BBC News 200

 0    110 schede    rbkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
migranci UE stanowią 11% pracowników produkcyjnych
inizia ad imparare
EU migrants make up 11% of manufacturing workforce
Imigranci z UE stanowią więcej niż jedną na 10 pracowników sektora produkcyjnego
inizia ad imparare
EU migrants make up more than one in 10 manufacturing sector workers
Rząd planuje zmienić sposób zarządzania migracją po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
inizia ad imparare
The government is planning to change the way migration is managed after Britain leaves the EU.
w handlu hurtowym i detalicznym
inizia ad imparare
in the wholesale and retail trade
w sektorze finansowym i usług biznesowych w Wielkiej Brytanii
inizia ad imparare
in the UK's financial and business services sector
oni prawdopodobnie pracują więcej godzin i zarobiają niższe płace niż inni pracownicy
inizia ad imparare
They are likely to work more hours and earn lower wages than other workers
częściowo odzwierciedlające
inizia ad imparare
partly reflecting
W porównaniu do średniej krajowej zarobków w wysokości 11,30 funtów na godzinę,
inizia ad imparare
Compared with the national average earnings of £11.30 per hour
Ponadto rząd postawił sobie za cel zmniejszenie rocznej migracji netto
inizia ad imparare
The government has also set a target of reducing annual net migration
Teraz firmy muszą skupiać się na rekrutacji i szkoleniu ze strony krajowej siły roboczej
inizia ad imparare
Business must now focus on recruiting and training from the domestic workforce
bussiness musi odzwyczaić się od tańszych East opcji europejskiej.
inizia ad imparare
bussiness must wean itself off the cheaper East European option.
Pracodawcy powinni zwrócić się do pracowników za granicą tylko wtedy, gdy napotykają prawdziwe umiejętności lub niedobory siły roboczej
inizia ad imparare
Employers should turn to overseas workers only when they face genuine skills or labour shortages
niedobory siły roboczej
inizia ad imparare
labour shortages
prawdziwe umiejętności
inizia ad imparare
genuine skills
gdy napotykają prawdziwe umiejętności
inizia ad imparare
when they face genuine skills
Pracodawcy powinni zwrócić się do pracowników z zagranicy
inizia ad imparare
Employers should turn to overseas workers
odzwyczaić się
inizia ad imparare
wean itself
postawił sobie za cel
inizia ad imparare
set a target of
Obywatele UE przyjeżdzają do Wielkiej Brytanii na studia.
inizia ad imparare
EU nationals come to the UK to study.
i zarobić niższe płace
inizia ad imparare
and earn lower wages
oni są bardziej chętni by pracować więcej godzin
inizia ad imparare
they are likely to work more hours
Jest to szczególnie ważne dla
inizia ad imparare
It is particularly important to the
zostały one uznane za nadmiernie wykształconą
inizia ad imparare
they were deemed to be over-educated
przyspieszone wybory w uk
inizia ad imparare
UK snap election
Theresa May ogłosiła przyśpieszone wybory na 8 czerwca
inizia ad imparare
Theresa May has called a snap general election for 8 June
zaskakując kraj
inizia ad imparare
taking the country by surprise
więc następne nie powinny być, aż do 2020 roku.
inizia ad imparare
so another was not due until 2020.
Pani May kilka razy przyrzekała
inizia ad imparare
Ms May pledged several times
nie zwoływać przedterminowych wyborów
inizia ad imparare
not to call an early election
tak to jest zwrot o 180 stopni, całkowity zwrot
inizia ad imparare
so this is something of a U-turn.
Premier chce silnego mandatu w parlamencie
inizia ad imparare
The prime minister wants a strong mandate in parliament
ciężkie negocjacje
inizia ad imparare
fraught negotiations
Jej Partia Konserwatywna ma stosunkowo małą większość
inizia ad imparare
Her Conservative party has a relatively slim majority
Partia Pracy upadł w sondażach
inizia ad imparare
Labour party has collapsed in the polls
pozostawiając ją w znacznie lepszej sytuacji
inizia ad imparare
leaving her in a much stronger position
sprawiając wygraną w wyborach bardziej prawdopodobną
inizia ad imparare
making an election win significantly more likely.
Zwycięstwo w czerwcu sprawiłoby jej również bardzo ważny mandat.
inizia ad imparare
A victory in June would also hand her a very important personal mandate.
on już poparł apel o wybory
inizia ad imparare
he has already backed the call for an election
Jaki jest sens swojej pracy?
inizia ad imparare
What’s the point of your job?
Jeśli spędzasz czas na bezsensownych spotkaniach
inizia ad imparare
If you spend your days in wasteful meetings
wysyłasz e-maile, które tworzą jeszcze bardziej bezwartościowe maile w nieskończonej pętli
inizia ad imparare
you send emails that create yet more worthless emails in an endless loop
w nieskończonej pętli
inizia ad imparare
in an endless loop
rozważała
inizia ad imparare
pondered
Ludzie z różnych środowisk
inizia ad imparare
People from all walks of life
rozważała sens czegoś
inizia ad imparare
pondered the meaning of
Ludzie z różnych środowisk rozważają sens pracy
inizia ad imparare
People from all walks of life have pondered the meaning of work
niektóre kultury wymyśliły
inizia ad imparare
some cultures have come up
wymyślić
inizia ad imparare
come up with
Niektóre kultury wymyśliły kreatywne sposoby
inizia ad imparare
some cultures have come up with some creative ways
zdefiniowanie zadań
inizia ad imparare
to define tasks that
substancja, treść
inizia ad imparare
substance
trochę treści lub wartości społecznej
inizia ad imparare
little substance or social value
tylko
inizia ad imparare
merely
jesteś opłacany by wyglądać na zajętego
inizia ad imparare
you’re merely paid to look busy
czy jedno z nich jest twoje?
inizia ad imparare
Is yours one of them?
Naukowcy mają nadzieję, że odkryli lek, aby zatrzymać wszystkie neurodegeneracyjnych choróby mózgu
inizia ad imparare
Scientists hope they have found a drug to stop all neurodegenerative brain diseases
Ale związek zastosowany był nieodpowiedni dla ludzi
inizia ad imparare
But the compound used was unsuitable for people
powodował uszkodzenia narządu.
inizia ad imparare
it caused organ damage.
To samo działanie ochronne na mózg
inizia ad imparare
the same protective effect on the brain
są już bezpiecznie stosowane u ludzi.
inizia ad imparare
they are already safely used in people.
Chce zacząć badania kliniczne na ludziach u pacjentów z demencją
inizia ad imparare
She wants to start human clinical trials on dementia patients
Dlatego one działają?
inizia ad imparare
Why might they work?
Kiedy wirus zaraża komórki mózgu
inizia ad imparare
When a virus hijacks a brain cell
prowadzi do produkowania białek wirusa.
inizia ad imparare
it leads to a build-up of viral proteins.
Komórki odpowiadają zamknięciem prawie całej produkcji białek
inizia ad imparare
Cells respond by shutting down nearly all protein production
w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa
inizia ad imparare
in order to halt the virus's spread.
w końcu zagłodzą się na śmierć.
inizia ad imparare
they eventually starve themselves to death.
Proces ten powtarzany w neuronach w mózgu
inizia ad imparare
This process, repeated in neurons throughout the brain
może zniszczyć ruch, pamięć lub nawet zabić, w zależności od choroby.
inizia ad imparare
can destroy movement, memory or even kill, depending on the disease.
Przypuszcza się, że ma to miejsce w wielu formach neurodegeneracji
inizia ad imparare
It is thought to take place in many forms of neurodegeneration
Przypuszcza się, że ma to miejsce
inizia ad imparare
It is thought to take place
bezpiecznie zakłócając to
inizia ad imparare
safely disrupting it
to mogłoby wyleczyć szeroki zakres chorób
inizia ad imparare
it could treat a wide range of diseases.
W początkowym badaniu
inizia ad imparare
In the initial study
Badacze zastosowali związek
inizia ad imparare
the researchers used a compound
zacząć działać
inizia ad imparare
kick in
uniemożliwił mechanizmowi obronnemu działanie
inizia ad imparare
it prevented the defence mechanism kicking in.
Zatrzymuje postęp choroby prionowej u myszy
inizia ad imparare
It halts the progress of prion disease in mice
Dalsze badania wykazały,
inizia ad imparare
Further studies showed
Podejście to mogłoby powstrzymać szereg chorób zwyrodnieniowych.
inizia ad imparare
the approach could halt a range of degenerative diseases.
słupy, które definiują nasze społeczeństwo
inizia ad imparare
the pillars that define our society
wolność jednostki
inizia ad imparare
individual liberties
tolerancja społeczna
inizia ad imparare
social tolerance
Nasz świat staje się coraz bardziej brzydkim miejscem
inizia ad imparare
Our world would become an increasingly ugly place
odrzucenie kogokolwiek spoza naszej bezpośredniej grupy
inizia ad imparare
a rejection of anyone outside of our immediate group
bezpośredniej grupy
inizia ad imparare
immediate group
aby wprawić znów koła w ruch
inizia ad imparare
to get the wheels back in motion
być świadkiem całkowitego załamania spłecznego
inizia ad imparare
to face total societal collapse.
Takie upadki występowały wielokrotnie w historii ludzkości
inizia ad imparare
Such collapses have occurred many times in human history
Niezależnie od tego, jak dobrze sprawy idą w chwili obecnej,
inizia ad imparare
Regardless of how well things are going in the present moment,
pomijając, odkładając na bok
inizia ad imparare
Putting aside
czynniki, które przyczyniają się do upadku
inizia ad imparare
factors that contribute to collapse
zaczeły się pojawiać
inizia ad imparare
begin to surface
nie powinno dziwić że
inizia ad imparare
It should come as no surprise that
ludzkość jest obecnie na niezrównoważonej i niepewnej ścieżce
inizia ad imparare
humanity is currently on an unsustainable and uncertain path
niezrównoważona i niepewna droga, ścieżka
inizia ad imparare
an unsustainable and uncertain path
nie da się przewidzieć przyszłości z pewnością
inizia ad imparare
it’s impossible to predict the future with certainty
wskazówki
inizia ad imparare
hints
może dostarczyć wskazówek o
inizia ad imparare
can provide hints about
nauka i historia może dostarczyć wskazówek na temat perspektyw społeczeństw zachodnich
inizia ad imparare
science and history can provide hints about the prospects of Western societies
do głębszego zrozumienia mechanizmów
inizia ad imparare
to gain a deeper understanding of the mechanisms
Chiny uruchomiły nowy lotniskowiec,
inizia ad imparare
China has launched a new aircraft carrier,
pośród rosnących napięć w regionie
inizia ad imparare
amid rising tensions in the region
zwiększając swoją obecność wojskową
inizia ad imparare
boosting its military presence
Pierwszy, ktory został zbudowany w kraju
inizia ad imparare
the first to be made domestically.
Być technologicznie gorsze
inizia ad imparare
to be technologically inferior
wywołując gniewną reakcję z Korei Północnej
inizia ad imparare
prompting an angry reaction from North Korea
odłamki szkła fruwały we wszystkich kierunkach "
inizia ad imparare
odłamki szkła fruwały we wszystkich kier in inglese
shards of glass flew in all directions"
odłamki
inizia ad imparare
shards
macica
inizia ad imparare
womb

Devi essere accedere per pubblicare un commento.