Berez umowy 1

 0    223 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
a director / the director, director
inizia ad imparare
członek rady dyrektorów / dyrektor
A, B, C Agreement
inizia ad imparare
Umowa C, B, A – od końca wymieniamy czego
accept
inizia ad imparare
przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić
accept an order
inizia ad imparare
przyjąć zamówienie
accidental death and dismemberment insurance
inizia ad imparare
ubezpieczenie od śmierci i ciężkiego uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku
accompanied by a translation
inizia ad imparare
z załączonym tłumaczeniem
accomplish the purpose
inizia ad imparare
zrealizować cel, osiągnąć cel
according to the company policies
inizia ad imparare
wg. przepisów wewnętrznych spółki
accounting/ accounting principles
inizia ad imparare
rachunkowość/ zasady, standardy rachunkowości
accounts
inizia ad imparare
sprawozdanie finansowe
accrue, accrued
inizia ad imparare
narastać / narosłe, naliczone
accrued and outstanding payment obligations
inizia ad imparare
narosłe i niewykonane zobowiązania płatnicze
accrued holiday entitlemets
inizia ad imparare
niewykorzystany urlop z lat ubiegłych
acknowledge
inizia ad imparare
potwierdzić, ustalić, uzgodnić
acknowledge
inizia ad imparare
potwierdzić
acquire (kontekst finansowy)
inizia ad imparare
pozyskać
acquisition
inizia ad imparare
przejęcie kontroli nad spółką
act of God
inizia ad imparare
zdarzenie losowe
action
inizia ad imparare
sprawa sądowa, działanie, czynność
adjustment/ price adjustment
inizia ad imparare
korekta, korekta ceny
administration of the partnership
inizia ad imparare
prowadzenie spraw spółki
administrative agent
inizia ad imparare
agent konsorcjum
admit / admit to be attributable to
inizia ad imparare
uznać, przyznać/ uznać za związane, powiązane z
admit a new partner, admission
inizia ad imparare
przyjąć do spółki, przyjęcie
adopt
inizia ad imparare
przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić
advance
inizia ad imparare
kwota kredytu odnawialnego
advance form
inizia ad imparare
formularz powiadomienia o pobraniu kwoty kredytu
advance notice (have)
inizia ad imparare
mieć uprzednią, wcześniejszą wiedzę
adverse claim
inizia ad imparare
jakiekolwiek roszczenie przeciwko
adversely affect
inizia ad imparare
wpływać negatywnie, niekorzystanie na ..., mieć niekorzystny wpływ na
advise (finanse)
inizia ad imparare
awizować
advise/advising bank
inizia ad imparare
awizować/ bank awizujący
Advising bank - helps the beneficiary use the
inizia ad imparare
bank awizujący
affairs
inizia ad imparare
sprawy spółki
affect
inizia ad imparare
mieć wpływ, wpłynąć
affect
inizia ad imparare
mieć znaczenie, mieć wpływ
affidavit
inizia ad imparare
oświadczenie pod przysięgą
affidavit
inizia ad imparare
oświadczenie pisemne złożone pod przysięgą
affirmative vote
inizia ad imparare
głos za
agency agreement
inizia ad imparare
umowa przedstawicielstwa
agency, agent
inizia ad imparare
przedstawicielstwo, przedstawiciel
agenda
inizia ad imparare
proponowany porządek obrad
agent for the service of process
inizia ad imparare
przedstawiciel do odbioru pism procesowych
agent, agency, agency agreement
inizia ad imparare
przedstawiciel, przedstawicielstwo, umowa przedstawicielstwa
agents and representatives
inizia ad imparare
przedstawiciele
aggregate (in an aggregate principal amount)
inizia ad imparare
łączny (w łącznej kwocie, na łączną kwotę)
aggregate price
inizia ad imparare
cena łączna
agree
inizia ad imparare
wyrazić zgodę
agree (the Partners hereby agree to form the P.)
inizia ad imparare
zgodnie postanawiają zawiązać skę
agreement
inizia ad imparare
porozumienie ustne,
Agreement shall be governed and construed acc.to...
inizia ad imparare
prawem właściwym dla wykładni nini. umowy jest...
agreements and contract
inizia ad imparare
umowy
agreements/ arrangements/ arrangment of sth.
inizia ad imparare
uzgodnienia/ zapewnienie czegoś
air –mail/ cause to be air-mailed
inizia ad imparare
wysłać pocztą lotniczą, spowodować wysłanie pocztą lotniczą
air waybill, skrót AWB
inizia ad imparare
lotniczy list przewozowy AWB
aircraft
inizia ad imparare
samolot / samoloty
allege/ alleged
inizia ad imparare
uważać za, określać jako/ uważany za, określany jako
allocate
inizia ad imparare
alokować, podzielić, rozdzielić
allocation
inizia ad imparare
przypadający na wspólnika udział (w zyskach lub stratach spółki)
allot shares
inizia ad imparare
przydzielać akcje
amend
inizia ad imparare
aneksować
amend, change, supplement, or otherwise modify
inizia ad imparare
aneksować, zmieniać, uzupełniać lub w inny sposób korygować
amendment
inizia ad imparare
poprawka
amendment
inizia ad imparare
też poprawka
amendment, variation
inizia ad imparare
aneks, zmiana
amount owing/ at any time/from
inizia ad imparare
kwota należna/ w dowolnym terminie/ od
anniversary (on the fifth anniversary)
inizia ad imparare
rocznica, w terminie 5 lat
annual compounding
inizia ad imparare
kapitalizacja roczna
annual leave
inizia ad imparare
urlop wypoczynkowy
annual report
inizia ad imparare
raport roczny
another party
inizia ad imparare
druga strona umowy
any
inizia ad imparare
dowolny
any
inizia ad imparare
jakikolwiek, dowolny
any and all
inizia ad imparare
wszystkie
any and all
inizia ad imparare
wszystkie, każdy
any court having jurisdiction
inizia ad imparare
dowolny sąd właściwy
any or all
inizia ad imparare
całość lub część
any performance hereunder
inizia ad imparare
wykonanie jakiejkolwiek czynności na podstawie niniejszej umowy
append = attach (lepszy wybór na pozycji drugiej)
inizia ad imparare
załączać
Appendices
inizia ad imparare
załączniki nie będące integralną częścią umowy np. dokumenty
applicable
inizia ad imparare
przeznaczony dla, adresowany do, dostępny dla
applicable
inizia ad imparare
obowiązujący
applicable
inizia ad imparare
stosowny, właściwy, przewidziany niniejszą umową
applicable law
inizia ad imparare
prawo właściwe
applicable to
inizia ad imparare
mający zastosowanie do
Applicant - the buyer in a transaction
inizia ad imparare
aplikant
appraisal fee
inizia ad imparare
opłata za przeprowadzenie wyceny składników majątku
appraisal, appraisement
inizia ad imparare
wycena
appraise/ appraised value / at the a.v
inizia ad imparare
wyceniać/ wycena wartości/ zgodnie z wyceną, według wyceny
approve
inizia ad imparare
przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić
area of expertise
inizia ad imparare
specjalność
areas of general importance to
inizia ad imparare
dziedzina wiedzy ogólnie związana z działalnością
arise out of
inizia ad imparare
bezpośrednio powiązany z, bezpośrednio wynikający z
arise out of
inizia ad imparare
bezpośrednio wynikać z, być bezpośrednio powiązanym z
arising out of or related to
inizia ad imparare
wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
arising out of or relating to
inizia ad imparare
bezpośrednio wynikający lub pośrednio powiązany z
arranger
inizia ad imparare
organizator konsorcjum
articles of association / the articles / Am. charter
inizia ad imparare
statut spółki
as aforesaid
inizia ad imparare
jak podano powyżej, jak stwierdzono powyżej
as amended
inizia ad imparare
z późniejszymi poprawkami
as defined
inizia ad imparare
w brzmieniu zdefiniowanym w
as of
inizia ad imparare
według stanu na dzień
as of
inizia ad imparare
w określonym terminie, godzinie
as of the date HEREOF
inizia ad imparare
zgodnie z datą, którą opatrzona została niniejsza umowa
as of the first date written above
inizia ad imparare
z mocą obowiązującą od pierwszego terminu wskazanego w niniejszej umowie/ z mocą obowiązującą od ...+ pierwsza data
as often as reasonably requested
inizia ad imparare
za każdym razem kiedy jest to zasadne
as per Price List
inizia ad imparare
zgodnie z cennikiem
as previously agrees
inizia ad imparare
jak ustalono uprzednio, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
as set forth/ as specified/ as set out
inizia ad imparare
jak jest to wskazane, przedstawione, określone
as soon as practicable
inizia ad imparare
w najkrótszym możliwym terminie
as specified/ as set out/ as set forth
inizia ad imparare
jak jest to wskazane, określone, przedstawione
as the case may be
inizia ad imparare
zarówno ....... jak / tak samo ...... jak
as used in
inizia ad imparare
w
assemble / assembly
inizia ad imparare
montować / montaż
assign
inizia ad imparare
przeniesienie praw, cesja
assign
inizia ad imparare
dokonać cesji
assignment
inizia ad imparare
cesja, dokument potwierdzający cesję, umowa cesji
assignment of rights and obligations
inizia ad imparare
przeniesienie praw i obowiązków
assignor/ assignee
inizia ad imparare
cedent/ cesjonariusz
assigns
inizia ad imparare
nabywcy i cesjonariusze
assigns (permitted assigns)
inizia ad imparare
osoby, na które przeniesiono prawa do czegoś
at 5 pound for 10 pounds each share
inizia ad imparare
o wartości emisyjnej 5 w cenie 10 funtów każda akcja
at all times
inizia ad imparare
przez cały okres/ przez cały czas obowiązywania umowy
at its sole discretion
inizia ad imparare
według własnego uznania
at or prior to X
inizia ad imparare
do dnia X włącznie
at the request
inizia ad imparare
na żądanie, na wniosek, na prośbę - kontekst
at work
inizia ad imparare
w miejscu pracy
attempt
inizia ad imparare
podjąć próbę
attend a meeting
inizia ad imparare
stawić się na posiedzenie, przybyć na posiedzenie
attorney
inizia ad imparare
prawnik, niekoniecznie adwokat
attorney’s fees
inizia ad imparare
honorarium prawnika
attributable
inizia ad imparare
związany z
attributable to
inizia ad imparare
powiązany z, związany z
audit
inizia ad imparare
badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
audited balance sheet
inizia ad imparare
bilans zbadany przez audytora
auditor
inizia ad imparare
audytor, biegły rewident
audyt
inizia ad imparare
badanie sprawozdań finansowych
authorisation
inizia ad imparare
upoważnienie, zezwolenie, autoryzacja
average daily balance
inizia ad imparare
średnie saldo dziennie
award
inizia ad imparare
wyrok sądu arbitrażowego
balance
inizia ad imparare
saldo
bank charges
inizia ad imparare
opłaty bankowe
bank charges/ free of bank charges
inizia ad imparare
opłaty bankowe/ kwota wolna od opłat bankowych, tj. kwota netto
bank’s customary fees
inizia ad imparare
standardowe opłaty i prowizje
banking day
inizia ad imparare
dzień roboczy dla banków
bankruptcy
inizia ad imparare
upadłość, spółki osobowe
base rate, prime rate
inizia ad imparare
stopa bazowa
based on
inizia ad imparare
oparty na
basic remuneration
inizia ad imparare
wynagrodzenie zasadnicze
basis point
inizia ad imparare
punkt bazowy
be at variance with sth.
inizia ad imparare
być sprzecznym z czymś
be in default
inizia ad imparare
być w zwłoce
because of/ by reason of
inizia ad imparare
z powodu
become the co-ownership
inizia ad imparare
Stać się współwłasnością
beneficial owner / beneficial ownership
inizia ad imparare
beneficjent / sprawowanie kontroli za pośrednictwem zarządu powierniczego
beneficiary
inizia ad imparare
osoba uprawniona z tytułu umowy
beneficiary - the seller or ultimate recipient of funds
inizia ad imparare
beneficjent
beneficiary right
inizia ad imparare
uprawnienie z tytułu umowy
benefits
inizia ad imparare
dodatkowe świadczenia
Bill of lading
inizia ad imparare
list przewozowy, konosament
bind upon sb.
inizia ad imparare
wiązać kogoś
binding effect
inizia ad imparare
moc wiążąca
board action
inizia ad imparare
decyzja rady / zarządu, rozpatrzenie porządku obrad
boiler plate
inizia ad imparare
matryca
books
inizia ad imparare
księgi rachunkowe
books and records
inizia ad imparare
księgi rachunkowe spółki m
books of account/ books of records/books of the compant
inizia ad imparare
księgo rachunkowe spółki
books of record and account
inizia ad imparare
księgi rachunkowe spółki
breach
inizia ad imparare
naruszać, naruszenie
breach
inizia ad imparare
naruszenie
business niepol./ business pol.
inizia ad imparare
działalność gospodarcza / podmiot gospodarczy, spółka
business and activities
inizia ad imparare
działalność
business and affairs
inizia ad imparare
sprawy spółki
business day
inizia ad imparare
dzień roboczy
business name/ registered business name
inizia ad imparare
firma spółki
business of
inizia ad imparare
działalność gospodarcza w zakresie
business, trade, occupation
inizia ad imparare
?
businesslike
inizia ad imparare
zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką
but one and the same
inizia ad imparare
wyłącznie jeden i ten sam
by an instrument in writing
inizia ad imparare
w formie pisemnej
by and between, by and among
inizia ad imparare
pomiędzy
by any other means
inizia ad imparare
ani w żaden inny sposób
by implication
inizia ad imparare
?
by means of
inizia ad imparare
za pomocą
by motion
inizia ad imparare
za pomocą wniosku
by or against
inizia ad imparare
przez lub przeciwko
by reason of Act of God
inizia ad imparare
z powodu zdarzeń losowych / działania żywiołów
by reason of= because of
inizia ad imparare
z powodu
by-laws
inizia ad imparare
dokumenty wewnętrzne spółki
capital account
inizia ad imparare
konto wkładów kapitałowych
capital contribution
inizia ad imparare
wkład kapitałowy
caption, heading
inizia ad imparare
nagłówek
carrier
inizia ad imparare
przewoźnik
carry and conduct
inizia ad imparare
prowadzić działalność gospodarczą
casting vote
inizia ad imparare
głos rozstzygający
cause fo action
inizia ad imparare
powództwo
cause sb. to do sth
inizia ad imparare
spowodować, że ktoś coś zrobi
cause the p. to be treated as a lim. partnership
inizia ad imparare
spowodować, że spółka uznawana będzie za spółkę komandytową
cause to be done
inizia ad imparare
spowodować wykonanie
cause to be managed
inizia ad imparare
zlecić prowadzenie
cause to be prepared
inizia ad imparare
spowodować przygotowanie
cease and desist letter
inizia ad imparare
wezwanie do zaprzestania naruszeń
certain
inizia ad imparare
wybrane
certificate
inizia ad imparare
zaświadczenie
certificate of limited partnership
inizia ad imparare
zgłoszenie powołania spółki komandytowej
certified mail, registered mail- US
inizia ad imparare
list polecony
change of control
inizia ad imparare
zmiana właściciela pakietu kontrolnego
charge interest
inizia ad imparare
potrącać, naliczać odsetki
charter
inizia ad imparare
czarterować, wynajmować środki transportu
chattels (part of personal property)
inizia ad imparare
ruchomości
chief executive office
inizia ad imparare
siedziba władz spółki
choice of law
inizia ad imparare
prawo właściwe, prawo nadrzędne
circumstances beyond sbys reasonable control
inizia ad imparare
okoliczności znajdujące się poza czyjąś świadomą kontrolą, wpływem
circumstances, situation
inizia ad imparare
okoliczności
civil action/criminal action
inizia ad imparare
sprawa cywilna/ sprawa karna
civil commotion
inizia ad imparare
niepokoje społeczne, zamieszki, rozruchy,
claim
inizia ad imparare
wszelkie roszczenie, niekoniecznie sądowe (demand- procesowe)
closing / at the closing
inizia ad imparare
podpisanie umowy / w terminie podpisania umowy końcowej
closing balance sheet
inizia ad imparare
bilans zamknięcia
closing date
inizia ad imparare
termin podpisania umowy
closing of the transaction
inizia ad imparare
finalizacja transakcji
collectively
inizia ad imparare
łącznie, razem/ nie zbiorczo!
come into effect
inizia ad imparare
wejść w życie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.