Berez, umowy, d

 0    96 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
damages: general damages
inizia ad imparare
odszkodowanie orzekane przez anglosaskie sądy we wszystkich podobnych przypadkach
damages: special damages
inizia ad imparare
odszkodowanie z tytułu rzeczywistych stratponiesionych przez stronę w wyniku naruszenia umowy (w odróżnieniu od odszkodowania na zasadach ogólnych tzw. general damages)
damages: consequential damages
inizia ad imparare
to, co powodują iż czego nie chcą sobie zdać sprawy odwołujący nieterminowo lekcje: ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU STRAT lub SZKÓD stanowiących konsekwencje naruszenia warunków umowy przez drugą stronę
damages: incidental damages
inizia ad imparare
odszkodowanie z tytułu straty związanych z transportem i magazynowaniem rzeczy które w wyniku naruszenia nie zostały wydane odbiorcy
damages: indirect damages
inizia ad imparare
odszkodowanie z tytułu start lub szkód pośrednio związanych z naruszeniem umowy bez wskazywania okoliczności
data and information
inizia ad imparare
dane i informacje
date and the mode of
inizia ad imparare
terminy i sposób
dated
inizia ad imparare
z dnia
day to day decision making
inizia ad imparare
podejmowanie bieżących decyzji
day-to-day responsibilities
inizia ad imparare
bieżące obowiązki
DBL statement/ notice = fictitious name statement
inizia ad imparare
doing business as
dealings and transactions
inizia ad imparare
transakcje
declaration
inizia ad imparare
zgłoszenie
deductions
inizia ad imparare
składki
deem
inizia ad imparare
uważać za, uznawać za, interpretować jako xxx
deem completed
inizia ad imparare
uważać za dokonany
deem sth given
inizia ad imparare
uznać za doręczone. przesłane
deem, shall be deemed to have done sth
inizia ad imparare
zostanie uznane za (robiące coś)
deemed given
inizia ad imparare
uznana za doręczoną
default
inizia ad imparare
niewykonanie umowy
default
inizia ad imparare
niewykonanie obowiązku umownego
default interest
inizia ad imparare
odsetki karne
defaulted payments
inizia ad imparare
płatności przeterminowane
defeat
inizia ad imparare
unieważnić
defects in design
inizia ad imparare
wady konstrukcyjne
defend
inizia ad imparare
wyrazić zgodę na zrekompensowanie szkód
defend from/against
inizia ad imparare
wyrazić zgodę na zrekompensowanie czegoś
defined: specifically defined/ as defined
inizia ad imparare
wyraźnie zdefiniowane / w brzmieniu zdefiniowanym w
deliberations of the jury
inizia ad imparare
obrady ławy przysięgłych
deliver
inizia ad imparare
wydać
deliver an agreement
inizia ad imparare
dostarczyć umowę
deliver an agreement
inizia ad imparare
doręczyć umowę
delivery
inizia ad imparare
wydanie, dostawa (w nagłówku)
demand
inizia ad imparare
roszczenie procesowe
deny the motion
inizia ad imparare
oddalić wniosek, podważyć dowód
deposit in the mails
inizia ad imparare
wrzucić do skrzynki pocztowej
derive
inizia ad imparare
uzyskiwać przychody/ osiągać, czerpać dochody
derive income
inizia ad imparare
osiągać dochody
design
inizia ad imparare
projekt
designate in writing
inizia ad imparare
wskazać na piśmie
designated
inizia ad imparare
wskazany, wyznaczony
desire
inizia ad imparare
wyrazić wolę
desist = stop, leave off
inizia ad imparare
?
detail sth.
inizia ad imparare
przedstawić, wykazać, określić
deterioration
inizia ad imparare
niekorzystna zmiana, pogorszenie
determine the case
inizia ad imparare
rozstrzygać sprawę
determine, determination
inizia ad imparare
rozstrzygnąć, rozstrzygnięcie
development and construction/ in development
inizia ad imparare
planowanie i budowa/ w fazie przygotowywania, produkcji, testów, etc.
development changes
inizia ad imparare
zmiany w trakcie produkcji
direction, request
inizia ad imparare
polecenie
Director
inizia ad imparare
członek rady dyrektorów (z małej)
disbursement / disburse
inizia ad imparare
wypłata / wypłacić
discharge
inizia ad imparare
rozwiązanie umowy
discharge by agreement / discharge by performance
inizia ad imparare
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron / rozwiązanie umowy ze względu na wykonanie jej postanowień
disclose
inizia ad imparare
ujawniać
disclose
inizia ad imparare
ujawnić, wyjawić
discretion / at the discretion of
inizia ad imparare
według własnego uznania
discretion of (at the discretion of/ in the ...)
inizia ad imparare
według uznania
discretion/sole discretion/ at sb. sole discretion
inizia ad imparare
władza, uprawnienie do podejmowania samodzielnych decyzji/ wyłączne uznanie/ według własnego uznania
discretionary bonus
inizia ad imparare
premia uznaniowa
dismiss
inizia ad imparare
oddalić
dispose of
inizia ad imparare
zbyć
dispose of / disposition
inizia ad imparare
zbyć, przenieść prawa własności/ zbycie, przeniesienie praw własności
disposition costs
inizia ad imparare
koszt sprzedaży
dispute
inizia ad imparare
spór
dissolve, dissolution
inizia ad imparare
rozwiązać, rozwiązanie (umowy o pracę, umowy spółki)
distribute minutes
inizia ad imparare
rozesłać protokół
divisible agreement
inizia ad imparare
rozdzielna interpretacja postanowień umowy
division
inizia ad imparare
dział
do all things reasonably within one’s power
inizia ad imparare
uczynić wszystko, co leży w czyjejś mocy
do any and all things
inizia ad imparare
podjąć wszelkie działania, dokonać wszelkich czynności
do business, conduct business
inizia ad imparare
prowadzić działalność gospodarczą
doctrine of privity
inizia ad imparare
zasada względnego charakteru stosunku zobowiązaniowego
document of title
inizia ad imparare
tytuł własności
domicile, domiciled at
inizia ad imparare
stałe miejsce zamieszkania, zamieszkały na stałe
draft agreement
inizia ad imparare
project umowy
draw down / drawing, drawdown
inizia ad imparare
pobierać / transza
draw up, draft, prepare
inizia ad imparare
sporządzić
drawings then outstanding
inizia ad imparare
pobrane ale nie spłacone transze kredytu
drawn on (to be)
inizia ad imparare
płatny przez
due
inizia ad imparare
zgodny z przepisami prawa
due and payable
inizia ad imparare
należne
due care
inizia ad imparare
należyta staranność
due diligence
inizia ad imparare
należyta staranność
due organisation
inizia ad imparare
założenie spółki zgodnie z przepisami prawa
duly
inizia ad imparare
zgodnie z przepisami prawa
duly authorised
inizia ad imparare
należycie umocowany
duly authorised
inizia ad imparare
właściwie umocowany, upełnomocniony
duly exist
inizia ad imparare
istnieć zgodnie z przepisami prawa
duplicate
inizia ad imparare
duplikat
duplicate copy, counterpart
inizia ad imparare
drugi egzemplarz
duration
inizia ad imparare
czas trwania spółki
duration for survival
inizia ad imparare
okres pozostania w mocy
duties and responsibilities
inizia ad imparare
obowiązki
duty to observe the form of a notarial deed
inizia ad imparare
obowiązek zachowania formy aktu notarialnego
duty to pay off sb
inizia ad imparare
obowiązek spłaty kogoś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.