
Nie mamy danych, kto jest w kraju
inizia ad imparare
We have no records of who is in the country
żonkile
inizia ad imparare
daffodils
zbieranie żonkili na wschodzie Anglii
inizia ad imparare
collecting daffodils in the East of England
[Dużo trudniej jest określić, jak długo tu byli.
inizia ad imparare
it's much harder to work out how long they've been here
mogą nei mieć żadnych dokumentów
inizia ad imparare
They may not have any paperwork
trudno będzie udowodnić ich prawa
inizia ad imparare
It will be quite difficult to prove their right
W przyszłości będzie jakiś rodzaj zezwolenia na pracę
inizia ad imparare
There will be some sort of work permit scheme in the future
Czy będzie to lekka akcja czy pełny system wizowy
inizia ad imparare
Will it be light touch, or a full visa scheme
uciążliwe
inizia ad imparare
burdensome
To bardzo uciążliwe dla pracodawców
inizia ad imparare
That's extremely burdensome to employers
Uciążliwe obowiązki życia zawodowego
inizia ad imparare
the burdensome responsibilities of professional life
biurokratycznie uciążliwe procedury oceny
inizia ad imparare
bureaucratically burdensome assessment procedures
Ale podczas gdy mogą one być pouczające, wymaganie ich wydaje się uciążliwe
inizia ad imparare
But while they may be instructive, requiring them seems burdensome
Brytyjski rząd wie, że potrzebuje polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii
inizia ad imparare
British government knows the UK needs Polish immigrants
pomimo żądań „przejęcia z powrotem kontroli” - nie będzie żadnej istotnej różnicy.
inizia ad imparare
despite claims to be "taking back control" - there won't be any real difference.
w migracji chodzi o percepcję, a nie rzeczywistość
inizia ad imparare
migration is a lot about perception, not reality
Ale gdy rozważymy tę sprawę
inizia ad imparare
But when we consider this case
To jest niezwykle korzystny proces
inizia ad imparare
it has been a hugely beneficial process
politycy i media są w stanie przedstawić to jako negatywną historię
inizia ad imparare
politicians and the media are able to present it as a negative story
Jest to jeden z głównych powodów, dla Brexit.
inizia ad imparare
That is one of the main reasons for Brexit.
czy jest wyraźne rozróżnienie między bieganiem po wzniesieniach i bieganiem górskim?
inizia ad imparare
IS THERE A CLEAR DISTINCTION BETWEEN FELL RUNNING AND MOUNTAIN RUNNING?
Marcel Duchamp, począł tak kontrowersyjne dzieło w jego tworzeniu i rozumieniu
inizia ad imparare
Marcel Duchamp, conceived a work so controversial in its making and meaning
poczęła pracę, dzieło
inizia ad imparare
conceived a work
kontrowersyjne w tworzeniu i znaczenia
inizia ad imparare
controversial in its making and meaning
zmienia na zawsze sposób, w jaki
inizia ad imparare
alter forever the way
to zmienia na zawsze sposób, w jaki sztuka jest odgrywana
inizia ad imparare
it would alter forever the way the game of art is played
niewidoczny szachowy mistrz
inizia ad imparare
a stealthy chess master
Jak genialny ruch przez niewidocznego mistrza szachowego
inizia ad imparare
Like a genius move by a stealthy chess master
Fontanna to pisuar porcelanowy, postawiony na plecach i podpisany przez tajemniczego „R” Mutt
inizia ad imparare
Fountain is a porcelain urinal, flipped on its back and signed by the mysterious ‘R Mutt’
jest czymś więcej niż tylko fantazyjne, dziwne
inizia ad imparare
is more than merely fanciful.
Analogia do szachów jest czymś więcej niż tylko fantazyjna
inizia ad imparare
The analogy to chess is more than merely fanciful
Duchamp miał obsesję na punkcie gry.
inizia ad imparare
Duchamp was obsessed with the game.
obsesję na punkcie czegoś
inizia ad imparare
obsessed with sth
Aby przetestować szczerość
inizia ad imparare
To test the sincerity
Aby przetestować szczerość i solidność tych zasad
inizia ad imparare
To test the sincerity and sturdiness of those principles
Duchamp zgłosił pisuar pod przybraną tożsamością artystyczną - „R” Mutt
inizia ad imparare
Duchamp entered the urinal under an assumed artistic identity - ‘R Mutt’
pozostawiony bez możliwości ruchu, zrezygnował.
inizia ad imparare
Left with no other possible move, he resigned.
niezręczne wyzwanie
inizia ad imparare
an awkward challenge
Niechęć Duchampa do podpisania swoim nazwiskiem pracy
inizia ad imparare
Duchamp’s reluctance to sign his own name to the work
wykazywać niezwykłą determinację aby zdystansować twórcę od dzieła.
inizia ad imparare
demonstrate a remarkable resolve to distance the maker from the made.
Wiek oburzenia
inizia ad imparare
The age of outrage
Obserwatorzy muszą przemyśleć sposób w jaki estetyczny obiekt powinien być rozumiany,
inizia ad imparare
observers must rethink how an aesthetic object should be approached
wykazać niezwykłą determinację do
inizia ad imparare
wykazać niezwykłą determinację do in inglese
demonstrate a remarkable resolve to

Devi essere accedere per pubblicare un commento.