Berez, umowy j do n

 0    123 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
joint venture
inizia ad imparare
spółka z udziałem kapitału zagranicznego/ dorozumiana spółka osobowa
judgments, injunctions, decrees, or awards
inizia ad imparare
przepisy, wyroki, nakazy sądu I wyroki sądów arbitrażowych
jurisdication
inizia ad imparare
jurysdykcja
jurisdiction of incorporation
inizia ad imparare
kraj założenia
juror
inizia ad imparare
sędzia przysięgły
keep and maintain
inizia ad imparare
utrzymywać, zachowywać
knowingly suffer
inizia ad imparare
świadomie tolerować
L.L.P
inizia ad imparare
limited liability partnership, podobna do naszej spółki partnerskiej
L.P
inizia ad imparare
limited partnership, s-ka komandytowa
lead manager
inizia ad imparare
lider konsorcjum
leader
inizia ad imparare
członek kierownictwa
leader of (to be)
inizia ad imparare
współodpowiadać za działalność
lease
inizia ad imparare
dzierżawa, najem, leasig/ dzierżawić, najmować, oddać w leasing
leasholds (part of personal property)
inizia ad imparare
ruchomości dzierżawione
leave
inizia ad imparare
zezwolenie, zgoda na zwolnienie z obowiązku
leave from a court
inizia ad imparare
zgoda na zwolnienie z jurysdykcji sądu
legal restraint
inizia ad imparare
przeszkoda prawna
legality
inizia ad imparare
legalność
legally
inizia ad imparare
zgodnie z prawem
legislation
inizia ad imparare
ustawa
lender /borrower
inizia ad imparare
kredytodawca/kredytobiorca
letter of credit, documentary credit(L/C, LC, LOC)/ raise a letter of credit
inizia ad imparare
akredytywa, otworzyć akredytywę
letter of credit, documentary credit
inizia ad imparare
akredytywa
liable for
inizia ad imparare
ponoszący odpowiedzialność z tytułu, odpowiedzialny za
LIBOR
inizia ad imparare
stopa procentowa oferowana przez banki działające w Londynie
licencee
inizia ad imparare
licencjobiorca
license
inizia ad imparare
licencjonować
licensor
inizia ad imparare
licencjodawca
life assurance / insurance
inizia ad imparare
ubezpieczenie na życie
limitation
inizia ad imparare
ograniczenie, zawężenie znaczenia/ interpretacji
limited liability/ limited responsibility
inizia ad imparare
organiczenie odpowiedzialności (liability: umownej i responsibility: moralnej)
limited partner
inizia ad imparare
komandytariusz
liquidated damages
inizia ad imparare
kara umowna
litigation
inizia ad imparare
proces
loan # credit
inizia ad imparare
pożyczka (poza bankowa) # kredyt
loan stock
inizia ad imparare
wyemitowane obligacje spółki
loan sydicate
inizia ad imparare
konsorcjum kredytowe
long term disablement insurance
inizia ad imparare
ubezpieczenie rentowe
loss of generality
inizia ad imparare
?
Ltd.
inizia ad imparare
private limited company (podobna do naszej sp. z o.o)
lump sum
inizia ad imparare
jednorazowa wypłata
machinery
inizia ad imparare
maszyny i urządzenia
made
inizia ad imparare
zawarty
made and entered into
inizia ad imparare
sporządzona i zawarta
maintain priority
inizia ad imparare
utrzymać pierszeństwo
maintenance
inizia ad imparare
serwis pogwarancyjny
make a part of an agreement
inizia ad imparare
stać się integralną częścią umowy
make and enter into
inizia ad imparare
zawrzeć umowę
make available
inizia ad imparare
udpostępnić, postawić w stan gotowości
make enforceable
inizia ad imparare
doprowadzić do wykonalności
make enforceable
inizia ad imparare
doprowadzić do wykonalności, uzyskać wykonalność
make extracts
inizia ad imparare
sporządzać wyciągi
make good/ cure/remedy
inizia ad imparare
naprawić naruszenie
make revisions
inizia ad imparare
wprowadzać korekty
malfunction
inizia ad imparare
awaria
manage, administer
inizia ad imparare
prowadzić sprawy spółki
management committee
inizia ad imparare
rada wspólników
management, manage
inizia ad imparare
prowadzenie bieżących spraw spółki
managing director
inizia ad imparare
dyrektor wykonawczy
manufacture
inizia ad imparare
produkować
marketable
inizia ad imparare
zbywalny
marketable quality
inizia ad imparare
jakość zapewniająca łatwą zbywalność
master agreement
inizia ad imparare
umowa ramowa
material adverse change
inizia ad imparare
istotne pogorszenie
material defects
inizia ad imparare
istotne wady
material term and condition
inizia ad imparare
istotny warunek umowy
matters
inizia ad imparare
sprawy, ale i czynności
mature
inizia ad imparare
stawać się wymagalnym
maturity date
inizia ad imparare
termin wymagalności
may change from time to time
inizia ad imparare
może ulegać zmianie
may not be construed
inizia ad imparare
nie może być interpretowany / rozumiany jako
may not be overcome by reasonable diligence
inizia ad imparare
nie można opanować pomimo zachowania należytej staranności
medical and repatriation expenses
inizia ad imparare
pokrycie kosztów opieki medycznej i przeniesienia za granicę
medical expenses
inizia ad imparare
koszty opieki medycznej
meeting
inizia ad imparare
posiedzenie dyrektorów lub zgromadzenie akcjonariuszy – zależy kto w nim uczestniczy!
merge
inizia ad imparare
włączyć do tekstu umowy
merger, consolidation
inizia ad imparare
fuzja
minutes
inizia ad imparare
protokół z posiedzenia
miscellaneous provisions
inizia ad imparare
klauzule
mislead
inizia ad imparare
wprowadzać w błąd
mixed property
inizia ad imparare
prawnie nieruchomości, ale mają cechy ruchomości, tj. przynależności np. płot, brama
modification
inizia ad imparare
korekta
monies
inizia ad imparare
fundusze
mortgage
inizia ad imparare
ustanowić hipotekę na
mortgagor / mortgagee
inizia ad imparare
dłużnik hipoteczny / wierzyciel hipoteczny
motion
inizia ad imparare
wniosek strony postępowania w sądzie
multiple counterparts
inizia ad imparare
liczba egzemplarzy
must be
inizia ad imparare
pod rygorem nieważności
mutual
inizia ad imparare
wzajemny
mutual written consent
inizia ad imparare
pisemna zgoda wszystkich stron / obu stron umowy
name
inizia ad imparare
firma spółki
name assigned to the agreement
inizia ad imparare
nazwa nadana niniejszej umowie
name, captions and gender
inizia ad imparare
wykładnia elementów redakcyjnych
necessary or incidental to
inizia ad imparare
niezbędne lub związane z
negative covenants
inizia ad imparare
przyrzeczenie powstrzymania się od czegoś
negative pledge
inizia ad imparare
przyrzeczenie nieobciążania majątku
net book value, net Worth, equity
inizia ad imparare
wartość księgowa netto
next day funds
inizia ad imparare
środki dostępne w następnym dniu roboczym
no matter how similar
inizia ad imparare
bez względu na podobieństwo
no partnership
inizia ad imparare
niezależność stron
no survival
inizia ad imparare
wygaśnięcie mocy prawnej
no third party beneficiaries
inizia ad imparare
żadnym osobom trzecim nie przysługują żadne prawa z tytułu niniejszej umowy
no waiver of any default of breach
inizia ad imparare
żaden przypadek dobrowolnego odstąpienia...
non solicitation
inizia ad imparare
zakaz pozyskiwania pracowników
non-binding
inizia ad imparare
niewiążący
non-breaching party
inizia ad imparare
strona nienaruszająca umowy
non-competition
inizia ad imparare
zakaz konkurencji
nonpayment
inizia ad imparare
niedokonanie płatności
normal vacation
inizia ad imparare
standardowy wymiar urlopu
not limited to
inizia ad imparare
ale nie wyłącznie
note
inizia ad imparare
weksel własny
nothing contained herein
inizia ad imparare
żadne z postanowień niniejszej umowy
nothing in this agreement
inizia ad imparare
żadne z postanowień umowy nie
nothing in this Agreement
inizia ad imparare
żadne z postanowień niniejszej umowy
notice
inizia ad imparare
powiadomienie (nie- zawiadomienie)
notice of revolving credit borrowing
inizia ad imparare
nota obciążeniowa
notice to terminate, notice of intent to terminate, notice of termination, termination notice
inizia ad imparare
wypowiedzenie umowy
notice, request, remainder
inizia ad imparare
powiadomienie, wezwanie, upomnienie
notices
inizia ad imparare
korespondencja
notwithstanding
inizia ad imparare
niezależnie od, bez względu na
notwithstanding any provisions to the contrary
inizia ad imparare
nawet jeżeli przepisy prawa stanowią inaczej
now, therefore (the Parties thereto agree as follows)
inizia ad imparare
w związku z powyższym strony zgodnie postanawiają
number and gender of words
inizia ad imparare
liczba i rodzaj gramatyczny słów

Devi essere accedere per pubblicare un commento.