Berez, umowy, e i f

 0    115 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
effect shipment/ order
inizia ad imparare
wysłać, wyekspediować/ zrealizować zlecenie
effective
inizia ad imparare
z dniem
effective control
inizia ad imparare
rzeczywista kontrola
effective date
inizia ad imparare
data wejścia w życie / data
effective date
inizia ad imparare
termin wejścia umowy w życie
effectuate = carry out
inizia ad imparare
wykonać
electrical, mechanical, communications failure
inizia ad imparare
awaria elekrtyczna, mechaniczna, telekomunikacyjna
eligible for
inizia ad imparare
kwalifikować się
emploi, employment
inizia ad imparare
też użytkować, użytkowanie
employee stock purchase plan
inizia ad imparare
prawo zakupu akcji pracowniczych
encumberance
inizia ad imparare
obciążenie majątku
enforce
inizia ad imparare
wykonać
enforceable
inizia ad imparare
wykonalny
enforcement
inizia ad imparare
wykonanie
engage a search firm
inizia ad imparare
zlecać firmie specjalizującej się w doradztwie personalnym, zlecać doradcom personalnym
engage in
inizia ad imparare
podejmować działania związane z
engage in business of
inizia ad imparare
prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
enhance, enhancement
inizia ad imparare
podnieść wartość, podniesienie wartości
ensure
inizia ad imparare
zagwarantować, zapewnić
enter (do sądow powszechnych)/ render an award (do sądów arbitrażowych)
inizia ad imparare
wydać wyrok sądu powszechnego/ wydać wyrok sądu arbitrażowego, podjąć decyzję (o arbitrach)
entire agreement
inizia ad imparare
całość umowy
entirety
inizia ad imparare
całość
entity
inizia ad imparare
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
entity
inizia ad imparare
jednostka organizacyjna posiadająca os. prawną
equitable owner/ equitable ownership
inizia ad imparare
sprawowanie kontroli za pośrednictwem zarządu powierniczego
equity
inizia ad imparare
zasady słuszności, sprawiedliwości
equity securities/ interests
inizia ad imparare
właścicielskie papiery wartościowe
establish
inizia ad imparare
ustalić,
establish/ constitute
inizia ad imparare
ustanawiać, stanowić
establishing bank
inizia ad imparare
bank otwierający akredytywę
estate
inizia ad imparare
masa spadkowa, spadkobierca/y
estimate
inizia ad imparare
wycena szacunkowa
every rule and regulation, regulations
inizia ad imparare
przepisy
evidence
inizia ad imparare
też: zabezpieczyć,
evidence
inizia ad imparare
dowody
evince = show
inizia ad imparare
okazać, ujawniać
examine
inizia ad imparare
badać, kontrolować
except as expressly / otherwise provided herein
inizia ad imparare
o ile w niniejszej umowie wyraźnie nie postanowiono inczej
except as may be required by applicable law
inizia ad imparare
właściwe dla umowy prawo stanowi inaczej
except as otherwise provided herein
inizia ad imparare
jeżeli w nini. umowie nie postanowiono inaczej
except as shown in
inizia ad imparare
za wyjątkiem przypadków wskazanych w
excess over
inizia ad imparare
nadwyżka
exchangable securities
inizia ad imparare
zamienne papiery wartościowe z wymianą eminenta
excluded assets
inizia ad imparare
wyłączone składniki majątku
exclusive personal secretarial assistance
inizia ad imparare
sekretarka/sekretarz/ asystentka/ asystent
excuse from
inizia ad imparare
zwolnić z wykonania zobowiązania
execute = sign
inizia ad imparare
execute to podpisać np. u notariusza, sign- jak wystarczy złożyć podpis
execute an agreement
inizia ad imparare
podpisać umowę
execute, acknowledge, record and file
inizia ad imparare
podpisze, potwierdzi, zarejestruje i zgłosi
execution
inizia ad imparare
podpisanie umowy
executive directors / non-executive directors
inizia ad imparare
dyrektor zarządzający / niezarządzający
exercise of
inizia ad imparare
wykonanie praw z tytułu
exhibit / schedule
inizia ad imparare
załącznik z wzorami dokumentów/ załącznik ze szczegółami
expenses
inizia ad imparare
koszty poniesione
expertise
inizia ad imparare
wiedza specjalistyczna
expiration
inizia ad imparare
wygaśnięcie umowy
Express/ explicit terms
inizia ad imparare
wyraźnie sformułowane postanowienia
extend (to the extend)
inizia ad imparare
w zakresie obejmującym
extend the right = grant the right
inizia ad imparare
udzielić prawa
facilitate the execution of the agreement
inizia ad imparare
ułatwić podpisanie niniejszej umowy
facility
inizia ad imparare
kredyt / umowa
facility fee
inizia ad imparare
prowizja za gotowość
facsimile machine / registered letter UK
inizia ad imparare
faks
facsimile transmission (by)
inizia ad imparare
faksem
facsimile, telecopy
inizia ad imparare
faks
failure in performance
inizia ad imparare
niewykonanie
fair market value
inizia ad imparare
rzetelna wartość rynkowa
fair salable value
inizia ad imparare
rzetelna wartość rynkowa
fairly present the facts
inizia ad imparare
rzetelnie przedstawiać fakty
fee
inizia ad imparare
bo umowa zlecenie, nie o pracę
fees
inizia ad imparare
opłaty, prowizje, opłaty i prowizje
fictitious name statement
inizia ad imparare
zgłoszenie różnicy między firmą spółki a nazwą handlową
field of enterprise
inizia ad imparare
dziedzina działalności gospodarczej
filed for record
inizia ad imparare
podlegać zgłoszeniu
filings
inizia ad imparare
zgłoszenia
final agreement/s
inizia ad imparare
końcowa wersja uzgodnień
final and conclusive
inizia ad imparare
ostateczny
financial examination
inizia ad imparare
badanie sytuacji finansowej
financial report/ statement
inizia ad imparare
sprawozdanie finansowe
financial year, fiscal year
inizia ad imparare
rok obrotowy s-ki
firm
inizia ad imparare
odnosi się do spółek osobowych
firm order, non-cancellable order
inizia ad imparare
nieodwołalne zamówienie
first class mail
inizia ad imparare
przesyłka priorytetowa
fiscal year, financial year
inizia ad imparare
rok obrotowy
fixtures
inizia ad imparare
przynależności
flag
inizia ad imparare
bandera
for and in consideration of
inizia ad imparare
w zamian za świadczenie
for cause
inizia ad imparare
za wskazaniem przyczyny
for or on behalf on
inizia ad imparare
na rzecz lub w imieniu
for purposes of
inizia ad imparare
na potrzeby
for security purposes
inizia ad imparare
w celu ustanowienia zabezpieczenia
for smooth arrangement of
inizia ad imparare
w celu zapewnienia płynnych dostaw
for the benefit of
inizia ad imparare
na rzecz
for the purpose of
inizia ad imparare
na potrzeby ..., w celu
for the sole benefit of
inizia ad imparare
zabezpieczyć interesy
for x from and after the Effective Date
inizia ad imparare
od i po wejściu w życie umowy
forbearance/ forbear
inizia ad imparare
dobrowolne odroczenie wykonania przysługujących stronie praw / dobrowolnie odroczyć
force majeure
inizia ad imparare
siła wyższa
forman (during jury deliberations)
inizia ad imparare
przewodniczący ławy przysięgłych
formation of a partnership
inizia ad imparare
powołanie spółki
formation documents
inizia ad imparare
dokumenty założycielskie
fortwith
inizia ad imparare
bezzwłocznie
fortwith / immediately
inizia ad imparare
bezzwłocznie
friendly takeover
inizia ad imparare
przejęcie za porozumieniem
fringe benefits / non-cash benefits
inizia ad imparare
świadczenia niepieniężne
from
inizia ad imparare
na podstawie
from and after
inizia ad imparare
od dnia włącznie
from time to time
inizia ad imparare
okresowo lub zmieniane, uaktualniane – ane/any (że coś będzie powtarzalne), okresowo / obecnie i w przyszłości, teraz i później
from time to time and thereafter
inizia ad imparare
okresowo w dowolnym terminie
from xxx and including
inizia ad imparare
od xxx włącznie
full disclosure
inizia ad imparare
pełne ujawnienie, pełna jawność
full pay (on full pay)
inizia ad imparare
pełne wynagrodzenie (z zachowaniem xxx)
funds, monies
inizia ad imparare
środki pieniężne
furnished to the best of our knowledge
inizia ad imparare
... podawane/podane zgodnie z posiadanymi informacjami
Further...
inizia ad imparare
również, także, ponadto

Devi essere accedere per pubblicare un commento.