Berezowski, umowy, c

 0    144 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
capital account
inizia ad imparare
konto wkładów kapitałowych
capital contribution
inizia ad imparare
wkład kapitałowy
caption, heading
inizia ad imparare
nagłówek
carrier
inizia ad imparare
przewoźnik
carry and conduct
inizia ad imparare
prowadzić działalność gospodarczą
casting vote
inizia ad imparare
głos rozstzygający
cause fo action
inizia ad imparare
powództwo
cause sb. to do sth
inizia ad imparare
spowodować, że ktoś coś zrobi
cause the p. to be treated as a lim. partnership
inizia ad imparare
spowodować, że spółka uznawana będzie za spółkę komandytową
cause to be done
inizia ad imparare
spowodować wykonanie
cause to be managed
inizia ad imparare
zlecić prowadzenie
cause to be prepared
inizia ad imparare
spowodować przygotowanie
cease and desist letter
inizia ad imparare
wezwanie do zaprzestania naruszeń
certain
inizia ad imparare
wybrane
certificate
inizia ad imparare
zaświadczenie
certificate of limited partnership
inizia ad imparare
zgłoszenie powołania spółki komandytowej
certified mail, registered mail- US
inizia ad imparare
list polecony
change of control
inizia ad imparare
zmiana właściciela pakietu kontrolnego
charge interest
inizia ad imparare
potrącać, naliczać odsetki
charter
inizia ad imparare
czarterować, wynajmować środki transportu
chattels (part of personal property)
inizia ad imparare
ruchomości
chief executive office
inizia ad imparare
siedziba władz spółki
choice of law
inizia ad imparare
prawo właściwe, prawo nadrzędne
circumstances beyond sbys reasonable control
inizia ad imparare
okoliczności znajdujące się poza czyjąś świadomą kontrolą, wpływem
circumstances, situation
inizia ad imparare
okoliczności
civil action/criminal action
inizia ad imparare
sprawa cywilna/ sprawa karna
civil commotion
inizia ad imparare
niepokoje społeczne, zamieszki, rozruchy,
claim
inizia ad imparare
wszelkie roszczenie, niekoniecznie sądowe (demand- procesowe)
closing / at the closing
inizia ad imparare
podpisanie umowy / w terminie podpisania umowy końcowej
closing balance sheet
inizia ad imparare
bilans zamknięcia
closing date
inizia ad imparare
termin podpisania umowy
closing of the transaction
inizia ad imparare
finalizacja transakcji
collectively
inizia ad imparare
łącznie, razem/ nie zbiorczo!
come into effect
inizia ad imparare
wejść w życie
commence the partnership
inizia ad imparare
zawiązać, powołać spółkę
commencing on and ending on...
inizia ad imparare
od ... do
commercially reasonable care
inizia ad imparare
należyta staranność właściwa dla transakcji handlowych
committment
inizia ad imparare
maksymalna kwota kredytu
committment to
inizia ad imparare
cel strategiczny
communication
inizia ad imparare
przesyłka, list
communications
inizia ad imparare
korespondencja
company
inizia ad imparare
spółka kapitałowa, ale i akcjonariusze, udziałowcy
company books
inizia ad imparare
księgi rachunkowe spółki
company’s operations
inizia ad imparare
działalność spółki
compel
inizia ad imparare
wymusić
compensation committee
inizia ad imparare
komisja do spraw wynagrodzeń
comply with
inizia ad imparare
sprostać, osiągnąć (też takie znaczenie poza przestrzegać)
components
inizia ad imparare
podzespoły, części, składniki
composition
inizia ad imparare
układ z wierzycielami
composition, constituency
inizia ad imparare
skład
compound the interest
inizia ad imparare
kapitalizować narosłe odsetki
comprehensive insurance
inizia ad imparare
kompleksowe/ pełne ubezpieczenie
compute
inizia ad imparare
naliczać
compute
inizia ad imparare
kapitalizować
conclusive evidence
inizia ad imparare
wystraczający dowód
concurrently = simultaneously
inizia ad imparare
równocześnie
conditions concurrent
inizia ad imparare
warunki
conditions precedent
inizia ad imparare
warunki zawieszające
conference telephone
inizia ad imparare
telefon konferencyjny
conference telephone call
inizia ad imparare
telekonferencja
confidential
inizia ad imparare
poufny
confidentiality
inizia ad imparare
zachowanie poufności
confidentiality obligation
inizia ad imparare
zobowiązanie do zachowania poufności
confirmed
inizia ad imparare
potwierdzony
confirming bank
inizia ad imparare
bank potwierdzający
conflict
inizia ad imparare
sprzeczność
conflict of law principles
inizia ad imparare
normy prawa kolizyjnego
conflict of laws
inizia ad imparare
prawo kolizyjne
conflict of laws
inizia ad imparare
kolizja praw
conflict or controversy between versions
inizia ad imparare
rozbieżności pomiędzy wersjami lub spory
consent
inizia ad imparare
zgoda
consent
inizia ad imparare
zgoda, wydać zgodę
consider
inizia ad imparare
uważać za, uznawać za, interpretować jako xxx
consideration / cash consideration
inizia ad imparare
świadczenie, świadczenie w gotówce
consign
inizia ad imparare
oddać w komis
consignment
inizia ad imparare
komis
consignor/consignee
inizia ad imparare
komitent/komisant
consolidated
inizia ad imparare
skonsolidowany
consolidation, merger
inizia ad imparare
fuzja
constitute breach of...
inizia ad imparare
stanowić naruszenie...
constitute but one and same instrument
inizia ad imparare
stanowić wyłącznie jedną I tę samą umowę
constitute/ establish
inizia ad imparare
ustanawiać, stanowić
constitution of a partnership
inizia ad imparare
powołanie spółki
construction
inizia ad imparare
przygotowanie i stosowanie wykładni
construction of the agremeent
inizia ad imparare
wykładnia i stosowanie umowy
constructive, implied
inizia ad imparare
dorozumiany
construe
inizia ad imparare
mieć znaczenie, wykładnię, interpretować, rozumieć
consummate
inizia ad imparare
wykonać, zrealizować
consummation
inizia ad imparare
realizacja, wykonanie
contained
inizia ad imparare
zawarty, zamieszczony
contained
inizia ad imparare
nie tylko zawarty ale przedstawiony, wyliczony (tak jak set forth, set out)
contained herein
inizia ad imparare
zawarte w tekście niniejszej umowy
contemplated
inizia ad imparare
o którym mowa
continue
inizia ad imparare
istnieć nadal
continue / continue until / partnership as herein constituted shall continue until
inizia ad imparare
na czas / na czas oznaczony/ spółkę powołano na czas oznaczony do dnia
continue in force
inizia ad imparare
zachować moc prawną, pozostać w mocy
continue perfected
inizia ad imparare
utrzymać pełną moc prawną zabezpieczenia
continued operation
inizia ad imparare
kontynuacja działalności, dalsze prowadzenie działalności
continuing waiver
inizia ad imparare
trwałe dobrowolne odstąpienie od wykonywania praw
contract
inizia ad imparare
prawo umów
contractor
inizia ad imparare
wykonawca
contracts made and to be performed in
inizia ad imparare
umowy zawarte z zamiarem wykonania ich w...
contradict
inizia ad imparare
podważać
contribute
inizia ad imparare
wnieść wkład kapitałowy
contributions
inizia ad imparare
składki emerytalne
control
inizia ad imparare
rozstrzymać/ mieć moc rozstrzygającą
control
inizia ad imparare
prowadzenie strategicznych spraw spółki
control/ beyond control
inizia ad imparare
znajdujące się poza świadomą kontrolą
controlling interest
inizia ad imparare
pakiet kontrolny
controversy
inizia ad imparare
spór
contrue: may not be construed
inizia ad imparare
nie może być interpretowany, rozumiany jako
convenience of reference
inizia ad imparare
przejrzystość tekstu (for- dla większej przejrzystości tekstu)
convenience of reference (for)
inizia ad imparare
dla większej przejrzystości tekstu
convertible bonds
inizia ad imparare
obligacje zamienne
convertible securities
inizia ad imparare
zamienne papiery wartościowe
convey
inizia ad imparare
przenieść prawa do nieruchomości
conveyor/ conveyee
inizia ad imparare
zbywca, sprzedający / nabywca, kupujący
copy
inizia ad imparare
kopia
corporate governance
inizia ad imparare
ład korporacyjny
corporate purposes
inizia ad imparare
cele statutowe spółki
corporation
inizia ad imparare
osoba prawna
corporation
inizia ad imparare
w USA s-ka kapitałowa
corporeal hereditaments
inizia ad imparare
zapisy nieruchomości w testamentach
corresponding masculine, feminine or neuter gender forms
inizia ad imparare
odpowiadające im formy rodzaju xxxx
counterclaim
inizia ad imparare
powództwo wzajemne
counterpart
inizia ad imparare
egzemplarz
counterpart, identical copy
inizia ad imparare
jednobrzmiący egzamplarz
country court
inizia ad imparare
cywilny sąd rejonowy
country of formation
inizia ad imparare
kraj założenia
county court
inizia ad imparare
cywilny sąd rejonowy
courier service
inizia ad imparare
poczta kurierska
course of dealing
inizia ad imparare
tryb postępowania
court of competent jurisdiction
inizia ad imparare
sąd właściwy
court of the first instance
inizia ad imparare
sąd pierwszej instancji
covenant
inizia ad imparare
przyrzeczenie
create
inizia ad imparare
spowodować powstanie
create = constitute
inizia ad imparare
ustanawiać
create, constitute
inizia ad imparare
tworzyć, stanowić, ustanawiać
credit risk
inizia ad imparare
ryzyko kredytowe
creditworthiness
inizia ad imparare
zdolność kredytowa
crown court
inizia ad imparare
sąd koronny
cure/ make good/remedy
inizia ad imparare
naprawić naruszenie
current employer
inizia ad imparare
aktualny pracodawca
customary fees
inizia ad imparare
standardowe opłaty

Devi essere accedere per pubblicare un commento.