BBC News 300

 0    99 schede    rbkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Chiny wezwały do ​​spokoju.
inizia ad imparare
China has urged for calm.
Układ biurowy open office
inizia ad imparare
The open office layout
siedliskiem
inizia ad imparare
a hotbed
źródłem hałaśliwych irytacji
inizia ad imparare
a hotbed of noisy irritations
Biuro może być irytującym miejscem do pracy
inizia ad imparare
office can be an irritating place to work
separatory, ścianki w biurze open office
inizia ad imparare
cubicle dividers
on Potrzebuje spokoju, aby się skoncentrować
inizia ad imparare
he needs quiet to concentrate
Ona siedzi w miejscu pracy, dzielonym przez pięć innych osób
inizia ad imparare
she sits at a workspace, shared by five others,
Jedna rzecz, która może strzaskać jej nerwy
inizia ad imparare
the one thing that can shatter her nerves
klekocący dźwięk wysokich obcasów na metalowej podłodze
inizia ad imparare
the clacking sound of high heels on the metallic floor
to mnie doprowadza do furii
inizia ad imparare
it infuriates me
kiedy jej irytacja osiąga szczyt
inizia ad imparare
when her annoyance reaches a peak
Chciałbym czymś rzucić
inizia ad imparare
I would love to throw something
przez kilka chwil cichego odpoczynku.
inizia ad imparare
for a few moments of quiet repose.
Dźwięki otoczenia stają się synonimem stresu
inizia ad imparare
ambient sounds become synonymous with stress
Tworząc niechęć.
inizia ad imparare
creating resentment.
mogą aktywować uczucia gniewu i irytacji wśród pracowników
inizia ad imparare
can activate feelings of anger or irritation among employees
on może zmienić lub zareagować na obawy pracowników.
inizia ad imparare
it can shift or respond to employees’ concerns.
Nie jest tajemnicą, że pracownicy, w ogóle, nienawidzą otwartego biura.
inizia ad imparare
It’s no secret that employees, on the whole, hate the open office.
Chcę, miejsca pracy wolnego od dystraktorów
inizia ad imparare
I wanted a workplace free of distractions
Wszystkie rozważania
inizia ad imparare
all the considerations
kierownictwo
inizia ad imparare
executives
Dwie trzecie ankietowanego kierownictwa
inizia ad imparare
two-thirds of executives surveyed
ich pracownicy zostali wyposażeni w środki, zasoby do radzenia sobie z dystraktorami
inizia ad imparare
their employees were equipped with resources to deal with the distractions
Zasoby do radzenia z dystraktorami
inizia ad imparare
resources to deal with the distractions
bez zaangażowania ze strony firmy
inizia ad imparare
without a commitment from the company
„To należy do ciebie i kolegów" - by coś zrobić
inizia ad imparare
“it’s on you and your colleagues”
aby ograniczyć hałas i współpracować w celu ograniczenia czynników rozpraszających
inizia ad imparare
to limit the noise and work together to reduce distractions
To także wspólna sprawa
inizia ad imparare
It’s also a communal fix
ona często wydycha bardzo głośno.
inizia ad imparare
she often exhales very loudly.
kiedy ona jest niepewna, czy jej współpracownicy odczuwają to jako irytujące
inizia ad imparare
While she’s unsure if her co-workers find this annoying
ona chce, planuje zapytać.
inizia ad imparare
she plans to ask.
nie bój się prosić o pomoc
inizia ad imparare
don’t be afraid to ask for help
Również utrudnia skupienie uwagi
inizia ad imparare
will also make it more difficult to focus
on wezwał ludzi, aby powstrzymać to choć trochę
inizia ad imparare
he has urged people to rein it in a bit
może naciskać pary na duże wydatki
inizia ad imparare
may put couples under pressure to spend big.
To powinno być zabawne, powinno być zachwycające
inizia ad imparare
It should be fun, it should be delightful
Ludzie zawsze byli konkurencyjni
inizia ad imparare
People have always been competitive.
Wyidealizowane obrazy, w szerokiej gamie magazynów ślubnych
inizia ad imparare
Idealised images, in a vast range of wedding magazines
oni oszczędzali na to przez całe życie
inizia ad imparare
They've saved for it all their life
Więc dlaczego nie uczynić wielkiego dnia, takiego jak chcą?
inizia ad imparare
So why not put on a big day exactly how they want to?
nowa moda
inizia ad imparare
a new fad
„Czy to jest częstym zjawiskiem
inizia ad imparare
"Is this a common occurrence
To prawdopodobnie była podróż życia.
inizia ad imparare
It was probably the trip of a lifetime.
Uważność stała się modna na całym świecie
inizia ad imparare
Mindfulness has become trendy around the world
modny,a
inizia ad imparare
trendy
gładki, wymuskany
inizia ad imparare
sleek
sunął
inizia ad imparare
glided
bezszelestnie
inizia ad imparare
noiselessly
Pociąg pocisk wślizgnął bezszelestnie
inizia ad imparare
bullet train glided noiselessly
Zaczyna się dziwny rytuał
inizia ad imparare
a strange ritual begin
Obserwowałem rozpoczęcie dziwnego rytuału
inizia ad imparare
I watched a strange ritual begin
Podczas krótkiego postoju
inizia ad imparare
During the brief stop
konduktor w ostatnim wagonie
inizia ad imparare
the conductor in the last carriage
wagon
inizia ad imparare
carriage
on Zaczął mówić do siebie
inizia ad imparare
he began talking to himself
Szereg zadań,
inizia ad imparare
a series of tasks,
Przystąpił do wykonania
inizia ad imparare
He proceeded to perform
przystąpił do wykonania szeregu zadań
inizia ad imparare
He proceeded to perform a series of tasks
Komentując głośno każde z nich
inizia ad imparare
commenting aloud on each one
Energicznie gestykulując na
inizia ad imparare
vigorously gesticulating at
Różne kawałki pociągu
inizia ad imparare
various bits of the train
Energicznie gestykulując na różne punkty pociągu
inizia ad imparare
vigorously gesticulating at various bits of the train
Wskazując na to, co trzeba sprawdzić, a potem nazywając to
inizia ad imparare
pointing at what they need to check and then naming it out loud
Więc co on robił?
inizia ad imparare
So what was he up to?
On ćwiczy uważność
inizia ad imparare
he’s practicing mindfulness
musztra, schemat zapobiegający błędom
inizia ad imparare
an error-prevention drill
Żywopłoty są często lepsze niż drzewa
inizia ad imparare
Hedges are often better than trees
one są lepsze w pochłanianiu zanieczyszczenia powietrza
inizia ad imparare
They are better at soaking up air pollution
Badania sugerują
inizia ad imparare
research has suggested
Wysokie drzewa dobrze pochłaniają zanieczyszczenia na bardziej otwartych obszarach.
inizia ad imparare
tall trees are good at absorbing pollution in more open areas.
one dobrze pochłaniają zanieczyszczenia
inizia ad imparare
They are good at absorbing pollution
Na poziomie rury wydechowej
inizia ad imparare
at exhaust pipe level
Żywopłoty mogą złapać toksyny na poziomie rury wydechowej
inizia ad imparare
hedges can trap toxins at exhaust pipe level
Bezpośrednie narażenie na szkodliwe zanieczyszczenia
inizia ad imparare
direct exposure to harmful pollutants
to Zmniejsza bezpośrednią ekspozycję ludzi na szkodliwe zanieczyszczenia.
inizia ad imparare
it reduce people's direct exposure to harmful pollutants.
Rady miast powinny starać się posadzić niskie żywopłoty pomiędzy pieszymi a ulicą
inizia ad imparare
councils should try to plant low hedges between pedestrians and the street
Jeśli chodniki są wystarczająco szerokie
inizia ad imparare
if pavements are wide enough
Optymalna wysokość dla żywopłotu
inizia ad imparare
the optimum height for the hedge
Nadal badają/szukają najlepszej rośliny zwalczającej zanieczyszczenie
inizia ad imparare
are still researching the best pollution-busting plants
on przyciął właśnie żywopłot z ligustra
inizia ad imparare
he has just trimmed a privet hedge
żywopłot z ligustra
inizia ad imparare
a privet hedge
Potwierdzi to
inizia ad imparare
will attest that
on potwierdzi, że jest pełny kurzu i zanieczyszczeń
inizia ad imparare
he will attest that it is full of dust and pollutants
ścisłe listowie
inizia ad imparare
tight-knit foliage
Ścisłe listrowie odfiltrowało z powietrza.
inizia ad imparare
the tight-knit foliage has filtered from the air.
Zaniedbana rola
inizia ad imparare
Neglected role
Mówią, że drzewa pomagają oczyszczać powietrze
inizia ad imparare
They say trees help clean the air
wiele więcej drzew powinno być posadzonych
inizia ad imparare
many more trees should be planted
Jak ludzie na całym świecie napływają do miast.
inizia ad imparare
as people worldwide flood into cities.
oni napływają do miast
inizia ad imparare
they flood into cities
Rola żywopłotu została zaniedbana
inizia ad imparare
the role of the hedge has been neglected
Zwłaszcza w miejskich "kanionch", gdzie wysokie drzewa mogą w pewnych okolicznościach uwięzić zanieczyszczenia na poziomie ulicy.
inizia ad imparare
especially in city "canyons" where tall trees can in some circumstances trap pollution at street level.
Dużą rzeczą dotyczącą żywopłotów jest to, że
inizia ad imparare
The big thing about hedges is that
Dużą rzeczą dotyczącą żywopłotów jest to, że są one w sam raz na poziomie rur wydechowych
inizia ad imparare
The big thing about hedges is that they are right down at tailpipe level
Emisje z pojazdów zaczynają rozcieńczać się bardzo szybko
inizia ad imparare
The emissions from vehicles starts to dilute very quickly
Jeśli ta polityka zachęca ludzi do usunięcia ich żywopłotów
inizia ad imparare
If this policy prompts people to remove their hedges
Zachęca ludzi do usunięcia
inizia ad imparare
prompts people to remove
Wydaje się, że sąsiedztwo może ucierpieć.
inizia ad imparare
it seems that the neighbourhood may suffer.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.