Berez, umowy, g/h/i

 0    122 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
general partner
inizia ad imparare
komplementariusz
general provisions
inizia ad imparare
klauzule
generally accepted accounting practices / w USA
inizia ad imparare
powszechnie przyjęte zasady rachunkowości/ amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP)
give a notice
inizia ad imparare
doręczyć, przesłać powiadomienie
give effect
inizia ad imparare
zrealizować, wprowadzić w życie
give effect to
inizia ad imparare
wykonać, zrealizować
give notice to dissolve
inizia ad imparare
wystąpić z wnioskiem o podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu umowy spółki
give rise or create
inizia ad imparare
pośrednio lub bezpośrednio powodować
give rise to
inizia ad imparare
implikować, pośrednio powodować
GMT
inizia ad imparare
średni czas Greenwich
good faith
inizia ad imparare
dobra wiara, w UK więcej niż zgodność z prawem
good standing
inizia ad imparare
terminowe regulowanie należności
good title
inizia ad imparare
wolny od wad prawnych tytuł własności
goodwill
inizia ad imparare
wartość firmy spółki i logo
govern
inizia ad imparare
mieć moc rozstrzygającą
govern / the agreement is governed by
inizia ad imparare
prawo właściwym dla niniejszej umowy jest
governing law, choice of law, applicable law
inizia ad imparare
prawo właściwe, prawo nadrzędne
governmental
inizia ad imparare
rządowy, centralny, państwowy
governmental approval
inizia ad imparare
zezwolenie władz centralnych
grant, extend, originate, make
inizia ad imparare
udzielić
have a right effective against sb
inizia ad imparare
mieć prawo skuteczne względem kogoś
heading
inizia ad imparare
nagłówek
heading, caption
inizia ad imparare
nagłówek
headings, headings and usage, name captions and gender
inizia ad imparare
wykładnia elementów redakcyjnych
health insurance
inizia ad imparare
ubezpieczenie zdrowotne
hear the case
inizia ad imparare
rozpatrzyć sprawę
heir
inizia ad imparare
spadkobierca ustawowy, dziedziczy na podstawie prawa w braku testamentu
heirs
inizia ad imparare
spadkobiercy ustawowi
herein
inizia ad imparare
powyżej
hereinafter referred to...
inizia ad imparare
zwany dalej...
hereunder
inizia ad imparare
na podstawie niniejszej umowy
High Court of Justice
inizia ad imparare
Wysoki Trybunał Sprawiedliwości (sprawy cywilne, pond 5000 F wartość)
hinder
inizia ad imparare
utrudnić
hire
inizia ad imparare
zatrudnić
hire contract
inizia ad imparare
umowa najmu
hire purchase agreement
inizia ad imparare
umowa sprzedaży ratalnej
hold harmless against
inizia ad imparare
przejąć odpowiedzialność cywilną z tytułu
hold harmless clause
inizia ad imparare
przejęcie odpowiedzialności cywilnej
hostile takeover
inizia ad imparare
wrogie przejęcie
if any
inizia ad imparare
ewentualny
if renewed
inizia ad imparare
jeżeli zostanie wznowiona, przedłużona
immediately / forthwith
inizia ad imparare
bezzwłocznie
immediately available, same day
inizia ad imparare
dostępne tego samego dnia
implication (by implication)
inizia ad imparare
domniemanie, przez domniemanie
implied
inizia ad imparare
dorozumiane
in a manner consistent with x/therewith
inizia ad imparare
w sposób zgodny z x
in accordance with and subject to
inizia ad imparare
z zastrzeżeniem
in advance of meeting date
inizia ad imparare
przed terminem posiedzenia
in aggregate
inizia ad imparare
łącznie
in all other respects
inizia ad imparare
w pozostałym zakresie, pod każdym innym względem
in appreciation of
inizia ad imparare
w podziękowaniu za
in arrears
inizia ad imparare
z dołu
in cash
inizia ad imparare
w środkach pieniężnych
in connection with or incidental to
inizia ad imparare
bezpośrednio lub pośrednio
in development
inizia ad imparare
w fazie projektowania, produkcji, testów próbnych, etc.
in effect
inizia ad imparare
obowiązujący
in excess of/ excess over
inizia ad imparare
powyżej/ nadwyżka
in favour of
inizia ad imparare
na rzecz
in full
inizia ad imparare
w całości
in full force, in force, in full force and effect
inizia ad imparare
zachować moc prawną, pozostać w mocy
in lieu
inizia ad imparare
zamiast
in no event
inizia ad imparare
w żadnym przypadku
in one installment
inizia ad imparare
płatny jednorazowo
in recognition of
inizia ad imparare
w uznaniu
in respect of
inizia ad imparare
z tytułu, w zakresie, odnośnie
in sole and absolute discretion/ in sole discretion/ at the discretion of
inizia ad imparare
według własnego uznania/ samodzielnie
in testimony whereof
inizia ad imparare
na dowód powyższego
in the event of
inizia ad imparare
w przypadku (i tylko tego używaj)
in the year of our Lord
inizia ad imparare
roku Pańskiego
in timely fashion/forthwith
inizia ad imparare
niezwłocznie
in witness whereof
inizia ad imparare
na dowód powyższego
Inc.
inizia ad imparare
incorporated, s-ka kapitałowa w USA
incentive plan
inizia ad imparare
program motywacyjny
incidental to
inizia ad imparare
wynikający z
including
inizia ad imparare
w tym
income / gain
inizia ad imparare
dochody / dochody kapitałowe
inconsistency
inizia ad imparare
niezgodność, niespójność
inconsistency
inizia ad imparare
rozbieżność
incorporate in the agreement
inizia ad imparare
włączać w treść umowy
indefeasible
inizia ad imparare
niepodważalny, nienaruszalny, nieodwołalny
indemnification
inizia ad imparare
przejęcie odpowiedzialności cywilnej
indemnify
inizia ad imparare
wypłacić odszkodowanie, zrekompensować
indemnity, indemnification
inizia ad imparare
odszkodowanie nie będące wynikiem wyroku sądu ale np. na podstawie polisy, decyzji władz s-ki, etc.
indend
inizia ad imparare
mieć zamiar, wyrazić wolę
individually
inizia ad imparare
pojedynczo, w pojedynczych przypadkach
indulgence/ indulge
inizia ad imparare
dobrowolne zawieszenie wykonania przysługujących stronie praw / dobrowolnie zawiesić...
injunction
inizia ad imparare
nakaz/ zakaz
in-kind contribution
inizia ad imparare
aport rzeczowy
inoperative
inizia ad imparare
niepowodujący żadnych skutków prawnych
insofar as possible / as far as possible
inizia ad imparare
w takim zakresie w jakim jest to możliwe, w miarę możliwości
inspect
inizia ad imparare
kontrolować, przeprowadzić kontrolę
instance
inizia ad imparare
przykład, przypadek, instancja sądu
instrument
inizia ad imparare
document, umowa
intangible
inizia ad imparare
niematerialne
intangible assets
inizia ad imparare
majątek niematerialny/ wartości niematerialne i prawne
integra, integral / integral/ integral multiple of
inizia ad imparare
łączna kwota, całkowity/ całkowita wielokrotność
integral
inizia ad imparare
całkowity
intend
inizia ad imparare
kombinować z intencją (nie jest/ jest intencją)
intend (to do sth)
inizia ad imparare
intencją jest...
intend / intended (+to be)
inizia ad imparare
wyrazić wolę, mieć zamiar /mający na celu
interest
inizia ad imparare
udział
interest (+ period)
inizia ad imparare
odsetki, (okres odestkowy)
interest in
inizia ad imparare
udziały, interes prawny w...
interest niepoliczalny/ policzalny an interest
inizia ad imparare
odsetki, interes prawny/ udział
interest period
inizia ad imparare
okres odsetkowy
interests
inizia ad imparare
udziały
International Accounting Standards
inizia ad imparare
międzynarodowe standardy rachunkowości
interpretation
inizia ad imparare
wykładnia (bez aspektu stosowania, wykładnia i stosowanie = construction)
interpretation of the agreement
inizia ad imparare
wykładnia umowy
inure = take effect
inizia ad imparare
wejść w życie
inure for the benefit of
inizia ad imparare
nadawać uprawnienia, nadawać prawa
inure for the benefit of
inizia ad imparare
nadać prawa na rzecz
inure for the benefit of = vest
inizia ad imparare
nadać uprawnienia
inventory/ stock
inizia ad imparare
zapasy
invitation to treat
inizia ad imparare
zaproszenie do złożenia oferty
involuntary petition in bancruptcy
inizia ad imparare
wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania upadłościowego
IPO, initial public offering
inizia ad imparare
pierwsza oferta publiczna akcji
irrevocable
inizia ad imparare
nieodwołalny
issuable
inizia ad imparare
jaki może zostać wyemitowany
issuable upon the conversion
inizia ad imparare
jakie mogą być emitowane w związku z konwersja
issuing bank
inizia ad imparare
bank otwierający akredytywę
Issuing bank - the bank that promises to pay
inizia ad imparare
bank otwierający akredytywę

Devi essere accedere per pubblicare un commento.